COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 25/04/2010
( Hnub Chiv Hla 4 - Xyoo C )
  • Zal nyeem 1 : Cov lus nyob hauv Ntawv Hauj Lwm 13,14.43-52
14 Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd mus rau Pes Nkes, tuaj txog As Nthias Kias nyob Pis Xis Dias. Hnub Xas Npas Tos, nkawd mus hauv lub tsev txoos, nkawd zaum.
43 Cov neeg tuaj sib txoos tawm nyias mus nyias tas, muaj coob leej Yus Das thiab cov los hwm Ntuj tshiab caum Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd, nkawd thiaj qhuab qhia kom lawv npuab twj ywm Tswv Ntuj lub txiaj ntsim.
44 Rov txog Xas Npas Tos, yuav luag tas lub nroog tuaj sib sau mloog Huab Tais lo lus.
45 Cov Yus Das pom npoj neeg ua lawv khib meem txom, lawv tsawm thiab cam Paj Lug cov lus.
46 Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd ua khov kho hais : "Nej yog cov thawj yuav xub qhuab qhia Tswv Ntuj lo lus. Tab sis nej muab nws xyeeb, pom nej tsis tsim nyog muaj txoj sia nyob mus li, cia peb mam tig mus rau cov neeg teev dab qhuas.
47 Raws li Huab Tais tau hais tseg rau peb : "Kuv tsa koj kaj pom kev rau txhua haiv neeg, ua tus cawm neeg mus txog tim npoo ntiaj teb."
48 Cov neeg teev dab qhuas hnov ua rau lawv zoo siab thiab qhuas Huab Tais lo lus, tas cov npaj tseg thiab tsim nyog muaj txoj sia nyob mus li lawv tig los ntseeg.
49 Huab Tais lo lus ri mus thoob plaws lub teb chaws.
50 Cov Yus Das haub cov poj nom hwm kev teev hawm thiab cov ua hau nyob hauv nroog, sawv hiam Paj Lug thiab Npas Nas Npas nkawd ntiab nkawd tawm sab nraum lawv ntsim teb.
51 Nkawd ob tug nchos plua av ko taw rau lawv mus dua Is Kos Nos lawm,
52 Cov thwj tim muaj kev zoo siab puv npo thiab muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab

  • Zam Ntawv Moo Zoo 10,27-30
27 Kuv cov yaj mloog kuv lub suab, kuv paub lawv thiab lawv caum kuv.
28 Kuv pub txoj sia nyob mus li rau lawv, lawv yuav tsis ploj mus ib sid, tsis muaj leej twg yuav txeeb tau lawv ntawm kuv tes.
29 Kuv Txiv, tus loj tshaj plaws, yog tus muab rau kuv, tsis muaj leej twg txeeb tau ntawm Leej Txiv tes.
30 Kuv thiab Leej Txiv wb yog tib tug.


0 commentaires: