COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 25/07/2010
( Hnub Chiv 17 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv Hauv Paus 18,20-32
20 Tswv Ntuj hais tias : "Lub suab nthe Xos Dos Mas thiab Nkos Mos Las nrov kawg thiab lawv lub txhaum loj hnyav kawg.
21 Kuv yuav nqes mus, kuv thiaj paub, kuv yuav pom saib lub suab nthe tuaj txog kuv, puas muaj npaum li lawv ua."
22 Cov txiv neej tig lees ntawd mus rau Xos Dos Mas. Has Nplas Has tus sawv ntawm Tswv Ntuj xub ntiag :
23 Has Nplas Has txav zog mus hais tias : "Koj yuav rhuav tus ncaj nrog tus phem tiag los ?
24 Tej zaum muaj tsib caug tus ncaj nyob hauv plawv nroog, koj yuav rhuav tiag tsis zam rau thaj chaw vim tsib caug tus ncaj hauv nws los ?
25 Yog ua li lo lus ntawd, luag yuav thuam koj, txov tus ncaj nrog tus phem thiab ua rau tus ncaj li tus phem, luag yuav thuam koj, koj tus txiav txim rau tas daim av ua tsis haum ?"
26 Tswv Ntuj hais tias : "Yog kuv ntsib tsib caug leej ncaj hauv Xos Dos Mas lub plawv nroog, kuv yuav zam rau tas thaj chaw vim lawv."
27 Has Nplas Has teb nws hais tias : "Thov yuas, cia kuv hais lus rau Huab Tais, kuv no tsuas plua av plua tshauv :
28 Tej zaum tshuav tsib leeg tsis muaj txog tsib caug leej ncaj, koj puas yuav rhuav tas lub nroog vim tsib leeg ntawd ? Nws hais tias : "Kuv yuav tsis rhuav, yog kuv ntsib plaub caug tsib leeg nyob tod."
29 Nws rov hais ntxiv rau tus ntawd hais tias : "Tej zaum tsuas ntsib plaub caug leej ? Tus ntawd hais tias : Kuv yuav tsis rhuav vim plaub caug leej ntawd."
30 Nws hais tias : "Thov kom Huab Tais txhob npau taws, kuv rov hais dua, tej zaum tsuas ntsib peb caug leej ? Tus ntawd hais tias : "Kuv yuav tsis rhuav, yog kuv ntsib peb caug leej."
31 Nws hais tias : "Thov, cia kuv rov hais dua rau Huab Tais, tej zaum tsuas ntsib nees nkaum leej ? Tus ntawd hais tias : Kuv yuav tsis rhuav, vim nees nkaum leej ntawd."
32 Nws hais tias : "Thov kom Huab Tais txhob npau taws, kuv tsuas hais ib zaug ntxiv, tej zaum tsuas ntsib kaum leej xwb ? Tus ntawd teb tias : "Kuv yuav tsis rhuav, vim kaum leej ntawd."
33 Thaum Tswv Ntuj nrog Has Nplas Has hais lus tas, nws mus lawm. Has Nplas Has rov qab los ntawm nws lub chaw.


  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 11,1-13
1 Muaj ib zaug, Yes Xus teev ntuj nyob ib qho chaw, thaum nws teev tas, nws ib tug thwj tim hais rau nws tias : "Huab Tais, qhia peb teev ntuj xws li Zam qhia rau nws cov thwj tim saib."
2 Nws hais rau lawv : "Thaum nej teev, nej hais : Txiv, kom koj lub npe ntshiab huv,
3 Koj kav tuaj kom txog ! Pub peb mov hnub no niaj hnub pub rau peb ;
4 Thim peb tej txhaum rau peb vim peb thim rau txhua leej tshuav nqi ntawm peb ; txhob tso peb rau kev haub ntxias.
5 Nws tseem hais ntxiv rau lawv : "Leej twg hauv nej muaj ib tug phooj ywg, mus cuag nws thaum ib tag hmo, hais rau nws : phooj ywg, txais peb lub ncuav mov rau kuv,
6 Vim kuv ib tug phooj ywg tawm rooj los txog hauv kuv thiab kuv tsis muaj tus tsi muab rau nws ;
7 Tus no txawm teb twj ywm sab hauv : txhob txob ntxhov kuv, ziag no qhov rooj twb kaw lawm, kuv cov me nyuam peb twb pw tas ; kuv ceeb laj sawv los muab rau koj.
8 Kuv hais rau nej, tab txawm nws tsis sawv los muab vim tus ntawd yog nws phooj ywg, tsis kav nws yeej yuav sawv los muab kom tau tej tus ntawd taij rau tus ntawd vim nws yuam npaum li."
9 Kuv thiaj hais rau nej : “Nej thov, luag yuav pub rau nej, nej nrhiav nej yuav ntsib, nej khob qhov rooj yuav qhib lug rau nej.
10 Vim tus thov yuav tau txais, tus nrhiav yuav ntsib, tus khob qhov rooj yuav qhib.
11 Leej txi twg hauv nej, leej tub taij ntses, tsis muab ntses, yuav muab ib tug nab rau ?
12 Los puas taij qe, yuav muab ib tug kab khiav rau nws ?
13 Txawm nej twb neeg phem, twb txawj pub paj tshab zoo rau nej cov me nyuam, npaum li cas ntxiv Leej Txiv nyob saum ntuj yuav pub Leej Ntuj Plig Ntshiab rau cov taij nws !”


0 commentaires: