Noj qab nyob zoo ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,


Tas lub Koom Txoos Kav Tos Liv thoob ntiaj teb sawv daws nyuam qhuav ua peb tus Huab Tais Yes Xus lub hmoov Tsub Xeeb thiab ua nws lub hmoov Tshwm Sim rau ntiaj teb. Hnub no, tas tsoom ntseeg sawv daws nco txog Huab Tais Yes Xus txais lub Cim Ntxuav. Peb yuav piav ob peb los txog cov caij nyoog ua hmoov no, kom sawv daws tus tsis nco lawm los thiaj rov nco thiab paub meej :

-Huab Tais Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb (Noël, Christmas) yog dab tsi ? Thaum Hmoob yug tau ib tug me nyuam mos puv 3 tag kis, Hmoob npaj ib pluag noj hu niam tais yawm txiv tej txheeb ze tuaj hu plig rau tus me nyuam mos. Hmoob ua tus me nyuam lub hmoov tsuj xeeb. Dhau ntawd lawm tod, Hmoob tsis niaj xyoo rov ua lub hmoov tsuj xeeb rau tus me nyuam li luag tej neeg Fab Kis los Mes kas…Thaum peb cov neeg ntseeg ua Huab Tais Yes Xus lub hmoov Tsuj Xeeb (Noël, Christmas), peb nco txog peb tus Huab Tais yug los ua neeg tiag. Tiam sis lub txiaj ntsim loj tsis yog qhov ntawd. Lub Txiaj ntsim loj, yog peb npaj tos Huab Tais Yes Xus yuav yug rau hauv peb tej siab ntsws, los nrog peb tuav peb tej qav tej num thiab tsa peb lub neej kom ruaj ntseg. Vim li ntawd, lub Koom Txoos niaj xyoo caw tsoom ntseeg npaj siab tos Huab Tais yuav tuaj nrog nyias daws nyias tej plaub ntug hauv nyais lub neej pov tseg.

-Lub hmoov Huab Tais Yes Xus Tshwm Sim tuaj hauv ntiaj teb (Ἐπιφάνεια, Epiphanie), yog tuaj Tshwm Sim rau neeg pom, tuaj tho kab qhia kev, qhia Tswv Ntuj lub siab hlub neeg rau tas tib neeg txhua tus. Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj cawm tas lub qab ntuj neeg tus tsis paub ntuj thiab tus ntseeg Tswv Ntuj tib si sawv daws. Yog vim li ntawd, tej pej kum neeg sab hnub tuaj txawm tsis paub ntuj, los lawv taug kev caum lub hnub qub deev lawv siab lawv pom nyob sab hnub tuaj coj lawv kev thiab tuaj pe hawm me nyuam mos Yes Xus ntawm nws lub chaw yug.
-Hnub no, yog lis piam hnub Chiv, nco txog Huab Tais Yes Xus txais lub Cim Ntxuav. Thaum Yes Xus txais lub Cim Ntxuav tag, muaj tus dab tsi tshwm sim rau sawv daws pom thiab ua rau sawv daws hnov ? Ua ntej peb yuav piav ob peb los txog cov lus no, peb xub hais txog saub His Xais tsab ntawv qhuab qhia Tswv Ntuj cov lus ob peb los. Vim Tswv Ntuj tshoj nws thiab xa nws tuaj qhia Tswv Ntuj lub siab nyiam qhia rau Tswv Ntuj tsoom tub ki. Peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam, peb yuav rub kom tau peb lub siab los npuab Tswv Ntuj lub. Peb yuav xyaum hais nws cov lus koob lus hmoov thiab hwj xwm peb lub cev, cob qhia peb tes taw kom nquag plias mus leg fab fo Tswv Ntuj tes qav tes num, kom tsheej kom tiav. Peb tsis txhob kav xyeem nyias kev tub nkeeg thiab xaiv kev yooj yim taug. Txhob kawm luag tej tib neeg plhom moj rhuav plhu thiab liam txwv, tsis paub cai, nyob ncaj ncaj tos hnub yuav tu siav mam qw suab nruj nriaj kom luag tuaj hlub yus, yam tej niag tsiaj tsis hwm tswv li Hmoob niaj txhis piv lus : “Tsiaj tsis hwm tswv, ces tsiaj yuav tuag, tub ki tsis hwm niam hwm txiv ces tub ki yuav pluag.”

Hnub no, peb nco txog Huab Tais Yes Xus txais lub Cim Ntxuav, nws muaj tus txiaj nsim dab tsi txhawb peb lub neej ua Tswv Ntuj tsoom tub ki ? Lub txiaj ntsim Yes Xus txais lub Cim ntxuav txhawb txhim peb lub neej ntau yam, yog peb mloog saub His Xais cov lus no : “10 Saib Huab Tais Tswv Ntuj : Nws tuaj muaj hwj huam tas nrho thiab nws muaj peev xwm puv nkaus npab. Tej tsoos phij tsab nws lub zog heev ua ke nrog nws tuaj, tej khoom phij cuam nws nqe zog tuaj ua nws ntej.” Peb mloog saub lo lus no tas, peb nyias xav tau li cas hauv nyias lub siab ? Yog peb rua muag ntsia peb leej tib neeg lub neej, peb yuav pom muaj tej yam pab kom peb to taub Tswv Ntuj lo lus saub hais qhia rau peb no. Peb twb hnov hais ntau zaus txog His Xais Lais thaum ub, lawv yog neeg ua liaj ua teb, yug tsiaj txhu li peb Hmoob. Lawv yug yaj coob, vim lawv yuav siv lub taub hau yaj los txi rau Tswv Ntuj raws li Mai Xes txoj cai. Peb tseem nco yam li lawv tus yawg koob Has Nplas thiab Los, nws tij laug tus tub, nkawd ob kwv tij txiv tub cov tsiaj huam vam coob tuaj tsis muaj tshav zaub txaus nkawd ob leeg. Qhov zoo, yuav kom nkawd tsis txhob muaj lus, nkawd thiaj sib hais muab faib ib leeg mus ib qho.
Hais txog ntawm Hmoob, peb nquag siv qaib npua thiab nyuj twm hauv peb lub neej Hmoob. Muab piv li kev tu tsiaj txhu hauv yus Hmoob lub neej : zoo li npua thiab nyuj. Hmoob nquag siv kam ob hom tsiaj loj no. Yog yus tu tau tej thav npua thiab heev nyuj tej tug cev kheej lam thiab plaub du dais, rog muaj nqaij. Tej tus heev nyuj ncej puab thiab cab dab ntug ntoob hlob tsheej txiv pwj nyug zoo nkauj rhib. Yog yim Hmoob twg muaj siab tu tsiaj tau tsheej nkuag, yim Hmoob ntawd, tsis nrhiav los nyiaj txiag yeej yuav muaj, tsis ntshaw los luag yeej yuav cav nws npe nroo qas ntws thoob zos. Ntxiv lub koob lub npe nquag, nws tseem yuav sau kev lag kev luam tuav ntawm tes nrog tej neeg los pav. Tsis tas li ntawd xwb, nws yuav ua rau tej qhua zej qhua zos Hmoob ob cag nrog nws ntshaw thiab vam txog nws. Thaum muaj tshoob muaj kos, muaj noj muaj haus, muaj chaw siv luag yeej yuav khiav khuav tuaj khaub zig sab laj pes yaug txog nws. Peb hais tau tias, yim Hmoob no muaj peev xwm thiab nquag tiag, ua tau teb dav cog tau qoob ntau, tu tau tsiaj coob puv nkuaj. Yeej tsim nyog nws muaj nyiag pauj nws txoj ke khwv. Tsis hais tus His Xais Lais, tus Hmoob, los tib neeg dab tsi cov muaj peev xwm yug tau tsiaj coob puv nkuaj muaj tsawg tus xwb. Leej twg kuj xij, twb yuav tau siv caij siv nyoog ntev xyoo los npaj los khwv tiag thiaj tu tau tsiaj puv nkuaj thiab muaj nyuj puv roob puv hav. Nyob li Hmoob yav neej thaum ub, tsis lam yog 2-3 nyuag xyoo yuav muaj peev xwm tu tau tsiaj los puv nkuaj. Yuav yog tsheej 10 tawm xyoo. Thiaj li hais tias, peb tib neeg lub peev xwm tsis muaj nqi muab piv rau Huab Tais Tswv Ntuj.
Ntawm Tswv Ntuj lub peev xwm, nws loj tis ua loj tsis muaj tus yuav paub tshab. Tib neeg lub tswv yid, sim neej yuav xav tsis thoob thiab paub tsis txog. Peb tsuas pom Tswv Ntuj lub peev xwm laim pluj pliag yam ntses nuj ntses niag laim puag qab pag dej ntsuab. Vim peb tsuas pom zem zuag Tswv Ntuj lub peev xwm hauv nws cov tub ntxhais xwb. Yam li Tswv Ntuj qhia rau leej ntshiab Jean de Dieu. Thaum xyoo 1530, Jean de Dieu muaj kwv yees 35 xyoos. Nws tseem nyob sab tim Maroc teb chaws. Nws nyiam pab cov neeg ntseeg Tswv Ntuj tau thim khiav rov qab mus coj dab qhuas kom rov los nkag hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Lub caij ntawd, nws tseem tsis tau paub yuav npaj nws lub neej zoo li cas. Thaum nws rov qab tim Maroc los txog teb chaws Espagne, los nrhiav tau ib txog nyuag hauj lwm dog dig ua. Nws muab hnab ntim tej niag tsuas duab Mab Liab thiab duab Yes Xus ris mus muag pem tej nyuam zos lub no dhau lub tod. Muaj ib hnub, nws txawm mus ntsib ib niag me nyuam tub txom txom nyem sawv tom kev. Nws txawm muab niag me nyuam paj paws zaum saum xub pwg coj nrog nws taug kev mus muag duab. Nkawd txawm zaum so ntawm ib tog kev. Tus nyuam tub cia li txia ua me nyuam Yes Xus, cev tau ib lub txiv (grenade) zoo li lub mov me rau Jean de Dieu. Lub txiv (grenade) cia li rua ras hauv nws tes, pom ib tug ntoo cuam tshwm los. Tus nyuam tub hais rau nws tias : « Jean de Dieu, Grenade sera ta croix ! Grenade yuav yog koj tus ntoo cuam ! » Tas tsis ntev, Jean de Dieu txawm tsiv mus nyob lub nroog Grenade, mus txog hnub nws tso ntiaj teb tseg tim 8.3.1550. Nej sim xav saib, leej twg thiaj yuav ua tau, kawg Tswv Ntuj tib leeg xwb thiaj muaj peev xwm puv nkaus npab. Zaj twg Tswv Ntuj puav leej ua tau txhij ua tau txhua. Lub txiv (grenade) yog khoom phij tsab tus me nyuam muab pub rau Jean de Dieu. Tsis tas li ntawd, lub txiv (grenade) zoo li daim tsoos phij cuam, tam zoj nej muab ib ce tsoos laus phij cuam tsa nej tus ntxhais mus ua neej. Jean de Dieu pom tus ntoo cuam txhos hauv lub txiv (grenade), nws to taub tias Huab Tais Yes Xus cov txiaj ntsim ua nws ntej nyob lub nroog Grenade tos nws : « 10 Saib Huab Tais Tswv Ntuj : Nws tuaj muaj hwj huam tas nrho thiab nws muaj peev xwm puv nkaus npab. Tej tsoos phij tsab nws lub zog heev ua ke nrog nws tuaj, tej khoom phij cuam nws nqe zog tuaj ua nws ntej. »

Ib tsoom phooj ywg Hmoob, nej yog neeg ntseeg Tswv Ntuj, nej niaj hnub khaub zig Tswv Ntuj ces nej hmoov zoo. Peb yuav tso siab lug rau Tswv Ntuj ib yam Jean de Dieu. Nws twb muaj 35 xyoos, txawm nws tsis paub tag kis xyov nws lub neej yuav zoo li cas, tsis kav nws tsis txhawj txog nws lub neej. Vim nws muab nws lub neej cog hauv Tswv Ntuj txhais xib teg, tsis tas yuav txhawj ua dab tsi. Lam ua tej txoj nyuag hauj lwm tuav siav hnub dhau hnub. Yam nws txhawj, yog tsis paub xyov yuav ua cas hlub tau cov neeg pluag, neeg txom nyem. Nws thiaj txhim ib lub tsev txais cov neeg puas tswv yim tuaj mus nyob, kho lawv tus mob…Tos nws pom, tos nws paub, Tswv Ntuj twb sawv ntawm nws ib sab, nws twb tsis nco pom tias txoj hauj lwm nws tab tom ua, Tswv Ntuj nrog nraim nws. Ntawm peb kuj tib yam nkaus, peb nyias kam tsij rau siab ua nyias lub luag hauj lwm kom zoo, txoj hauj lwm peb niaj hnub ua, Tswv Ntuj kuj nrog peb nraim pab peb lub cuab lub yig, peb mob siab ua peb txoj hauj lwm kom zoo, yog peb nrog Tswv Ntuj hlub peb leej tib neeg txhua tus ntawm peb xub ntiag.

Hnub no, yog hnub peb nco txog Huab Tais Yes Xus Txais lub Cim Ntxuav. Peb kuj tau txais lub Cim Ntxuav ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Vim Yes Xus tau xa nws cov thwj tim mus thoob qab ntuj, mus coj tas txhia haiv neeg los ua Yes Xus thwj tim thiab ntxuav plig rau lawv hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub npe. Yes Xus yog tus xaiv nws cov thwj tim thiab xa lawv mus tshaj nws lub Moo Zoo. Cov thwj tim yog cov muab lub Cim Ntxuav rau ib tsoom ntseeg. Thaum peb txais lub Cim Ntxuav, tsis yog peb tau txais cov dej ywg peb taub hau xwb. Peb tau txais tag cov txiaj ntsim Huab Tais Yes Xus muab pub rau Lub Koom Txoos Kav Tos Liv sawv Yes Xus npe tshaj nws lo lus cawm ntiaj teb neeg. Cov txiaj ntsim peb tau txais ntawm lub Koom Txoos tuaj ntawm Huab Tais Yes Xus tuaj. Ua li, Yes Xus muaj txiaj ntsim dab tsi, peb nrog nws muaj. Peb nrog Huab Tais Yes Xus muaj nws cov txiaj ntsim hnub nws txais lub Cim Ntxuav hauv tus dej Yos Las Das. Lus Kas qhia li no : « Thaum muab tsoom pej xeem ntxuav tas, thiab kuj ntxuav Yes Xus tas, nws tseem teev ntuj, lub ntuj qhib plho 22 Thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab muaj lub nrog cev xws li nquab, nqes los saum nws. Ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : "Koj yog kuv Leej Tub. Hnub no, kuv yug tau koj.” Yog peb mloog Lus Kas tsab ntawv Moo Zoo no, peb paub, txiaj ntsim dab tsi peb tau txais, txiaj ntsim dab tsi Yes Xus muab rau peb. Cov lus peb hnov no, peb sim muab xav kom zoo. Tsis tas nyias yuav nug ntau yam, peb nyias tsuas nug nyias 2 los xwb :

1-Peb twb paub, yog Leej Ntuj Plig Ntshiab ua Mab Liab cev xeeb tub. Mab Liab thiaj yug tau Yes Xus yog tus nyob siab Leej Tub. Thaum Yes Xus Txais lub Cim Ntxuav tas, Yes Xus tseem teev ntuj, lub ntuj qhib plho, Leej Ntuj Plig Ntshiab muaj lub cev xws li nquab, nqes los saum Yes Xus. Cov lus no peb yuav to taub zoo li cas ? Puas yog vim Yes Xus txais lub Cim Ntxuav, Leej Ntuj Plig Ntshiab thiaj nqes los nyob saum Yes Xus ? Ua li, yog Yes Xus tsis txais lub Cim Ntxuav, Leej Ntuj Plig yuav tsis nqes los saum Yes Xus ? Lub ntsiab lus peb nyias yuav khaws tseg hauv nyias nruab siab, yog li no : Hauv lub Cim Ntxuav Yes Xus tau txais, muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog nrog nraim Yes Xus. Txij hnub ntawd mus, cov lus Yes Xus hais, yog Leej Txiv Tswv Ntuj lus, txoj hauj lwm Yes Xus txhais tes ua, yog Leej Txiv Tswv Ntuj txoj. Vim li Leej Ntuj Plig Ntshiab nrog Yes Xus, thaum Yes Xus txwv cua daj cua dos thiab dej hiav txwv tsis nplaws tsis ntas, cua thiab dej nyob tus yees ; Yes Xus cov lus ntiab tau dab phem khiav ntawm tus neeg raug dab ; Yes Xus txhais tes ntais 5 lub ncuav mov thiab 7 tus ntses txaus 5000 leej noj tsis tas…Peb hnov Yes Xus hais ntau zaus li no : “Kuv nqes saum ntuj los tsis yog los ua li kuv siab nyiam, tiam sis ua raws li tus xa kuv tuaj siab nyiam Z 6,38” Ntawm peb, peb kuj tau txais lub Cim Ntxuav. Peb kuj tau txais lub Cim Txhab zog. Cov txiaj ntsim Yes Xus tau txais, Yes Xus kuj muab rau peb txais tag. Tiam sis niaj hnub hauv peb lub neej, peb puas mloog lus li Yes Xus mloog, peb puas ua li Yes Xus ua. Peb ua li peb siab nyiam, los peb ua li Leej Txiv Tswv Ntuj siab nyiam ?

2-Peb twb paub, Yes Xus yug los ua neeg hauv lub qab ntuj kom cawm tag ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus ntawm kev lim hiam, kev ua txhaum, ua phem…Ua cas lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : “Koj yog kuv Leej Tub, hnub no kuv yug tau koj” Yes Xus twb yug los ua neeg, Yes Xus twb yog tus nyob siab Leej Tub, Yes Xus tseem yuav yug zoo li cas ntxiv ua Tswv Ntuj Leej Tub ? Peb yuav to taub zoo li cas cov lus no ? Tej zaum kuj zoo li lub ntiaj teb neeg. Peb ntseeg tias tas lub ntiaj teb neeg yog Tswv Ntuj cov me nyuam. Tiam sis, Tswv Ntuj xaiv ib co neeg hauv Tswv Ntuj pab me nyuam nyob ntiaj teb no los ua Tswv Ntuj cov tub ki. Tswv Ntuj xaiv haiv neeg ntseeg ntawm tas txhia xeem neeg los ua Tswv Ntuj haiv neeg. Lub Cim Ntxuav ua Yes Xus yug tshiab ua Tswv Ntuj Leej Tub nyob saum ntuj. Vim li ntawd, hnub peb txais lub Cim Ntxuav, peb tau txais cov txiaj ntsim ua Leej Choj, ua Saub thiab ua Vaj, peb nrog Yes Xus tuag rau peb cov txhaum thiab nrog Yes Xus sawv ciaj sia muaj Tswv Ntuj txoj sia nyob mus li. Peb thiaj muaj cuab kav ua tau Tswv Ntuj cov tub ki. Vim peb yug ua Tswv Ntuj cov tub ki hauv lub Cim Ntxuav.

Ib tsoom ntseeg sawv daws, lub Cim Ntxuav muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim loj npaum li cas peb puas pom thiab puas paub. Yog peb tsis txais lub Cim Ntxuav, peb yuav ciaj tsis taus Tswv Ntuj cov tub ki. Vim peb txais lub Cim Ntxuav, peb thiaj muaj cuab kav nrog Yes Xus hu Tswv Ntuj ua Leej Txiv. Vim li ntawd, xyov yog hmoov dab tsi, Tswv Ntuj xaiv tau peb los ua Tswv Ntuj cov tub ki, phim peb yuav zoo siab thiab nco Tswv Ntuj txiaj ntsim mus li. Yes Xus yog peb tij, peb yuav mloog nws lus: Peb txhob ua li peb tus kheej siab nyiam, tiam sis peb xyaum ua kom tau li Leej Txiv Tswv Ntuj siab nyiam. Yog txoj hauj lwm Tswv Ntuj muab rau peb ua nyob ntiaj teb no.


Cwj Vuam Chiv 6.1.2010

0 commentaires: