Tsoom ntseeg tsob hwb Tswv Ntuj,


Hnub no yog ib hnub zoo sij hawm peb tuaj khaub zig peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, yog peb niam peb txiv hlub peb tsis txawj tag. Peb nyuam qhuav mloog nws cov lus nws hais rau peb hnub no. Peb tsuas khaws tib lo lus tseg, yog lo lus coj peb ua neeg teev Tswv Ntuj mloog Tswv Ntuj lus ib yam li tej saub sawv Tswv Ntuj chaw cev Tswv Ntuj lus qhuab qhia Tswv Ntuj haiv neeg.

Ua neeg teev Tswv Ntuj mloog Tswv Ntuj lus. Kev teev ntuj, yuav teev li cas ? Ua cas yus tib neeg yus thiaj teev ntuj ?

Muaj ntau txoj kev teev ntuj, peb yuav hais tsis txhij piav tsis txhua rau ntawm no. Vim peb yog neeg ntseeg Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Peb tsuas paub qhia teev ntuj raws li peb Kav Tos Liv tej poj yawm txwv koob tau qhuab qhia rau peb. Lub ntsiab, yog qhia kom peb kawm tau thiab txawj yoog raws li tus neeg nyiam Tswv Ntuj zaj teev ntuj, ua raws li cov thwj tim qhia, raws li saub thiab raws li Yes Xus qhia rau peb.
Nyias yuav tau npaj caij npaj nyoog los teev ntuj ib hnub ob zaug los peb zaug txij hnub sawv txog hnub poob. Hnub chiv yog Tswv Ntuj hnub, pes tsawg, yus yuav tsum mus koom kom tau ib Thaj Txi Ntuj nrog ib pawg ntseeg hauv yus lub zos los nyob qhov twg kuj xij. Hauv kev teev ntuj, yus yuav tsum kawm kom paub seev thiab txawj hais zaj. Peb tib neeg thaum teev ntuj, peb ntshaw hu tej zaj nkauj kom lom zem, zoo mloog, kom tej suab nkauj deeg daws tau puag hauv yus tej hlab siab hlab ntsws deev tau yus siab kom kaj nrig ; yus nyiam tej zaj lus hais tau yog, muaj qab haus dhos yus nplooj siab nplooj plaw, zaj lus yim zoo, yim ua rau yus tuaj zog thiab zoo siab teev ntuj hnub ntawd...Kuj muaj tej suab nkauj ua rau yus xeeb txob thiab muaj tej zaj lus ntiav ntiav tws tws hais ntev hais ntau qhov qub, ua rau yus nkees tos ceeb laj hu xaus ib zaj nkauj. Kev teev ntuj tsis kawg rau tej nkauj paj nruag los cov zaj xwb, tus tib neeg thiab tas sawv daws…Piv txwv li yus mus teev ntuj, yus nqa tag yus lub siab lub ntsws thiab yus lub neej mus cev rau Tswv Ntuj. Tej txiaj ntsim yus tau txais yus mus ua Tswv Ntuj tsaug. Yus raug kev nyuaj siab, yus mus pe mus thov Tswv Ntuj pab yus daws yus kev tsaus ntuj pov tseg. Tsis yog yus npaj yus ntsej muag thiab lub ncauj mus yws Tswv Ntuj xwb. Vim yus liam Tswv Ntuj tsis pab yus, tsis hlub yus, yus thiaj li nyuaj siab li no, raug tus kab mob no, yus tus txheeb tus ze nim raug xwv txheej npaum li ntawd. Yus mus yuam Tswv Ntuj pab yus cuag Tswv Ntuj tshuav yus nqe. Dhau qhov ntawd lawm, tsheej hli, tsheej xyoo, cuag tu taw lawm, tsis tshwm ib taws tsev teev ntuj, mus txog thaum kev tws mam rov tuaj yws Tswv Ntuj mloog dua…
Kev teev ntuj yuav teev li cas ? Ntshai tsis muaj lwm txoj kev zoo tshaj qhib yus poj ntseg mloog saub lus qhua qhia, qhib yus tej siab ntsws tos txais Yes Xus lub Moo Zoo deev yus siab. Kev teev ntuj tsis yog nrhiav kev lom zem ua qhov ib. Yog tsis lom zem ces txawm nkees tsis teev ntuj, yog ua tau lom zem mam teev ntuj. Kev teev ntuj tsis yog mus yws yus tej kev txhawj xeeb kom Tswv Ntuj hlub yus xwb. Peb ho nrog xav saib, kev teev ntuj puas yog qhib yus lub siab los mloog saub lus, puas yog npaj yus tej siab ntsws tos txais Yes Xus lub Moo Zoo. Lub ntsiab yog kheev lam cia tau, cia yus lub siab thiab yus lub neej sawv ua npoj mus ua ntxaig caum saub qab lawv Yes Xus lw. Hmoob hais tias : soj tau qab xuas tau hneev. Peb sim xav saib saub teev ntuj saub teev li cas ? Hos ntawm peb, peb teev ntuj peb teev li cas ? Saub Yes Les Mias hais li no hauv nws zaj lus qhuab qhia : “Ua ntej xeeb koj hauv koj niam plab, kuv twb paub koj lawm ; ua ntej koj yug los kuv twb xaiv koj, kuv tsa koj ua ib tug saub rau cov haiv neeg” Yog saub tsis cuab pob ntseg, nej sim xav, saub puas hnov Tswv Ntuj tej lus txib saub ? Vim saub siab ntsws npuab rawv Tswv Ntuj tsis tseg, muaj tus xwm dab tsi, muaj lo lus tshiab li cas Tswv Ntuj xav hais saub puav leej paub, puav leej hnov. Tswv Ntuj lo lus txia ua saub lus pauj rov rau Tswv Ntuj. Saub pom tej txiaj ntsha txiaj ntsim Tswv Ntuj tau hlub saub npaum li cas, ua ntej saub tsis tau xeeb tsis tau yug, Tswv Ntuj twb xaiv saub ua Tswv Ntuj tug. Saub teev ntuj, saub hais tias vim Tswv Ntuj twb hom saub, Tswv Ntuj thiaj xeeb saub hauv saub niam plab. Yog peb tsis cuab pob ntseg mloog saub lus, peb kuj txais tsis tau saub zaj teev ntuj. Tiam sis, yog peb cuab pob tseg mloog saub, cov lus saub hais rau peb kuj yuav txia ua peb zaj teev ntuj pauj Tswv Ntuj txiaj ntsha txiaj ntsim peb tau txais ntawm Tswv Ntuj. Kev teev ntuj kuj yuav nthuav loj rau peb taug tsis kawg. Thaum ntawd, peb yuav to taub tias kev teev ntuj, tsis yog mus kom lom zem xwb, tsis yog mus thov Tswv Ntuj rau peb txoj kev tsaus ntuj ua neej nyob hauv ntiaj teb no…Peb mus teev ntuj vim Tswv Ntuj hlub peb tsis txawj tag, peb mus teev ntuj yog mus hais ib lo lus qhuas Tswv Ntuj siab ntshiab thiab siab zoo. Peb yuav pom tias peb tseg tsis taus, peb tseg tsis nyog kev teev ntuj. Ib yam saub hais : “Kav tsij sawv tsees, koj yuav tim lus los tiv lawv tas txhua yam kuv kom koj ua” Saub kev nyuaj siab tsis zoo li peb kev nyuaj siab. Ntawm peb, yog kev muaj mob muaj nkeeg ua rau peb nyuaj siab ; yog kev ploj kev tuag ua rau peb ntshai. Tsis yog kev muaj mob los kev ploj tuag ua saub nyuaj siab. Yog kev tseg tsis taus Tswv Ntuj txiaj ntsa, yog kev npuab Tswv Ntuj txiaj ntsim ua saub chaw ntxhov siab Tswv Ntuj tsa saub ua ncej hlau thiab ntsa tooj txheem Tswv Ntuj lus. Saub thiaj li sawv tsees los tiv tej nom tswv thiab vaj ntxwv thiab pej xeem kom sawv daws tsis txhob pob txhob vau, kom sawv daws ua neej nyob khov kho li tooj li hlau. Peb tsis yog yuav caum kom tau saub qab xwb. Peb tseem yuav raws kom tau Yes Xus lw.
Hnub no Lus Kas piav li no txog Yes Xus qhia rau peb hnov. Yes Xus rov los txog Nas Xas Les hauv Yes Xus qub zog. Cov neeg hnov lus moo cua piav txog Yes Xus cov hwj huam Yes Xus tau ua nyob Kas Fas Naus thiab lwm qhov chaw. Lawv yuam kom Yes Xus ua hwj huam rau lawv pom li nyob lwm lub zos. Tiam sis Yes Xus teb ob lo lus txheej laus thaum ub rau lawv xav :
1-Es Lis thiab cov poj ntsuam : Es Lis tsis raug xa mus rau cov poj ntsuam His Xais Lais, tiam sis, rau ib tug poj ntsuam neeg pej kum nyob lub zos Xas Les Tas, teb chaws Xis Doos. Lub ntuj tshav tau 3 xyoos thiab 6 hli ua rau ntiaj teb neeg puav leej tshaib plab. Tej poj ntsuam txhua leej puav leej tshaib plab. Tiam sis, Es Lis raug xa mus cawm tus poj ntsuam nyob Xas Les Tas. Thaum Yes Xus piav txog zaj ntawv no. Cov neeg nyob Nas Xas Les puav leej paub thiab to taub Yes Xus cov lus. Yes Xus zoo li Es Lis. Cov neeg nyob Nas Xas Les zoo li cov poj ntsuam His Xais Lais. Kas Fas Naus zoo li tus poj ntsuam nyob Xas Les Tas. Vim tus poj ntsuam nyob Xas Les Tas siab dawb siab dav, Tswv Ntuj tshua txog nws. Tswv Ntuj thiaj xa Es Lis mus nkaum hauv nws thiab mus cawm nws. Cov neeg nyob Kas Fas Naus, yog ib co neeg nyiam Tswv Ntuj mloog Tswv Ntuj lus. Yes Xus mus xyuas lawv yog mus cawm lawv. Cov neeg nyob Nas Xas Les tsis tshaib tsis nqhis Tswv Ntuj lus npaum cov nyob Kas Fas Naus thiab lwm qhov chaw.
2-Es Lis Xes thiab cov mob ruas : Nyob Hias Xais Lais kuj muaj mob ruas coob leej tiam sis tsis muaj tug yuav zoo thiab huv tuaj kawg yog Nas Maas ib niag neeg pej kum Xis Lias, vim nws yog tus mloog Tswv Ntuj lus tshaj cov mob ruas His Xais Lais.
Thaum lawv hnov Yes Xus piav ob zaj lus no tas, ua rau lawv meem txom rau Yes Xus. Vim lawv tsis ntseeg Tswv Ntuj zoo. Lawv puas yuav rua tau qhov muag pom Tswv Ntuj tej txiaj ntsim Tswv Ntuj tau pub rau lawv ? Yes Xus twb nrog lawv nyob tav li no, yog lub txiaj ntsim loj tshaj nyob lwm qhov chaw lawv twb tsis pom. Lawv tseem yuav kom Yes Xus ua hwj huam dab tsis ntxiv rau lawv saib ? Lwm qhov chaw, Yes Xus mus tib lwm xwb, lawv ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Hauv zos, lawv hais tias Yes Xus yog Yos Xes tub.

Ib tsoom ntseeg sawv daws, peb to taub Huab Tais Yes Xus cov lus zoo li cas? Peb yuav xyaum coj li cov neeg nyob Kas Fas Naus, ua neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab mloog Tswv Ntuj lus. Qhib yus lub siab lub ntsws yam tus neeg tshaib thiab nqhis Tswv Ntuj lus. Yus coj yus lub neej kom haum li Tswv Ntuj nyiam, ua ncej hlau thiab ua ntsa tooj txheem Tswv Ntuj lus tiv tej nom tswv thiab vaj ntxwv thiab pej xeem yog tsis txhob yoog li luag, txhob ua li lub teb lub chaw. Yus yuav tiv tiag kom yeej lub teb lub chaw, yog ua li Yes Xus lus qhia, yog ua li Tswv Ntuj siab nyiam. Yog txoj kev sawv Tswv Ntuj ib tug saub.

Cwj Vuam Chiv 29.01.2010

0 commentaires: