Ib tsoom ntseeg sawv daws,


Rov txog hnub peb tuaj teev hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Peb tsis muaj yam dab tsi muaj nuj nqes pauj tau peb tus Huab Tais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nws tau pub rau peb. Vim li no, peb tsuas nqa peb lub siab lub ntsws thiab lub txiaj ntsim tuaj cev rau peb tus Huab Tais thiab ua nws tsaug hauv lub Thaj Txi Ntuj (La Messe) hnub chiv.

Hnub no, peb zoo siab rov qab mloog peb tus Huab Tais cov lus nyiaj lus kub pab txhawb peb lub siab lub ntsws kom muaj zog. Kom peb ntseeg khov ntseeg ruaj tso siab lug rau Huab Tais Tswv Ntuj, yog peb Leej Niam Leej Txi hlub peb tsis muaj caij kawg. Nws cov lus thiaj yog dej yog tshuaj kho peb lub cev nqaij daim tawv muaj mob muaj nkeeg kom zoo hlo, txhim kho peb lub siab lub ntsws txhawj xeeb no kom rov nyob tiaj tus tau thiab pub dag zog rau peb tus ntsuj tus plig kom nquag plias, ua lub neej nyob cus plaws ntawm nws xub ntiag. Yuav kom peb txais tau nws cov txiaj ntsim nyab peb lub neej thiab tej siab ntsws, peb yuav nco ntsoov khaws nws cov lus no ua txiaj ua ntsig pab peb.

Nyob hauv saub Ntxas Kas Lias tsab ntawv, saub caw Das Vis thiab tus nyob lub nroog Yes Lus Xas Les kom qhib ntsej mloog Tswv Ntuj lo lus : “Lawv yuav tsa muag ntsia kuv, tus lawv muab nkaug. Lawv yuav nyiav nws ib yam nyiav ib leeg tub kheej. Lawv yuav quaj nyiav nws npaum quaj thawj tug me nyuam…” Tswv Ntuj lo lus ua txiaj ua ntsig pab tau peb leej twg tso siab tas nrho rau Tswv Ntuj. Peb sim mloog saib, peb puas tso siab tag rau Huab Tais Tswv Ntuj. Niaj hnub no, peb twb zoo siab hlo nrauj dab qhuas tseg tig los npuab, los tsob hwb Huab Tais Tswv Ntuj. Yog peb tso siab tsis tag rau Tswv Ntuj, peb yuav nug saib tim li cas peb thiaj tsis los npuab peb Leej Txiv Tswv Ntuj kom tag siab nrho. Tseem tshuav dab tsi khuam peb lub siab nyob deb ntawm Tswv Ntuj ? Muaj dab tsi txwv peb, tiv thaiv tsis pub peb los ze peb tus Huab Tais ? Puas yog dab phem dab qus cais peb ? Puas yog peb tej txhaum ? Yog peb nco Tswv Ntuj cov lus, peb paub tias Tswv Ntuj lub peev xwm loj tshaj dab phem lub peev xwm. Tswv Ntuj qhib ncauj hais ib los, dab phem khiav ti nqug nkaus tag qhov tsaus ntuj tsis muaj ntsej muag tshwm rau Tswv Ntuj pom. Yog li ntawd, dab phem dab qus cais tsis tau peb tus neeg teev ntuj kom txhob los npuab Tswv Ntuj. Peb kuj tseem nco, Tswv Ntuj nws lub siab loj siab dav, nws zam tau peb cov txhaum peb ua tub qaug nws. Tswv Ntuj zam tau rau leej tib neeg txhua tus tej txhaum lawv ua yuam kev los txhob txwm ua rau nws. Yog li ntawd, peb tej txhaum yuav thaiv tsis tau peb Leej Txiv Tswv Ntuj kev hlub peb. Peb yuav tsum paub tseeb tseeb qhov no. Tiam sis, peb tej txhaum yog yam cais peb mus rau ib qho. Peb tej txhaum nrug peb deb ntawm Tswv Ntuj, khuam peb tej siab ntsws dai dhuam rau ib cag, ua kom peb nplooj siab nplooj ntsws muag luav, noj mov tsis qab, ncia mov, haus dej khuam siab…Peb lub cev ib hnub zog ntaug zuj zus. Peb ntsuj plig ib hmos ntsoos puj pob tsis pom nquag. Tsis yog tsiaj txhu thiab qaib npua tua yim cuaj kaum tus yuav daws tau peb qhov ntsoos puj pob kom nquag. Tua pes tsawg tus tsiaj txhu los mus lawm ncaj daws tsis tau peb cov txhaum kom sib kha. Qaib npua yog nqaij, yam noj yam haus yug tib neeg lub cev kom muaj sia muaj zog. Qaib npua tsuas pab qhov me. Lub cev qab los ces yuav noj taus nqaij haus taus kua kom tsau npo, lub cev yuav muaj zog tuaj. Yog lub cev qaug zog luj luas, noj tsis taus nqaij haus tsis tau kua. Tua tsawg tus tsiaj txhu los mus lawm ncaj qha. Vim li ntawd, qhov kev pab loj tuaj ntawm Huab Tais Tswv Ntuj tuaj, ntawm kev npuab, kev tso siab rau Tswv Ntuj lo lus. Vim Tswv Ntuj lo lus ua hwj huam, ua tau puas tsav yam. Tus neeg teev Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus, nws hais dab tsi, Tswv Ntuj mloog nws hais. Vim Tswv Ntuj mloog yus tus neeg tej lus hais, lo lus tus neeg hais yog hais Tswv Ntuj lus. Tus hais Tswv Ntuj lus, yog ua Tswv Ntuj tus tub txib, tus tseem saub. Muaj coob leej ntau tus sawv saub, cov saub cuav lawv hais lawv lus, lawv tsis txawj hais Tswv Ntuj lus. Tswv Ntuj tus tub txib hais Tswv Ntuj lus. Vim li no, saub Ntxas Kas Lias cov lus yog Tswv Ntuj lus. Tswv Ntuj cov lus txawm hais tau ntev niaj ntau tiam lawm los zoo li yog ib co lus tseem tshiab khiv nyob tshiab khiv tsis txawj qub, tsis nphob, tsis dua caij dua nyoog ; cov lus Tswv Ntuj hais tawm txheej laus thaud tseem raug rau peb tiam neeg no lub neej thiab tseem yuav kav lub neej lawm yav tom ntej. Vim li no, Tswv Ntuj lus kav tag nrho lub sim ceeb. Peb paub Tswv Ntuj lus tsis txawj tag, peb mloog Tswv Ntuj lus tsis txawj dhuav. Peb yim mloog Tswv Ntuj lus, peb tej siab ntsws yim huab to nrog mus tob. Thaum ntawd, peb yuav pom tias peb tsuas yog plua av, plua tshauv ; peb yim xav paub Tswv Ntuj kom zoo, peb yim pom npaum li cas peb pluag, npaum li cas peb ntshaw Tswv Ntuj, ntshaw nrog Tswv Ntuj ua ib ke. Tsis muaj dab tsi hauv peb lub neej peb ntshaw thiab vam tshaj ntshaw Huab Tais Tswv Ntuj. Yog peb muaj Tswv Ntuj thiaj yuav zoo peb siab. Lub txiaj ntsim thiab dag zog tuaj ntawm Tswv Ntuj lo lus tuaj rau tus neeg ntseeg thiab teev Tswv Ntuj. Tus muab Tswv Ntuj ua nws lub pov haum, tus no thiaj muaj zog : “Lawv yuav tsa muag ntsia kuv, tus lawv muab nkaug” Tus tib neeg ncaj luag xuas ntaj xuas hmuv nkaug, tus tib neeg ncaj raug luag tsa ncauj tsawm…lawv tsis yog tuag dawb thiab poob ntsej muag dawb. Tswv Ntuj tus kheej tuag dawb thiab poob ntsej muag dawb vim Tswv Ntuj npo lawv. Saub cov lus tseem tshwm sim niaj hnub no. Peb tseem pom muaj cov neeg tuag dawb thiab raug luag tsawm dawb niaj hnub no saum daim npoo av. Vim li ntawd, saub cov lus tsis yog ib zag dab neeg hais tso tseg. Saub hais Tswv Ntuj lus. Peb Leej Txiv Tswv Ntuj hlub cov neeg raug hiam zoo li no, kom lawv tso siab tias Tswv Ntuj yuav tsis tso lawv pov tseg. Tswv Ntuj lo lus kuj qhia peb tus mloog nws lus : tus neeg lim hiam muab luag nkaug, muab luag tua, muab luag tsawm. Nws xav tias nws rhuav leej tib neeg, tiam sis yog nws rhuav Tswv Ntuj ua ke tus tib neeg. Tswv Ntuj lo lus tseem qhia peb ntxiv : tus neeg ncaj, yog Tswv Ntuj li neeg. Yog Tswv Ntuj mloog tus neeg ncaj tej lus. Tus neeg ncaj raug hiam npaum li cas, Tswv Ntuj raug hiam npaum li ntawd. Tswv Ntuj muaj hwj huam tiag tiag, pab tau tus neeg tso siab rau Tswv Ntuj thiab pub nws ua tau tej yam tib neeg thiab dab phem ua tsis tau. Hmoob hais tias Tswv Ntuj muaj hwj huam.

Nyob hauv tsab ntawv Moo Zoo hnub no : muaj ob pab neeg. Ib pab, yog Huab Tais Yes Xus cov thwj tim thiab lwm pab, yog cov neeg caum Yes Xus qab ua npoj ntws. Cov npoj neeg no pom Yes Xus ua hwj huam ntau yam. Lawv tsis paub tseeb Yes Xus yog leej twg. Lawv tsuas caum Yes Xus vim lawv pom Yes Xus yog ib tug saub (Zam Ntxuav Plig, Es Lias los lwm tus saub). Tiam sis rau cov thwj tim niaj hnub nrog Yes Xus ua ke nyob, ua ke noj, ua ke mus tshaj Leej Txiv Tswv Ntuj thoob qhov txhia chaw. Lawv paub tseeb Yes Xus yog leej twg :"Koj yog Tswv Ntuj Leej Pleev." Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj, peb yuav nco ntsoov tsab ntawv Moo Zoo peb hnov no. Peb yuav tsum paub Yes Xus kom zoo npaum li cov thwj tim.

Peb yuav coj peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj zoo li cas thiaj haum Tswv Ntuj siab nyiam ? Yuav coj li cas thiaj mus raws li Yes Xus cov lus qhia ? Yog peb coj peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj li peb hwm thiab coj kev cai dab qhuas Hmoob, los coj hauj sam Phus Thas kev cai los coj nom tswv txoj kev txoj cai. Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tsuas zoo li lwm txoj kev teev hawm xwb. Piv li peb ua neeg nquag, txog caij txog nyoog teev ntuj peb mus teev ntuj ; txog caij ua hmoov, peb ua hmoov ; tsuav peb tus kheej txhob lim hiam rau leej twg, txhob mus nyiag luag tug, txhob tua neeg, txhob thab luag txij nkawm…ces peb tsis txhaum nom tswv txoj cai, tsis txhaum Phus Thas kev cai, tsis txhaum tej dab qhuas Hmoob, tsis txhaum Tswv Ntuj…Peb leej twg coj tau li no yeej zoo tiag, yeej yog lawm tsis txhaum tsis tub qaug tus txhooj tus cai twg tiag. Tiam sis, hais qhov tseeb, peb tsuas zoo li npoj neeg caum Yes Xus qab xwb. Lawv tsis paub Yes Xus yog leej twg tiag. Lawv hnov Yes Xus cov lus qhia los lawv tsis to taub thiab lawv tsis yoog tau li Yes Xus siab nyiam. Ntawm peb, yog peb tsis siv zog rau txoj kev hwm Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, peb zoo li npoj neeg, sawv nyob ib cag ntsia Yes Xus ua hwj huam muaj muaj ceem ib lub zos dhau lwm lub zos xwb. Peb txawm raws Yes Xus qab thoob qhov txhia chaw, ntau hli, ntev xyoo los peb tsis nkag siab tim li cas Yes Xus ua tej hwj huam kho tej neeg txom nyem dig muag, lag ntseg, tuag ceg, mob ruas thiab tsa tej tuag sawv rov los. Tus neeg ntseeg yuav tsum pom txoj kev teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj tsis yog ib txoj kev teev hawm li lwm txoj kev cai.
Peb Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj txawv deb lwm txoj kev teev hawm tag tib si. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum hloov tau peb lub siab lub ntsws, hloov tau peb lub tswv yim thiab hloov tau peb lub neej kom peb plhis ua ib tug neeg tshiab tiag tiag. Peb yuav tsis plhis tawv li tsiaj plhis plaub nab plhis tawv. Peb lub siab, lub tswv yim thiab peb lub neej yuav tsum hloov dua tshiab li Tswv Ntuj siab nyiam. Yog peb txoj kev plhis ua ib tug neeg tshiab, mloog Tswv Ntuj lus ib yam tus me nyuam mloog niam mloog txiv lus. Thaum peb mloog Tswv Ntuj lus, tsis yog txiv plig los tswv qhia yuav khoo peb kom peb ua dab tsi peb mam ua, kom peb niaj hnub teev ntuj peb mam teev…Peb tus kheej yuav kub siab lug rau Tswv Ntuj. Txoj kev tso siab rau Tswv Ntuj ua kom peb mob siab siv zog los caum Yes Xus qab. Peb txawm pom muaj coob leej ntau tus ntseeg ua tej tug tuag luav ntseeg tsis ti txha, ntseeg tsis ruaj tsis khov los peb tus kheej cia siab ntsoov kom tuag nthi ruaj nreb rau Yes Xus lub Moo Zoo. Xav kom peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj pab peb sib txig zos li cov thwj tim, pab kom peb pom Yes Xus “Yog Tswv Ntuj Leej Pleev” Peb thiaj li nkag siab, txawj ua haum Tswv Ntuj siab nyiam, coj raws li Yes Xus cov lus qhia.
Cov thwj tim raws Yes Xus qab tau ntev hli. Lawv pom Yes Xus tes qav num. Lawv mam pib to taub zuj zus txog Yes Xus. Vim li ntawd, lawv mem tau Yes Xus yog tus cov yaj saub cav txog thiab taus hais tseg rau hauv ntawv. Tiam sis, txawm cov thwj tim mem tau Yes Xus yog Leej Pleev tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Tsis kav, Yes Xus txwv tsis pub lawv qhia leej twg paub. Ua cas Yes Xus thiaj txwv nruj kom txhob hais qhia leej twg paub ? Vim Leej Pleev, tsis yog tus muaj peev xwm ua tau hwj huam loj rau lawv pom lawv qhuas xwb : « Yog leej twg xav lawv kuv qab tuaj, nws yuav txhob xam nws thiab nws yuav niaj hnub kwv nws tus ntoo cuam thiab kom nws caum kuv. » Cov thwj tim yuav tsum hloov siab ntsws dua tshiab, hloov tswv yim thiab los mloog Yes Xus cov lus qhia. Lawv txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum laus txaus thiab qoos tau noob tiag tiag. Tswv Ntuj Leej Pleev tsis zoo li lawv lub siab xav. Lawv yuav tsum siv zog nrhiav ntxiv thiaj paub tau Tswv Ntuj Leej Pleev. Ua li Tswv Ntuj Leej Pleev yog zoo li cas tiag ? Leej Pleev, kuj yog Tswv Ntuj Leej Yaj, yuav raug hiam, yuav raug tua tuag los ua txim daws tas lub qab ntuj neeg cov txhaum. Leej Pleev yog tus muaj hwj huam thiab yog tus tub txib tiam ntiaj teb tib neeg. Leej Pleev yog Huab Tais ciaj sia nyob mus li thiab yog tus yuav raug tua tuag li tus tub sab thiab tus neeg khaum raug dai saum nkhib ntoo. Thaum ua ntej, cov thwj tim xav tsis txog tias Tswv Ntuj Leej Pleev yuav zoo li ntawd. Lawv ntseeg tsis tau tias Yes Xus yog Leej Pleev thiab yog tub txib. Cov thwj tim tsuas lees paub Leej Pleev kev muaj hwj huam, tsis kam lees Leej Pleev kev raug tua tuag li tus neeg khaum raug luag dai saum nkhib ntoo. Qhov Yes Xus txwv lawv tsis pub lawv qhia Leej Pleev rau leej twg paub, vim lawv tus kheej tseem to taub Leej Pleev tsis tau thoob. Yuav yog tom qab, thaum Yes Xus Pleev raug hiam tuag thiab sawv tsees rov muaj sia hauv lub lav tuag. Cov thwj tim thiaj mam xeev los nkag siab, mam paub Leej Pleev. Txij ntawd mus, lawv thiaj sawv kev ua Huab Tais Yes Xus Pleev cov thwj tim, pom qab mus tshaj nws lub Moo Zoo rau ntiaj teb neeg paub.
Ib tsoom ntseeg txhua leej txhua tus. Peb yog neeg ntseeg Yes Xus Pleev, yog peb tsis pom Leej Pleev txoj kev raug hiam tuag muaj nuj nqes daws peb cov txhaum. Peb yuav tsis to taub Leej Pleev lub txiaj ntsim cawm peb ntiaj teb neeg. Peb nyias yuav tau nug nyias tus kheej, yog peb tsis kwv peb tus ntoo cuam lawv Yes Xus qab, peb yuav lawv leej twg qab ? Vim li no, peb yuav kub siab lug txais Huab Tais Yes Xus cov lus qhuab qhia hnub no thiab rov nyeem dua tsab Ntawv Moo Zoo hnub no. Peb thov kom Leej Ntuj Plig Ntshiab pab peb kom peb plhis tau ua tus neeg mloog lus thiab txawj ua neeg zoo nyiam haum Tswv Ntuj siab.

18.06.2010 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: