LUB CIM NTXUAV

(Hais lus Hmoob - En Français)

n° 1212
Lub Cim Ntxuav, lub Cim Txhab Zog thiab lub Cim Yug yog peb lub cim rhawv txoj kev tig los ntseeg Tswv Ntuj. Tib neeg txoj kev txais Leej Pleev txoj sia tuaj qaum ntuj tuaj muab piv tau rau tas txhia yam tshwm sim nyob ntiaj teb no muaj sia, muaj zog thiab ciaj ua neej nyob. Lub Cim Ntxuav ua peb yug dua muaj txoj sia tshiab, lub Cim Txhab Zog pub peb muaj dag muaj zog vim peb txais lub Cim Yug ua txhiam xws yug peb ciaj sia nyob txhiab niag tim puas xyoo. Tsoom ntseeg txais cov txiaj ntsim los ntawm peb lub cim no yug sawv daws thiaj loj hlob mus rau txoj kev zoo thiab hlub neeg.

I- Tim li cas thiaj hu ua lub Cim Ntxuav ?

n° 1214
Lub Cim Ntxuav los ntawm lo lus hes las : ("baptizein" en grec) txhias tias « raus dej », « nkag hauv dej » ; « raus dej » piv li nrog Leej Pleev nkag hauv nws kev ploj tuag thiab nrog nws sawv tsees rov muaj txoj sia (cf. LM 6,3-4 KLX 2,12), yug dua tshiab (2KLN 5,17 NLT 6,15).

n° 1215
Lub Cim no kuj hu ua « yug dua tshiab hauv dej thiab hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab » (Tt 3,5), Yog tsis yug dua tshiab hauv dej thiab haus Leej Ntuj Plig Ntshiab « Tsis muaj tus yuav mus tau hauv Tswv Ntuj » (Z 3,5).

n° 1216
Lub Cim no kuj hu au ci nra paug vim cov neeg tig los txais kev ntseeg tus ntsuj plig ci nra paug (S. Justin, apol. 1,61,12). Lub Cim Ntxuav qhib yus siab txais Leej Lo Lus « txoj kev kaj ua tib neeg pom kev » (Z 1,9), tus neeg ntxuav plig, « muaj txoj kev kaj (HN 10,32) txia ua ib tug tub kaj nrig (1TXLN 5,5), nws tus kheej yog kev kaj (EFX 5,8):

II- Lub Cim Ntxuav raws txoj kev cawm seej

Qauv txheej laus thaud ua ntej lub Cim Ntxuav

n° 1219
Nom Hes luj nkoj ua qauv cawm seej ua ntej txog lub Cim Ntxuav : « ob peb nyuag leej, yim leej nkaus tau dim hauv dej nyab ntiaj teb (1PZ 3,20)
Dej nyab ntiaj teb ua qauv ceeb toom kev ploj tuag vim kev ua txhaum, thiab ntxov tshaj lub Cim Ntxuav yuav pub txoj sia hauv kev ncaj ncees. (MR, Vigile pascale 42: bénédiction de l'eau baptismale).

III- Yuav txais lub Cim Ntxuav zoo li cas ?

n° 1229
Thaum cov tshaj xo tseem nyob, twb muaj ib txoj kab ke rau cov tig los txais kev ntseeg taug ib theem zuj zus. Txoj kab ke no yuav taug sai thiab ntev nyob ntawd nyias. Yam tseem ceeb ntawm cov txheej txheem hauv txoj kab ke no : qhuab qhia Huab Tais lo lus, mloog lub Moo Zoo ua yus tig ua neeg tshiab, muaj lub siab ntseeg Huab Tais, ntxuav plig, txais Leej Ntuj plig ntshiab, txais lub Cim Yug.

IV- Leej twg muaj cai txais lub Cim Ntxuav ?

n° 1246
Txhua tus tib neeg tsis tau ntxuav plig dua, muaj cai txais lub Cim Ntxuav (CIC 864 CIO 679). Tus neeg yuav tsum thov, zoo siab los kawm kev ntseeg. (Codex Iuris Canonici)

Ib tug laus mob hnyav, paub txoj kev ntseeg lub ntsiab, npaj siab thov lub Cim Ntxuav tuaj yeem mloog Tswv Ntuj lus. CIS 745 752 CIO 682

V- Leej twg muaj cai ntxuav plig rau luag ?


n° 1256
Cov muaj cai ntxuav plig : Tswv Qhia, Txiv Plig, Tshob Hwb (cf.CIC 861 p1 CIO 677 p1). Thaum ti tes ti taw, leej tib neeg twg muaj cai ntxuav plig, tab tus neeg tsis tau ntxuav plig ua tau lub Cim Ntxuav tsuav nws npaj siab ua raws lub Koom Txoos qhia. Tsuav nws ntxuav hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub npe. Lub Koom Txoos pom zoo vim ua raws li Tswv Ntuj siab kev cawm neeg (cf. 1TMT 2,4) Ntxuav plig cawm ntiaj teb neeg (cf. MK 16,16) (cf. DS 1315 646 CIC 861 p2).

VI- Yuav tsum txais lub Cim Ntxuav

n° 1257
Huab Tais tus kheej hais tias yuav tsum txais lub Cim Ntxuav thiaj muaj kev cawm (cf. Z3,5). Huab Tais thiaj hais rau nws cov thwj tim kom tshaj lub Moo Zoo thiab ntxuav plig rau tas txhia haiv neeg (cf. Mt 28,20) (cf. DS 1618 LG 14 AGd 5). Lub Cim Ntxuav tseem ceeb los cawm neeg, cov tau hnov lub Moo Zoo muaj cai thov lub Cim Ntxuav (cf. Mc 16,16). Tsis muaj lwm txoj kev, lub Koom Txoos tsuas pom lub Cim Ntxuav thiaj coj tau neeg mus txog txoj sia nyob mus li. Lub Koom Txoos thiaj kub siab lug tshaj Huab Tais lo lus thiab pub lub Cim Ntxuav rau cov xav tau kom yug los hauv dej thiab hauv Leej Ntuj plig Ntshiab. Tswv Ntuj muaj txoj kev cawm neeg lo nrog lub Cim Ntxuav tiam sis txoj kev cawm tsis tim lub Cim Ntxuav.

VII- Lub Cim Ntxuav tej txiaj ntsim

n° 1262
Lub cim raus dej piv tau li lub lav tuag thiab zawv huv dua tshiab, txhais tias yug dua tshiab tsim dua tshiab. Muaj ob yam txiaj ntsim, muab peb cov txhaum zawv pov tseg thiab ua peb yug los tshiab hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab (cf. HL 2,38 Z 3,5).
Zam peb tej txim txhaum tas rau peb.

n° 1263
Lub Cim Ntxuav zam peb tej txim txhaum, zam peb lub keeb txhaum, zam nyias tej txim (cf. DS 1316). Vim li ntawd, tsis muaj dab tsis thaiv kev tau cov yug dua tshiab nkag mus hauv Tswv Ntuj lub ntuj.

n° 1264
Tiam sis lub txim txhaum yeej auv ntsoov leej tib neeg : kev txob txhawj, kev mob kev ntsaj, kev ploj kev tuag, kev raug haub raug ntxias…Neeg siab ntsws thiaj li pheeb ai rau fab kev plees kev yis. Peb thiaj li yuav vam Leej Pleev lub txiaj ntsim pab peb tiv tas zog « tus muaj siab tiv raws kev cai , nws yuav muaj txiaj ntsim ua nws lub mom(2TMT 2,5; Cc Trente : DS 1515).

"Tsim dua tshiab"

n° 1265
Lub Cim Ntxuav tsis yog ntxuav tej txhaum tas pov tseg xwb, ua tus neeg tshiab tag nrho « Tsim dua tshiab » (2KLN 5,17), ciaj Tswv Ntuj ib leeg tub ( NLT 4,5-7) txia ua qaum ntuj neeg (2PZ 1,4), ua Leej Pleev tes taw ( 1KLN 6,15 12,27) muaj feem xyuas nrog Leej Pleev (LM 8,17), ua Leej Ntuj Plig Ntshiab lub chaw so ( 1KLN 6,19).

n° 1266
Huab Tais Peb Leeg pub txiaj ntsim rau tus neeg kom ntshiab huv, pub lub txiaj ntsim kom ncaj ncees, muaj rab peev xwm ntseeg tau Tswv Ntuj, tso siab rau Tswv Ntuj, hlub taus Tswv Ntuj thiab nyiam tib neeg (Ntseeg, vam thiab hlub neeg) ; tus neeg ntseeg muaj txoj sia nyob mus li los ntawm lub Cim Ntxuav los.

Tus ntxuav plig ciaj lub Koom Txoos me nyuam, ua Leej Pleev lub cev.

n° 1267
Lub Cim Ntxuav tsa peb ciaj Leej Pleev lub cev : « txij li ntawd, peb los ciaj ib cuab ib yig lawm (EPX 4,25). Lub Cim Ntxuav coj peb los ciaj Koom Txoos me nyuam : « Tib lub dab dej ua peb yug ua Tswv Ntuj haiv neeg cog lus tshiab puag qab ntug kawg tas txhua haiv neeg, txhia xeem lus, txhua teb chaws, tas txhua leej « Peb ntxuav plig hauv tib tug Ntsuj Plig kom ua tib lub cev”(1KLX 12,13).

n° 1268
Tas cov ntxuav plig ua « cov zeb ciaj sia txhim lub tsev ntsuj plig nyob leg txoj num ntshiab » (1P 2,5) ua Leej Pleev txoj num, ua saub thiab ua vaj. Lawv yog haiv neeg Ntuj Xaiv, noob vaj, tsoom neeg ntshiab kom cav lus zoo qhuas tus coj lawv tawm qhov tsaus ntuj los koom nws kev kaj lug (1PZ 2,9).


0 commentaires: