Tsoom phooj ywg Hmoob mloog Tswv Ntuj lus,


Peb txoj kev ua neej hauv lub ntiaj teb tsis niaj hnub yooj yim li lub siab ntshaw lub siab xav. Vim sawv daws yuav tsum mob siab siv zog ntsos mus khwv thiaj muaj noj muaj haus yug yus tej poj niam tub se, pab txhawb tsa yus lub cuab lub yig kom xws lub teb lub chaw, ua lub neej xws li luag. Thiaj hais tias ua neej nyob saum daim npoo av tsis yog tau zoo. Yuav tau siv zog, tawm hws, nyiaj dab ntub, yoo tshaib yoo nqhis, tiv tshav tis nag, tiv no tiv daus, raug luag tsawm, raug luag yuam ua txoj hnyav…

Peb hnov zaj nyeem hauv phau Ntawv Kev Tsiv hnub no, hais txog Mai Xes txoj kev khwv noj khwv haus. Peb tsis muaj sij hawm los piav txog Mai Xes lub neej rau ntawm no. Nej mam mus ntshawb nyeem hauv phau Ntawv Kev Tsiv. Mai Xes ua lub neej laus nkoos txwm 120 xyoo li peb Hmoob niaj txhis piv lus, nws mam tso lub ntiaj teb no tseg. Hauv nws lub neej muaj peb toom yuav piav. Hnub no, peb tsuas hais me me txog nws lub neej xwb : yav thaum tseem yau mus txog 40 xyoo, yav hluas mus txog rau 80 xyoo thiab yav ua luag txwj luag laus coj tsoom His Xais Lais hla hav suab puam 40 xyoo, xam tas nrho puv 120 xyoo. Thaum yau, Mai Xes tau kawm txuj nrog vaj ntxwv Fas Las Oos cov tub. Fas Las Oos tau xa nws mus saib tsoom tub mab tub qhe, ua dag ua zog txhim zej kho zos tsa vaj ntxwv Fas Las Oos lub teb chaw. Muaj ib hnub, nws pom cov kwv tij His Xais Lais raug ib tug thawj peeb Hais Nkws Tos tsim txom ntawm luag hauj lwm. Nws pab lawv muab tus peeb tua tuag faus tom hav suab puam. Nws paub nws plaub mob thiab paub ntsoov Fas Las Oos yuav tsis zam. Nws thiaj xuas kev khiav mus tsiv nraim dua Mas Dias teb lawm. Nws mus nkaum hauv Zes Raus tsev. Zes Rau ua txiv leej choj nyob Mas Dias. Zes Raus muaj 7 leej ntxhais. Nws yuav Xis Pos Las, Zes Rau sib tug ntxhais ua poj niam. Mai Xes niaj hnub mus zov nws yawm txiv cov tsiaj nog zaub ib hnub rau ib qho, ib lub tshav zaub mus rau lwm lub tshav ua li ntawd ntev niaj ntau xyoo mus txwm li 40 xyoo. Muaj ib hnub, nws coj cov tsiaj mus txog lub roob Hos Les. Nws thiaj li mus pom ib tauv khaub cig nplaim ua ntsaj phov tsis txawj kug. Nws tsis paub xyov yog tus tsi, nws tau nyas mus xauj kom ze tsis tau pom dua tej yam yuav txawv tag npaud. Nws thiaj mam hnov ib lub suab hu nws npe. Nws thiaj paub lub suab hu nws ntawd yog nws cov yawg koob tus Tswv Ntuj.

Hmoob twb hais kam : tsis txhob twv ntuj twv teb, twv dej twv taws. Hmoob yeej ib txwm ntseeg muaj Ntuj nyob saud, Ntuj pom tiag. Leej twg nkhaus lam liam tib neeg, tus neeg dag, yuav dag yeej luag lwm tus tib neeg, tiam sis dag tsis yeej Tswv Ntuj. Tej niam tej txi thiaj cob qhia tej tub ki kom ua neeg nquag thiaj muaj noj muaj haus. Tsis txhob ua neeg nkees, thiaj tsis tshaib thiab tsis nqhis, tsis mus thov khawv noj, tsis mus ua tub sab tub nyiag luag teej luag tug. Yus ob txhais tes, yus lub dag lub zog khwv tau li cas, zoo siab noj li ntawd. Tsis txhob ua neeg dag, tsis ua siab dub siab nkhaus mus huab noj huab haus, txhav luag li, tua neeg. Yuav xyaum coj nyias lub siab kom ncaj ncees, ua leej tib neeg tus hlob tus yau, tus mab tus sua sawv daws kwv tij kwv npawg. Xyaum coj lub neej xws li Mai Xes, hlub leej tib neeg, tus poj niam, tus txiv neej nws cev tes pab tag nrho. Peb pom Mai Xes muaj lub siab hlub nws cov neeg His Xais Lais. Nws pab lawv kom lawv dim ntawm cov thawj rab nplawm thiab tus quab muab lawv tsim txom ua qhev nyiaj tshaib yoo nqhis. Nws kuj tau yuam kev tua neeg. Nws thiaj ntshai khiav tsiv nraim kom Fas Las Oos nrhiav tsis tau nws tua pov tseg. Tiam sis Tswv Ntuj pom tag. Tswv Ntuj pom Fas Las Oos lub siab lim hiam, tsim neeg, pom nws lub siab nyoos. Tswv Ntuj pom cov thawj Hais Nkws Tos quab yuam tsoom His Xais Lais. Tswv Ntuj thiaj cev tes tuaj tso tsoom tub ki His Xais Lais kom dim ntawd Fas Las Oos kev quab yuam. Tiam sis, Tswv Ntuj tsis coj tsis ua li tib neeg zaj lim hiam ib yam Fas Las Oos, tsis quab yuam neeg li cov thawj Hais Nkws Tos thiab tsis cib nyeej tua neeg li Mai Xes. Peb thiaj yuav tsum mloog Tswv Ntuj cov lus, Tswv Ntuj hais rau Mai Xes : “8 Kuv nqes los tso lawv dim ntawm cov Hais Nkws Tos xib teg kom coj lawv tawm thaj av ntawd los mus rau thaj av dav thiab av zoo qoob, mus rau thaj av muaj mis thiab zij ntws nto, mus Kas Nas Has teb. 10 Koj mus tam sis no ! Kuv xa koj mus cuag Fas Las Oos : koj coj kuv haiv neeg, His Xais Lais cov tub ki, tawm Hais Nkws Tos teb.” Tswv Ntuj yog tus nqes los tso tsoom tub ki His Xais Lais. Tiam sis, ua cas Tswv Ntuj tsis mus ua kiag txoj hauj lwm Tswv Ntuj tus kheej kom tiav kiag ? Tswv Ntuj ho yuav xa Mai Xes nrog Fas Las Oos ciaj caub rov mus cuag Fas Las Oos, mus ua tus coj His Xais Lais tawm khiav los ? Peb twb paub tias Tswv Ntuj muaj hwj huam loj, ua cas Tswv Ntuj ho yuav vam txog Mai Xes, ib tug tib neeg tsis muaj peev xwm dab tsi ? Mai Xes twb ntshai tuag thiaj khiav nkaum kom Fas Las Oos tua tsis tau nws. Puas yog Tswv Ntuj coj Mai Xes mus txhob rau Fas Las Oos tua ? Tsis yog li ntawd. Yog peb xav li ntawd, peb xav tau yuam kev, peb tsuas xav li neeg xav. Peb ntshai, peb ua raws li peb lub siab nqaim siab me xwb. Peb yuav cuab pob ntseg mloog Tswv Ntuj lus. Tswv Ntuj zaj, yog zaj ncaj, leej tib neeg twg twb haum twb yuav tau, siv tau. Tswv Ntuj zaj, yog zaj loj thiab dav, leej twg twb qhuas twb hwm thiab twb ntshai. Mai Xes yog thawj tug hwm Tswv Ntuj, qhuas Tswv Ntuj thiab ntshai Tswv Ntuj. Mai Xes thiaj tau thaiv nws ntsej muag kom txhob pom Tswv Ntuj, vim Mai Xes hwm Tswv Ntuj loj, nws tsis tsim nyog pom Tswv Ntuj. Fas Las Oos tsuas ntshai Tswv Ntuj ib leeg kheej thiab nyoo Tswv Ntuj ib leeg. Thaum kawg, Fas Las Oos yuam Mai Xes kom coj tsoom His Xais Lais tawm khiav Fas Las Oos thiaj tsis raug Tswv Ntuj npau taws, tsis raug nplua. Tswv Ntuj lo lus yog lo zoo yuav, lo ncaj muaj raws li Tswv Ntuj tau xub hais tseg : “8 Kuv nqes los tso lawv dim ntawm cov Hais Nkws Tos xib teg…Kuv xa koj mus cuag Fas Las Oos : koj coj kuv haiv neeg, His Xais Lais cov tub ki, tawm Hais Nkws Tos teb.” Tswv Ntuj zaj kho tau Mai Xes thiab Fas Las Oos kom rov sib haum xeeb, rov sib txuas lus ; kho tau Mai Xes muaj kev cia siab tuag nthi rau Tswv Ntuj. Tsis tas li ntawd, los txog tav no, Mai Xes tsis paub thiab tsis to taub Tswv Ntuj yog leej twg ; ziag no, Mai Xes paub Tswv Ntuj muaj npe : “Yog kuv tus yuav yog”. Mai Xes yuav txawj piav hais qhia rau tsoom tub ki His Xais Lais. Tswv Ntuj zaj tseem kho tau Fas Las Oos thim xav pom tias nws tsis yog tus loj, tseem muaj Tswv Ntuj muaj hwj chim loj tshaj nws ; kho tau Fas Las Oos zoo siab yuav li Tswv Ntuj siab nyiam, tso kev cia tsoom tub ki His Xais Lais mus nyob twj lij rau lawv teb chaws thiab tseem muab nyiaj txiag ntiav lawv, pua lawv taw mus. Hauv lub Caij 40 no, peb yuav mloog Tswv Ntuj lus kom zoo ib yam Mai Xes thiab Fas Las Oos, sib haum xeeb ntawv peb lub cuab lub yig, hauv peb tsoom kwv tij neej tsa, hwm Tswv Ntuj thiab ua li Tswv Ntuj siab nyiam npaum li Fas Las Oos twb tawv tsis dhau Tswv Ntuj. Peb yuav xyaum mloog Tswv Ntuj lus ib yam Mai Xes.

Kev mloog Tswv Ntuj lus, tsis yog mloog ib zaug yuav txaus. Tus mloog Tswv Ntuj lus, nws yuav tau mloog Mai Xes lus, mloog cov yaj saub lus thiab qhov kawg mloog Yes Xus lus thiab ua li Yes Xus hais kom ua. Yus hnov Tswv Ntuj lus tag, yus paub Tswv Ntuj qhia li cas. Xav kom yus ua tau raws li Tswv Ntuj siab nyiam, coj tau lub neej muaj txiag muaj ntsig. Tus mloog Tswv Ntuj lus, nws yuav vam txog Tswv Ntuj lub zog pab nws. Tus vam txog Tswv Ntuj pab, nws yuav khiav khuav khaub zig Tswv Ntuj tas zaj tas zog ; tsis yog ib zaug los kaum zaus, tiam sis txhiab pua zaus tag nws sim neej. Vim li no, peb mloog Huab Tais Yes Xus tej lus qhuab qhia ib zaug, ob zaug los kaum zaus kuj tsis txaus peb. Peb yuav vam, yuav thov Huab Tais Yes Xus tej txiaj ntsim txhiab pua zaus pab peb kom tag peb sim neej.
Hnub no peb hnov Huab Tais Yes Xus qhuab qhia li no rau cov neeg tuaj ntsauv nws. Muaj ib pab neeg Nkas Lis Lais tseem tab tom sib sau ua lub txoos txi ntuj. Lawv npaj tau ib co txim yuav coj los txi rau Huab Tais. Tiam sis pab neeg Nkas Lis Lais no, yog ib pab sawv tiv thiab tua cov tub rog neeg Los Mas. Vim lawv tsis nyiam cov Los Mas tuaj kav Nkas Lis Lais teb. Thaum lawv tuaj sib sau teev ntuj, lawv raug Pis Las Tos txhij tub rog Los Mas muab lawv puav tua tuag tas. Muaj neeg tuaj hais qhia Yes Xus hnov. Yes Xus teb rau lawv : “Nej xav tias cov Nkas Lis Lais no muaj txhaum dua lwm cov Nkas Lis Lais, vim li ntawd lawv thiaj raug tsim txom ? 3 Kuv hais rau nej, tsis yog li ntawd…Los puas cov kaum yim leej raug lub phawv Xis Laus Es pob tsuam tuag, nej xav tias lawv muaj txim loj dua cov tib neeg nyob Yes Lus Xas Les ? 5 Kuv hais rau nej, tsis yog li ntawd…” Peb hnov Yes Xus cov lus no, yog ib co lus qhuab qhia peb lub tswv yim kom xav tau qhov ncaj ncees qhov yog. Tsis txhob xav yuam kev, txhob xav ib zag tswv yim nkhaus cees xu das puag tom tej. Muaj ntau zaus, peb leej tib neeg lub tswv yim thiab tej siab ntsws xav tau tej zaj niag nkhaus cees thiab xu das tsis yog kev yog cai, tsis zoo yuav. Tej zaj tswv yim thiab tej siab ntsws nkhaus no ua rau peb tib neeg yuam kem loj. Yus rov ua rau yus txhawj, yus rov ua rau yus txom nyem thiab yus tseem rov txo yus txoj sia kuj muaj. Yog peb mloog Huab Tais Yes Xus lus qhuab qhia, peb yuav muaj Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim pab daws peb kev txhawj, pab peb tiv kev txom nyem thiab ua tau peb txoj sia loj tuaj tiag tiag. Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim pab peb yog pab kom peb lub tswv yim tsis yuam kev, kom peb xav tau qhov ncaj qhov yog ; pab kom peb lub siab loj tiv taus kev txob kev txhawj, tsis ntshai zaj dab ntub npau suav phem ; pab kom peb ua lub neej tsim txiaj, sib haum xeeb, sib hlub, muaj zog hla dhau kev sib cav sib ceg, ua kawm to qab, tsis cib nyeej, ib leeg txawj zam rau ib leeg. Huab Tais Yes Xus qhia tias kom peb tsis txhob yuam kev muab txim txhaum nog ntxiv rau pab Nkas Lis Lais raug Pis Las Tos tua tuag. Lawv tsis muaj txhaum loj dua lwm leej Nkas Lis Lais. Vim tseem muaj lwm cov Nkas Lis Lais tsis nyiam cov neeg Los Mas. Tiam sis lawv tuaj tsis ncaj hnub ntawd, lawv thiaj tseem ciaj sia nyob rau lwm thaj chaw. Lawv tseem yuav npaj, yuav nyas quav txias tua Pis Las Tos kom pauj tau lawv cov neeg. Ntawm Pis Las Tos kuj tib yam, nws yeej paub ntsoov tias tseem tshuav yeeb ncuab coob leej nrhiav tua kom tag. Yes Xus thiaj qhia hais tias : “Yog nej sawv daws tsis hloov siab, nej yuav raug puas ntsoog tib yam nkaus.” Pab neeg ntawd, cov Nkas Lis Lais thiab Pis Las Tos kuj tib yam, yuav tau hloov siab tshiab. Ntawm peb kuj tib yam. Yog peb tsis nrauj peb lub tswv yim phem, tsis hloov peb lub siab neeg nkhaus no, peb yuav tsis muaj kev nyob tiaj tus thaj yeeb. Yog peb tsis vam Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim pab peb, ua pes tsawg tiam neej, peb zoo tib yam mus tib txoj kab : tus nkees, yuav tuag nws txoj kev tub nkeeg, tus tub sab, yuav this nws kev tub sab tuag, tus siv ntaj siv riam yuav tuag hniav ntaj hniav riam…Tus neeg tsis mloog lus, tsis tso lub qub siab pov tseg, tsis tig los yuav lub siab tshiab, nws zoo li tsob txiv ncuav pias tsis txi txiv nkim av dag. Huab Tais twb xav muab txiav pov tseg los Huab Tais ua siab ntev tos rov lwm xyoo saib puas txi tau txiv. Vim tus tub zog tseem khuv xim xav tu tsob txiv kom kawg siab ncaws av ncig hauv paus thiab nphoo chiv rau tos rov lwm xyoo fim nws yuav txi tau txiv.

Ib tsoom phooj ywg, peb pom Tswv Ntuj muaj hwj huam tiam sis Tswv Ntuj vam txog Mai Xes, tib neeg tsis muaj hwj huam los cev tes mus tso His Xais Lais tawm ntawm chaw raug txim. Huab Tais txiav tau siab yuav muab tsob txiv ncuav pias nkim av tsis txi txiv txiav pov tseg los Huab Tais ua siab ntev yuav tus tub txib lus, tos tus tub txib ua txhij ua txhua tu kom kawg siab tsob txiv ncuav pias…Cov lus peb mloog no, yog Tswv Ntuj cov lus qhib peb lub tswv yim thiab peb lub siab. Peb yuav tsis txhob muab peb lub neej los mus xyaw zaj dab ntub npau suav phem. Peb tsis txhob muab peb lub cev noj qab nyob zoo los muaj mob muaj nkeeg los piv kev txhoj kev txhaum, los piv rau kev tau koob tau hmoov los puas raug foom raug khaum, raug dab li ub li no. Nyias muaj nyias kab nyias ke taug. Peb lub neej thiab zaj dab ntub yog ob yam sib txawv. Neeg lub cev ntaj ntsug tau zoo nyob los raug mob raug ntsaj tsis yog koob hmoov ua, tsis yog muaj txim muaj txhaum los puas khaum li Hmoob hais thiaj muaj mob. Yog peb tseem ntseeg li ntawd, muab lob tau los sib xyaws, qhov ntawd yog txoj qub kab qub ke. Peb lag ntseg, tsis hnov Huab Tais Yes Xus lo lus qhia. Peb pom Tswv Ntuj muaj hwj huam loj, Tswv Ntuj tseem vam txog tus tsis muaj hwj huam dab tsi los ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm. Peb twb pom thiab to taub tias peb yog tus tsis muaj hwj huam dab tsi. Yog peb vam Tswv Ntuj tus muaj hwj huam pab peb. Lub tswv yim peb xav, lo lus peb hais, txoj dej num peb txhais tes ua yuav muaj Tswv Ntuj lub hwj huam loj. Mai Xes to taub Tswv Ntuj lub npe mus li ntawd : “ Yog kuv tus yuav yog”. Mai Xes lo lus hais thiab Mai Xes txhais tes ua “Yog kuv tus yuav yog” lo lus hais thiab txhais tes ua. Yog peb mloog lus, peb yuav tso siab rau Yes Xus lo lus qhia. Yog peb tso siab rau Yes Xus, peb yuav mloog Huab Tais cov tub txib lus. Lawv yuav pab kom peb tawg paj thiab txi txiv tau rov lwm xyoo Huab Tais yuav rov tuaj de txiv.

Cwj Vuam Chiv 03.03.2010

0 commentaires: