Ib tsoom ntseeg sawv daws,


Hmo ua Hmoov Hla yog ib hmos loj tseem ceeb, yog lub Koom Txoos Kav Tos Liv txoj kev ntseeg lub ntsiab. Lub Koom Txoos xav pab kom peb tus kheej ua lub neej thiab coj lub siab phim Yes Xus thwj tim lawv Yes Xus qab. Lub Koom Txoos thiaj siv zog tas mus li qhuab qhia kom peb nco ntsoov peb txoj kev teev hawm, kev ntseeg Tswv Ntuj lub ntsiab. Nej paub lub ntsiab loj thiab tseem ceeb ntawm peb txoj kev ntseeg, kev teev hawm Tswv Ntuj thiab ntawm peb tus kheej nyias kev tso siab rau Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Tub. Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj lub ntsiab yog dab tsi ? Peb kev tso siab rau Yes Xus yog dab tsi ? Nws yog zoo li no :

-Peb txoj kev teev hawm thiab ntseeg Tswv Ntuj txhawv hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv tuaj ; lub Koom Txoos tau txais lub ntsiab kev ntseeg Tswv Ntuj ntawm cov tim khawv, Yes Xus cov thwj tim los, txheej qhia dhau txheej los txog rau peb thiab peb yuav qhuab qhia mus rau peb tej me nyuam, xeeb leej xeeb ntxwv…Cov thwj tim tau pom xyeem Yes Xus, ua rau lawv muaj lub siab los ntseeg Yes Xus khov thiab ruaj, ua rau cov tim khawv tuaj zog mus qhia Yes Xus lub Moo Zoo thoob qab ntuj. Cov neeg ntseeg Yes Xus raws li cov thwj tim qhia yog cov mloog lus, tsis tawv ncauj tsis cam thawj (Tsis ua cov protestants) yog peb, yog cov txiv plig, cov Tswv Qhia thiab Vaj Qhia, yog lub Koom Txoos Kav Tos Liv. Peb ntseeg Tswv Ntuj raws li lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhia. Peb tsis yog lwm pab lwm pawg neeg coj kev ntseeg los kev teev hawm. Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj lub ntsiab yog ua Yes Xus thwj tim lawv Yes Xus qab. Peb puas ua tau Yes Xus thwj tim, lawv tau Yes Xus qab, yog peb tsis ntseeg Yes Xus ? Yog peb ntseeg Yes Xus, peb mloog Yes Xus lus qhia, peb txais Yes Xus lub neej. Yog peb txais Yes Xus lub neej, peb zoo siab hlo coj peb lub neej kom thooj li Yes Xus lub neej. Peb yuav tsis tawv tsis cam. Yes Xus txib dab tsis peb ua dab tsi. Yes Xus txib cov thwj tim kom ua dab tsi ? Yes Xus txib cov thwj tim kom mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thoob qab ntuj. Leej twg ntseeg, muab tus ntawd ntxuav plig hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj plig lub npe. Yes Xus qhia cov thwj tim kom tsis txhob ua cov neeg muab hlob, khav theeb : “Tus loj hauv nej, ua nej tus tub txib…Nej hlub tus pluag…Nej zam rau tus phem…Nej hlub nej tus yeeb ncuab, nej thov ntuj rau tus hiam nej…” Yes Xus tsis yog tsa lub ncauj qhuav los qhia rau cov thwj tim kom lawv ua li nws qhia xwb. Yes Xus yog tus raus tes ua ntej. Yes Xus yog Tswv Ntuj tus tub txib sia daim ntaub tiag duav leg qav leg num, muab ntaub los sia ntawm duav ntxuav cov thwj tim ko taw, ua tus qhev, ua tus tub txib txoj hauj lwm. Muaj ntau zaus Yes Xus kho cov mob ruas zoo hlo, kho cov dig muag kom pom ke tseeb, kho cov tuag ceg mus tsis taus, niaj hnub nyob qhov qub chaw, zaum thaj chaw qub, kom sawv taus los ciaj neeg sas lam nrog Yes Xus mus kev, taug txoj kev tshiab, ua lub neej tshiab. Lawv yog cov pluag Yes Xus hlub tshaj. Peb pom Yes Xus ua tau tej yam ua rau yus meem txom, ua rau yus kev tws. Cov neeg siab phem, yuam kev tsim nyog xuas pas xuas nplem qhia, Yes Xus zam tag lawv tej txhaum rau lawv, yam li tus poj niam deev hluas nraug, Yes Xus tsis muab rau txim ; los tus tub yau khiav mus loj leeb txaus, muab cuab tam phob tag rov tes dawb tes npliag los txog, leej txi ua ib pluag qav qab tos txais ua kwv tij li qub. Yes Xus qhia kom peb ua li leej txi ua, txhob ua li peb nyiam ua. Qhov kawg, qhov ua rau peb xav tsis thoob, yog qhov yus tseem yuav hlub yus tus yeeb ncuab. Thaum cov yeeb ncuab muab Yes Xus dai saum nkhib ntoo tas, Yes Xus thov Tswv Ntuj, kom nws Leej Txiv zam rau nws cov yeeb ncuab : “Txiv thov koj zam lawv cov txhaum, vim lawv tsis paub yam lawv tau ua.” Yog tej lo lus qhia muaj nuj nqes rau peb tib neeg mus ib txhis. Nyob hauv tas txhua txoj kev cai teev hawm, tsis muaj zaj lus qhia mus deb npaum li kawg siab ntsws. Tas txhia yam hauv Yes Xus lub neej Yes Xus tau ua ua ntej. Yes Xus qhia kom cov neeg ntseeg Tswv Ntuj mloog Yes Xus lus coj lub neej lawv Yes Xus qab. Peb txais Yes Xus lub neej, peb tsis xaiv qhov yooj yim ua, khaws qhov sib, muab qhov hnyav tso pov tseg. Peb zoo siab hlo ua tus neeg ntseeg Yes Xus, mloog nws lus. Peb pom Yes Xus tsis xaiv hauj lwm. Yes Xus khaws nkaus qhov sib, qhov hnyav ua tag nrho. Yes Xus txoj num yog hlub nws Leej Txiv thiab hlub peb leej tib neeg, ciaj los nyob tuag los zoo siab. Thaum Yes Xus tseem muaj txoj sia, peb twb nyuam qhuav piav tas los saum no, Yes Xus qhia dab tsi, Yes Xus kom peb ua dab tsi. Peb yuav tsis rov qab piav cov qub lus. Peb hais txog Yes Xus tuag thiab sawv tsees rov muaj sia. Yes Xus zoo siab tuag kom mus pab tau cov tuag. Thaum tseem ua neej ciaj sia, Yes Xus zam tau cov neeg phem lawv tej txhaum rau lawv. Yes Xus tuag kom zam tau cov tuag tej txhaum rau lawv. Cov tuag lub txhaum yog ploj mus ciaj dab ciaj tso raws li Hmoob hais. Raws li txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, cov tuag lub txhaum yog mus ciaj dab phem tub ki. Neeg lub txhaum loj, yog ploj tuag mus lawm ncaj. Lawv mus daig, mus nyam lub lav tuag mus ib txhiab ib txhis. Yes Xus zoo siab tuag vim Yes Xus hlub Leej Txiv, tso siab rau Leej Txiv thiab hlub cov tuag kom mus ntsib tas cov tuag. Leej Txiv nco nws Leej Tub siab dawb mloog lus, tsis tso nws Leej Tub Yes Xus pov tseg. Leej Txiv tis txoj sia nyob mus li rau Leej Tub ua Leej Tub sawv tsees muaj txoj sia nyob mus li, pus tag tsoom tub tuag sawv tsees nrog nws muaj txoj sia. Vim li ntawd, Yes Xus yog Leej Yaj muab nws txoj sia los txi cawm tsoom ciaj thiab tsoom tuag, pab tib neeg saum yaj thiab cawm tau tsoom tuag puag nruab yeeb mus saum qaum ntuj. Yes Xus sawv tsees rov muaj sia, coj tsoom tuag Hla lub lav tuag, pub txoj sia nyob mus li rau tsoom tub tuag. Leej ntshiab Paj Lug thiaj sau nws tsab ntawv li no : “ Yes Xus yog lub cev lub taub hau, lub koom Txoos lub taub hau, yog tus thawj, thawj tug yug hauv tsoom tuag los KLX1,18” Tsuas kawg Yes Xus tib leeg, tus sawv nqaij thiab txha rov los muaj txoj sia tshiab. Peb ua lub Hmoov Hla, yog nrog Yes Xus hla lub lav tuag muaj txoj sia tshiab mus saum qaum ntuj. Peb hla ntuj txias teb tsaus mus saum lub ntuj tshiab ntuj ka nrog Tswv Ntuj koom ib cuab ib yig ciaj Tswv Ntuj tub ki. Peb hu Yes Xus ua Huab Tais, vim Huab Tais Yes Xus sawv rov muaj sia ua Huab Tais, ua Vaj Ntxwv nyob txhiab niag tim puas xyoo, muab dab phem tsuj nthi rau ntawm taw ; txoj sia nyob mus li rhuav yeej kev tuag mus ib txhiab ib txhis. Yog Yes Xus tsis sawv hauv tsoom tub tuag rov los. Peb txoj kev cai teev hawm Yes Xus tsuas zoo li lwm txoj kab ke teev hawm xwb. Mos Has Mes, Npus Das thiab Confucius…lawv cov tsim kev cai teev hawm, los puas qhuab qhia tib neeg coj siab ntsws ntseeg raws li lawv qhia. Lawv lub cev ntaj ntsug tseem tos nrhw kev sawv rov los ib yam peb tej poj yawm txwv koob. Tiam sis, vim Huab Tais Yes Xus sawv hauv tsoom tuag rov muaj sia, peb txoj kev teev hawm Huab Tais Yes Xus txawv deb lwm txoj kev ntseeg thiab kev teev hawm. Yes Xus, yog tus tseem Huab Tais tiag. Huab Tais Yes Xus thiaj yog lub sim ceeb tus Huab Tais, yog tsoom ciaj thiab tsoom tuag tus Huab Tais Vaj Ntxwv. Peb niaj hnub hais zaj ntseeg : “Yes Xus raug dai saum Ntoo Cuam, tuag mus zwm av, mus txog ntuj txias teb tsaus, hnub peb, sawv tsees hauv cov tub tuag rov los, nce mus lawm saum ntuj, zaum ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj, tus muaj hwj huam phab xis, yuav rov los txiav lub txim rau tsoom ciaj thiab tsoom tuag…” Peb muaj Huab Tais Yes Xus lub hwj chim sawv rov los txuag peb lawm. Tsis txog peb yuav txhawj li yav tas los thaum peb tsis paub, tsis ntseeg Huab Tais Yes Xus. Vim li ntawd, peb tus kheej yuav muaj kev tso siab rau Yes Xus ib yam Yes Xus muaj kev tso siab rau nws Leej Txiv Tswv Ntuj.
-Peb kev tso siab rau Huab Tais Yes Xus ua lub chaw cuab zog rau peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj. Tsis yog vim peb siv zog kawm kev ntseeg ob xyoos thiab txais lub cim ntxuav tas ces peb lub siab loj. Kuj tsis yog vim peb niaj hnub mus teev ntuj ces nyaj peb txawj ua zoo, tsis muaj qhov xyeej hauv peb lub neej. Los puas, vim peb paub txoj kev ntseeg lub ntsiab, paub tias Yes Xus tuag sawv rov los ces yuav cia li tshem peb txoj kev ua neeg phem pov tseg, tshem peb lub siab nkhaus, tshem peb txoj kev tub nkeeg, tshem peb kev cib nyeej…Peb xav yooj yim dhau, peb xav li tib neeg xav, peb tsis hnov Huab Tais Yes Xus cov lus qhuab qhia.

Ua li, peb yuav nrhiav li cas, peb yuav ua dab tsi peb thiaj muaj kev tso siab rau Huab Tais Yes Xus ? Puas yog peb yuav tau hloov ntau yam hauv peb lub siab lub ntsws thiab hauv peb lub neej ua ntej ? Peb sim mloog ob tug txiv neej cov lus hais rau cov poj niam : “Tim li cas nej nrhiav tus ciaj hauv cov tuag ?6 Nws tsis nyob ntawm no, nws twb sawv los lawm. Nej puas nco thaum nws tseem nyob Nkas Lis Lais, nws tau hais li cas rau nej ? 7 Hais li no : neeg Leej Tub yuav tau raug ntes hauv cov tib neeg txhaum txhais tes thiab muab dai saum nkhib ntoo, hnub peb yuav sawv tsees los” Raws li ob tug txiv neej hais rau cov poj niam, lawv twb hnov Yes Xus hais ntau zaus tias nws yuav raug cov neeg txhaum muab nws tua daim saum nkhib ntoo, hnub peb nws yuav sawv rov los. Tiam sis, zoo li lawv yog ib co neeg lag ntseg tsis hnov Yes Xus cov lus. Lawv pom Yes Xus lub ntxa qhuav qhawv, tsis pom Yes Xus lub cev ces lawv tsis to taub. Lawv tseem tsis tau muaj kev tso siab rau Yes Xus. Peb niaj hnub mus mloog txiv plig qhia kev ntseeg, peb hnov ntau yam txog Yes Xus. Peb twb paub Yes Xus ua hwj huam npaum ub npaum no. Yog peb tsis hloov peb lub neej, tsis npaj peb lub siab kom peb kev tso siab rau Huab Tais Yes Xus loj hlob. Peb kuj yuav zoo li cov poj niam tsis xeev, tsis ras txog Yes Xus yuav sawv taus rov los. Muaj ntau txoj kev yuav pab tau peb kom peb muaj kev cia siab rau Huab Tais Yes Xus. Thawj txoj kev yog hloov yus lub siab ua ntej. Txoj kev hloov siab, tsis yog hloov ib zaug yuav txaus. Hnub no ua zoo, cas tag kis ua phem lawm. Yus tsis xav kom phem los twb phem lawm. Yog vim li ntawd, kev hloov siab tshiab, yog txoj hauj lwm tus neeg ntseeg Yes Xus niaj hnub ua kom tag nws sim neej. Yog yus ua yus txoj hauj lwm ntseeg Yes Xus, yog yus kev teev ntuj tsis pub tu ncua. Yog yus nquag teev ntuj, yus yuav pom tias yus yog neeg tsis muaj zog, yuav khaub zig Yes Xus mus li. Tej hnub yus nquag, tej hnub yus nkees, tej hnub yus zoo siab, tej hnub yus nyuaj siab, tej lub sij hawm yus zoo neej, lwm lub caij yus muaj mob muaj nkeeg…Yus txoj kev tsos siab rau Tswv Ntuj tsis poob nthav saum qaum ntuj ib niag uas rau yus li ib kob nag nrov zuag hauv ntiaj teb. Lub txiaj ntsim pab kom yus txoj kev tso siab rau Yes Xus muaj zog, khov thiab ruaj, ua teeb kaj pom kev rau lwm leej lwm tus txhawv li dej ntawm yus lub luag hauj lwm ua tus neeg ntseeg vam khom Leej Ntuj Plig lub zog tuaj pab tuaj nres yus ua hnub ua hmo.
Piv txwv zoo li no : yog peb yim teev ntuj, yim ua peb dhuav Tswv Ntuj. Hais tau tias peb txoj kev ntseeg muaj mob, yuav tau nrhiav tshuaj kho kom peb txoj kev ntseeg zoo. Yog peb yim teev ntuj, peb yim pom peb pluag, yim kub siab lug nrhiav kev khaub zig Yes Xus. Hais tau tias peb muaj hmoo raws li Yes Xus cov lus : “Cov pluag yog cov muaj hmoo.” Yog peb pom peb tsis muaj zog, peb pluag, peb yog neeg muaj txhaum…peb thiaj vam Yes Xus lub txiaj ntsim. Yog peb vam Yes Xus pab peb, peb thiaj li yuav mus qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau tej tib neeg kom tig los mus npuab peb tus Huab Tais Tswv Ntuj, ua Yes Xus lub luag hauj lwm, ua nws thwj tim.

Ib tsoom phooj ywg Hmoob, lub Hmoov Hla, yog peb tus Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim yeej txoj kev tuag. Lub Hmoov Hla, yog peb tib neeg ntiaj teb kev yeej txoj kev tuag, Huab Tais Yes Xus ua peb ntej, peb lawv nws qab. Vim li ntawd, dua ntawm peb tus Huab Tais Yes Xus, tsis muaj leej tib neeg twg yuav pab tau peb. Kawg Huab Tais Yes Xus tib leeg, tus cawm tau ntiaj teb tib neeg. Peb tso siab rau nws, tig los hloov siab tshiab thiab coj peb lub neej kom hlub tau ntiaj teb neeg li nws hlub thiab haum nws siab nyiam. Nyob zoo tas txhua leej hauv lub Hmoov Hla, Alléluia ! hallelujah !

Cwj Vuam Chiv 01.04.2010

0 commentaires: