Tsoom ntseeg nquag mloog Tswv Ntuj lus,


Hnub no yog hnub Chiv ob hauv lub Caij 40. Yog lub caij nyoog rau peb tsoom ntseeg rub nyias lub siab lub ntsws kom ncaj thiab ua lub neej tshiab ntawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj xub ntiag. Peb yuav rau siab ntso mus cuag peb tus Huab Tais Yes Xus, nrog nws ua ke ib yam li cov thwj tim hauv zaj nyeem peb hnov hnub no. Peb xub piav ob peb los txog Tswv Ntuj kev cog lus nrog Has Nplas Has, peb mam los hais txog Huab Tais Yes Xus muab nws lub hwj chim rau cov thwj tim pom xyeem ib vuag dua saum roob ntawm thaj chaw lawv mus teev ntuj.

Yog ze ntawm 2000 xyoo ua Yes Xus ntej, Has Nplas Has loj leej tuaj txog Cas Nas Has teb. Nkawd ob niam txiv kuj ua neej xws luag muaj nyiaj muaj txiaj ntau, muaj tsiaj txhu coob, muaj tub mab tub qhe nrog ncig. Yawg Has Nplas Has tsis yog ib tug neeg dog dig, nws yog neeg nplua nuj, neeg ntseeg Tswv Ntuj. Tiam sis nkawd lub siab ntsws nyob tsis qab, ua lub neej ntxhov qas hnyo : Ntshaw tub ki dhau yug tsis muaj ib tug. Nws poj niam Xas Lais kuj laus heev lawm. Nkawd yug tsis muaj tub ki xws li luag tej, ua nkawd txhawj tsis muaj tug los tuav nkawd lub cuab lub yig, tuav nkawd lub cuab tam. Xav zaj twg los kev puav leej tws, yus ua tsis tau dab tsi, cuag li tsis muaj hmoo, txawm yuav poob noob tiag tiag. Tsis kav, Has Nplas Has coj lub siab ntev siab tus, ua siab loj ntseev dav fo, tsis fav xeeb rau Huab Tais Tswv Ntuj. Nws tsis yog neeg siab nkhaus, siab nqaim siab luv li tej tib neeg. Nws ntseeg Tswv Ntuj, nws tso siab lug ruaj nreb rau Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj tsis tseg. Nws txawm pom nkawd ib xyoos laus zuj zus, nkawd kev txhawj xeeb ua mob qas ntsuav auv nkawd lub neej, tsis kav nws thov Huab Tais Tswv Ntuj kho nws qhov mob hauv nws nruab siab tsis tseg. Ib hnub, yog zoo hnub, ib hmo zoo hmo. Tswv Ntuj pom Has Nplas Has kev nyuaj siab kev txhawj xeeb loj heev. Tswv Ntuj tuaj tshoj tuaj hais rau nws tias : “Tsa muag ntsia saum ntuj, suav cov hnub qub yog koj suav txheeb." Thiab hais tias : "Koj yuav muaj xeeb leej xeeb ntxwv npaum li ntawd." 6 Has Nplas Has ntseeg Huab Tais thiab Huab Tais pom nws ncaj ncees.” Has Nplas Has nkawd laus lawm tiag, twb yug tsis muaj ib tug nyob qhov twg, yuav ua li cas muaj tub ki npaum tsoom hnub qub nyob saum ntuj ? Puas yooj yim tso siab thiab ntseeg Tswv Ntuj lus npaum li ntawd ? Tiam sis Has Nplas Has tseem npuab qees Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj lo lus khov kho. Has Nplas Has kev tso siab thiab ntseeg Tswv Ntuj lo lus no ua koob ua hmoov nyob mus li tsis ploj. Muaj koob hmoov zoo li cas ? Muaj koob hmoov loj rau nws tus kheej thiab muaj koob hmoov tseg tiam dhau tiam. Peb Hmoob twb hais txog tsim koob tsim hmoov tseg. Yam koob hmoov loj rau nws tus kheej pom xyeem yog Tswv Ntuj ua nws yug tau tub raws li nws lub siab ntshaw. Has Nplas Has tsuas xav tau ntiav ntiav li tej tib neeg tej siab ntsws, tsuas pom ze ze ntawm qhov muag tub ki yus yug ntawm yus roj yus ntshav. Nws tsis pom tej koob hmoov loj tis ua loj, Huab Tais Tswv Ntuj yuav pub rau nws. Yog tej koob hmoov ntxoov tuaj mus tiam dhau tiam. Tswv Ntuj pom, Tswv Ntuj qhuas Has Nplas Has yog ib tug ncaj ncees. Has Nplas Has siab tsis nqaim, tsis nkhaus, siab tsis me tsis muag yuav cib nyeej rau Tswv Ntuj, yws Tswv Ntuj. Has Nplas Has tsis zoo li dab phem yuav sim yuav twv Huab Tais Tswv Ntuj. Nws tos ntsoov Tswv Ntuj tej koob hmoov ua hnub ua hmo, thawm niaj thawm xyoo.
Peb yuav tau tig ntsia peb tus yawg Koob Has Nplas Has, rua muag los saib nws kev hwm Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj. Tsis yog nws tsis muaj kev txob txhawj ; tsis yog nws tsis muaj kev nyuaj siab. Peb yuav tau xav ntawm peb lub neej mus cob rau ntawm nws lub neej. Peb muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv, peb ntsib kev tsaus ntuj hauv peb lub neej. Peb yuav xav txog nws kev nyuaj siab kev tsaus ntuj. Nkawd ob niam txiv yug tsis muaj tub ki, ib xyoos laus zuj zus, nkawd txhawj xeeb nkawd lub neej ib hmos tsis txawj kaj ntug, ib hnub tsis txawj tsaus ntuj. Tsis kav, nkawd thov Tswv Ntuj, tsis nkees teev Tswv Ntuj li. Ua li ntawm peb, peb twb thov Tswv Ntuj tsis muaj 3 zaug sib law, thov dawb thov do Tswv Ntuj ib lo qhuav xwb, peb haj tseem dhuav, npau, chim, thiab muaj cuab kav yws npaum Huab Tais tshuav peb nqe. Thaum zoo li no lawd, yus ho xav tau ib zag txawv txawv yuam kev rhuav, nyiag kev rov mus fiv dab. Tshuav dab nqe, siv zog ntsos them, zoo siab hlo muas tsiaj muas txhuv ntiav dab pov yus. Tus phem, tus looj koov rau yus, tus ntaim yus noj haus, tus qis tus me, tsis muaj tsim hlo, yus ho mus zwm mus nyoo nws. Puas yog yus ua neej thaub qab, ua kub ua npau, ua ceev npaum li ntawd; dab puas muaj peev xwm npaum Tswv Ntuj ? Sim neej, peb Hmoob tsis hais ib los tias dab tsim tau ib yam nyob qhov twg. Tiam sis Hmoob hais tias : “Thaum Ntuj tsim teb raug…” Peb yuav rua muag ntsia kom deb puag qab ntug kawg. Yog qiv saub qhov muag los coj yus txoj kev teev Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj; qiv saub lub ncauj hais Tswv Ntuj lus tshem yus kev txob txhawj kev tsaus ntuj pov tseg; ua nphoov tes cug yawg koob Has Nplas Has tej koob hmoov ntxoov tuaj txog ncua peb zim txwv no mus txog fab lwm txheej, sawv daws yog nws tub nws ki npaum hnub qub saum ntuj thiab suab puam ntawm hiav txwv. Tej koob hmoov yawg koob tau txais, Tswv Ntuj tau pub nws txais, peb kuj yuav txais, Tswv Ntuj kuj yuav pub peb txais.
Tiam sis muaj ib yam khi yawg koob ruaj nreb ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Yam ntawd yuav khi peb kom ruaj nreb ntawm Tswv Ntuj xub ntiag tib yam nkaus. Yawg koob li, yawg koob tau txais Tswv Ntuj tej koob hmoov lawm tshuav peb tug peb tseem yuav txais. Yog peb tsis siv zog npuab Tswv Ntuj kom ruaj nreb, peb ua nphoov tes to qhov cug tsis tau Tswv Ntuj tej koob hmoov. Tswv Ntuj qhia li no rau yawg koob : “Koj muab rau kuv ib tug xyuas nyuj maum peb xyoos, ib tug thav tshis maum peb xyoos, ib tug thav yaj txiv peb xyoos, ib tug poj nquab thiab ib tug me nyuam nquab."10 Has Nplas Has coj cov tsiaj li hais los, muab faib nruab nrab, tso sib tib nyias sab nyob nyias pawv; tiam sis nws tsis muab cov noog faib.” Has Nplas Has ua nphoov tes cug tsis tag Tswv Ntuj tej koob hmoov ntws si lug tuaj txog rau peb yog li no: Has Nplas Has tes txawj tes nquag, muaj tsiaj muaj txhu coob. Nws muab nws tej tsiaj los ua txim txi Tswv Ntuj ntxim Tswv Ntuj siab. Thaum tsaus ntuj nti, thiaj muaj ib teg tsau cig tuaj lwm cov sab nqaij nws muab los txi Tswv Ntuj. Yog tej koob hmoov Tswv Ntuj nchuav tuaj rau nws nphoov tes cug tsis tag kom tuaj txog rau peb, nws tej tub ki, mloog nws lus, ntseeg Tswv Ntuj li nws. Ntawm peb, peb tsis muaj tsiaj txhu los cev txi rau Tswv Ntuj. Tiam sis, peb kuj mus khwv tau qhov noj qhov haus, yug peb poj niam tub se. Peb muab ib qho qee ua txim txi Tswv Ntuj li yawg koob Has Nplas Has. Peb kuj yuav ua nphoov tes cug tsis tag Tswv Ntuj tej koob hmoov.

Vim li ntawd, Tswv Ntuj tej koob hmoov nws loj thiab dav npaum li cas peb tsuas pom tsuas paub me me tej yam Tswv Ntuj tau muab rau peb pom xwb. Rau peb, twb loj kawg, peb twb qhuas kawg. Tiam sis, tseem tshuav loj, tshuav dav thiab tshuav ntau yam zoo ntxiv, peb paub tsis tag. Muab piv li cov thwj tim tau raws Yes Xus mus teev ntuj saum roob. Lawv tau txais cov txiaj ntsim qhib lawv qhov muag pom xyeem Huab Tais Yes Xus lub hwj chim. Peb muab ob lub ntsiab lus los piav txog Huab Tais Yes Xus lub hwj chim rau ntawm no :

1-Vim cov thwj tim raws Yes Xus qab, lawv thiaj pom Yes Xus lub hwj chim. Muaj 3 yam ua rau lawv zoo siab tsis paub tag : Cov thwj tim twb raws Yes Xus ntev los lawm. Lawv twb nrog nws mus tshaj lub Moo Zoo txog ntau qhov chaw. Lawv pom Yes Xus ua hwj huam ntau zaus, ua neeg dig muag rov pom kev, ua neeg tuag ceg mus taus kev, tsa neeg tuag sawv rov ciaj sia. Yog thawj zaug lawv pom Huab Tais Yes Xus hloov tshiab tsis zoo li qub thiab ris tsho dawb paug cuag xob laim. Tsis tas li ntawd, lawv zoo siab, vim lawv tau pom xyeem nyob ntawm Yes Xus txheej laus thaum ub thiab zim txwv no nyob ua ib ke, sawv ib nqag, ua rau lawv tsis paub nruab hnub thiab hmo ntuj, tsis paub lub caij lub nyoog, ua rau lawv mloog zoo li nyob hauv zaj npau suav, tiam sis yog tiag tiag. Lawv pom xyeem lawv cov yawg koob tsuas paub lawv npe xwb, zim txwv no pom dheev tus tib neeg. Mai Xes thiab Es Lis nkawd nrog Yes Xus sib txuas lus ntawm lawv xub ntiag. Lawv tseem nco tau tej lus lawv tau sib tham : Mai Xes, Es Lis thiab Yes Xus lawv hais txog txoj hauj lwm Yes Xus yuav mus ua thiab yuav tshwm tuaj nyob lub tuam ceeb Yes Lus Xas Les. Pob Zeb tsis pom qab hais li cas, nws cia li lam taus lam hais tej lo lus txawv txawv : “Tsa 3 lub tsev tsam phooj, ib lub rau Mai Xes, ib lub rau Es Lis, ib lub rau koj” kom lawv tau nyob ntev saum roob tsis xav rov los tsev. Yog txia tau, lawv twb xav txia saum roob tsis ua neeg. Thiab yam 3 ua rau lawv zoo siab, muaj ib lub suab txhib lawv puav leej hnov : “Tus no yog kuv Leej Tub, tus raug xaiv tau, kav tsij mloog nws.” Lub suab ua tau lawv lub siab lub ntsws muaj zog, ua rau lawv kev tso siab rau Yes Xus yim huab loj ntxiv.

2-Lub ntsiab lus 2 yuav pab kom peb khaws Lus Kas zaj nyeem no txhawb peb txoj kev ntseeg. Peb yuav ntsia lub cim cov thwj tim tau pom thiab tau ntsib saum lub roob nrog Yes Xus, yog ib lub ntxiaj ntsim thiab koob hmoov txhawb cov thwj tim kev tso siab rau Yes Xus. Peb tug thwj tim, yog peb leeg caum Yes Xus tas zog. Lawv caum Yes Xus txog twg, vim lawv nyiam Yes Xus, xav nrog Yes Xus ua ke. Lub txiaj ntsim peb leeg thwj tim tau pom, kuj yog tej koob hmoov Yes Xus xav pub rau peb leej twg kub siab mloog Yes Xus, kub siab raws Yes Xus kom muaj cov koob hmoov no hauv peb lub neej. Lawv peb leeg thwj tim no cov yawg koob : Mai Xes, 1200 xyoo thiab Es Lis, 870 xyoo ua Yes Xus ntej lawv twb dua nra tas tau pes tsawg tiam los. Peb tug thwj tim tseem tau ntsib lawv cov yawg koob nrog Yes Xus sib tham sib txuas lus. Yog ib lub cim qhia rau peb txog peb lub cev thiab txoj sia. Txawm leej twg dua nras tas txij puag txheej thaud los mus txog fab lwm tiam hnub ntiaj teb kawg, lawv thiab tsoom neeg ciaj sawv daws tseem yuav rov sib pom ntawm Huab Tais Yes Xus lub hwj chim. Twb yog ib lub cim qhia ua ntej rau cov thwj tim thiab qhia rau peb paub meej hais txog Yes Xus yuav raug hiam, tuag nyob Yes Lus Xas Les thiab sawv tsees ciaj sia nyob mus li ntawm Tswv Ntuj. Mai Xes thiab Es Lis ua pov thawj txog txoj sia nyob mus li. Cov thwj tim tseem tsis tau to taub. Thaum lawv pom Yes Xus tuag thiab sawv rov qab los, lawv thiaj mam to taub thiab ntseeg vim li cas lawv pom Mai Xes thiab Es Lis. Nkawd muaj Tswv Ntuj txoj sia nyob mus li ntawm Tswv Ntuj xub ntiag ib yam Yes Xus sawv tsees rov los muaj txoj sia nyob mus li. Ntawm peb, kuj tsis yog thawj zaug peb hnov hais txog Yes Xus sawv tsees hauv tsoom tub tuag thiab rov muaj txoj sia. Tiam sis peb kuj yuav to taub ib hnub twg. Peb yuav thov kom Yes Xus pub lub txiaj ntsim ntawd rau peb.

Ib tsoom phooj ywg Hmoob, peb los ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj tus tsim lub ntuj lub teb, tus muaj hwj huam. Peb tsis yog yawg koob Has Nplas Has cov tub ki koom roj koom ntshav. Tiam sis yog nws cov tub ki muaj koob meeb thiab loj tshaj koom roj koom ntshav. Vim peb txais nws cov koob hmoov Tswv Ntuj laub rau nws nphoov tes cug tuaj roos txog rau peb. Peb ntseeg tus Huab Tais tsim lub ntuj lub teb ib yam nws yog peb leej txiv tus xub ntseeg. Tsis tas li ntawd, peb ntseeg Huab Tais Yes Xus, tsis yog peb ntseeg raws li peb tus kheej siab nyiam thiab xav tau. Peb ntseeg Yes Xus, peb raws Yes Xus qab raws li cov thwj tim qhia rau peb. Peb mloog raws li lub Koom Txoos Kav Tos Liv sawv cov thwj tim npe qhia rau peb ntseeg. Peb mloog Yes Xus cov lus raws li lub suab txhib cov thwj tim kom tso siab rau Yes Xus. Vim li ntawd, lub caij 40 no, yog lub caij nyoog rau peb tsoom ntseeg rub nyias lub siab lub ntsws kom ncaj thiab ua lub neej tshiab ntawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj xub ntiag.


Cwj Vuam Chiv 23.02.2010

0 commentaires: