COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 04/07/2010
( Hnub Chiv 14 - Xyoo C )

  • Zal nyeem 1 : Phau Ntawv His Xais 66,10-14
10 Nej nrog Yes Lus Xas Les zoo siab, nej lub siab hom khaj vim nws, cov nej nyiam nws ! Nej nrog nws zoo siab hom khaj, cov raug kev quaj ntsuag !
11 Luag yuav yug nej thiab pub cov kua mis nplij neeg ua nej tsau npo, nej yuav cug tau nws lub hwj chim nphoo qas ntxuas laj siab.
12 Huab Tais hais li no: " Kuv coj kev thaj yeeb li tus niam dej thiab cov teb chaws lub hwj chim phwj qas yaws li dej sab siv tuaj rau nws. Nej zoo tam zoj cov mos ab luag puag ntawm npab thiab plhws saum hauv caug.
13 Kuv tus kheej yuav nplij nej xws li leej niam nplij nws tus me nyuam ; luag yuav nplij nej nyob Yes Lus Xas Les.
14 Nej yuav pom, nej yuav zoo siab hlo ; nej txha yuav hlav mos qas nyoos li nroj tsuag. Huab Tais yuav ua rau nws cov tub txib paub nws lub hwj huam.

  • Lus Kas 10,1-12.17-20
1 Dhau qhov ntawd lawm, Huab Tais tseem xaiv xya caum ob leeg, xa lawv mus tej pab ob leeg, sawv nws ntsej muag mus hauv cov nroog thiab tej chaw nws yuav mus.
2 Nws hais rau lawv : "Ib qho, qoob loo muaj ntau heev, lwm qhov tub zog muaj tsawg ; nej thov tus tswv qoob kom xa tej tub zog tuaj sau nws tej qoob.
3 Nej mus, kuv xa nej tam zoj cov yaj nruab nrab ib co hma.
4 Txhob nqa nas, los hnab, los khau thiab txhob hu neeg ntawm kev.
5 Hauv tej tsev nej nkag mus, nej xub hais : "Kev thaj yeeb nrog lub tsev no !"
6 Nyob ntawd, muaj ib tug tub thaj yeeb, nej kev thaj yeeb yuav mus so ntawm nws ; tsis li, nws yuav rov los saum nej.
7 Nej nyob hauv lub tsev ntawd, nej noj nej haus yam luag muaj ; vim tsim nyog tus tub zog txais nws tus nqi zog. Tsis txhob hla ib lub tsev rau lwm lub.
8 Hauv lub nroog twg nej nkag mus thiab luag txais nej, nej noj yam luag muab pub rau nej,
9 Nej kho tej neeg mob hauv lub nroog ntawd kom zoo thiab nej hais rau lawv : "Tswv Ntuj lub ntuj tuaj ze nej lawm."
10 Hauv lub nroog twg nej nkag mus thiab luag tsis txais nej, nej tawm mus tom tshav puam nej hais tias :
11 "Tab yog nej lub nroog tej plua av lo peb ko taw, peb muab so cia rau nej huv si. Tiam sis, kom nej paub, Tswv Ntuj lub ntuj tuaj txog ze lawm."
12 Kuv hais rau nej, hnub ntawd, lub nroog Xos Dos Mas tseem yuav raug hnyav tsis npaum lub nroog ntawd.
17 Pab xya caum ob leeg rov qab los txog, qhuas ntxhias zoo siab hlo : "Huab Tais, tab tej dab phem puav leej zwm peb hauv koj lub npe tas nrho."
18 Nws thiaj hais rau lawv tias : "Kuv twb pom Xas Tas yim pliag li xob laim saum ntuj los.
19 Li no, kuv pub hwj chim rau nej luj taws saum tej nab thiab tej kab khiav thiab tej yeeb ncuab cov hwj huam, tsis muaj tus tsi yuav xeeb txob nej.
20 Txawm li ntawd los nej tsis txhob qhuas vim tej dab zwm nej ; nej yuav zoo siab vim nej cov npe sau tseg txheej ntuj saud."


0 commentaires: