Ib tsoom ntseeg mloog Tswv Ntuj lus,


Peb nyob hauv lub caij 40, yog 40 hnub ua ntej lub Hmoov Hla (Pâque du Seigneur Jésus, Lord's Passover), Huab Tais Yes Xus Hla lub lav tuag sawv tsees rov muaj sia, Hla lub ntiaj teb no mus saum ntuj. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv caw tas tsoom ntseeg, siv zog muab 40 hnub los hloov yus lub siab neeg pov tseg los coj Tswv Ntuj siab, ua li Tswv Ntuj nyiam.

Peb muab 3 lub caij coj los piav Tswv Ntuj cov lus peb hnov hnub no :
-Txheej laus thaum ub.
-Lub sij hawm thaum Yes Xus tseem ua neej nyob.
-Zim txwv peb nyob no.

Txheej laus thaum ub:

Has Nplas Has, yog neeg As Las Mias (Araméen), cov teb chaws niaj hnub no (Irak thiab Syrie) lawv cov poj yawm txwv txoob thaum ub neeg. Has Nplas Has ua loj leeb tuaj txog His Xais Lais teb thiab tuaj mus nyob ua neeg pej kum rau Hais Nkws Tos teb (Egypte). Niaj xyoo, Mai Xes Txoj Cai Ob, kom Has Nplas Has tsoom tub ki nco ntsoov txog lawv lub keeb kwm thiab koob hmoov Huab Tais Tswv Ntuj tau pub rau lawv txais : “5 Koj los hais cov lus no ntawm koj tus Huab Tais Tswv Ntuj : "Kuv txiv yog ib tug neeg As Las Mias loj leeb, nws nqes mus Hais Nkws Tos teb ua pej kum neeg, nrog nws pab nyuam txiv tub. Yog nyob nrad, lawv huam vam coob ua ib haiv neeg loj thiab muaj zog.” Has Nplas Has ua loj leej, tsis yog loj leeb li peb Hmoob lo lus hais, loj leeb tub nkoj tub nkeeg tsis xav ua noj, mus ncig toj ncig pes kom txhua nrho, tsis loj leej li tus tub sab los neeg quav dej quav cawv, nyob tsis muaj chaw…Has Nplas Has loj leej xws li fab Hmoob hais kev nkauj nraug. Nkauj yog nkauj tso tshav, nraug yog nraug tso nras. Tos nkauj nraug los sib tau, vim nkauj nraug nyias nqa nyias daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm lug toj lug pes los sib sau. Nraug vauv tsuas pom kauj nyab zoo nkauj tuam sis iab, nraug vauv tau nkauj nyab thiaj ntxim nraug vauv siab. Nkauj nyab tsuas pom nraug vauv zoo nraug tuaj sis awv, nkauj nyab tau nraug vauv thiaj ntxim nkauj nyab plawv. Has Nplas Has loj leej hla 9 lub toj ntiab dab tshoj dab ntxhiab 8 lub dawm xa qhua raws ntoj thuv Faj Tim Huab Tais Tswv Ntuj li ntxim Has Nplas Has me nplooj plaw. Hla 9 lub dawm xa qhua raws 8 lub toj xa dab ntxhiab ntoj thuv Huab Tais Tswv Ntuj thiaj ntxim Has Nplas Has nplooj siab. Tej koob hmoov Has Nplas Has tsev nyuam txiv tub tau txais vim Has Nplas Has ua neeg mloog Huab Tais Tswv Ntuj lus txib lus ntuas. Mus ua pej kum neeg nyob puag Hais Nkws Tos teb, dai luag toj qiv luag tais ua noj, yoog luag txuj kawm luag ci. Muaj Tswv Ntuj koob hmoov ua kaus roos Has Nplas Has tsoom tub ki. Lawv huam vam coob, txawj ntse ua rau vaj ntxwv Fas Las Oos txhawj thiab ntshai. Vaj ntxwv thiaj ua zaj ua ntxeev txo, ua zaj ua ntxeev hiam tsoom tub ki His Xais Lais ciaj khaub poob cev qhev. Nyiaj tshaib nyiaj nqhis, tiv tshav tiv nag. Lawv tsa suab hlo quaj pe thov Huab Tais Tswv Ntuj. Yawg koob Has Nplas Has tus Tswv Ntuj thiaj cev tes tuaj npo lawv khiav tawm Hais Nkws Tos teb, muab npab thaiv lawv lw, Fas Las Oos cov tub rog caij nees nrhiav tsis tau lawv tua pov tseg. Lawv nco ntsoov Tswv Ntuj lub hwj huam cawm lawv dim ntawm Hais Nkws Tos teb los hla hav suab puam 40 xyoo. Tsoom tub ki His Xais Lais hla hav suab puam 40 xyoo, ib tiam neej. Lawv tau ntsib ntau yam kev nyuaj siab, kev txob txhawj, raug kev haub kev ntxias. Lawv raug ntxias qhov noj qhov haus, lawv cem Mai Xes yog tus coj lawv los tuag tshaib tuag nqhis hauv hav suab puam. Lawv khuv xim lawv tej lauj kaub nqaij cub nqaij hau noj seem noj so nyob Hais Nkws Tos teb. Lawv khuv xim qhov noj ua cas tsis nyob ua siab nyoo, ua Fas Las Oos qhev tsuav plab tsau. Hla hav suab puam tsis muaj chaw nkaum tshav nkaum nag, yuav tau yoo tshaib yoo nqhis, tso siab rau lub ntuj coj yus kev. Luag pub yus muaj txoj sia, zoo siab ciaj sia nyob tag kis. Luag pom zoo yus tuag, yus zoo siab hlo muab tag yus txoj sia tso hauv luag xib teg. Muaj coob leej, rov lawv taw tuam ntuj. Lawv sau lawv tej nyiaj tej kub los nchuav ua nyuj rau lawv teev, lawv hawm, cuag tsis muaj Tswv Ntuj. Lawv tsis nco Huab Tais Tswv Ntuj tej txiaj ntsim cawm lawv, tso lawv dim Fas Las Oos tus quab thiab rab nplawm. Muab tus mlom nyuj lawv nchuav ua lawv tus huab tais. Tsis tas li ntawd, tsoom His Xais Lais tseem yws Tswv Ntuj thiab yws Mai Xes. Lawv lub ncauj thiab siab ntsws tsawm Huab Tais Tswv Ntuj qaug dab phem ntxias, qaug yeeb ncuab quav. Tus yeeb ncuab yog dab Xas Tas txia ua nab. Thaum lub hauv paus ntxias niam Nkauj Iab Es Vas qaug nws quav. Tsoom tub ki His Xais Lais kuj qaug dab Xas Tas ntxias, raug nab tom tuag coob. Lawv quaj thov pe Tswv Ntuj zam lawv cov txhaum. Leej twg raug nab tom, yuav kom nws dim, nws yuav mloog Tswv Ntuj tus tub txib Mai Xes lus. Leej twg tsa muag ntsia tus nab tooj Mai Xes muab dai saum nkhib ntoo, nws yuav ciaj sia nyob. Tus nab tooj tsis yog nab, tiam sis yog siav tooj siav hlau qaum ntuj tso tuaj khuam saum nkhib ntoo. Leej twg ntshaw, tus tsa muag ntsia, nws yuav tau txais thiab muaj txoj sia. Zaj yog toog ua txiv saub lus hais, lus qhuab lus qhia txog tus yuav nqes saum ntuj los ib hnub twg. Huab Tais Yes Xus tus nqes saum ntuj los, raug dai saum Ntoo Cuam, tuag, sawv tsees muab txoj sia rau tsoom ciaj tsoom tuag ib yam tus nab tooj cawm cov raug nab tom thaum ub.

Thaum Yes Xus tseem ua neej nyob:

Yes Xus nqes saum ntuj los. Zam Ntxuav Plig ua lub Cim Ntxuav rau Yes Xus hauv dej Yos Las Das. Leej Ntuj Plig tuaj nyob saum Yes Xus thiab coj Yes Xus mus 40 hnub hauv hav suab puam. Dab Xas Tas kuj tuaj ntxias Yes Xus ib yam thaum ub Xas Tas tuaj ntxias tsoom tub ki His Xais Lais 40 xyoo hauv hav suab puam :
1- Yes Xus mus teev ntuj 40 hnub nyob hav suab puam, ua ntej yuav mus tshaj lub Moo Zoo qhia Huab Tais Tswv Ntuj lub siab hlub neeg rau ntiaj teb. Lub sij hawm teev ntuj, yog lub caij yus tsis khoom noj mov thiab haus dej. Yus muab tag yus lub siab lub ntsws, lub tswv yim thiab lub cev los npuab los mloog Tswv Ntuj. Yes Xus yoo tau ntev hnub. Yes Xus tshaib plab thiab nqhis dej ib yam His Xais Lais, ib yam sawv daws hla hav suab puam. Xas Tas pom Yes Xus tshaib, yuav ntxias tau yooj yim. Xas Tas paub, Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub muaj hwj huam loj. Tus quav yeeb, muab yeeb ntxias tau yooj yim. Tus ntshaw nyiaj, muaj nyiaj ntxias tau yooj yim. Tus tshaib plab muab dab tsi ntxias tau tag. Yes Xus tshaib plab thiaj muaj hwj huam loj, muab hwj huam los ntxias Yes Xus kom Yes Xus ua hwj huam : “3 Dab phem hais nws tias : "Saib ! Koj yog Tswv Ntuj Leej Tub, hais kom lub pob zeb no txia ua mov." Dab phem zaj yog zaj yooj yim : Haub, ntxias thiab dag yeej. Hem kom neeg ntshai, muab yam neeg ntshaw los haub, los ntxias neeg. Muaj hwj huam loj, muaj hwj chim lug cuag Yes Xus. Tsis txog yuav nyiaj tshaib, yoo nqhis npaum li tus tib neeg pluag, txom nyem, tsis muaj peev xwm dab tsi, yuav tsum nyob ze dej kom tau dej haus ; siv zog khwv ciaj khwv tuag thiaj muaj diav mov noj txuas pluas, muaj daim hnav lo npua. Kom Yes Xus cia li siv nws lub hwj huam Leej Txiv tso rau nws. Tsis txog yuav cev tes mus khwv mus ua npaum li neeg. Hais tib lo xwb pob zeb txia kiag ua mov noj tsis tag, nroj tsuag txia ua daim tsuj daim npuag hnav zoo nkauj nyob zoo nraug, dej ntws paim yaws ntawm ko taw. Tiam sis Yes Xus tsis muaj plhus thiab tsis khav theeb li ntsej muag dab phem : “4 Thiab Yes Xus teb rau nws : "Tau sau muaj tseg : Tsis yog mov nkaus xwb ua neeg ciaj sia." Muaj mov noj, tsis yog neeg txhais tes nkaus khwv tawm lo noj xwb. Mov, kuj yog koob yog hmoov Tswv Ntuj pub, tib neeg thiaj tau noj tau haus. Tsis muaj daim liaj daim teb ua, tsis muaj noob qoob noob tsa, tsis muaj lub ntuj tshav ntuj nag, tib neeg txhais tes khwv dawb yuav tsis muaj noj muaj haus. Vim li ntawd, tsis yog zaub mov nkaus ua kom tib neeg muaj txoj sia nyob. Koob hmoov, txiaj ntsim thiab Huab Tais Tswv Ntuj lo lus txib lus ntuas tib neeg sib hlub, sib faib mov noj ua tau sawv daws thiaj muaj txoj sia nyob.
2-Dab phem rov ntxias Yes Xus dua zaum ob. Saum neej no, dab phem kav tag nrho. Dab phem yog tus muaj hwj chim loj saum yaj ceeb no. Nws muaj peev xwm muab nws lub hwj chim hle nog leej tib neeg twg tau tag, tus neeg ntawd muaj hwj chim cuag dab phem. Muaj tseeb, tej vaj ntxwv thiab nom tswv muaj hwj chim loj cuag dab phem hais. Lawv muaj cai tua neeg thiab cawm tau neeg. Vim li ntawd, lawv ntsia lawv muaj hwj chim txaus tsis vam txog tus neeg me, tus pluag. Tib neeg thiaj muaj khib, tej vaj ntxwv, tej nom tswv, cov ua thawj ua hau thiaj sib txeeb ua tus loj dua cov. Thaum ub, cov His Xais Lais muab lawv cov nyiaj cov kub nchuav ua nyuj rau lawv teev, ua lawv tus huab tais. Yog lawv kev tso siab rau lawv lub zog, lawv cia siab rau lawv thooj nyiaj thooj kub loj tshaj cia siab rau Huab Tais Tswv Ntuj. Yes Xus twb pom xeeb yog Tswv Ntuj Leej Tub muaj hwj chim lug npaum li ntawd. Dab phem kom Yes Xus pe dab phem tib pe xwb txaus lawm. Kom Yes Xus tuaj dab phem zaj, siv Yes Xus lub hwj chim, hloov pob zeb los ua mov thiaj tsis tau cev tes mus khwv cuag tus tib neeg pluag, tsis muaj peev xwm ua dab tsi : “8 Thiab Yes Xus hais teb rau nws : "Tau sau muaj tseg : Huab Tais koj tus Tswv Ntuj, koj yuav pe thiab koj yuav teev nws ib leeg” Dab phem haub tsis tau Yes Xus kom ua li His Xais Lais siab xav thiab ua li tej vaj ntxwv thiab tej nom tswv zaj. Yes Xus tsis zoo li dab phem xav, thuam Tswv Ntuj thiaj thuam neeg li dab phem.
3-Dab phem nrhiav dua tswv yim ntxias Yes Xus zaum peb. Yes Xus twb yog Tswv Ntuj Leej Tub diam, muaj hwj huam loj cuag li, muaj hwj chim lug thiab muaj lub cev nqaij thiab txha. Ntiaj teb tib neeg cev nqaij cev txha yug los hauv yaj ceeb no, tshwm sim ua lub neej qas yeev nyob, yuav raws lub sim ceeb yas kab yas ncua, lawv nws qab taug nws lw. Tib neeg cev nqaij cev txha muaj noj qab nyob zoo phim lub sim ceeb zoo nkauj thiab zoo saib ; lub cev ntaj ntsug muaj mob dia hau phim ntuj nrhoo teb qeeg, kuav toj hauv pes nphau. Yes Xus tshwm sim muaj lub cev ntaj ntsug tsis yog zaj dab ntub npau suav, tsis yog cuav ; Yes Xus tsheej xeeb ua lub neej qas yeev nyob yaj ceeb no ciaj neeg, muaj tseeb muaj tiag. Dab Xas Tas rov ntxias kom Yes Xus ua Yes Xus lub cev ntaj ntsug txawm mob tsis txog txhawj, txawm txhoj tsis txog ntshai. Kom Yes Xus mus tsaw tsua, tshiab yuav thaiv yuav npo tsis pub Yes Xus ceg lov npab dam. Tiam sis Yes Xus paub Xas Tas siab nyoog, haus ntshav nyoos. Kom tseg, dab Xas Tas yuav tsum hwm Tswv Ntuj, tsis yeem ntxias Huab Tais Tswv Ntuj.

Lub zim txwv no :

Ib tsoom phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus txib lus ntuas. Ua ntej Huab Tais Yes Xus, His Xais Lais raug dab phem ntxias tau tag. Thaum lub hauv paus, As Das thiab Es Vas nkawd kuj raug dab phem haub thiab ntxias tau nkawd. Peb leej tib neeg tsis muaj zog tiv Xas Tas kev haub kev ntxias. Kawg yog Huab Tais Yes Xus tib leeg thiaj tiv yeej Xas Tas kev haub kev ntxias.
Peb tsoom ntseeg yuav vam Huab Tais Yes Xus lub zog pab peb txhua txhia txoj xub ke, txhua txhia lub sij hawm hauv peb lub neej. Vim li ntawd, lub caij 40, peb yuav siv zog teev ntuj dua qub thov Yes Xus lub txiaj ntsim roos peb kom peb muaj zog. Peb muab caij nyoog los teev saw Mab Liab pab ib tsoom neeg txom nyem. Peb ua tiag sawv kom tau mus teev ntuj…Lub caij 40, peb yuav caiv peb lub cev ntaj ntsug tsis txhob ua zaj qub raws li peb ua kam. Kuv yog neeg nyiam haus yeeb thiab haus cawv. Kuv yuav caiv yeeb thiab cawv. Kuv yog neeg nyiam twv nees rag. Kuv yuav caiv tsis mus nrog luag twv nees. Kuv nyiam tau zoo caij tsheb. Kuv caiv tsheb txhob caij, mus taw ib ntus…Cov nyiaj kuv sau tau vim kuv caiv tsis haus yeeb haus cawv, tsis mus twv nees rag, tsis yuav roj rau tsheb, tsis mus noj pluas qab, tsis mus cinéma...Lub caij 40, kuv faib lub txiaj ntsim Tswv Ntuj tau muab rau kuv txais los ua txim cev rau Tswv Ntuj. Kuv muab cov nyiaj kuv sau tau vim kuv caiv thiab kuv yoo, pub rau ib lub Koom Haum txhawb neeg pluag, pub ib lub Association kho tib neeg muaj mob, pab tej lub teb chaws txom nyem txhawb me nyuam kawm ntawv, los puas pab yus lub Koom Txoos txoj hauj lwm. Cov nyiaj peb tseg tau no, muaj nuj nqes kawg nkaus nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Yog leej twg tsis ntseeg, kom nws sim puv 3 xyoos. Lub txiaj Tswv Ntuj muab rau nws txais, nws yuav pom loj thiab zoo nkauj heev, tej zaum nws tseem yuav xav txog lig.

Peb sawv daws ua Huab Tais Yes Xus tsaug, nws hlub peb tsis txawj tag.

Cwj Vuam Chiv 16.02.2010

0 commentaires: