COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 18/04/2010
( Hnub Chiv Hla 3 - Xyoo C )
  • Hauj Lwm 5,27-32.40.41
27 Coj cov Hauv Paus Xas Lus los txog kom lawv sawv ntawm cov Xas Nes Nrees xub ntiag. Tus Thawj leej choj nug lawv li no :
28 "Lus cev peb tau txwv nej tsis pub qhia tus tib neeg ntawd lub npe, nej tseem ua thoob plaws Yes Lus Xas Les paub nej tej niag lus qhuab qhia thiab nej xav kom peb ris tus tib neeg ntawd
cov ntshav ?"
29 Pob Zeb teb thiab cov Hauv Paus Xa Lus hais : « Yeem mloog Tswv Ntuj lus zoo dua mloog tib neeg
30 Peb cov yawg koob tus Tswv Ntuj tau tsa Yes Xus sawv los tos nws tuag tim nej tes tau muab dai ncuv saum ntoo.
31 Tswv Ntuj txhais xis tau khuv leej nws ua tus Hau thiab tus Cawm Seej pub His Xas Lais thim xav thiab thim lawv tej txhaum.
32 Peb yog cov tim khawv txog tej ntawd thiab Leej Ntsuj Plig Leej Ntshiab Tswv Ntuj muab pub rau cov neeg mloog nws lus. »
40 Muab lawv ntaus tas, txwv lawv tsis pub cav txog Yes Xus lub npe thiab tso lawv.
41 Cov no tawm plaws zoo siab hlo ntawm Xas Nes Nrees xub ntiag vim lub npe ua lawv raug thuam npaud los tsim nyog.

  • Zam Ntawv Moo Zoo 21,1-19
1 Dua li ntawd, Yes Xus tseem rov tawm tuaj tus kheej rau cov thwj tim ntawm ntug dej hiav txwv Tis Npes Lias. Nws tawm tuaj zoo li no :
2 Lawv nyob ua ke Xis Moos Pob Zeb, Tos Mas, npe hu ua Dis Dws Mos, Nas Tas Nais nyob Kas Nas xeev Nkas Lis Lais, Ntxes Npes Dais ob tug tub, thiab ob tug hauv nws cov thwj tim.
3 Xis Moos Pob Zeb hais rau lawv : "Kuv yuav mus cuab ntses." Lawv teb rau nws : "Peb nrog koj mus thiab." Lawv tawm mus nce hauv nkoj, hmo ntawd lawv tsis tau dab tsi.
4 Twb kaj ntug lawm, Yes Xus sawv sab tim ntug ; tab sis cov thwj tim tsis paub tias yog Yes Xus.
5 Yes Xus hais lawv : "Cov me nyuam, nej puas muaj dab tsi noj ?" Lawv teb rau nws : "tsis muaj !"
6 Nws hais rau lawv : "Cuam nej lub vas rau sab xis ntawm lub nkoj, nej yuav ntsib." Lawv cuam mus, tas zog rub tsis tau vim tau ntses puv nkaus.
7 Tus thwj tim Yes Xus nyiam hais rau Pob Zeb : "Yog Huab Tais !" Xis Moos Pob Zeb hnov dheev tias yog Huab Tais, muab zoj ris tsho hnav, vim nws liab qab tsuas, ces nws dhia rhees tus kheej hauv hiav txwv
8 Lwm cov thwj tim nyob tsis deb tim av, kwv yees ob puas tshim, tuaj nrog lub nyuam nkoj rub lub vas ntses.
9 Thaum lawv nqes tim av, lawv pom ib cub ncaig nyob ntawd, txhiab ob peb tug nyuam ntses thiab ncuav mov.
10 Yes Xus hais rau lawv : “nqa cov nyuam ntses nej cuab tau los ziag no”
11 Xis Moos Pob Zeb nce mus rub lub vas poob pem teb : tau puv nkaus ib puas tsib caug peb tus ntses loj ! ntau npaum ntawd, lub vas kuj tsis ntuag.
12 Yes Xus hais rau lawv : "Los noj mov" Tsis muaj tug thwj tim muaj cuab kav nug nws : "Koj yog leej twg ?" Paub ntsoov tias yog Huab Tais.
13 Yes Xus los muab cov ncuav mov cev rau lawv thiab cev cov ntses ib yam.
14 Yog zaum peb Yes Xus tawm tuaj rau cov thwj tim txij nws sawv hauv cov tuag los.
15 Thaum lawv noj mov tas, Yes Xus hais rau Xis Moos Pob Zeb : "Xis Moos, Zam leej tub, koj hlub kuv puas tshaj lawv cov no ?" nws teb tias : "Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj." Yes Xus hais rau nws : "Coj kuv cov nyuam yaj nog zaub."
16 Nws rov hais zaum ob ntxiv : "Xis Moos, Zam leej tub, koj puas hlub kuv ?" Nws teb tias : "Huab Tais, koj paub tias kuv nyiam koj." Yes Xus hais rau nws : "Ua tus tswv zov kuv cov yaj."
17 Nws rov hais ntxiv zaum peb : "Xis Moos, Zam leej tub, koj puas nyiam kuv ?” Pob Zeb poob siab rau qhov yog zaum peb nws hais : "Koj puas nyiam kuv ?" Nws thiaj li teb : "Huab Tais, koj paub tas txhua yam, koj paub tias kuv nyiam koj." Yes Xus hais : “Coj kuv cov yaj nog zaub.”
18 Kuv hais tseeb tseeb rau koj : “Thaum koj tseem hluas, koj sia siv koj tus kheej thiab mus txoj ke twg ywj koj ; yav koj laus, koj xyab tes lwm tus yuav muab siv sia koj thiab coj koj mus txoj ke koj tsis kam mus.”
19 Nws hais li ntawd, yog qhia txoj ke tuag Pob Zeb ua kom Tswv Ntuj nto koob meej. Hais li tas, nws hais tias : "Los caum kuv."


0 commentaires: