LUB CIM COG LUS QAWS UA TXIJ NKAWMn° 1601
Thaum ib tug tub thiab ib tug ntxhais cog lus nyob ua ke ciaj ib cuab ib yig mus tag ib sim neej, yog txoj kab txoj ke, yog kev yog cai sib qaws ua neej yug tub ki los sov siab tsim noob tseg. Huab Tais Leej Pleev tsa kev ua txij nkawm ua ib lub Cim muaj txiaj ntsim pub haiv neeg ntseeg (CIC 1055p1).

I Qaws ua txij nkawm raws Tswv Ntuj lub hom phiaj

n° 1602
Phau Ntawv Ntshiab qhib lus hais txog Tswv Ntuj tsim txiv neej thiab poj niam zoo li Tswv Ntuj (HP1,26-27) thiab xaus lus rau Leej Yaj Rooj Tshoob (QYTN 19,7 19,9). Thaum pib mus txog thaum xaus, Ntawv Ntshiab piav kev sib qaws ua txij nkawm tam zoj ib yam num loj paub tsis tshab, txoj kab txoj ke rhawv tseg thiab ua Cim raws Tswv Ntuj siab nyiam, hla kev iab kev daw tim lub keeb txhaum thiab rov pib dua tshiab hauv Huab Tais (1KLN 7,39), Leej Pleev muab nws roj ntsha ua Cim Lus Cog Tshiab nrog lub Koom Txoos (EFX 5,31-32)

n° 1603
“Nkawm niam txiv zoo siab nyob ua ke sib hlub mus raws li tus tsim lub ntuj lub teb pub kom muaj. Tswv Ntuj yog tus tswv kev txij nkawm” (GS 48). Vim li ntawd, txiv neej thiab poj niam thiaj sib ntshaw raws li tus tsim lub ntuj lub teb pom zoo. Sib qaws ua txij nkawm tsis yog tib neeg txoj cai nkaus xwb, raws li poj rhawv kab yawm rhawv kev tiam dhau tiam, ntawm tas txhua haiv neeg thoob ntiaj teb. Yuav tsum nco ntsoov kev txij nkawm lub ntsiab. Haiv neeg twg, xeem neeg twg twb saib kev ua txij nkawm loj “tus neeg thiab lub teb chaws nyob kaj siab thiab nplua nuj vim los ntawm lub cuab lub yig sib haum, ua neej sib hlub sib puab cuab” (GS 47).

n° 1604
Tos Tswv Ntuj tsim neeg vim Tswv Ntuj hlub neeg, nws pub neeg muaj qhov ntshaw hlub, kev sib hlub thiaj muaj nyob hauv txhua tus tib neeg. Tib neeg tshwm sim los zoo li Tswv Ntuj (HP 1,27) muaj siab muaj ntsws, txawj sib hlub li Tswv Ntuj(1Z4,8 4,16). Tswv Ntuj tsim txiv neej thiab poj niam, nkawd txoj kev sib hlub tam zoj tus qauv Tswv Ntuj hlub leej tib neeg tuag nthi tsis muaj thim tau. Thaum Tswv Ntuj tsim tau tib neeg, Tswv Ntuj zoo siab tshaj plaws (HP1,31). Tswv Ntuj txoj kev hlub yuav tsum huam vam , tib neeg nrog Tswv Ntuj hlub thiab txuag lub sim ceeb : “foom koob hmoov rau neeg kev sib hlub kom huaj vam nroo ntws thoob ntiaj teb kav lub ntiaj teb” (HP1,28).

Sib qawg ua txij nkawm raws kev txhoj kev txhaum

n° 1606
Txhua tus tib neeg puav leej paub qhov phem sab nraud thiab sab hauv nruab siab nyias tus kheej. Qhov phem ntawd muaj nyob ntawm tus txiv neej thiab poj niam. Ib txwm keeb, nkawd lub neej yeej raug kev iab siab, muaj sib ceg, muaj khib, ib leeg dag ib leeg mus plees mus yis, sib ntxub mus txog qhov sib nrauj. Txoj kev phem no saib puas loj los yau, muaj kev hla kom dhau raws li nyias kab lis kev cai, nyias tiam neeg muaj nyob thoob ntuj hauv tas txhua haiv neeg.

n° 1607
Raws li peb txoj kev ntseeg, txoj kev phem no tsis tim tib neeg, tus txiv neej los tus poj niam, tsis tim nkawd kev sib raug, tim lub keeb txhaum. Thawj yam kev txhaum ua puas, txiav kev tu nrog Tswv Ntuj, nkawd kuj rov ua nkawd puas ib leeg tso siab tsis tag rau ib leeg (HP3,12); thaum ntej nkawd zoo li Tswv Ntuj, ib leeg hwm ib leeg (PH 2,22), hloov los rau qhov sib txeeb kom siab nqig tsis sib hwm lawm (HP3,16); thawj lo lus zoo Tswv Ntuj tos nkawm nrog Tswv Ntuj hlub thiab txuag lub sim ceeb (HP1,28) poob ua cev qhev, ua kev iab kev daw, kev mob kev ntsaj yug tub ki tsis nrog hws tsis tau noj (HP3,16-19).

Sib qawg ua txij nkawm ntawm Tswv Ntuj

n° 1612
Kev cog lus ntawm Tswv Ntuj nrog nws haiv neeg His Xais Lais ua qauv qhib kev cog lus tshiab mus ib txhis ntawm Tswv Ntuj Leej Tub tshwm sim ua tib neeg kom cawm tau tib neeg pub nws txoj sia kom coj tau tib neeg mus saum qaum ntuj (GS 22), qhib Leej Yaj Rooj Tshoob nrog tas leej tib neeg (QYTN19,7 19,9).

n° 1613
Thaum Yes Xus qhib kev tshaj lub Moo Zoo, nws ua thawj lub cim rau sawv daws pom, vim nws niam tau taij, yog pib ib lub tshoob (Z2,1-11). Lub Koom Txoos rau nqes loj vim Yes Xus tuaj noj tshoob nyob Kas Nas. Txhais tias kev sib qawg ua txij nkawm muaj nuj nqes thiab Leej Pleev nyob nruab nrab nkawm niam txiv kev cog lus ua neej.

n° 1614
Hauv nws kev tshaj lub Moo Zoo, Yes Xus qhuab qhia meej txog txiv neej thiaj poj niam txoj kev ua neej raws li tus tsim lub ntuj lub teb lub hom phiaj : Mai Xes tso lus sib nrauj vim neeg siab nkhaus (Mt 19,8); txiv neej thiab poj niam kev cog lus ua txij nkawm tsis muaj thim tau rov qab : Tswv Ntuj tau hais tseg : « kom neeg txhob rhuav yam Tswv Ntuj muab npuab ua ke » (Mt 19,6).

n° 1615
Cov lus hais ntau lwm txog kev ua txij nkawm tsis muaj thim tau rau tej txhia ntshai yuav yuav tsis tau (Mt 19,10). Tsis yog Yes Xus nog ib lub nra hnyav rau tej txij nkawm kom ris tsis taus (Mt 11,29-30), yuav hnyav dua Mai Xes txoj cai. Nws rov tuaj tuam tus choj tshoob kev txhaum muab tuam dam lawm, kom tib neeg txais tau txiaj ntsim cog lus ua txij nkawm ruaj khov raws li Tswv Ntuj siab nyiam ua vaj kav txog ntiaj teb. Nyias yuav tau siv zog, ris nyias lub nra kwv ntoo cuam lawv Leej Pleev qab (Mc 8,34) cov txij nkawm thiaj yuav to taub (Mt 19,11) lub ntsiab ua txij nkawm raws Leej Pleev thiab vam nws lub zog pab. Lub txiaj ntsim ua txij nkawm raws cov neeg ntseeg Tswv Ntuj txhawv hauv Leej Pleev los.n° 1616
Vim li ntawd, leej ntshiab Paj Lug tau hais tseg li no : « Cov txiv neej, nej yuav hlub nej cov poj niam tam li Leej Pleev hlub lub Koom Txoos, Leej Pleev pub nws txoj sia rau lub Koom Txoos kom nws ntshiab huv (SFX 5,25-26), tus txiv neej yuav tso nws niam nws txiv mus puab nws poj niam, nkawd ob leeg yuav koom tib lub cev, kuv hais qhia nej, cov lus no hais txog Leej Pleev thiab lub Koom Txoos (EFX 5,31-32).


Ua nkauj xwb nraug xwb qas yeev tseg cia saum qaum ntuj


n° 1618
Leej Pleev yog tus neeg ntseeg tus txha nqaj qaum. Txoj kev koom nws yog loj tshaj tag lwm txoj kev tib si, tshaj yus cuab yig neeg thiab kev noj haus (Lk 14,26 Mk 10,28-31). Thaum chiv lub keeb sawv lub Koom Txoos, yeej ib txwm muaj txiv neej thiab poj niam zoo siab tso kev txij nkawm mus raws Leej Yaj qab txog twg (QYTN 14,4), kom koom tau ib lub siab rau Huab Tais ua ntxim nws nyiam (1KLN 7,32), mus tos nraug vauv tom ncauj xub ke (Mt25,6). Leej Pleev caw leej puav kom coj lub neej xws li nws ntsia nws ua lawv tus piv txwv :
Muaj tej txhia ua neeg sam puag nruab thiab, txij puag hauv lawv niam plab ; muaj tej txhia sam tim neeg txhais tes ua ; muaj tej txhia xwb tim sam lawv tus kheej vim qaum ntuj ; tus txawj mloog kom nws mloog (Mt 19,12).

n° 1619
Ua nkauj xwb nraug xwb qas yeev cia rau qaum ntuj yog txiaj ntsim txhawv ntawm lub Cim Ntxuav los, yog lub Cim npuab Leej Pleev loj dua tej, tos tsis hnyoo nws yuav rov tuaj thiab ua Cim tho kev tias kev ua txij nkawm tsuas muaj nyob saum yaj ceeb no (Mk 12,25 1KLN 7,31).

n° 1620
Lub Cim Cog Lus ua txij nkawm thiab ua niam nkauj xwb nraug xwb li qaum ntuj neeg txhawv hauv Huab Tais tuaj. Yog nws, tus pub txiaj ntsim rau lawv kom coj tau lub neej raws nws siab nyiam (Mt 19,3-12). Qhuas lub neej nkauj xwb nraug xwb cia tseg rau qaum ntuj (LG 42 PC 12 OT 10) thiab ua txij nkawm raws li peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj muaj nuj nqes sib nrawg nroos ib lub pauv tsis ntxiv ib lub :
Thuam kev ua txij nkawm, yog tsis saib hlob lub hwj chim ua niam nkauj xwb nraug xwb ; qhuas kev ua txij nkawm yog tsa kev ua niam nkauj xwb nraug xwb rau lub sam xeeb…Muab tej yam zoo piv rau yam phem tsis yog zoo tiag, tiam sis yam zoo tshaj tej yam zoo leej twg twb qhuas thiaj yog tseem qhov zoo dua tej (S. Chrysostome, virg. 10,1 cf. FC 16).II Kab ke ua lub Cim Cog Lus ua txij nkawm

n° 1621
Kab ke ua lub Cim Cog lus rau ob tug neeg ntseeg Kav Tos Liv yog ua hauv ib Thaj Txi Ntuj vim nws nrog tas cov Cim Ntshiab txuas Leej Pleev muab nws los txi pluas hmo Hla (SC 61). Lub Cim Cav Txiaj Ntsim nco ntsoov Leej Pleev kev cog lus tshiab nrog lub Koom Txoos koom tib lub cev, yog nws nkauj nyab nws hlub, nws tuaj cawm (LG 6). Vim li ntawd, nkauj nyab thiab nraug vauv thiaj sib cog lus sib qawg ib leeg hlub ib leeg mus kom nto ntsis tam Leej Pleev hlub lub Koom Txoos hauv lub Thaj Txi Ntuj ; lub Cim Yug nkawd ob leeg txais coj nkawd los koom tib lub cev hauv Leej Pleev (1KLN10,17).

n° 1622
Yog ib lub Cim Ntshiab, lub Cim Cog Lus yuav tsum khov thiab muaj nuj nqes (FC 67). Nkauj nyab thiab nraug vauv yuav npaj mus thov daws nkawd tej txhaum thiaj tsim nyog txais lub Cim Cog Lus.

n° 1623
Hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv raug hnyav, nkauj nyab nraug vauv yog ob tug txais Leej Pleev cov txiaj ntsim, nkawd ib leeg zoo siab cog lus qaws ib leeg ua txij nkawm rau ntawm lub Koom Txoos xub ntiag.

III Tuaj yeem los sib tau

n° 1625
Cov tib neeg ua txij nkawm yog tus txiv neej thiab poj niam ntxuav plig tas, tuaj yeem los ua txij nkawm tsis muaj leej twg yuam nkawd :
-Tsis raug leej twg yuam nkawd sib yuav.
-Tsis txhaum txoj cai li cas hauv lub Koom Txoos thiab hauv qub kev cai.

n° 1626
Lub Koom Txoos raug hnyav nkawd kev tuaj yeem yog loj tshaj “thiaj cog tau lus ua txij nkawm” (CIC 1057p1). Yog tsis muaj kev tuaj yeem, tsis muaj kev ua tau txij nkawm.

n° 1627
Kev muaj siab tuaj yeem los sib tau “nkawd niam txiv thiaj muaj kev sib hlub” (GS 48 cf.CIC 1057p2): Kuv zoo siab qaws koj ua kuv poj niam – Kuv zoo siab qaws koj ua kuv tus txiv (OcM 45). Nkawd kev tuaj yeem thiaj mus raws Tswv Ntuj lo lus “koom tib lub cev” (HP2,24 Mk 10,8 EFX 5,31).

n° 1628
Kev tuaj yeem yog nyias tus kheej tuaj yeem los sib tau, tsis muaj leej twg yuam, tsis muaj dab tsi ib cag haub ntxias (cf.CIC 1103). Tsis muaj ib lo lus twg yuav muaj nqes tshaj nkawd kev tuaj yeem (CIC 1057p1). Tsis li ntawd, yog nkawd ib tug tsis muaj kej ywj siab, nkawd tsis muaj cai cog lus tau.

n° 1630

Txiv Plig los Tsob Hwb sawv lub Koom Txoos npe txais nkauj nyab thiab nraug vauv nkawd kev Cog Lus tuaj yeem ua txij nkawm thiab foom hmoov zoo rau nkawd taj lub Koom Txoos. Tus sawv cev taj lub Koom Txoos thiab cov ua tim khawv tuaj nyob ntawd ua cim zeem tseeb txog kev ua txij nkawm mus raws kev raws cai li tsoom ntseeg sawv daws.

Vim li ntawd, lub Cim Cog Lus sib qaws ua txij nkawm yuav tau ua hauv ib lub caij nyoog kev teev ntuj. Yuav tau cog lus rau ntawm ib zeej tsoom ntseeg tuaj sib txoos teev ntuj.

n° 1632
Yuav kom nkawm niam txiv lo lus sib cog ua nyog txij nkawm thiab raws kev ywj siab, kom nkawd lub cuab lub yig txawb ruaj cag thiab ua ib yim neeg ntseeg khov kho, nkawd yuav mob siab npaj kom zoo nkawd lub Cim Cog Lus.

Tej niam txiv, tej cuab tej yig neeg ntseeg yog kev qhuab qhia ua piv txwv zoo tshaj rau nkawd pom npaj nkawd lub Cim Cog Lus.

Kev Ua Txij Nkawm Nrog tus tsis thooj dab koom qhua

n° 1633
Nyob thoob ntiaj teb, muaj ntau zaus cov neeg Kav Tos Liv sib yuav nrog ib co neeg coj lwm txoj kab kev ntseeg : Plos Tes Taas, dab qhuas...Tus xib hwb thiab nkawm niam txiv yuav tau hais kom haum.

n° 1634
Tsis yog teeb meem loj hauv txoj kev sib qaws ua txij nkawm, yog nkawd txawj sib yoog, tham tau nkawd txoj kev ntseeg Yes Xus coj los ua ke. Nyias yuav tsum paub nyias tias yooj yim cuag li siab xav. Vim cov ntseeg tau sib cais nyias muaj nyias pab, lub qhov txhab tseem tsis tau nqawm. Nkawm niam txiv tshiab yeej yuav ntsib txoj kev nyuaj ua cov ntseeg tau tawg ua pab hauv nkawd lub neej. Vim txoj kev tsis thooj dab qhuas yim ua txoj kev nyuaj yim loj ntxiv. Vim nyias pom nyias txoj kev ntseeg sib txawv, nyias nyiam nyias ib yam, nyias coj txawv nyias…tej ntawd kuj ua tau kom ob leeg muaj lus sib cov nyom hauv nkawd lub cuab lub yig, yuav tau cob qhia tej tub ki. Qhov txhawj, tsam ob leeg cia tsis quav ntsej txoj kev ntseeg.

n° 1635
Yuav kom ua nyog kev sib qaws ua txij nkawm nrog tus tsis thooj dab koom qhua, lub Koom Txoos Kav Tos Liv qhia kom thov ib daim ntaw tso lus tuaj ntawm tus saib lub Koom Txoos (cf.CIC 1124). Muaj daim ntawv tso lus nkawd sib yuav tau (cf.CIC 1086). Nkawd ob leeg yuav tsum paub sib qaws ua txij nkawm yug tub yug ki, yuav qhuab yuav qhia tej tub ki raws li lub Koom Txoos txoj kab txoj ke rau me nyuam kom hlob tiav neeg thiab tsim txiaj, npaj txais tej Cim Ntshiab (cf.CIC 1125).
IV Lub Cim Cog Lus cov txiaj ntsim

n° 1638
Vim nkawd tau cog lus tseeb tiag, muaj ib lub txiaj ntsim khi ua txij nkawm mus ib txhis ; nkawd txais ib lub txiaj ntsim ntawm txoj kev ntseeg txhawb nkawd lub neej ua txij nkawm kom sib pab sib nres (CIC 1134).

Lub neej sib pus ua txij nkawm

n° 1639
Tswv Ntuj ntaus cim rau nkawd cov lus ib leeg cog rau ib leeg (Mk 10,9). Nkawd lo lus ib tug cog rau ib tug, txia ua Tswv Ntuj lo lus, sawv daws pob ntseg puav leej hnov thiab zeem tseeb nkawd yog txij nkawm tiag (GS 48). Nkawd cog lus ua txij nkawm nkag kis Tswv Ntuj cog lus nrog tib neeg « hauv nkawd kev sib hlub muaj Tswv Ntuj kev hlub txhawb nkawd (GS 48).

n° 1640
Vim li ntawd, kev sib pus ua txij nkawm Tswv Ntuj pom zoo tsa kom muaj, thaum ob tug neeg ntseeg cog lus sib qaws ua txij nkawm thim tsis tau ib sim neej. Nkawm niam txiv hais tas lus ywj siab ua txij nkawm yog ib yam rhuav tshem tsis tau txhawv hauv Tswv Ntuj kev hlub neeg. Lub Koom Txoos tsis muaj peev xwv sawv tau los tiv txoj kab txoj ke rhawv tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj (cf.CIC 1141).

Lub Cim Cog lub txiaj ntsim

n° 1641
Cov txij nkawm ntseeg hauv Tswv Ntuj haiv neeg lawv muaj lawv cov txiaj ntsim (LG 11). Cov txiaj ntsim lawv tau txais ntawm lub Cim Cog Lus ua kom ib tug txawj hlub ib tug thiab rub nkawd los ua ib ke. Lub txiaj ntsim ua kom nkawd ua tau neeg ntshiab hauv lub neej txij nkawm sib hlub sib pab tu tub tu kiv thiab qhuab qhia tau lawv (LG 11 cf. LG 41).

n° 1642
Leej Pleev yog tus pub cov txiaj ntsim no. “Tswv Ntuj yog tus cog lus hlub nws haiv neeg mus ib txhis, tus cawm seej, lub Koom Txoos tus nraug vauv tuaj ntsib nkawm niam txiv tshiab hauv Cim Cog Lus (GS 48). Nws nrog lawv ua ke, pub kom lawv muaj zog taug tau nws qab, kwv lawv tus Ntoo Cuam, lawv txawm ntog los kom rov sawv tau mus ntxiv, kom lawv ib leeg txawj zam rau ib leeg (NLT 6,2), ib tug mloog ib tug hais vim lawv hwm Leej Pleev (Ep 5,21) thiab ib tug hlub ib tug npaum Tswv Ntuj hlub kom txog hnub noj Leej Yaj rooj tshoob.

V Hauv Lub Neej Ua Txij Nkawm yam yuav tsum muaj

n° 1643
Tag tus tib neeg yuav tsum raus tes hauv kev sib hlub tsa lub neej ua txij nkawm : lub cev, siab ntsws thiab ntsuj plig tag huv si. Txoj kev sib hlub rub ob leeg los ua ib lub cev, ib lub siab thiab ib tug ntsuj plig. Yuav kom ua tau li ntawd tiag, ob leeg yuav tau sib hwm thiab muab kom tag nyias lub siab los sib tso siab tuag nthi, yug tub yug ki. Yog tseem txoj kab txoj ke ua txij nkawm thiab muaj dua ib lub cim tshiab nkawd txoj kev sib hlub mus raws li kev ntseeg Tswv Ntuj (FC13).

Thim tsis tau lo lus cog ua txij nkawm

n° 1644
Raws kev raws cai thim tsis tau kev cog lus sib hlub ua ib cuab mus tas sim neej (l'unité et l'indissolubilité) : « nkawd tsis yog ob leeg, tiam sis ib lub cev nqaij xwb » (Mt 19,6 cf. HP 2,24). « Nkawd kev sib hlub yuav tsum loj hlob mus li hauv nkawd kev cog lus ua txij nkawm mus kom tag sim neej » (FC 19). Nkawd kev sib yoog ob leeg los ua ib thooj koom nrog Yes Xus Pleev ua tib tug hauv lub cim Cog Lus Ua Txij Nkawm. Lub neej yuav pab nkawd to taub nrog Yes Xus ua tib tug hauv lub Cim Yug nkawd txais raws li kev ntseeg.

n° 1645
Hauv kev sib hlub txiv neej thiab poj niam muaj vaj huam sib luag ob leeg los ua tib lub cev hauv kev ua txij nkawm, raws li Huab Tais lo lus (GS 49). Kev muaj niam hlob niam yau tsis raws kev vaj huam sib luag thiab tug kav tug thiaj sib hlub raws kev ua txij nkawm (cf. FC 19).

Sib hlub raws kev ua txij nkawm

n° 1646
Sib hlub raws kev txij nkawm, yuav tsum tsis muaj qhov zais. Yog ua tau li, nkawd ib leeg thiaj hlub ib leeg tuag nthi. Kev sib hlub tsis muaj thim « Tos lwm hnub saib zoo li cas » ua tsis tau li no. Ob niam txiv los sib dai ua ke sib hlub yuav tsum tsis muaj qhov zais, hais tau li cas txawm yuav li ntawd thim tsis tau lus (GS 48).

n° 1647
Sib hlub, vim Tswv Ntuj tsis thim nws lo lus cog tseg hlub leej tib neeg, Leej Pleev tsis thim nws txoj kev hlub lub Koom Txoos. Nkawm niam txiv txais Cim Cog Lus sib hlub tsis thim lus raws tib txoj kab thiab yoog lmi Tswv Ntuj. Lub Cim Cog Lus ua txij nkawm tuag nthi tsis muaj thim rhawv ib txoj kev loj.

n° 1648
Peb mloog ib leeg yuav dai kom tuag nthi tas ib sim neej rau ib leeg yuav tsis tau. Vim li ntawd, cov txij nkawm thiaj li yuav muab lawv lub neej ua tim khawv tshaj Tswv Ntuj txoj kev hlub leej tib neeg tuag nthi tsis thim nws lo lus. Hwm txij nkawm txais Tswv Ntuj tej koob hmoov hlub neeg hauv nkawd lub neej pab nkawd, txhawb nkawd ua nyog tim khawv txog Tswv Ntuj txoj kev hlub tib neeg. Hwm txij nkawm ua tau tim khawv txog li ntawd ua txaus tsoom ntseeg thiab lub Koom Txoos sawv daws qhuas (cf. FC 20).

n° 1649
Yuav tsum paub, qees zaum muaj tej nkawm niam txiv nyob tsis taus ua ke, koom tsis taus ib cuab vim ntau yam. Thaum zoo li no lawd, lub Koom Txoos ua ib siab cia nkawd sib cais nyias nyob nyias. Txawm mus li ntawd, los nkawd yeej tseem yog txij nkawm ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, nkawd tsis tau cai nyias mus nrhiav nyias tus tshiab. Thaum muaj kev cov nyom loj npaum li no lawd, qhov zoo tshaj, tshuas yog ua siab ntev sib zam xwb. Tsoom ntseeg sawv daws yuav tau loj npab ntshuas pab nkawd ris nkawd lub nra ua txij nkawm tuag nthi mus ib txhis rhuav tshem tsis tau (cf. FC 83 CIC 1151-1155).

n° 1650
Zim txwv no, nyob hauv ntau lub teb chaws, muaj coob tus txij nkawm Kav Tos Liv sib nrauj raws li txoj cai kav teb chaws npaj tseg thiab nyias rov nrhiav dua nyias tus tshiab. Lub Koom Txoos tuav rawv Yes Xus Pleev lo lus hais tseg (leej twg xa nws poj niam mus yuav dua tus tshiab, yog nws deev hluas tub qaug thawj tus, tus poj niam xa nws tus txiv mus yuav dua lwm tus, nws deev hluas Mk 10,11-12), lub Koom Txoos tsis lees paub nkawd lub neej tshiab, yog nkawd twb tau ua lub Cim Cog Lus ua txij nkawm lawm tiag. Cov poj thiab yawg nrauj sib yuav tsis haum Tswv Ntuj txoj cai. Nkawd mus txais tsis tau lub Cim Yug thiab caiv ua tsis nyog tej yam num hauv lub Koom Txoos. Tsuas muaj cai pub lub Cim Daws Txhaum rau tus lees pom nws tau yuam kev ua tub qaug thiab ua puas Leej Pleev kev Cog Lus thiab nws tuaj yeem nyiaj ntxeem them lub txim mus ib sim neej.

Koob hmoov yug tub ki

n° 1652
Txoj kev ua txij nkawm thiab sib hlub ua ib yig yog los yug tub yug ki cob qhia tub ki ua neej (GS 48)

Tub ki yog koob yog hmoov hauv kev ua txij nkawm thiab ua lub neej sov nkawd siab : Tswv Ntuj thiaj tau hais tseg : « Tsis zoo rau txiv neej nyob ib leeg » (HP 2,18) « Thaum chiv keeb Tswv Ntuj tsim txiv neej thiab poj niam » (Mt 19,4), Tswv Ntuj thiaj foom koob hmoov rau nkawd : « kom nej huaj vam thiab coob tuaj » (HP 1,28). Nkawm niam txiv twg sib hlub tiag thiab to taub zoo kev ua neej zoo siab hlo txais tus tsim lub ntuj lub teb thiab Leej Pleev kev khuv leej neeg (GS 50).

n° 1654
Cov niam txiv Tswv Ntuj tsis pub lawv yug tub yug ki kuj muaj txoj hauv kev rau lawv lub neej ua leej tib neeg thiab ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Lawv kev txij nkawm tsis muaj tub ki los lawv huaj vam fab kev sib hlub thiab kev ua siab ntev tso siab.


VI Ib yim neeg tam lub me nyuam Koom Txoos (L'Eglise domestique)

n° 1655
Leej Pleev tuaj yeem yug thiab hlob hauv yim neeg ntshiab Yos Xes thiab Mab Liab nkawd. Lub Koom Txoos yog Tswv Ntuj lub cuab lub yig. Thaum chiv lub keeb, lub Koom Txoos yog cov coj tag ib cuab ib yig tig los ntseeg (HL 18,8). Lawv xav kom tas lawv tsev neeg tau txais txoj kev cawm seej (HL16,31 11,14). Cov yim neeg los txais kev ntseeg ua tshuaj hauv tej teb chaws tsis muaj tus ntseeg.n° 1656
Zim txwv no, peb nyob hauv lub ntiaj teb tsis muaj kev ntseeg Tswv Ntuj, cov yim neeg ntseeg ua ib co cim tseem ceeb kawg txog txoj kev ntseeg Tswv Ntuj. Lub tuam rooj ncauj lus Vas Tis Kas 2 thiaj muab cov yim neeg ntseeg hu ua "Ecclesia domestica" cov yim neeg tam ib lub me nyuam Koom Txoos (LG 11 cf. FC 21). Hauv lub cuab lub yig, nkawm niam txiv lo lus thiab cwj pwm ua piv txwv ntseeg rau cov me nyuam coj, pab txhawb kom lawv hlob mus taug txoj kev ntshiab (LG 1

0 commentaires: