COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 07/03/2010
( Lub Caij Plaub Caug Hnub Chiv 3- Xyoo C )(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Phau Ntawv Kev Tsiv 3,1-8.10.13-15
1 Mai Xes zov nws yawm txiv Zes Raus ua leej choj Mas Dias pab tsiaj. Nws coj mus nog zaub dhau puag hav suab puam mus txog Tswv Ntuj lub roob Hos Les.
2 Huab Tais tus tshiab yees tawm tuaj rau nws hauv nruab nrab hluav taws ntawm ib tauv khaub. Mai Xes ntsia zoj : tauv khaub cig tsis txawj kug.
3 Mai Xes xav zoj : "Kuv yuav lug kev mus xyuas yam dab tsi txawv diam, ua cas tauv khaub cig tsis txawj kug."
4 Huab Tais pom nws lug kev tuaj xyuas, hauv nruab nrab tauv khaub Tswv Ntuj hu nws: "Mai Xes, Mai Xes." Nws teb tias : "Kuv nyob ntawm no."
5 Tswv Ntuj hais tias : "Txhob txav ze ntawm no ! hle koj nkawm khau vim thaj chaw koj tsuj yog thaj av ntshiab !
6 Kuv yog koj txiv tus Tswv Ntuj, Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj." Mai Xes pos nws ntsej muag kom ntsia tsis pom Tswv Ntuj.
7 Huab Tais hais rau Mai Xes : "Kuv pom tiag, kuv pom kuv haiv neeg txom nyem nyob Hais Nkws Tos teb thiab kuv hnov cov suab qw raug cov thawj muab lawv nplawm. Kuv paub lawv kev txom nyem.
8 Kuv nqes los tso lawv dim ntawm cov Hais Nkws Tos xib teg kom coj lawv tawm thaj av ntawd los mus rau thaj av dav thiab av zoo qoob, mus rau thaj av muaj mis thiab zij ntws nto, mus Kas Nas Has teb.
10 Koj mus tam sis no ! Kuv xa koj mus cuag Fas Las Oos : koj coj kuv haiv neeg, His Xais Lais cov tub ki, tawm Hais Nkws Tos teb.
13 Mai Xes hais rau Tswv Ntuj : "Kuv mus cuag His Xas Lais cov tub ki thiab kuv hais rau lawv : « Nej cov yawg koob tus Tswv Ntuj xa kuv tuaj cuag nej. Lawv yuav nug nws npe ntawm kuv ; kuv yuav teb li cas rau lawv ? »
14 Tswv Ntuj hais rau Mai Xes : "Yog kuv tus yuav yog." Mus hais li no rau tsoom His Xas Lais cov tub ki : Yog kuv tus yuav yog, xa kuv tuaj cuag nej."
15 Tswv Ntuj tseem hais ntxiv rau Mai Xes tias : "Koj yuav hais li no rau His Xas Lais cov tub ki : Huab Tais, nej cov yawg koob tus Tswv Ntuj, Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj thiab Yas Kos tus Tswv Ntuj xa kuv tuaj cuag nej. Yog kuv lub npe mus ib txhis, nej yuav tuav kuv lub npe li no ib txheej dhau ib txheej.

  • Kos Lis Nthos Tsab Ib 10, 1-6.10-12
1 Kwv tij, kuv xav kom nej paub tias, thaum ub twv huab tau roos peb cov yawg koob, sawv daws tau hla lub hiav txwv,
2 sawv daws tau nrog Mais Xes txais lub cim ntxuav nyob hauv twv huab, thiab nyob hauv dej ntuj liab,
3 sawv daws tau noj cov mov poob saum ntuj los,
4 sawv daws tau haus cov dej txhawv saum ntuj los : yog cov dej tawm hauv phab tsua los. Phab tsua ntawd yog Leej Pleev.
5 Tab sis, cov tau ua ntxim Tswv Ntuj lub siab, muaj tsawg leej, vim li ntawd lawv thiaj tuag pawg lug nyob hauv teb chaws suab puam.
6 Tej xwm ntawd tshwm sim los ua piv txwv qhia peb, kom peb tsis txhob ywj peb lub siab ntshaw qhov phem, xws li txheej thaud cov His Xas Lais tau ua.
10 Nej tsis txhob yws taus xws li tej laus thaud : Ntuj tus Tshiab thiaj muab lawv tua.
11 Tej xwm ntawd tshwm sim los ua piv txwv qhia peb. Lawv muab sau cia ua tej zaj qhuab qhia peb vim yuav txog lub caij uas ntiaj teb kawg.
12 Nyem no, tus twg khav tias nws sawv ntsug lawm, mas nws yuav ceev faj, nyob tsam nws ntog !

  • Lus kas Ntawv Moo Zoo 13,1-9
1 Thaum ntawd, tuaj ib co neeg, lawv qhia rau nws txog cov Nkas Lis Lais raug Pis Las Tos muab tua tuag ntshav nrog xyaw lawv cov txim npaj los txi.
2 Nws teb thiab hais rau lawv : Nej xav tias cov Nkas Lis Lais no muaj txhaum dua lwm cov Nkas Lis Lais, vim li ntawd lawv thiaj raug tsim txom ?
3 Kuv hais rau nej, tsis yog li ntawd, tiam sis yog nej sawv daws tsis hloov siab, nej yuav raug puas ntsoog tib yam nkaus.
4 Los puas cov kaum yim leej raug lub phawv Xis Laus Es pob tsuam tuag, nej xav tias lawv muaj txim loj dua cov tib neeg nyob Yes Lus Xas Les ?
5 Kuv hais rau nej, tsis yog li ntawd, tiam sis yog nej sawv daws tsis hloov siab, nej yuav raug puas ntsoog zoo nkaus li ntawd.
6 Nws tseem hais ntxiv zaj txhais no : Ib tug neeg cog tau ib tsob txiv ncuav pias hauv nws thaj teb txiv cawv thiab nws tuaj de tsis tau txiv ntawm tsob txiv no.
7 Nws hais rau tus tub zog : tau peb xyoos, kuv tuaj de tsis muaj txiv saum tso txiv ncuav pias no, muab nws txiav, ua cas cia nws nkim av dag ?
8 Nws thiaj teb tias : Xib Hwb, cia nyob xyoo no mus txog thaum kuv txhws av npoog thiab kuv muab chiv los nphoo rau nws.
9 Nws fim yuav txi txiv yav tom ntej ; yog tsis li, koj mam muab nws txiav.


0 commentaires: