COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 28/03/2010
( Hnub Chiv nquam nplooj - Xyoo C )(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 22,14-23,56

14 Thaum sij hawm los txog, Yes Xus zaum ntawm rooj nrog cov Hauv Paus Xa Lus.
15 Nws hais rau lawv : “Kuv ntshaw nrog nej noj pluas Hla no ua ntej kuv yuav raug hiam.
16 Kuv hais rau nej : kuv yuav tsis tau noj nws ntxiv mus txog thaum nws tsheej xeeb hauv Tswv Ntuj lub ntuj.”
17 Nws nthos ib lub ntim muab los cev ua tsaug, nws hais tias : “Txais qhov no muab faib rau nej.
18 Kuv hais rau nej, txij ziag no kuv yuav tsis haus kua txiv cawv mus txog thaum Tswv Ntuj lub ntuj rov tuaj txog.”
19 Thiab nthos ib lub mov muab los cev ua tsaug, muab ntais pub rau lawv hais tias : Qhov no yog kuv lub cev muab pub rau nej, ua li ntawd mus nco ntsoov txog kuv.
20 Thiab ua tib yam rau lub ntim, noj hmo tas, nws hais tias : “Lub ntim no Lus Cog Tshiab hauv kuv ntshav ntws rau nej.”
21 Tus muab kuv rau luag txhais tes nrog kuv nyob saum rooj no.
22 Vim Neeg Leej Tub yuav mus raws li lub hom phiaj muaj tseg, tiam sis xyov yuav ua cas rau tus tib neeg tim nws luag thiaj raug ntes.
23 Lawv pib sib hais lawv leej twg tus hauv lawv yuav mus ua li ntawd.
24 Ib sij huam, lawv txawm sib cav zom zaws leej twg hauv lawv phim tus loj tshaj.
25 Nws hais rau lawv : “Tej teb chaws vaj ntxwv kav nraim thiab cov siv hwj huam loj yuam kom luag qhuas hu lawv ua neeg zoo.
26 Ntawm nej, tsis yog li ntawd, hos tus loj tshaj hauv nej kom nws tam li tus hluas tshaj, tus tswj tam tus tub txib.
27 Leej twg tus loj tshaj, tus zaum rooj los tus tub txib ? Puas yog tus zaum rooj ? Kuv li, nyob nruab nrab nej, kuv yog tam tus tub txib.
28 Nej li, nej yog cov tseem nrog nraim kuv hauv kuv kev txhawj xeeb.
29 Kuv muab lub ntuj rau nej tam kuv Txiv muab rau kuv.
30 kom nej noj thiab nej haus ntawm kuv lub rooj hauv kuv lub ntuj thiab nej yuav zaum cov theej kiab txiav txim rau kaum ob xeem His Xas Lais.
31 Xis Moos, Xis Moos, saib, Xas Tas nrhiav nej tam muab vab los tshau hmoov nplej.
32 Kuv thov ntuj rau koj, kom koj lub siab ntseeg txhob sav. Koj li, thaum koj thim los, txhab koj cov kwv tij lub zog.”
33 Tus no teb tias : “Huab Tais, kuv zoo siab nrog koj mus nyob tsev loj faj thiab mus tuag.”
34 Tus no teb nws : “Kuv hais rau koj, Pob Zeb, hnub no qaib tsis tau qua, koj twb yuav tsis lees paub kuv peb zaug.
35 Nws hais rau lawv : Thaum kuv xa nej mus tsis muaj nas nyiaj, tsis muaj hnab, tsis muaj khau, puas muaj dab tsi nej tshaib ? Lawv teb tias tsis muaj.
36 Nws teb lawv tias : Zaum no, tus muaj nas kom nws nqa, hnab tib yam, tus tsis muaj kom muag nws lub tsho loj muas ib rab ntaj.
37 Kuv hais rau nej li no : Tau sau tseg li cas, yuav tsum xaus tag hauv kuv. Luag xam nws nrog cov tsis leem cai ; txog ntawm kuv txoj kev yuav mus xaus li ntawd.”
38 Cov no hais tias : “Huab Tais, ob rab ntaj nyob ntawm no.” Nws hais rau lawv : “Txaus lawm.”
39 Tawm sab nraud, nws mus tim lub roob txiv Ntoo Roj raws li nws ua kam. Cov thwj tim raws nws thiab.
40 Mus txog ntawm chaw, nws hais rau lawv : “Teev ntuj kom txhob nkag hauv kev txhawj xeeb.”
41 Nws txav ntawm lawv mus deb li ib cuam zeb, nws txhos hauv caug, nws teev ntuj.
42 Hais li no : “Txiv, yog koj pom zoo, tshem lub ntim no mus kom deb kuv. Tab sis, tsis ua raws li kuv xav, ua raws li koj ua tau.”
43 Tshwm qaum ntuj ib tug tshiab tuaj txhawb nws.
44 Ua nruj nriaj, nws teev ntuj muaj ceem dua, ua nws cov hws tam li ntshav nrog rau hauv pem teb.
45 Sawv tsees hauv zaj teev ntuj los cuag cov thwj tim, nws pom lawv tsaug zog nris ntsej muag ntsaus ntsho.
46 Nws hais rau lawv : « Ua cas nej tsaug zog ? Nej sawv los teev ntuj kom nej txhob nkag hauv kev txhawj xeeb. »
47 Nws tseem hais lus, ib npoj neeg thiab tus hu ua Yus Das ib tug hauv Pab Kaum Ob ua lawv ntej txav los ze Yes Xus kom tau nwj nws.
48 Yes Xus hais rau nws : « Yus Das, koj muab Neeg Leej Tub nwj rau luag ntes ? »
49 Cov nyob ncig nws pom dheev, hais rau nws : « Huab Tais, peb rho ntaj tsuav ? »
50 Raug lawv ib leeg, tuam Leej Choj tus qhev, sab pob ntseg xis yaws hlo.
51 Teb ntua, Yes Xus hais : « Tsum kiag li no ; thiab plhus zoj sab ntsej ua nws zoo hlo. »
52 Yes Xus hais rau pab tuaj tiv nws, thawj Leej Choj, thawj zov keeb saib tuam Tsev Teev Ntuj thiab cov txwj laus : « Nej nqa ntaj nqa qws npaum tiv tub sab ?
53 Txhia hnub, kuv nyob nruab nrab hauv nej hauv tsev teev ntuj, nej tsis cev tes ntes kuv, tab sis txog nej caij nyoog thiab lub hwj huam ntuj tsaus. »
54 Lawv tsawv nkaus nws, lawv coj nkag mus hauv tuam Leej Choj tsev ; Pob Zeb raws qab nyob deb.
55 Lawv rauv ib cub tawg nruab nrab hauv lub tshav sawv daws zaum ua ke, Pob Zeb zaum nruab nrab hauv lawv.
56 Ib tug ntxhais txib pom dheev Pob Zeb zaum ze qhov pom kev, ntsia ntsoov nws hais tias : « Tus no thiab nrog nws ua ke. »
57 Tus no tsis lees hais tias : “Poj niam, kuv tsis paub tus ntawd.”
58 Ib me ntsis tom qab, muaj dua ib tug pom dheev nws hais tias : “Koj thiab, koj yog lawv ib tug.” Tab sis Pob Zeb hais tias : Koj yawg, kuv tsis yog.
59 Kwv yees li ib teev tom qab, muaj ib tug hais nam qees : “Muaj tseeb tiag, tus no twb nrog nws ua ke, nws twb yog neeg Nkas Lis Lais.”
60 Pob Zeb hais : “Koj yawg, kuv tsis paub qhov koj hais ko.” Thooj txhij nws tseem hais lus, ib tug qaib qua.
61 Huab Tais tig rov los, tsa muag ntsia ntsoov Pob Zeb thiab Pob Zeb ras dheev txog Huab Tais los lus tau hais tseg rau nws : “Hnub no, ua ntej qaib qua, koj twb tsis lees kuv peb zaug.”
62 Tawm mus sab nraud, nws quaj tu siab nrho.
63 Cov txiv neej saib nws muab nws ntaus thiab thuam nws
64 Muab nws npog qhov muag, lawv nug nws tias : « Ua saub twv, leej twg tus ntaus koj ? »
65 Thiab ntau yam twv ntuj, lawv hais twm nws.
66 Thaum kaj ntug, tsoom pej xeem cov txwj laus, cov thawj Leej Choj thiab cov Thoob Xwm Ntawv Ntshiab tuaj sab laj, lawv coj nws mus rau pab Xas Nes Nrees.
67 Hais tias : “Koj yog Leej Pleev no, hais qhia peb.” Nws hais rau lawv : “Yog kuv hais rau nej, tsis yog tiag, nej ho ntseeg.
68 Tiam sis yog kuv nug nej, paub tseeb lawm, nej yuav tsis teb.
69 Li ntawd, Neeg Leej Tub yuav zaum phab xis ntawm Tswv Ntuj lub hwj huam.”
70 Lawv sawv daws hais tias : “Koj li, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub ?” Tus no hais rau lawv : “Nej, kuv yog li nej hais.”
71 Lawv hais tias : “Peb tseem yuav nrhiav tim khawv ntxiv dab tsi ? Peb tus kheej hnov ntsoov ntawm nws lub ncauj.”
23,1-56
1 Tas cov tuaj sib txoos sawv tsees, lawv coj nws mus ntawm Pis Las Tos.
2 Lawv pib liam nws hais tias : "Peb pom tus neeg no ntxeev peb lub teb chaws, txwv tsis pub them se rau Xes Ntxas thiab hais tias nws tus kheej yog Vaj Pleev."
3 Pis Las Tos nug nws tias : Koj puas yog cov Yus Das tus vaj ntxwv ? Tus no teb nws tias : Koj, tus hais.
4 Pis Las Tos hais rau cov thawj Leej Choj thiab npoj neeg : Kuv pom tsis muaj dab tsi hauv tus neeg no.
5 Cov no hais nam qees : Nws haub tsoom pej xeem qhia thoob Yus Das teb, pib Nkas Lis Lais tuaj txog ntawm no.
6 Pis Las Tos hnov li ntawd, nws nug saib tus tib neeg puas yog Nkas Lis Lais.
7 Paub tseeb nws zwm rau Hes Los, thiaj xa nws mus rau Hes Los tuaj tom thawj Yes Lus Xas Les lub caij ntawd.
8 Hes Los zoo siab heev pom Yes Xus, vim Hes Los twb hnov hais ntau zaus tos tau ntev xav pom nws thiab tos ntshi ib lub cim tuaj ntawm nws tuaj.
9 Nws thiaj nug tus no ntau lo lus, tiam sis tus no tsis teb ib los rau nws.
10 Cov Thawj Leej Choj thiab cov Toob Xwm Ntawv tuaj nyob ntawd thiab, lawv liam nws txaus nkaus.
11 Hes Los nrog nws cov zov keeb ua tub qaug nws thiab thuam nws muab ib ce hnav los npog nws muab nws xa mus rau Pis Las Tos.
12 Hes Los thiab Pis Las Tos nkawd tig ua phooj ywg ib leeg nrog ib leeg hnub ntawd, thaum ua ntej nkawd yeej tsis sib haum.
13 Pis Las Tos hu cov Thawj Leej Choj, cov ua hau, thiab tsoom pej xeem tuaj ua ke
14 Nws hais rau lawv : Nej coj tus neeg no tuaj rau kuv xws li tus haub ntxias pej xeem, kuv nug nws ntawm nej xub ntiag, kuv pom tsis muaj dab tsi hauv tus neeg no raws li nej liam tiv nws.
15 Tib yam rau Hes Los, nws thiaj muab xa rau peb, tsis muaj dab tsi nws tau ua ntxim tuag;
16 Twb muab nws rau txim lawm, kuv yuav muab nws tso.
[17...]
18 Tas sawv daws nthe ntsuag qees : Muab nws rhuav, tiam sis tso peb tus Npas Las Npas.
19 Tus no vim nws tau ntxeev ib nthwv hauv nroog, ib tug tua neeg thiaj raug kaw hauv tsev loj faj.
20 Pis Las Tos rov hu lawv dua xav muab Yes Xus tso.
21 Lawv nthe ntsuag qees : Muab nws dai saum nkhib ntoo ! Muab nws dai saum nkhib ntoo !
22 Nws rov hais lawv zaum peb : Tus neeg no tau ua dab tsi phem ? Kuv pom tsis muaj dab tsi ntxim tuag hauv nws : Twb muab nws rau txim lawm, kuv yuav tso mus.
23 Cov no yim qw nrov taij tsis tseg kom muab nws dai saum nkhib ntoo thiab qw suab haj yam muaj ceem.
24 Pis Las Tos txiav siab ua raws li lawv taij.
25 Nws tso tus tau ua kub ntxhov, tus tua neeg raug kaw hauv tsev loj faj, tus lawv taij, hos muab Yes Xus rau lawv ua ywj lawv siab.
26 Thaum lawv coj nws mus, lawv nthos Xis Moos neeg Xis Les Nas mus tom teb rov los. Lawv tsub nws kwv tus ntoo cuam lawv Yes Xus qab.
27 Tsoom pej xeem ib npoj neeg coob nrog nws mus thiab ib co poj niam npuaj lawv hauv siab thiab quaj nyiav nws.
28 Tig rov los rau lawv, Yes Xus hais : Yes Lus Xas Les cov ntxhais, nej txhob quaj kuv, quaj nej tus kheej thiab quaj nej cov me nyuam.
29 Vim muaj ib hnub yuav tuaj, luag yuav hais tias : Zoo nej siab cov poj niam tsis muaj tub, plab tsis yug me nyuam thiab tsis tau pub mis.
30 Luag yuav hais zom zaws rau tej toj roob : Nphau los saum peb ! Tej hauv pes : Roos peb !
31 Vim tus ntoo ntsuab, lawv ua li ntawd, tus qhuav tseem yuav zoo li cas ?
32 Lawv cab ob tug raug txim nrog nws thiab coj mus tua.
33 Thaum lawv mus txog qhov chaw hu ua Khauj Khaum Taub Hau, lawv muab nws dai saum ntoo cuam rau ntawd thiab cov raug txim ib tug sab xis, lwm tus sab laug.
34 Yes Xus tau hais : Txiv, zam rau lawv, vim lawv tsis paub yam lawv ua. Lawv muab nws tej ris tsho los sib twv saib leej twg tau.
35 Tsoom pej xeem sawv ntawd ntsia ntsoov. Cov ua hau thuam tias : Nws twb cawm tau luag tej, kom nws sim cawm nws tus kheej, yog nws yog Tswv Ntuj Leej Pleev, tus hlub tshaj.
36 Cov tub rog kuj thuam nws, txav los muab dej qaub rau nws.
37 Lawv hais : Koj yog cov Yus Das tus vaj ntxwv, rov cawm koj tus kheej saib !
38 Muaj ob peb npe ntawv dai saum toj aum nws : Tus no cov Yus Das tus Vaj Ntxwv.
39 Ib tug raug txim dai saum ntoo cuam hnyos nws hais : Koj tsis yog Leej Pleev lod ? Rov cawm koj tus kheej thiab wb.
40 Lwm tus thiaj cheem nws thiab tsa suab hais : Koj tseem tsis ntshai Tswv Ntuj, koj twb raug tib lub txim ib yam.
41 Ntawm wb tug, tsuas haum, wb txais raws li tej yam wb tau ua ; hos nws tsis tau ua dab tsi phem.
42 Thiab nws hais : Yes Xus, nco txog kuv thiab thaum koj yuav rov tuaj kav dua.
43 Nws thiaj teb tus no : Kuv hais tseeb rau koj, hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv tsheej.
44 Kwv yees tav su, tsaus nti tas saum ntiaj teb mus txog hnub qaij 3 teev.
45 Lub hnub ploj ntais, daim ntaub hauv Tsev Ntshiab phua rhe nruab nrab.
46 Qw ib suab nrov muaj ceem, Yes Xus hais : Txiv, kuv muab kuv tus plig tso hauv koj txhais tes, hais li ntawd ces nws siav tu nrho.
47 Tus xab txheeb pom tej yam li ntawd, nws qhuas Tswv Ntuj hais tias : Tus neeg no yog tseem ib tug ncaj ncees.
48 Tas npoj neeg tuaj saib yam xwm no, pom tej yam li ntawd, nyias npuaj nyias hauv siab rov qab.
49 Tas nws cov swm neeg sawv deb ib cag thiab cov poj niam raws nws puag Nkas Lis Lais tuaj, lawv pom li ntawd.
50 Muaj ib tug txiv neej npe hu ua Yos Xes, ib tug hauv rooj sab laj, neeg zoo thiab ncaj.
51 Nws tsis pom zoo nrog lawv txiav txim npuab lawv zaj, nws nyob As Lis Mas Tias, cov Yus Das lub nroog, nws tos ntshi Tswv Ntuj lub ntuj.
52 Nws mus cuag Pis Las Tos, nug Yes Xus lub cev.
53 Muab txo los qhwv hauv ib daim ntaub, coj mus zwm rau ib lub qhov ntxa txaug hauv phab zeb tsis tau tso dua neeg pw hauv li.
54 Hnub ntawd npaj thiab pib ua Xas Npas Tos.
55 Nws nrog cov poj niam caum Yes Xus tuaj puag Nkas Lis Lais mus saib lub ntxa muab lub cev tso li cas.
56 Rov qab los txog, lawv npaj tshuaj tsw qab thiab roj. Hnub Xas Npas Tos, lawv caiv raws li tej lus qhia.


0 commentaires: