Ib tsoom ntseeg mloog Huab Tais Tswv Ntuj lus qhuab qhia,


Yog zoo hnub zoo nyoog peb rov tuaj mloog Huab Tais Yes Xus lus koob lus hmoov qhib peb lub tswv yim kom nthuav, kho peb tej siab ntsws kom ncaj rau. Huab Tais Yes Xus niaj hnub tos peb tav li twg, peb thiaj muab peb tej siab ntsws cuaj khaum zawv thiab ntxhua pov tseg, tis daim nplooj siab tshiab zoo nyiam, lo dua daim nplooj plaw ntxim ntshaw ua koob hmoov.

Tsis muaj sij hawm txaus, peb tsuas piav me me hais ob peb los txog Yes Les Mias tsab ntawv. Peb lub neej tsob hwb Tswv Ntuj, vam khom thiab teev Tswv Ntuj zoo tam zoj tsob ntoo txawm rau ntawm ntug dej, nrhau cag muab tau dej los yug siav. Lub neej tsob hwb Tswv Ntuj, nyiam Tswv Ntuj yog koob yog hmoov. Peb zoo siab ua Tswv Ntuj tub ki, ciaj Tswv Ntuj haiv neeg. Peb yuav tsum to taub lub neej ciaj Tswv Ntuj me nyuam. Nws tsis zoo li lub neej teev pej kum dab, tsis zoo li lub neej ua dab ua qhua thiab tsis zoo li peb leej tib neeg lub siab thiab lub tswv yim xav tau. Lub neej ciaj Tswv Ntuj haiv neeg, yog hloov dua qhov muag tshiab los pom Tswv Ntuj tej txiaj ntsim peb tau txais txhawb peb lub neej. Muab tag peb lub siab thiab lub tswv yim los npuab Huab Tais Tswv Ntuj, mloog nws lus. Peb nyiam Tswv Ntuj kom tag peb lub zog noj mis. Peb yuav pom tej koob hmoov tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj txhawb tas ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus, sawv daws thiaj muaj txoj sia nyob saum daim npoo av. Lub hnub tsis tawm tuaj ziab ib co neeg tseg lwm cov, tsis pom kev rau cov neeg ncaj tseg cov neeg nkhaus. Lub hnub pom kev thiab tshav rau tag ntiaj teb neeg lub neej. Muaj lub hnub, tib neeg thiaj li cia sia nyob. Lub hnub yog koob yog hmoov peb niaj hnub txais ntawm Tswv Ntuj kaj peb lub neej. Tus neeg tsis hwm Tswv Ntuj, qhia nws tsis ntseeg, hais nws tsis lees pom tsis lees paub Tswv Ntuj tej txiaj ntsim. Kawg yog tus neeg nyiam Tswv Ntuj thiaj lees pom lees paub. Nag thiab lwg tsis poob yug cov nquag tej qoob loo tseg cov tub nkeeg. Nag thiab lwg ua dej neeg haus, ua hiav txwv rau ntses nyob, ua pas rau zaj laug nkaum. Nag thiab lwg yog koob yog hmoov los yug tas ntiaj teb tej qoob loo thiab nroj tsuag pub tsiaj txhu noj…Lub neej ciaj Tswv Ntuj haiv neeg qhia peb tus mloog Tswv Ntuj lus kom yug los dua lub neej, siab ntsws thiab ntsuj plig tshiab tag nrho.

Lub neej tshiab yog tso yus tib neeg lub neej muab hlob thiab khav theeb pov tseg, xyaum coj lub neej raws li Huab Tais Yes Xus lo lus qhia, ua tus neeg me, rov yug dua yam tus me nyuam yaus, ntseeg nws niam nws txiv lus, mloog tus laus hais. Leej tib neeg ib txwm keeb, nws tsuas nco txog nws tus kheej. Vim li ntawd, tus tib neeg twg lub neej twb mus tib txog kab taug tib txoj lw : nws liaj nws lub rooj txag, tsis pub neeg txeem tau tsam muaj neeg tshawb nws nyiaj qab nas. Nws liaj nws lub rooj paim ntshai tub sab nkag mus tsev nqa nws tej cuab yeej. Nws xov laj kab koos nws lub vaj tsis pub leej twg tsuj nws taw rooj. Nws hom mos phua nws ciam dej ciam av txwv pej kum neeg hla dhau mus los…Peb yog Tswv Ntuj tub ki, peb yuav xyaum coj li Tswv Ntuj nyob tsis muaj vag muaj tse, nyob thoob ntiaj teb, thoob ntuj, txhua txheej ntuj. Saum daim npoo av tsuas yog peb lub chaw so xwb, peb lub chaw nyob mus li yog saum ntuj, nrog Tswv Ntuj ua ke. Ua Tswv Ntuj tub ki, yog mloog Tswv Ntuj lus, ua li Tswv Ntuj qhia.

Hloov siab hloov ntsws dua tshiab yog muab tag peb nplooj siab cog rau Huab Tais Yes Xus lo lus. Npaj peb lub siab tos txais tej yam hwj huam peb tsis tau pom dua. Yog peb txawj pom Tswv Ntuj lub siab dawb paug ua hnub tshav rau tus ncaj thiab tus nkhaus, ua nag poob rau tus nquag thiab tus tub nkeeg kom tau noj tau haus. Peb yuav tsis khib vim Tswv Ntuj hlub tus ncaj thiab tus nkhaus, tus nquag thiab tus nkees ob leeg sib npaug zos. Yog peb muaj khib vim Tswv Ntuj hlub tus tub sab los tus tua neeg hauv tsev loj faj ib yam peb. Hais tau tias, peb tseem zoo li cov neeg teev pej kum dab, peb tseem coj lub neej qub, coj lub qub siab. Peb tseem xav thiab coj li tej tib neeg tsis hwm, tsis paub Tswv Ntuj. Lawv lub siab thiab lub tswv yim tseem xam khib. Lawv yuav tsum pauj kom tau tus tub sab los tus tua neeg. Lawv pom zoo muab tus tua neeg tua pauj thiaj tag nws lub txim. Lawv tsuas pom tus tua neeg lub txim txhaum xwb, lawv tsis pom lawv tus kheej kuj yog neeg muaj txhaum. Txawm lawv tsis muaj lub txim tua neeg tiag. Tiam sis lawv muaj lwm lub txim txhaum neeg tsis paub los Huab Tais Tswv Ntuj paub. Peb yog Tswv Ntuj cov tub ki, peb yuav hloov peb tej siab ntsws dua tshiab, lawv Yes Xus qab mus txoj kev Yes Xus tho taug ua peb ntej. Peb tus kheej tsis muaj zog taug kev ib leeg, peb lawv Yes Xus qab thiaj tsis poob zoo. Peb yuav vam Leej Ntuj Plig Ntshiab pab peb, muab tag peb lub siab los npuab Tswv Ntuj tsis tseg, muab Tswv Ntuj ua peb lub chaw cia siab, mloog Tswv Ntuj lus. Vim Huab Tais Tswv Ntuj Ntshiab peb npaug Ntshiab : “Cov tshiab ib leeg qw rau ib leeg : “Ntshiab, Ntshiab, Ntshiab lub sim ceeb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Nws lub hwj chim puv tas ntiaj teb HX6,3.” Peb li, peb muaj txhaum, yog neeg txhaum los Tswv Ntuj khuv leej peb, tso nws Leej Tub tuaj npo peb, zam tag peb tej txhaum rau peb. Vim li, peb tuaj pe Tswv Ntuj, ua Tswv Ntuj tsaug, vim Tswv Ntuj hlub tus ncaj thiab tus nkhaus sib npaug zos. Peb yuav xyaum hlub tus neeg muaj txhaum li Tswv Ntuj hlub peb.

Leej tib neeg kev txob kev txhawj loj yog dab tsi ? Peb txhawj peb lub cev thiab txoj sia. Tus tsis paub tsis hwm tsis ntseeg Tswv Ntuj, tsis muaj kev pab daws nws kev tsaus ntuj kev nyuaj siab. Vim li ntawd, cov neeg teev pej kum dab qhuas mus txob tej txoj cai ua nra hnyav ntxiv rau lawv leg. Ntawm peb Hmoob, peb cov poj yawm txwv koob thiaj muab tsiaj txhu ntsuj duab los thov los txhiv kom tau yus tus neeg mob tus ntsuj duab ntsuj plig rov qab los npuab cev. Muab tsiaj tus ntsuj los theej los roos yus tus neeg tus ntsuj duab ntsuj plig. Kom yus tus neeg dim ntawm lub mob zoo los muaj txoj sia nyob ntev. Hmoob txoj kev cai, Hmoob ua li ntawd. Peb los khaub zig Huab Tais Tswv Ntuj, ua Tswv Ntuj cov me nyuam. Peb tsis ua li Hmoob zaj qub kev cai no lawm. Peb ntseeg Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub peb ua raws li nws qhia rau peb ua. Peb twb pom Tswv Ntuj hlub tus pluag thiab tus nplua nuj, hlub tus teev dab thiab tus ntseeg Tswv Ntuj sib npaug zos. Peb yuav xyaum tso siab rau Yes Xus npaum Yes Xus tso siab rau Leej Txiv Tswv Ntuj. Yes Xus tsa suab thov Leej Txiv pab tshem lub ntim rau nws roj ntsha mus kom deb ntawm nws. Peb kuj thov Yes Xus roos peb lub cev ntaj ntsug, tshem lub mob lub ntsaj, kev qaij qaug kom mus deb ntawm peb. Leej Txiv Tswv Ntuj tuaj ruj nws Leej Tub Yes Xus tes, sawv tsees los muaj sia nyob txhiab niag tim puas xyoo. Leej Txiv tsis tso nws Leej Tub pov tseg rau txoj kev ploj kev tuag. Huab Tais Yes Xus kuj yuav rub peb cev nqaij ciab zib thiab txha plaub mag ib hnub twg sawv tsees nrog nws koom ib txoj sia nyob mus li. Yes Xus yuav tsis tso peb pov tseg tib yam. Vim li ntawd, saub His Xais thiaj hais tias : “7 Leej twg cia siab rau Huab Tais, nws tau hmoov : Huab Tais yog nws chaw tso siab. 8 Nws tam zoj tsob ntoo txawm ntawm ntug dej, nrhau cag ncav tau dej, lub ntuj qhuav nws tsis txhawj, nws tej nplooj nyob ntsuab li xiab ; lub xyoo nkig nws tsis ntshai, nws txiv txi tau tsis tseg” Tsob ntoo tsis txhawj, tsis ntshai lub ntuj qhuav ntuj nkig. Peb kuj tsis txhawj tsis ntshai peb lub cev ntaj xib ntsug raug mob raug ntsaj qaij qaug los mus ua twv av luaj dub luaj dag. Dej thiab tshuaj hauv yaj ceeb no cawm tsis tau peb lub cev ntaj xib ntsug. Tiam sis, Huab Tais Yes Xus tib leeg muaj hwj huam cawm tau peb cev ntaj ntsug ua twv av luaj dub luaj dag sawv tsees nrog nws muaj txoj sia nyob txhiab niag tim puas xyoo.

Hnub no, peb hnov Lus Kas qhia Huab Tais Yes Xus cov lus li no rau peb. Yes Xus nrog nws cov thwj tim nce mus saum roob mus teev ntuj. Yes Xus Xaiv 12 leeg los ua nws cov tshaj xo, cov Hauv Paus Xa Lus. Thaum xaiv tau lawv tas, lawv nqes saum roob los txog nram tiaj. Tas zeej tsoom neeg no muaj cov pluag, cov nplua nuj, muaj cov tshaib nqhis thiab cov ua neej ruaj ntseg tsis ntshaw tsis vam leej twg pab, muaj cov txhawj xeeb quaj ntsuag thiab cov nyob zoo tsis txob tsis txhawj, muaj cov raug luag ntxub luag thuam thiab cov muaj koob meej luag cav luag qhuas…Tas sawv daws tuaj nyob nram tiaj ua ib npoj neeg coob. Yes Xus thiab nws pab 12 leeg los poo sawv daws. Muaj ib txhia, lawv coj lawv cov mob tuaj thov Yes Xus kho. Muaj ib txhia yog cov tuaj ntsib Yes Xus thawj zaug, xav paub xav pom, xav hnov Yes Xus qhuab qhia. Kuj muaj cov lam tuaj nyob ntawd tsis muaj siab ntseeg dab tsi thiab muaj cov tuaj npaj hais lus xaiv lus ncua txog Yes Xus. Tom qab, lawv yog cov yuav tiv Yes Xus, txiav txim pom zoo muab Yes Xus tua.

Peb hnov Huab Tais Yes Xus cov lus no, peb yuav ceev faj tsis txhob to taub yuam kev. Txhob yuam kev tias Yes Xus hlub ib co tseg ib co. Thaum peb hnov Yes Xus hais txog cov pluag, cov tshaib cov muaj kev tu siab quaj, cov raug luag ntxub raug luag thuam, raug luag nto, peb tsis txhob xav hauv siab tias ntshai Yes Xus hais lwm leej lwm tus, tsis yog hais peb. Kuj tsis txhob to taub yuam kev tias, puas yog Yes Xus tsis pab tsis hlub cov nplua nuj, cov muaj noj haus tsau npo, muaj kev noj qab nyob zoo tsis txob txhawj nyob luag ntxhi, los yog cov muaj suab muaj npe nto koob meej. Muaj ntau yam yuav piav, yuav hais tsis tas, tiam sis peb tsuas khaws 3 yam coj los xav hnub no :

-1 Npoj neeg tuaj ntsauv Yes Xus nram tiaj no, yog ntiaj teb tib neeg sawv daws txhua nrho. Hauv qab ntuj khwb, muaj cov teb chaw pluag, txom nyem, cov teb chaws nplua nuj, muaj cov teb chaws tshaib plab thiab cov teb chaws vam meej muaj noj seem noj so, muaj cov teb chaws sim neej luag tsis hais txog thiab cov teb chaws luag niaj hnub qhuas niaj hnub cav txog…Tsis yog lub ntiaj teb xwb, lub teb chaws twg puav leej muaj cov neeg zoo li no. Tab hauv yus lub zos los hauv yus lub tsev teev ntuj, kuj muaj cov pluag, cov nplua nuj, muaj cov poj ntsuam tub ntsuag muaj kev tu siab, los kua muag, quaj thiab muaj cov tau zoo neej tsis txob tsis txhawj…

-2 Cov pluag thiab cov nplua nuj Yes Xus hais, tsis yog pluag nyiaj kub, los pluag noj haus, los pluag daim tsoos hnav tsoos npua xwb. Tiam sis, pluag lwm yam loj dua qhov yus xav. Yes Xus kuj tsis yog hais cov nplua nuj fab nyiaj txiag, muaj noj muaj hnav, muaj vag muaj tse. Tiam sis, cov nplua nuj lwm fab. Yog li ntawd, thaum Yes Xus hais cov pluag thiab cov nplua nuj yog cov zoo li cas ? Yes Xus cov lus qhuab qhia no yog ib co lus qhuab qhia tag tsoom sid, tas pab 12 leeg hauv Paus Xa Lus, tas lwm cov thwj tim, tas cov neeg tuaj ntawm Yus Das, Yes Lus Xas Les, Tws Los, Xis Doos…Yog peb nyeem Lus Kas Ntawv Moo Zoo mus lawm tom ntej. Peb yuav pom cov neeg no npe thiab lub pliaj plhu tshwm zuj zus los. Peb yuav hais tsis tas lawv cov npe rau ntawm no. Yog hais txog cov pluag thiab nplua nuj, muaj coob muaj ntau. Muaj ntau tus pluag Yes Xus tsis qhuas. Tus pluag Yes Xus qhuas, yog tus zoo li Las Ntxas Los. “Nws ib ce mob kev txhab, chev ntawm tus nplua nuj lub taw rooj; yam twg poob ntawm tus nplua nuj lub rooj mov los puav leej ua rau nws ntshaw kom tsau nws plab; tiam sis, kawg cov dev thiaj yaim nws tej kev txhab LK16,20” Tus Las Ntxas Los pluag no, yog tus pluag kawg kiag. Pluag noj pluag haus, qias neeg, ntsu kauv, tsw phem, mob kev txhab ib ce lwj dhi, tsis zoo hlub, tsis zoo nyiam. Las Ntxas pluag, yog pluag kawg kiag, ua neej nyob tsis muaj pluag tshaj nws. Mob chev pem teb sawv tsis taus, mus tsis taus, liam txwv, poob tsim tsis zoo ua neeg, nrog dev ua ib pag. Tsis muaj tib neeg tug thuv laj hlub taus. Dev thiaj yaim nws cov kev txhab.
Tus nplua nuj, nyob tsev zeb tsev tsua, hnav nyiaj hnav kub, noj qab noj zoo rog kheej lam, ntxub Las Ntxas Los, tsw phem thiab qias neeg, chev ntawm nws taw rooj paim, laj ntsia, tshaib los puam chawj, cia yoo kom tuag mus, dhuav siab laj pom laj mloog nws suab ntsaj ua hnub ua hmo ntawm taw rooj. Las Ntxas Los, tus pluag liam txwv tuag tshaib. Tus nplua nuj siv zog noj haus ua plab nrha ris, ua mob, tuag mob. Las Ntxas mus nrog yawg koob Has Nplas Has nyob. Tus nplua nuj mus khooj hauv qhov ntuj puag dab teb. Peb to taub Yes Xus cov lus no : “cov pluag, nej hmoov zoo, lub ntuj yog nej tug…Cov nplua nuj, mob nej siab, twb tas kev nplij nej” Tus nplua nuj, tsis yog nplua nuj nyiaj txiag thiab noj haus, tsoos hnav tsoos npua xwb. Tus nplua nuj, nws siab ntsws kuj nplua nuj, tswv yim kuj nplua nuj. Lub siab ntsws nplua nuj, yog lub siab twm xeeb, plab plaw tsis nthuav. Nws tsis ntshaw, tsis vam leej twg, tawv tim tawv. Ciaj los nyob tuag los tseg. Tus nplua nuj lub tswv yim txawj dag tau noj, txawj liam tau yuav. Lo tas lo tuaj, zaj tag zaj tuaj, tsis pluag lus hais. Tus nplua nuj neej nws tsis vam, Tswv Ntuj tsis ntshaw tsis ntxiv dab tsi rau nws. Mus teev ntuj tseem tab kaum nws, tseem txaj muag mus tshwm ntsej muag hauv tsev teev ntuj. Tsis yog Tswv Ntuj thawb nws hauv qhov ntuj, nrog dab phem nyob. Yog nws tus kheej xwb tim dhia qhov ntuj. Tuag mus, tus nplua nuj thiaj mus khooj dab teb, ciaj dab phem. Thaum ua neej nyob, Las Ntxas pluag, vam txog neej pab, quaj tu siab pe thov Tswv Ntuj cawm. Tuag tas, Las Ntxas nce mus saum ntuj, nrog cov pluag nyob.
-3 Yuav kom peb tsis txhob yuam kev, peb twb los ua Tswv Ntuj cov me nyuam ua Tswv Ntuj haiv neeg. Peb twb yog Huab Tais Yes Xus thwj tim. Peb yuav tau mloog Yes Xus qhuab qhia peb ib yam pab 12 leeg ua Yes Xus thwj tim. Yog peb mloog Yes Xus lus, peb ua li Yes Xus qhia rau peb. Peb yog tus pluag ntxim Yes Xus qhuas. Peb tsis yog tso siab rau peb lub zog, tsis yog tso siab rau tus tib neeg tsis muaj peev xwm, tsis muaj hwj huam dab tsi. Peb tsis yog tso siab rau tej qaib npua, nyuag tsiaj nyuag txhu tsis muaj nuj nqes yuav thaiv tau peb tej txhaum. Peb tsis tso siab rau dej thiab tshuaj cawm tsis tau peb txoj sia. Tus peb yuav vam khom, tus peb tos, tus peb hwm, peb teev, yog Tswv Ntuj, tus muaj hwj huam muaj hwj chim nyob mus li. Yog Huab Tais Yes Xus, tus muaj, tus nplua nuj, muaj hwj chim, muaj hwj huam, txia ua tus pluag li peb tib neeg sawv txij peb, ua peb ib leeg tij, rub peb tes ua nws kwv nws muam nrog nws tuav Huab Tais Ntuj npe ua : Leej Txiv. Yog lub koob lub hmoov Yes Xus muab pub rau peb.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, peb nco ntsoov muab peb lub siab lub ntsws npuab Huab Tais Yes Xus tsis tseg. Yog peb txoj kev ua Yes Xus thwj tim.

Cwj Vuam Chiv 11.02.2010

0 commentaires: