Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg Hmoob txhua leej mloog Tswv Ntuj lus,

Rov txog hnub peb tuaj sib fim ua ke hauv lub Txoos Txi Ntuj, khaws Huab Tais Tswv Ntuj cov lus koob lus hmoov. Hnub no, lub Koom Txoos caw peb mloog saub His Xais cov lus. Yog ib co lus txhawb txhim yus tej siab ntsws kom muaj zog mus li, pab yus lub cev ntaj ntsug daws kab mob kev nkeeg pov tseg kom du lug, ntxuav vij sub vij npog auv yus tus ntsuj tus plig pov laim kom ntshiab si dawb paug kom ua neej nyob cus plaws. Vim li ntawd, peb xub caw nej mloog saub cov lus qhuab qhia ob peb los ua ntej.

Ib tsoom phooj ywg, peb yuav mloog tsis dhuav saub cov lus nplij peb txhua leej txhua tus lub siab lub ntsws. Ntshai yog peb tsis vam txog Tswv Ntuj pab. Yog leej twg vam thiab ntshaw Tswv Ntuj pab tiag, saub cov lus yuav kho tau tus ntawd nplooj siab ua ntsuag ciaj thiab tshem tas peb txhua leej txoj kev tu siab ntsawv nrees mus pov tseg. Tej ntawd ua peb mob, ua peb ntsaj. Huab Tais hlub peb ntiaj teb neeg, xav cawm peb tib neeg txhua tus. Vim peb Leej Txiv Tswv Ntuj pom peb kem txom nyem txaus. Huab Tais thiaj mloog ntsoov tus tib neeg muaj siab ntsws quaj ntsuag, raug mob raug ntsaj, raug luag ntxub raug luag hiam lo lus vam khom Huab Tais. Tib neeg tej suab quaj suab nyiav vim kev tu siab kev txom nyem laum tib neeg ua mob nyooj qas laws npaum Huab Tais Tswv Ntuj tus kheej kev tu siab rau tib neeg tej txim txhaum rov taw tuam thiab kev cam thawj qig lus. Tib neeg suab quaj, suab nroo tos ntsoov saib lub ntuj puas dauv muag los ntsia, puas cev tes tuaj hlub npaum nkaus Huab Tais Tswv Ntuj tos ntshi tib neeg ntiaj teb leej twg yuav mloog Tswv Ntuj lus, khiav khuav tuaj hais nws ib suab. Xyov peb puas paub, Tswv Ntuj hlub peb npaum li, Tswv Ntuj thiaj tshoj kom muaj saub, tus mloog Tswv Ntuj, los cev lus hais qhia Yes Lus Xas Les paub. Yes Lus Xas Les yog lub npe (Nroog thaj yeeb ; ville de paix) Tswv Ntuj tus kheej yog tus yuav nplij daws Yes Lus Xas Les kev quaj ntsuag, lub suab ntsaj, suab nroo los ua suab seev paj qeeg paj nruag kev dhia hom khaj. Kom lub “ Nroog thaj yeeb” nco ntsoov nws lub npe, yuav muaj tus nplij nws, nws yuav nyob thaj yeeb li nws lub zoo npe. Yes Lus Xas Les “Nroog thaj yeeb” tsis yog lam hu lub npe qhuav. Nws tau kev thaj yeeb vim cov neeg nyob hauv lub nroog. Tos lawv tau kev thaj yeeb, vim lawv txom nyem, muaj kev tu siab loj npaum twg, lawv tsis nrauj tsis thim txoj kev vam Huab Tais Tswv Ntuj. Lawv suab quaj suab hu Tswv Ntuj ua hnub ua hmo, lawv tej suab seev hauv lawv cov zaj thov ntuj, hauv tej tsev txoos, hauv lawv lub vaj lub tsev, ntawm lawv lub luag dej luag num…ua Tswv Ntuj mob siab tej niag zaj, nco lawv, hlub lawv. Tswv Ntuj yuav ua li cas nyob twj ywm tsis nti, tsis tig ntsej los mloog, tsis tig muag ntsia Tswv Ntuj cov me nyuam hauv lub “Nroog thaj yeeb” lub suab quaj suab pe ? Tswv Ntuj thiaj hais rau His Xais kom nplij Yes Lus Xas Les : “13 Kuv tus kheej yuav nplij nej xws li leej niam nplij nws tus me nyuam ; luag yuav nplij nej nyob Yes Lus Xas Les. 14 Nej yuav pom, nej yuav zoo siab hlo ; nej txha yuav hlav mos qas nyoos li nroj tsuag. Huab Tais yuav ua rau nws cov tub txib paub nws lub hwj huam.” Peb yuav mloog tsis dhuav saub cov lus nplij peb txhua leej txhua tus lub siab lub ntsws. Saub cov lus nplij peb, tsis yog cia peb zaum puag tes puag taw hauv vaj hauv tsev tsis ua zog tau zoo ywj siab ; los pw hauv ncoo siab siab saum txaj tsa ceg cwb co tav su tsis tau sawv. Saub cov lus nplij peb puas yuav thawb peb kom poob qab txag los txais Tswv Ntuj txiaj ntsim tsam plam ntxhiab nrhiav tsis pom Tswv Ntuj qab. Saub cov lus nplij peb puas thawb peb rau nraum zoov huas caij huas nyoog, txog sij hawm teev Tswv Ntuj pe Tswv Ntuj mus tseev kom ncav thiaj zoo yus siab. Peb txoj kev kub siab teev ntuj hauv peb lub neej, thov Tswv Ntuj ua hnub ua hmo, teev ntuj hauv yus vaj yus tsev, nqa tes ua Tswv Ntuj tsaug hauv yus hnub kaj hnub ntshiab, quaj pe Tswv Ntuj pab yus thaiv kev tsaus ntuj, pab tej neeg txom nyem, tshem lawv kev txhawj xeeb pov tseg…peb kev kub siab ua rau Tswv Ntuj nyob tsis taus twj ywm, ua rau Tswv Ntuj tig ntsej los mloog, cev tes plhws peb tib neeg tej txim txhaum pov tseg. Vim li ntawd, peb tej suab nkauj suab lus teev ntuj yuav tsis yog lam taus lam seev, ua kom lom zem laug caij laug nyoog li ntiaj teb tib neeg kev hluas lub suab nkauj suab seev. Peb cov suab nkauj suab lus, yuav hais muaj chaw txawb chaw dhos deev puas nyog Tswv Ntuj siab los mloog peb tib neeg kev vam khom khaub zig Huab Tais. Peb tib neeg tam zoj me nyuam mos tos ntshi Tswv Ntuj li leej niam txhais tes plhws thiab lub suab nqee. Leej Txiv Tswv Ntuj txoj kev nplij neeg, yog tshoj saub sawv los cev lus, tshem cov neeg nyob Yes Lus Xas Les kev txom nyem, cev tes plhws lawv taub hau, so lawv kua muag, pub kev thaj yeeb ntws nto li niam dej ntws hauv nws Leej Tub Yes Xus yug los nyob nruab nrab hauv lawv : “Kuv coj kev thaj yeeb li tus niam dej thiab cov teb chaws lub hwj chim phwj qas yaws li dej sab siv tuaj rau nws.” Cov neeg Yes Lus Xas Les qhov muag pom xyeem Tswv Ntuj lub hwj huam, tsis yog npau suav.

Zim txwv no, peb tig los ntseeg Tswv Ntuj raws li Huab Tais Yes Xus qhia. Yes Xus yog tus xaiv Pob Zeb thiab Paj Lug lawv los mus tshaj nws lub Moo Zoo thoob qab ntuj. Peb yuav mloog cov sawv los taj cov thwj tim tej lus qhuab qhia. Vim cov txiv plig, cov tswv qhia thiab vaj qhia yog cov sawv cov thwj tim lub chaw tshaj Yes Xus lub Moo Zoo nyob ntiaj teb no.
Thaum Yes Xus tseem nyob, muaj neeg coob caum Yes Xus qab ua npoj ntws. Yes Xus tau xaiv 12 leeg los ua nws pab tshaj xo ( Apôtres = Envoyés ; Hauv paus xa lus) thiab Yes Xus tau xa 72 leeg thwj tim mus ua nws ntej tam nws ntsej muag tshaj nws lub Moo Zoo. Nyob hauv Yes Xus cov thwj tim muaj pab 12 leeg thiab pab 72 leeg. Yog peb mloog kom zoo, Yes Xus cov thwj tim tsis kawg rau ob pab neeg ntawd. Twb muaj ib co poj niam tuaj caum Yes Xus thiab pab Yes Xus ntau yam. Twb muaj tus neeg poj niam thiab tus txiv neej tuaj ntsib Yes Xus, tuaj nug Yes Xus. Peb hnov Yes Xus caw lawv kom nrog Yes Xus mus tshaj Tswv Ntuj lo lus. Muaj tus neeg nplua nuj tuaj nug Yes Xus saib nws yuav ua li cas thiaj tau txais txoj sia nyob mus li. Yes Xus hais rau nws kom rov qab mus muab nws lub cuab tam muag los pub cov pluag. Kom nws los caum Yes Xus qab. Tiam sis nws ua ntsej muag ntshaus ntsho rov qab lawm. Vim nws khuv xim tseg tsis taus nws lub cuab tam. Peb pom tias Yes Xus cov thwj tim tsis kawg rau pab 12 npoj tshaj xo thiab pab 72 leeg ntawd. Vim li ntawd, tas ib tsoom ntseeg Tswv Ntuj mloog Yes Xus lus puav leej yog Yes Xus thwj tim huv si.
Hnub no, Yes Xus qhia rau peb txog kev ua Yes Xus thwj tim. Tswv Ntuj yog tus tswv qoob. Ntiaj teb neeg yog Tswv Ntuj cov qoob loo, Tswv Ntuj cog saum daim av. Txawm muaj tej suam qoob tsis qoos los kuj muaj ntau plas qoos siav daj vog. Tswv Ntuj khuv xim nws thaj qoob, xav sau kom tag los tso hauv txhab. Tiam sis, tub zog sau qoob muaj tsis txaus. Kev ua Yes Xus thwj tim yog ua tub zog sau Leej Txiv tej qoob. Peb Hmoob yog neeg ua teb, peb to taub Yes Xus cov paj lug no. Tej neeg ua qoob, tsis yog tsis khwv. Yuav tau tiv tshav tiv nag, nce toj nqes taug ris qoob loo cis fij cis tom. Tsis txog siav, sau tsis tau qoob los puv txhab. Kev tiv tshav tiv nag, nyiaj tshaib yoo nqhis, ris nra nce toj nqes taug, mus los txog siav, yog neeg ua teb txoj ke khwv. Cov tub zog sau qoob ris Yes Xus lub Moo Zoo kuj yuav khwv npaum li neeg liaj neeg teb. Kev tiv tshav tiv nag yuav tau nyiaj ntxeem yog neeg ntiaj teb kev thuam, kev twm txoj kev hwm Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj. Peb txoj kev nkees tsis sib pab, tsis sib txhawb, kev cuaj khaum, siab dub, lim hiam, khav theeb, muab hlob, nrhiav koob meej…piv rau cov tub zog txoj kev yoo tshaib yoo nqhis li cov pluag. Yuav ua Yes Xus thwj tim, tsis kam ris Yes Xus lub Moo Zoo puas yuav mus tshaj tau Yes Xus cov lus kom thoob qab ntuj, coj tau tib neeg los mloog lub Moo Zoo ? Tus thwj tim tsis nyiam Yes Xus lub Moo Zoo, puas kam ris lub Moo Zoo mus kev deb kev nce toj, mus kom txog tib neeg tej zej zog tham qhia tib neeg paub. Tus thwj tim tsis muaj lub Moo Zoo ua nws lub nra xwb. Nws tseem yuav txuag lub Moo Zoo kom tag siab nrho tsis pub neeg thuam, tsis pub neeg hais. Tsis tas li ntawd, tus ris lub Moo Zoo tseem yuav tau plaub tau ntug. Vim lo lus ncaj nws hais yuav txiav lo lus nkaus, yuav faib kev nrau tus neeg ncaj ncees mus, kaw kev rau tus neeg lim hiav taug. Tus thwj tim cov lus yuav qhib tus lag pob ntseg kom to qhov thiab kaw tus hnov lus pob ntseg, yuav qhib tus dig kom pom kev ua neej, yuav ua tus muaj qhov muag dawm pob ntoos. Vim tej ntawd, Yes Xus thiaj ntxov qhia kom tus thwj tim ua siab loj : “Nej mus, kuv xa nej tam zoj cov yaj nruab nrab ib co hma…” Txawm muaj tus mloog tus thwj tim lus, kuj muaj tus ntxub nws, ua hma thiab tsov ncig luj luas tus thwj tim. Vim ib txwm, dab phem yeej tiv tas zog Tswv Ntuj thiab tsis nyiam cov neeg muab siab ntsws dai dhuam rau Tswv Ntuj tib leeg.
Niaj hnub no, nyob hauv cov teb chaws “koom tshaj” nom tswv txoj cai txwv nruj nreem pej xeem huab hwm tsis pub sib txoos sib sau ua npoj. Cov ntseeg twg, pawg ntseeg twg cam dhau txoj cai, nyiag kev teev hawm Tswv Ntuj nyob rau ib qho. Nom tswv tso neeg tuaj ntes, tuaj hu mus nug, mus qhia kev cai, raug lawv ntaus thiab nplawm, raug tsim txom. Muaj tej txhia raug luag muab kaw tsev loj faj. Rau nom tswv, sib sau ua ke coob, yog muag npe, lam yuav lub npe teev ntuj, yog npaj siab yuav tiv nom tswv, ntxeev nom tswv txoj cai ; txwv tsis pub neeg sib sau ua npoj, tsam muaj tus siab phem haub pej xeem huab hwm koom siab tsim kev kub ntxhov. Tus qhia kev ntseeg, yog ib tug thawj txw neeg. Yuav tsum tso neeg soj qab taug lw, mloog nws tej lus kom zoo. Vim li ntawd, luag kav cov tub tshaj ntuj lus. Luag kaw ke tsis pub yus mus ywj yus siab. Yus tsuas mus tau ncig tej zej zog thiab tej cheeb tsam luag tso kev xwb.
Nyob hauv cov teb chaws coj kev cai ywj pheej. Tib neeg tau kev to tog ua ywj nyias siab. Tau zoo nyob, nyob twj ywm yus vaj yus tsev, tsuav yus tsis mus thab plaub. Tsis muaj tug yuav hais yus ib los. Lub teb lub chaw, tej nom tswv tsuas siv siv zog sau se kom lub teb chaws nplua nuj, muaj tsev kho mob, tau kev tsheb khiav, muaj chaw kawm txuj kawm ci, muaj hauj lwm ua rau pej xeem. Sawv daws nrog nom tswv sib tw nrhiav nyiaj ib niag xyoos los tseem tsis kum yees. Sawv daws tsis yog tsis muaj nyiaj. Tej nyiaj txiaj yuav cia mus laij ncig ntuj ncig teb, mus loj leeb kom siab nqig, mus ua nab qa ziab tshav tej tug hiav nti. Leej twg yuav muaj cuab kav qhuab qhia tau tej tib neeg sib tw noj, sib tw nyob khoob. Vim nom tswv thiab lub teb chaws txw coj kam ua li ntawd. Tus yuav ua li cas, tus yuav tsis ntseeg ntuj tsis teev dab kav liam xij nyias. Txhua lub tsev teev ntuj nyob khoob vus. Tej pej xeem tau zoo noj, tau zoo nyob. Tsis nco tias muaj ntuj nyob saud. Mus teev ntuj yog nrhiav hauj lwm ua. Neeg sib tw nyob. Cov neeg ntseeg ib xyoos nkees teev ntuj dua qub, teev ntuj heev tsis zoo, yuav tau txo caij txo nyoog, teev ntuj kom tsawg thiaj haum neeg siab. Lub caij ntuj so tig los txog, yuav tsum caiv tsis txhob teev ntuj thiab…Yog muab xam los mus, ib nrab hauv cov yim neeg ntseeg Hmoob nyob Fab Kis teb, hauv ib lub xyoo 12 lub hlis, 54 lis piam, lawv puas mus teev hawm Huab Tais Leej Txiv Tswv Ntuj txog 10 zaus ? Yes Xus cov lus peb hnov hnub no tsis yog hais rau cov teb chaws coj kev cai “Koom Tshaj” los yog rau cov teb chaws ywj pheej. Yes Xus hais rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj txhua leej hnov, kom peb tig los npuab Leej Txiv zoo dua niaj hnub no.

Ib tsoom ntseeg sawv daws, txoj kev cai koom tshaj thiab txoj kev cai ywj pheej pauv tsis ntxiv. Ob txoj kev cai no, puav leej txw neeg kom ncaim mus deb ntawm txoj kev ua neeg hwm Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj. Tib neeg zoo li cov nroog tsis txais cov thwj tim tuaj tshaj lub Moo Zoo hauv tej zej zog. Peb siv zog nrhiav nyiaj dua nrhiav caij nyoog ntsib Huab Tais Tswv Ntuj. Peb yuav tau mloog lo lus no tib yam : "Tswv Ntuj lub ntuj tuaj ze nej lawm." Yog lo lus Yes Xus hais rau peb hnub no. Tsis tas li ntawd, peb kuj piv tau rau ob lub nroog txheej laus thaum ub : Xos Dos Mas thiab Nkos Mas Las, yog ob lub nroog raug Tswv Ntuj tso hluav taws hlawv cov tib neeg khov ua ncej zeb tas. Vim cov neeg hauv ob lub nroog plhom dhau kev dhau cai. Yes Xus hais tias Tswv Ntuj hnub tuaj txog thaum twg, peb yuav raug npluas pov khawv tshaj ob lub nroog ntawd : “12 Kuv hais rau nej, hnub ntawd, lub nroog Xos Dos Mas tseem yuav raug hnyav tsis npaum lub nroog ntawd.” Peb sim xav kom txaus saib, cov neeg hauv cov teb chaws koom tshaj tshaib thiab nqhis txog Tswv Ntuj, lawv raug hiam vim lawv nyiag kev los hwm Tswv Ntuj. Nyob hauv cov teb chaws ywj pheej dhuav Tswv Ntuj, nrauj Tswv Ntuj pov tseg li tej poj nrauj yawf nrauj rhuav lawv lub cuab lub yig. Peb tsoom ntseeg sim xav saib, peb ua neej rov qab, ua neej yuam kev los ua lub neej mus li cas lawm. Puas tsim nyog Tswv Ntuj npau taws rau peb ? Thov kom Huab Tais Yes Xus qhib peb siab ntsws txais nws cov lus hnub no.

01.07.2010 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: