COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 07/02/2010
( Hnub Chiv 5- Xyoo C )


  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His Xais 6,1-2.3-8
1 Xyoo vaj ntxwv Os Xias tuag, kuv pom Huab Tais zaum saum ib lub theej kiab nyob siab siab. Nws tus tw tsho puv tag lub tsev txoos.
2 Muaj ib co tshiab koos nws nyob saum toj saum nws. Lawv ib leeg qw rau ib leeg :
3 “Ntshiab, Ntshiab, Ntshiab lub sim ceeb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Nws lub hwj chim puv tas ntiaj teb.
4 Thaum tus qw suab ncha ntws cov ncej qhov rooj ua zog koog thiab pa ntshawb puv nkaus lub tsev txoos.
5 Kuv hais tias : "Khaum kuv lawm ! Kuv ces tas li ! Vim kuv yog neeg di ncauj tsis huv. Kuv nyob nruab nrab ib haiv neeg di ncauj tsis huv. Kuv qhov muag tau pom xyeem Vaj Ntxwv, lub sim ceeb tus Huab Tais !"
6 Cov tshiab ib tug ya plho los cuag kuv, tuav rawv ib lub ncaig kub lug nws xuas ciaj tais saum lub thaj Txi Ntuj los.
7 Nws coj los ntawm kuv qhov ncauj thiab hais tias : " Yam no twb chwv koj di ncauj thiab tam sim no tshem tag koj lub txim, zam tag koj cov txhaum lawm."
8 Kuv txawm hnov Huab Tais lub suab hais tias : "Kuv yuav xa leej twg mus ? Leej twg yog peb tus tshaj xo ?" Kuv teb tias : "Kuv, kuv yuav ua koj tus tshaj xo: xa kuv mus."

  • Zaj nyeem 2 : Kos Lis Nthos tsab ib 15, 1-11
1 Kwv tij sawv daws, kuv rov qab hais kom nej nco ntsoov txog lub Moo Zoo uas kuv tau tshaj rau nej. Nej tau txais, thiab nej nyob ruaj nreb hauv lub Moo Zoo ntawd. 2 Yog nej ntseeg raws nraim li kuv tau tshaj rau nej, mas nej yuav txais kev cawm nyob hauv lub Moo Zoo. Yog lub Moo Zoo cawm tsis tau nej, mas nej ntseeg dag xwb.
3 Qhov kuv tau qhia rau nej, mas yog
qhov kuv xub tau txais : yam li Yes Xus yeem tuag kom tau ntxuav peb cov txhaum pov tseg, raws li Ntawv Ntshiab xub hais.
4 Lawv muab nws zwm rau
hauv ntxa, ces hnub peb, nws sawv rov qab los, raws li Ntawv xub hais.
5 Nws
yees tawm los rau Pob Zeb pom tas, ces nws rov tawm tuaj rau pab kaum ob leeg pom. 6 Tom qab no, Yes Xus tseem yees tawm los rau ib pab kwv tij muaj tsib puas leej ib txhij pom. Cov ntawd, muaj qee leej twb tuag lawm, tiam sis cov coob tseem ua neej nyob txog tav no.
7 Tom
qab no, Yes Xus tseem tawm los rau Yas Kos pom, thiab muaj ib zaug rau tas nws cov Hauv Paus Xa Lus huv tib si pom.
8 Kuv yog tus puag tom tw, xws li ib tug
me nyuam yug los tsis tau puv hli, tsis kav Yes Xus kuj tawm tuaj rau kuv pom thiab.
9 Kuv yog ib tug Hauv Paus Xa
Lus me tshaj cov. Kuv tsis tsim nyog hu ua Hauv Paus Xa Lus, vim kuv tau hiam Tswv Ntuj lub Koom Txoos.
10 Yog
Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ua kom kuv lub siab hloov los zoo li no. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyob hauv kuv, nws tsis nyob dag. Kuv tau ua hauj lwm ntau tshaj sawv daws. Tab sis tsis yog kuv ua : yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim uas nrog kuv nyob, tau ua cov hauj lwm ntawd.
11 Txawm yog kuv los yog lawv, qhov peb tshaj tawm yog cov lus ntawd. Ces nej ntseeg.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 5,1-11
1 Txawm muaj ib zaug, thaum ib npoj neeg coob sib txiv daws ntawm nws mloog Tswv Ntuj Lo Lus, nws sawv ntsug ze lub pas dej Nkes Nes Xas Les.
2 Thiab nws pom ob lub nkoj nyob ze ntawm lub pas dej. Cov puav ntses nqes tag los tseem ntxuav lawv cov vas.
3 Txawm nce zoj mus hauv ib lub nkoj, yog Xis Moos lub, hais rau nws kom nrug deb ntawm ntug mus me ntsis tom plawv ; thiaj zaum hauv nkoj nws qhuab qhia npoj neeg.
4 Thaum nws hais lus tas, nws hais rau Xis Moos : "Mus lawm tom qhov tob, pov nej cov vas nqes mus kom mag."
5 Xis Moos teb tias : "Xib Hwb, peb twb khwv ib hmos qhuav tsis tau dab tsi. Tab sis vim koj lo lus hais, kuv yuav pov cov vas nqes mus."
6 Ua zoj li ntawd mag tau ntses ntau tsis ntau ua lawv cov vas ntuag kiag.
7 Thiab lawv yom rau cov npawg nyob lwm lub nkoj kom tuaj pab, lawv tuaj txog ob lub nkoj puv tag tseem yuav luag tog.
8 Pom li ntawd, Xis Moos Pob Zeb poob nthav ntawm Yes Xus hauv caug hais tias: "Huab Tais, zam kev deb ntawm kuv, vim kuv yog ib tug neeg txhaum."
9 Nws thiab tas sawv daws nrog nws puav leej ib ce xob tag rau cov ntses lawv cuab tau.
10 Kuj ib yam nkaus rau Yas Kos thiab Zam, Xis Moos ob tug npawg, Ntxes Npes Dais ob tug tub. Yes Xus hais rau Xis Moos tias : "Tsis txhob ntshai, txij no mus, koj yuav puav ciaj tib neeg."
11 Coj cov nkoj los tag saum av tso plhuav puas tsav yam tseg, lawv cia li raws nws lawm.


0 commentaires: