Tsoom ntseeg mloog Tswv Ntuj lus,


Peb twb zoo siab tso dab qhuas tseg, tig los ua lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsoom tub ki, ua haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj raws li Huab Tais Yes Xus cov thwj tim qhia, mloog Yes Xus lus. Tsis phim peb tseem khuv xim rov thaub qab mus khee tej dab qhuas Hmoob los coj los teev li poj yawm ua kam. Tsis yog cai peb cam kom yeej yus lub Koom Txoos cov lus qhia, vim lub Koom Txoos tsis ua li peb siab nyiam. Kuj tsis tsim nyog peb yuav chim, tawm khiav mus nkag mus taug lwm lub koom haum luam taw, npuab lwm tus xib hwb zaj thiab taug nws txoj kev nej ntsia muaj ceem dua. Los puas tej zaum yus tseem xav sawv xib hwb tshiab qhia dua ib pab neeg kom muaj ceem thiab zoo tshaj tas lwm cov koom haum tib si raws li yus siab xav. Peb yuav tuaj yeem ua moj zeej mus zov teb txog thaum twg ? Tos luag siv moj zeej, vim moj zeej muaj hwj chim thaiv tau txom fav thaj teb no tas, coj mus thaiv dua lwm thaj. Ua neeg teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj tsis yog ua moj zeej coj moj zeej hwj chim, los ua cov xib hwb cuav ntxias tus ub tus no los poo yus ua li yus siab nyiam. Peb ua Tswv Ntuj me nyuam xav kom peb txhua leej hais tau, tuav tau Tswv Ntuj tej lus. Hais lo lus tseeb, ua qhov yog cai, tsis paub yuav tau kawm, kawm tau ua txhob yuam kev neej los tso siab dab los ntshai. Peb twb paub leej tib neeg tus tau koob tau hmoov tshaj ib tsoom poj niam : Nkauj Xwb Mab Liab. Tas peb txhua leej Kav Tos Liv yuav tau tig mus thov peb leej niam Mab Liab pab peb. Ua Tswv Ntuj me nyuam, peb yuav txais Tswv Ntuj lus hauv peb lub siab thiab peb lub neej ib yam Mab Liab. Peb pom Nkauj Xwb Mab Liab mloog Tswv Ntuj lus ua Tswv Ntuj lus xeeb tub hauv Mab Liab cev. Yog peb mloog Tswv Ntuj lus, peb tes dej num kuj yuav tawg paj thiab txi txiv li Mab Liab. Xyov yog hmoov dab tsis Yes Xus thiaj xaiv tau peb los ua nws thwj tim.
Vim Yes Xus xav kom peb tuav nws lub luag dej luag num, vam peb lub pliaj plhu taj nws lub, vam peb lub ncauj cev nws tej lus taj nws, ntshaw peb lub siab nyiam npaum li nws lub nyiam ntiaj teb neeg tas txhia xeem neeg, tos peb lub cev thiab tes taw nquag npaum li nws mus ncig thoob teb chaws plhws txhua tus neeg mob, raug dab thiab txom nyem. Peb paub ntsoov, peb tsis muaj zog txaus, peb siab tsis dav, tsis loj, puas yuav ua tau raws li Yes Xus vam thiab tos peb ? Peb thiaj li yuav qee kom tau caij nyoog los muab Yes Xus cov lus ua txhiam xws noj niaj hnub niaj lis piam yug peb txoj sia kom peb muab zog ciaj ua Tswv Ntuj me nyuam, tuav Yes Xus luag dej luag num mloog lus ib yam cov thwj tim. Peb twb hnov nyob hauv Nes Hes Mis tsab ntawv nws hais li no : “Ntawm lub tshav lub rooj vag dej, nws muab phau ntawv nyeem txij thaum kaj ntug mus txog tav su rau cov tuaj sib txoos, muaj txiv neej, poj niam thiab tas cov muaj hnub nyoog paub tab lawm. Tas nrho haiv neeg cuab pob ntseg rau phau ntawv Txhooj” Tas haiv neeg yuav tuaj mus muab Tswv Ntuj cov lus los txoos tag sawv daws ua ke yam ib tug tib neeg xwb. Zoo li sawv daws yuav koom ua ib tse neeg, koom tib lub siab xwb. Sawv daws yuav siv caij siv nyoog, qee kom tau sij hawm los hnov Leej Txiv Tswv Ntuj lo lus yog sawv daws Leej Txiv. Nws cov lus yuav roos tag sawv daws. Peb yog nws me nyuam, peb mloog nws lus, peb hais li cas yog li cas, peb ua dab tsi tau dab tsi, peb taug txoj ke twg tsis yuam kev. Nws cov lus roos peb, tiv thaiv peb. Vim li ntawd, cov lus peb hais, dej num twg peb ua puav leej yog koob hmoov. Txoj kev peb taug yuav tiaj yuav dav, tsis fab tsis ntxhov zoo mus los tau luag ; tej neeg ob cag yuav nrog peb koom taug ib txoj kev. Tswv Ntuj lo lus tsis yog nroos peb xwb. Peb muab peb Leej Txiv Ntswv Ntuj lo lus ua peb tus Txhooj kav peb lub neej. Tswv Ntuj lo lus nres nyias lub siab lub ntsws. Txawm muaj nag xob nag cua ntshawj peb lub neej, Tswv Ntuj lo lus hwj xwm peb lub siab nyob tus yees tsis qaij tsis qaug, ua peb lub chaw cuab zog ruaj nreb xws caj zeb, khov kho xws caj tsuas. Peb tus kheej yuav nyob kaj siab lug tsis txob tsis txhawj. Tswv Ntuj nyiam kev ncaj ncees, peb lub neej kuj yuav ncaj ncees li Tswv Ntuj siab nyiam. Luag pom peb lub cuab lub yig sib haum, ib tug txawj hais lwm tus txawj mloog. Ua rau tiaj nrag qaum pes ntshaw yus lub neej sib hlub. Nyias yuav tsum paub nyob hauv nyias siab : Tsis yog vim peb paub dua, txawj sib hlub dua luag tej.Yog peb ua neej sib hlub, sib haum, tsuas yog txiaj ntsim peb txais, yog koob hmoov luag muab rau peb, vim peb vam luag, muab luag lo lus ua peb tus Txhooj kav peb lub neej xwb. Leej choj Es Nras thiaj qhia li no : « Kav tsij mus, nej mus muab nqaij qab noj, muab cawv qab haus, mus faib nws phuv rau tus npaj tsis tau dab tsi. Vim hnub no yog hnub ntshiab rau Huab Tais ! Txhob tsub txim rau nej ! Huab Tais zoo siab heev yim huab ua nej lub zog loj tuaj ! » Qhov peb nyuaj siab, ua rau peb txhawj, tsis yog Tswv Ntuj tsis pab peb. Sawv daws puav leej tau txais Tswv Ntuj txiaj ntsim, tsuas yog sawv daws tsis paub xwb. Yus tsis paub tias Tswv Ntuj hlub yus, pab yus ces ua rau yus chim thiab tu siab. Yog thaum peb rua muag ntsia Tswv Ntuj tej txiaj ntsim nws tau muab rau peb, peb lub zog yim huab yuav loj. Kuj zoo li peb leej tib neeg, tus neeg twg ntxub yus, yus yeej zam kev tsis xav ntsib ; tsev neeg twg nquag sib ceg, muaj teeb meem, yus yeej tsis tau luag mus ntsib ; lub teb chaws twg nom tswv lim hiam, pej xeem neeg yeej nyooj laws nroo qas ntws. Vim li ntawd, yog yus xav tias Tswv Ntuj tsis zam rau yus, yeej ua yus qaug zog luj luas. Tiam sis yog yus pom Tswv Ntuj zoo siab heev rau yus ces yus lub zog yim huab loj tuaj. Muaj tseeb tiag.

Yog vim li ntawd, Lus Kas thiaj sau nws tsab ntawv piav txog Yes Xus rau tus tsis paub kom paub meej Yes Xus yog Tswv Ntuj tso tuaj pab peb, tuaj cawm peb. Lus Kas tau nug muaj nug txaus cov pov thawj qhov muag tau pom, tau txuas lus, ncauj nrog kiag tham, tau tuav tes kiag thiab lawv los ua nws thwj tim tshaj nws lub Moo Zoo rau ntiaj teb. Thaum nug ib tog zuj zus tas, Lus Kas paub lub ntsiab lawm, nws thiaj muab ntawv los sau tseg qhia tus tshua txog : Tes Os Fis Los (Ami de Dieu, Tswv Ntuj Phooj Ywg).
Lus Kas yog leej twg, neeg dab tsi ? Lus Kas yog neeg Hes Las (Grec), nws txoj hauj lwm yog kws tshuaj kho mob. Lus Kas tau ntsib cov thwj tim Pob Zeb thiab Paj Lug. Lus Kas tau nrog Paj Lug mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo txog ntau lub teb chaws, hla ntau lub nroog, ntsib ntau xeem neeg tig los ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj. Peb mloog Paj Lug hais li no hauv nws tsab ntawv xas rau cov ntseeg nyob Kos Los Xais : “Lus Kas, tus kws tshuaj tshua txog thiab Des Mas hais noj qab nyob zoo rau nej Col 4,14” Peb paub meej txog Lus Kas cov ntawv nws sau los qhia Yes Xus rau Tes Os Fis Los, Tswv Ntuj Phooj Ywg : “Phau ntawv Moo Zoo thiab Cov Hauv Paus Xa Lus tej Hauj Lwm” yog 2 phau ntawv. Thaum ua ntej, Lus Kas kuj yog neeg teev dab qhuas. Tiam sis thaum Lus Kas tig los txais kev ntseeg Yes Xus raws li cov thwj tim qhia. Lus Kas lub neej kuj hloov lawm ntau heev, pom kev deb, muaj kev kaj siab ntau yam. Tas tej txiaj ntsim nws tau txais yog tuaj ntawm Yes Xus tuaj. Lus Kas thiaj txiav siab piav txog Yes Xus tus tuaj kaj lub sim ceeb kev tsaus ntuj thiab kaj Lus Kas lub neej.
Lus Kas qhia rau peb paub tias : Yes Xus yog Leej Txiv Tswv Ntuj lub txiaj ntsim tshwm sim ua leej tib neeg. Tsis yog dab neeg los npau suav : Yes Xus hlob nyob lub zos Nas Xas Les. Yes Xus zoo li lwm leej lwm tus neeg nyob hauv zos. Yes Xus txiv, Yos Xes txoj hauj lwm yog phua ntoo, kaw ntoo ua vaj ua tsev, txua rooj txua tog. Yes Xus kuj nrog Mab Liab thiab Yos Xes nkawd ua hauj lwm pab niam pab txiv ib yam luag tej me nyuam. Peb hnov tias Yes Xus kuj nquag mus teev ntuj hauv tej tsev txoos. Luag txib dab tsi ua dab tsi. Luag kom nyeem ntawv, nws kuj mus nyeem ntawv. Yes Xus tau kawm ntawv, vim nws txawj nyeem thiab txawj sau. Tiam sis txij thaum Yes Xus pib mus tshaj lub Moo Zoo rau lwm lub zos, neeg pib paub Yes Xus zoo zuj zus. Hnub ntawd, Yes Xus rov qab los txog nws lub zos. Nws kuj mus nyeem ntawv li txhia zaus nws ua kam. Txhia zaus kuj tsis muaj tus yam dab tsi txawv. Los txog tav no, cov neeg tuaj teev ntuj hnov Tswv Ntuj lo lus tas, lawv tsis khaws dab tsi tseg. Lawv lub neej nyob li qub, lawv kev nyuaj siab tsis kaj, lawv tej siab ntsws ntxhov qas hnyo tsis hloov. Tiam sis hnub ntawd, Yes Xus qhib lawv lub siab. Lawv qhov muag pom xyeem Leej Pleev, Tswv Ntuj lub txiaj ntsim Tswv Ntuj tau hais tseg, tau cog cia rau lawv tej poj yawm txwv koob txheej laus thaum ub. Puag tiam dhau tiam los, lawv tos ntshi Leej Pleev, tus muaj Tswv Ntuj Leej Ntsuj Plig lub hwj huam, tus Cawm Seej tuaj deev His Xais Lais thooj siab mob kom nquag kom zoo, txhiv kom lawv dim kev txom nyem. Lawv nco ntsoov Tswv Ntuj tej lus : Cov pluag yog cov neeg Tswv Ntuj nyiam tshaj ; cov muaj txim txhaum raug luag cuab, luag muab coj mus ua luag qhev do av tsim vaj tse, nqa pob zeb mus txhub tej zej zog, Tswv Ntuj yuav tuaj tso kom lawv dim ; cov neeg dig niaj hnub ncig nquj nquas qab zog dhau hauv zos thov khawv ua rau tib neeg laj tag yuav rov pom tseeb ; cov tua neeg luag niaj hnub muab khi muab nplawm cab tej niag pab coj mus dai saum ntoo cuam saum roob khauj khaum taub hau ziab tshav quaj qw quaj thov tsis muaj tug quav ntsej, yuav muaj tus tuaj txhiv kom lawv dim : “18 “Huab Tais tus Ntsuj Plig nyob saum kuv, vim nws tau pleev kuv mus tshaj lub Moo Zoo rau cov pluag, nws xa kuv mus ceeb toom kev twj lij rau cov raug cuab thiab kev pom tseeb rau cov dig muag, tso cov raug luag tsim txom los mus twj lij, 19 Ceeb toom Huab Tais xyoo. yog ib niaj dawb ib niaj hu.” Kuj zoo li ib yim Hmoob, thaum nej muaj ib tug me nyuam cam thawj, ua ib yam dab tsi phem. Nej muab nws rau txim qhuab qhia nws. Nej kom nws ua ib qho hauj lwm los daws nws qhov txhaum. Nws mloog nej lus, thaum twg ua tas ces nws qhov txhaum kuj daws tas. Los puas, nyob hauv cov teb chaws vam meej, thaum lub caij xaiv nom. Thaum tsa tau ib tug nom tshiab sawv los kav teb chaws, tus nom ntawd tso ib tug neeg hauv tsev loj faj dim dawb nws cov txim. Cov teb chaws vam meej coj kam li ntawd. Nyob hauv His Xais Lais kev hwm Tswv Ntuj, Tswv Ntuj tau qhia rau His Xais Lais ib yam nkaus. Kom His Xais Lais hwm Tswv Ntuj xyoo. Tswv Ntuj xyoo yog ib xyoos ntshiab, ib xyoos dawb thiab huv. Sawv daws ua neej 49 xyoos xaus, xyoo 50, yog Tswv Ntuj xyoo, yog lub xyoo ntshiab dawb huv (Lv 25,10). Lub xyoo yog Tswv Ntuj xyoo, yus yuav qiv yus thaj teb dawb do rau cov pluag tsis muaj liaj teb kom lawv tau kev ua noj ua haus. Thiab Tswv Ntuj xyoo, leej twg tshuav yus nuj nqes, yuav zam dawb paug kom tag rau tus ris yus nuj nqes. Los puas, yus muaj ib tug txheeb tug ze raug plaub raug ntug them tsis taus, Tswv Ntuj xyoo, yus nqa nyiaj mus txhiv tso yus tus txheeb ze dim dawb. Vim li ntawd, Yes Xus yog peb tus txheeb ze, tuaj txhiv peb. Hnub ntawd, Yes Xus hais rau cov qhov muag ntsia Yes Xus nruj nreem hauv lub tsev txoos tias, Yes Xus yog Leej Pleev, tus Cawm Seej, tus tuaj txhiv Tswv Ntuj haiv neeg ntawm lawv cov txhaum : “21 Nws pib hais rau lawv tias : “Hnub no, tsab ntawv no tsheej xeeb ntawm nej pob ntseg.” Cov neeg His Xais Lais tso siab rau Tswv Ntuj lo lus puag txheej dahu txheej tiam dhau tiam los hnub ntawd, lawv pom xyeem ntawd qhov muag. Tsis yog npau sauv.

Ib tsoom ntseeg nyiam Tswv Ntuj, tso siab rau Tswv Ntuj, nej muaj kev txhawj xeeb ntau yam hauv nej lub neej tsis pom qab hais rau leej twg. Nej tos ntshi ntsia ntsoov lub ncauj xub ke puas muaj leej twg tuaj pab nej, daws nej kev txhawj xeeb. Nej ua siab loj, Huab Tais Yes Xus yog peb tus Vaj Pleev, muaj hwj huam, yog tus pab tau nej. Xav kom nej pom nws lub txiaj ntsim pab nej, cawm nej, txhiv nej ces nej yuav muaj ib lub zog loj nej tsis tau pom dua, sim neej nej xav tsis txog yuav ua nej lub siab nyob ruaj nreb khov kho. Huab Tais lub hwj huam nyob ntawm nej ib sab txheem nej. Yog peb mloog Yes Xus lus ces peb yuav pom nws lub zog pab peb. Nej xav li cas, yog Leej Txiv Tswv Ntuj tsis hlub peb, nws puas yuav xa nws Leej Tub nqes los ua neeg. Yog Yes Xus tsis tuaj cawm peb, nws yuav tsis hais qhia peb paub kom peb vam vam. Yog peb tsis cuab pob ntseg, peb puas yuav hnov nws cov lus, puas yuav txais tau cov thwj tim, cov pov thawj tej lus hais. Txhia zaus Yes Xus mus nyeem ntawv rau lawv, tiam sis lawv tsis qhib lawv lub siab. Lawv tsuas pom Yes Xus zoo li lawv. Thiam sis hnub ntawd, lawv qhov muag qhib, ces lawv pom Yes Xus tsis zoo li qub lawm. Peb kuj ib yam, yog peb rua muag kom zoo, Yes Xus cov lus peb niaj hnub mloog yuav pab kom peb paub Yes Xus zoo dua tuaj.

Cwj Vuam Chiv 18.01.2010

0 commentaires: