LUB CIM DAWS TXHAUM THIAB ZOO MOB NKEEG


n° 1420
Tib neeg txais txoj sia tshiab ntawm Leej Pleev hauv lub Cim Ntxuav, Cim Txhab Zog thiab Cim Yug. Txoj sia tshiab “tseem nraim hauv Leej Pleev ntawm Tswv Ntuj” (KLX3,3). Tiam sis peb “tseem nyob saum ntiaj teb”(2KLN5,1) tseem raug kev mob kev nkeeg, kev ploj kev tuag. Txoj sia tshiab ua Tswv Ntuj me nyuam tseem muaj zog tsis tau txaus thiab plam tau vim kev ua txhaum.

n° 1421
Huab Tais Yes Xus Pleev, yog tus txiv tshuaj kho ntsuj plig thiab cev nqaij, nws zam txhaum rau tus tuag ceg kho tus tuag ceg lub cev rov zoo hlo (Mk 2,1-12), nws xav kom lub Koom Txoos tuav nws txoj dej num kho tau neeg kom zoo thiab cawm tau neeg muaj Leej Ntuj Plig lub zog ntawm ib tsoom neeg. Lub Cim Daws Txhaum Zam Txhaum thiab lub Cim Pleev kho neeg mob nkeeg lub hom phiaj mus li ntawd.

n° 1422
Cov neeg mus daws txhaum txais Tswv Ntuj kev hlub lawv thiab kev zam cov txim txhaum lawv tau ua rau nws ; lawv rov haum xeeb nrog lub Koom Txoos vim lub txhaum tau paug siab, tiam sis lub Koom Txoos hlub thiab zam thiab teev ntuj pab kom lawv hloov tau ua neeg tshiab (LG 11).


I Yuav hu lub Cim no li cas ?n° 1423
Lub Cim no hu ua hloov dua tshiab vim yog lub cim ua raws Yes Xus lo lus hais hloov dua tshiab (Mk 1,15), txiav siab rov los cuag leej Txiv (Lk 15,18) lub txhaum coj yus yuam kev deb ntawm nws.
Lub Cim no kuj hu ua Them Txim Txhaum, vim yus tus kheej thiab tsoom ntseeg hloov dua tshiab, tig los ua zoo pom yus kev txhaum.


n° 1424
Lub Cim no kuj hu ua Lees Txhaum, vim yus mus lees yus cov txhaum ntawm Txiv Plig yog qhov tseem ceeb hauv lub cim no. Nws lub ntsiab loj yog Thov Daws Txhaum, lees paub thiab qhuas Tswv Ntuj Ntshiab thiab Huv, lees paub Tswv Ntuj kev hlub neeg txhaum.

Kuj yog lub Cim Zam Txhaum vim zaj lus Txiv Plig hais, ces Tswv Ntuj zam thiab pub kev kaj siab thiab nyab xeeb rau tus neeg txhaum (OP formule d'absolution)II Vim li cas txais lub Cim Ntxuav tas thiaj txais lub Cim haum xeeb ?

n° 1425
« Ntxuav nej tas, nej ntshiab huv, nej ncaj ncees hauv Huab Tais Yes Xus Pleev lub npe thiab hauv Tswv Ntuj Leej Ntsuj (1KLN 6,11). Yuav tsum paub Tswv Ntuj lub txiaj ntsim loj npaum li cas cov cim coj peb los ntseeg ntuj qhia peb paub nrauj kev txhaum kom phim tus neeg hnav Leej Pleev (NLT 3,27). Zam tau hais tseg : « Yog peb hais tias peb tsis txhaum, peb rov tsis saib peb tus kheej, qhov tseeb tsis nyob hauv peb » (1Z 1,8). Huab Tais kuj qhia kom peb teev ntuj : « Zam peb tej nuj nqes rau peb » "(LK 11,4) Tos peb yuav sib zam txhaum ib leeg rau ib leeg vim Tswv Ntuj kev zam peb tej txhaum rau peb.

n° 1426
Kev hloov tshiab hauv Leej Pleev, yug dua tshiab hauv Cim Ntxuav, muaj Leej Ntuj Plig txiaj ntsim, txais Leej Pleev lub cev thiab cov ntshav ua txhiam xws « ua yus ntshiab dawb paug ntawm nws (EFX 1,4), tam li lub Koom Txoos, Leej Pleev nkauj nyab, « ntshiab thiab dawb paug ntawm nws » (EFX 5,27). Hauv cov cim coj peb los ua neeg ntseeg pub peb txais lub neej ntshiab tiam sis tsis rhuav peb lub neej kev haub kev ntxias, peb tseem kheev ua txhaum, tseem muaj qhov ntshaw nyob hauv cov neeg txais lub cim ntxuav, lawv yuav tsum tiv tas zog tus phem nrog Leej Pleev lub txiaj ntsim (DS 1515). Txoj kev tiv tus phem yog peb txoj kev hloov tshiab los ua neeg ntshiab mus txais txoj sia nyob mus li Huab Tais xav pub rau peb ( DS 1545 LG 40).

III Cov ntxuav plig yuav niaj hnub hloov tshiab

n° 1427
Yes Xus caw kom peb hloov tshiab. Yog peb txoj kev mus saum qaum ntuj Yes Xus tuaj tshaj qhia rau peb : « Txog lub caij nyoog, Tswv Ntuj lub ntuj tuaj ze lawm tig los ntseeg lub Moo Zoo » (Mk 1,15). Lub Koom Txoos tes dej num yog qhia lub ntsib lus ntawd rau zeej tsoom neeg tsis tau paub Leej Pleev lub Moo Zoo. Lub Cim Ntxuav yog thawj lub Cim tseem ceeb tig los hloov tshiab. Ntseeg lub Moo Zoo tig los ntxuav plig yus thiaj nrauj tau kev phem txais tau kev cawm, txais kev zam yus cov txhaum thiab txais txoj sia nyob mus li (HL2,38)

n° 1428
Leej Pleev tseem niaj hnub hu tsis tseg kom hloov siab tshiab hauv tus ntseeg lub neej. Txoj kev hloov tshiab yog lub Koom Txoos txoj hauj lwm ua tsis txawj tag : cov neeg hauv nws xub ntiag yog ib co muaj txhaum thiab lub Koom Txoos ntshiab los ntshiab huv tsis kawg, nws thiaj yuav tau siv zog tsis tseg lees nws tej txhaum (LG 8). Kev siv zog hloov tshiab tsis yog tib neeg teej tug xwb. Yog kev ntshaw ua zoo (NPN 51,19) nthsaw txiaj ntsim (Z6,44 12,32) vim Tswv Ntuj yog thawj tug hlub peb tsis txawj tag (1Z 4,10).

IV Lees them txim txhaum sab nruab siab

n° 1430
Ib yam cov yaj saub thaum ub, Yes Xus caw peb hloov dua tshiab thiab tuaj yeem them txim tsis yog sab nraum daim tawv « pleev tshauv thiab npua khaub hlab », yoo tshaib thiab nyiaj ntxeem kom dhau, tiam sis hloov lub siab tshiab, them txim sab nruab siab. Tsis muaj ua li ntawd, tej yam peb ua, yog ua txuj kom tag kev cai tsis muaj qab hau ; thaum siab ntsws hloov tshiab, yus lees yus tej txhaum tseeb tiag nyob sab hauv, ua tau tshwm tej yam txaus qhuas nyoab sab nraud thiab (YE 2,12-13 HX1,16-17 Mt 6,1-6 6,16-18).

n° 1431
Them txim sab nruab siab muab yus tig coj dua lub neej tshiab, hloov yus lub siab los npuab Tswv Ntuj tag nrho, txiav kev ua txhaum tu ncua, ntxub kev phem, tu siab rau yam tsis zoo yus tau ua. Coj yus tos ntshis Tswv Ntuj kev hlub yus, vam nws lub txiaj ntsim pab yus. Kev hloov siab tshiab ua rau yus tu siab rau yus tej txhaum, peb cov yawg koob hais tias ua yus tus ntsuj plig ntsoog li ntxaws "animi cruciatus (affliction de l'esprit)", "compunctio cordis (repentir du coeur)" (cf. Cc. Trente: DS 1677-1678 1705 Catech. R. 2, 5, 4).


V Muaj ntau txoj kev them txim txhaum hauv tus neeg ntseeg luj neej

n° 1434
Kev them txim txhaum sab nruab siab hauv tus neeg ntseeg muaj ntau txoj kev. Ntawv Ntshiab thiab peb cov yawg koob qhia peb txoj : kev caiv (yoo), kev teev ntuj, faib yus tug ua txim (TN 12,8 Mt 6,1-18), qhia kev hloov tshiab rau ntawm yus ua ntej, hloov rau ntawm Tswv Ntuj, hloov rau ntawm luag. Ntxim ntawm lub Cim Ntxuav thiab kev raug hiam ua tau yus dawb huv, cov yawg koob hais tias yuav kom yus txais tau kev zam yus cov txhaum : yus tau siv zog tsim kev haum xeeb nrog luag, yus kev tu siab poob kua muag rau yus tej txhaum, yus kev txhawj xeeb luag (Yk5,20) cov leej ntshiab lus thov ntuj thiab yus kev hlub neeg daws tau yus tej txhaum pov tseg (1PZ4,8).

n° 1435
Kev hloov tshiab muaj hauv yus lub neej, yog yus muaj haum xeeb, txhawj xeeb cov txom nyem, coj kom ncaj ncees thiab ua kom yog (Am 5,24 HX 1,17), lees yus tej txhaum rau luag, cem thiab qhuab luag, hwj xwm yus tus ntsuj plig mus taug kev ncaj ncees dawb huv, ua siab txais kev raug txom nyem, nyiaj ntxeem dhau kev ntxub ntxaug kev raug hiam vim yus hwm kev ncaj ncees. Kwv ntoo cuam lawv Yes Xus qab (Lk 9,23).

n° 1436
Cim Yug thiab lees txhaum. Kev hloov tshiab thiab kev them txim hauv yus lub neej niaj hnub txhawv ntawm lub Cim Yug ua txhiam xws yug peb, vim Cim Yug yog Leej Pleev lub cev ua txim txi coj peb los haum xeeb nrog Tswv Ntuj ; cov txais Leej Pleev txoj sia muaj zog tuaj ntawm cim Yug tuaj « nws yog tshuaj daws peb cov txhaum tiv thaiv kom peb txhob poob hauv kev ua txhaum » (Cc. Trente: DS 1638)


VI Lub Cim Them Txim thiab Haum Xeeb

n° 1440
Txhaum yog yam tub qaug Tswv Ntuj, ua yus ncaim tsis koom nrog nws. Kuj ua kom yus ncaim tsis koom nrog lub Koom Txoos. Yog vim li ntawd, hloov siab tshiab ua rau yus txais Tswv Ntuj kev zam thiab coj yus los haum xeeb nrog lub Koom Txoos, txoj kab ke daws txhaum ua tau qhov ntawd (LG 11).

Tswv Ntuj tus kheej zam txhaum tau

n° 1441
Kawg Tswv Ntuj thiaj zam txhaum tau (Mk 2,7). Yes Xus Tswv Ntuj Leej Tub tau hais : « Neeg Leej Tub muaj peev xwm zam txhaum tau hauv ntiaj teb no (Mk 2,10) nws sawv Tswv Ntuj npe : « Koj cov txhaum zam tag » (Mk 2,5 Lk 7,48). Qhov loj : sawv Tswv Ntuj npe, nws tso lub peev xwm rau tib neeg (Z 20,21-23) kom lawv sawv nws npe tuav nws lub peev xwm.

n° 1442
Leej Pleev xav kom tas nrho nws lub Koom Txoos nrog nws zaj thov ntuj, nws lub neej thiab nws tes qav num, ua tau cim thiab tam tau nws zam txhaum thiab sib haum xeeb nws thiaj hliv nws roj ntsha los txhiv peb. Nws thiaj tso lub peev xwm rau tus pwm tsav muaj cuab kav daws tau. Tus ntawd, yog tus « Rhawv kev sib haum xeeb » (2KLN 5,18). Tus thwj tim raug xa « Ua Leej Pleev npe » thiab « Yog Tswv Ntuj » sawv cev, qhoo cev thov : « Nej kav tsij nrog Tswv Ntuj sib haum xeeb » (2KLN 5,20).

Nrog lub Koom Txoos sib haum xeeb

n° 1443
Thaum Yes Xus tseem ua neej nyob, nws tsi yog zam tej txhaum dawb do, nws tseem qhia txoj kev zam txhaum pab dab tsi : zam cov neeg muaj txhaum tej txhaum thiab coj lawv los nkag ua ke hauv Tswv Ntuj haiv neeg. Lub txim txhaum tau muab lawv cais mus deb rau ib cag. Lub cim no muaj tseeb : Yes Xus txais cov muaj txhaum nrog nws koom tsum ntawm nws rooj mov, mus nrog lawv ua ke, yog tej lub cim txawv tas nrho hais txog Tswv Ntuj txoj kev zam (Lk 15) thiab rov qab mus ua Tswv Ntuj haiv neeg (Lk 19,9).

n° 1444
Tso lus rau cov thwj tim muaj peev xwm zam txhaum tau, Huab Tais pub lub peev xwm rau lawv coj cov muaj txhaum rov los haum xeeb nrog lub Koom Txoos. Yog lo lus Leej Pleev hais tshab plaws rau Xis Moos Pob Zeb pub sawv daws hnov : « Kuv muaj qaum ntuj cov yawm sij rau koj, dab tsi koj khi saum daim av yuav khi saum ntuj, dab tsi koj daws saum daim av yuav daws saum ntuj » (Mt 16,19). Txoj num khi thiab daws tso rau Pob Zeb kuj pub rau pab kaum ob nrog nws tus thawj tswj (Mt 18,18 28,16-20) (LG 22).VII Tej yam tus neeg lees txhaum yuav raus tes

Tu siab rau yus cov txhaum

n° 1451
Yus yuav tau raus tes tu siab rau yus cov txhaum. Yus tus ntsuj plig ntsoog li ntxaws thiab dhuav tej txhaum yus tau ua thiab txiav siab tsis rov ua txhaum ntxiv yav tom (Cc. Trente: DS 1676).

n° 1452
Yus tu siab rau yus cov txhaum vim yus hlub Tswv Ntuj tshaj puas tsav yam, thiaj yog tseem kev tu siab. Yus kev tu siab daws tau yus cov txhaum ; thiab cov txhaum hnyav yuav tau mus daws ntawm txiv plig txais lub Cim Daws Txhaum (Cc. Trente: DS 1677)

n° 1454
Yus npaj txais lub Cim Daws txhaum, yuav tau nrhiav sij hawm los mloog Tswv Ntuj lo lus. Yus mus nyeem tej zaj nyob hauv ntawv Moo Zoo los nyob hauv Paj Lug cov tsab ntawv ( Mt4,24-25 ; 5,39-47 LM12-15 1KLN12-13 NLT 5 EFX 4-6).

Lees yus tej txhaum

n° 1455
Lees yus tej txhaum ua rau yus sib kha tuaj pab yus haum xeeb nrog luag. Tus neeg lees nws cov txhaum, nws pom nws cov txhaum tau ua tub qaug luag ; nws zoo siab ris nws cov txhaum thiab qhib nws lub siab rau Tswv Ntuj thiab los haum xeeb nrog lub Koom Txoos qhib dua lub neej tshiab ua lawm tom ntej.

n° 1456
Yus lees yus cov txhaum rau txiv plig yog lub ntsiab lus loj hauv lub Cim Daws Txhaum. Nyias yuav txheeb nyias cov txhaum hnyav los sib nyias tau ua. Txhaum hnyav yog txhaum Tswv Ntuj 10 lo lus qhia (KT20,17 ; Mt5,28) muaj tej yam txhaum ua yus tus ntsuj plig puas loj tshaj tej txhaum yus tau ua rau luag tej sab nraud pom ( CcTrente : DS 1680)

Yes Xus hais rau tus nplua nuj (Mk 10, 18) : " Txhob tua neeg, txhob deev luag poj luag sev, txhob tub sab, txhob liam luag tej, txhob ua tub qaug luag, hwm yus niam yus txiv (CEC § 1858) Txhaum hnyav txiav yus kev hlub tu, yus txais tsis tau Tswv Ntuj txiaj ntsim. Leej twg tsis thov daws nws cov txhaum kom Tswv Ntuj zam, nws ncaim qaum ntuj thiab poob txoj kev tuag mus li.

Txhaum sib ua yus txoj kev hlub yaj zuj zus, ua rau yus tus ntsuj plig tsis muaj zog ua zoo. Nws tsis txiav Tswv Ntuj cov txiaj ntsim. (CEC § 1863).

Tus neeg nws ua tiag lees nws tej txhaum, nws tau txais Tswv Ntuj kev zam. Tus nws lees tsis tas, xwb tim zais yam puav tsis hais tawm rau Tswv Ntuj ntawm txiv plig xub ntiag kom txiv plig pab thov Tswv Ntuj zam, piv tau li tus neeg mob tsis muab nws lub kev txhab rau kws tshuaj saib, kws tshuaj yuav tsis kho tau nws lub kev txhab (S. Jérôme, Eccl. 10,11) (Cc. Trente: DS 1680).

VIII Tus pwm tsav lub Cim Daws Txhaum

n° 1461
Yog Leej Pleev tso cai rau nws cov thwj tim tuav lub luag num sib haum xeeb (Z20,23 2KLN5,18), Tswv Qhia, thiab txiv plig tuav txoj num no. Lawv yog cov txais lub Cim Tiag Tes txais lub peev xwm zam txhaum tau hauv Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig lub npe.


n° 1462
Zam txhaum ua yus haum xeeb nrog Tswv Ntuj thiab lub Koom Txoos. Tswv Qhia, tus tswj lub Koom Txoos ntawm yus pawg ntseeg, txij thaum chiv keeb los muaj lub peev xwm thiab ua pum tsav kev sib haum xeeb, tuav txoj kab ke them txim (LG 26). Cov txiv plig, nws cov tub nrog, txais txoj hauj lwm raws li Tswv Qhia txib los Vaj Qhia txib mus raws li txoj kev txoj cai hauv lub Koom Txoos (CIC 844 967-969 972 CIO 722 p3-4).

n° 1463
Muaj qee lub txhaum hnyav heev raug ntiab tawm hauv lub Koom Txoos, yog lub loj tshaj, txais tsis tau cov Cim Ntshiab, ua tsis tau num hauv lub Koom Txoos, tsis muaj cai daws tau nws cov txhaum. Thaum kawg, saib Txiv Vaj Qhia puas nrog daws tau rau nws, los Tswv Qhia, los leej puav txiv plig muaj txoj cai ua tau(CIC 1331 1354-1357 CIO 1431 1434 1420). Thaum tus neeg yuav tu siav, txiv plig twg twb muaj cai daws tag nws cov txhaum thiab txais rov nkag hauv lub Koom Txoos (CIC 976 CIO 725)

n° 1464
Txiv Plig yuav tsum pab txhawb cov ntseeg kom nquag daws txhaum thiab ua lub Cim Daws Txhaum rau cov tuaj taij nws (CIC 986 CIO 735 PO 13).

IX Lub Cim Daws Txhaum cov txiaj ntsim

n° 1468
Lub Cim Daws Txhaum cov txiaj ntsim yog coj peb los haum xeeb nrog Tswv Ntuj. Leej twg txiav siab daws nws cov txhaum thiab tu siab rau nws cov txhaum, nws lub siab nyob thaj yeeb thiab muaj kev nyab xeeb, muaj kev nplij siab loj (Cc. Trente: DS 1674). Thaum yus nrog Tswv Ntuj sib haum xeeb, yus tus ntsuj plig ciaj rov los, yus txais txoj sia phim Tswv Ntuj cov me nyuam ntaus tau phooj ywg nrog Tswv Ntuj (Lk 15,32).

n° 1469
Lub Cim no coj peb los haum xeeb nrog lub Koom Txoos. Kev ua txhaum muab peb sib ncaim. Lub Cim no kho tau thiab coj peb rov los ua ib ke. Nws tsis yog kho kom tus ua txhaum rov los ua ke nrog cov ntseeg nkaus xwb, nws tseem ua kom lub Koom Txoos siav loj dua qub vim ib tug hauv nws tau ua puas tas pab (1KLN 12,26). Rov zoo los, tus ua txhaum muaj zog tuaj vim nws tau txais tas cov ciaj thiab cov tuag koom Leej Pleev lub cev, tsis hais cov tseem ciaj sia nyob ntiaj teb los cov nyob saum ntuj ( LG 48-50):


X Lus zam lus ntev

n° 1471
Lus zam lus ntev hauv lub Cim Daws Txhaum yog dab tsi ?

Lus zam lus ntev yog Tswv Ntuj tshem tej txhaum neeg tau ua tub qaug thiab tsis zoo, tus neeg ntseeg cov txhaum zam tau tshem tau los ntawm Leej Pleev thiab nws cov leej ntshiab lub txiaj ntsim tso rau lub Koom Txoos.

Lus zam lus ntev no yog tshem neeg tej txhaum ib nrab los tshem tag nrho, cov tseem ciaj sia los cov tuag lawm, yog nyob ntawm Tswv Ntuj. (Paul VI, const. ap. "Indulgentiarum doctrina").

Kev kho yus tej txhaum

n° 1472
Yuav kom yus to taub lub Koom Txoos kev coj, yuav tsum pom kev txhaum ua puas ob tog. Lub txhaum hnyav txiav yus kev tu ntawm Tswv Ntuj, tsis muaj txoj sia nyob mus li nrog Tswv Ntuj, yog kev raug txim mus ib txhiab ib txhis. Lub txhaum sib pus yus siab dai dhuam rau tej yam nyob ntiaj teb no, yuav tsum tau ntxuav pov tseg thaum tseem sia nyob los tuag lawm « mus nyob qhov chaw them txim txhaum kom tag thiaj dim. » Ob lub txhaum no tsis yog ntuj nplua neeg, los muab neeg rau txim, yog txoj kab txoj ke txhaum mus li ntawd. Muaj chaw kho tau, txoj kev kub siab ua zoo, hlub neeg ntxuav tau tus neeg txhaum cov txhaum kom huv si ( Cc. Trente: DS 1712-1713 1820).

n° 1473
Kev zam txhaum thiab kho zoo nrog Tswv Ntuj haum xeeb tshem tau kev raug txim mus ib txhiab ib txhis. Tej txhaum yus niaj hnub ua nyob rau ntawd. Tus neeg ntseeg yuav siv zog thiab nyiaj ntxeem kom dhau tas txhia yam kev txhawj xeeb, yuav tau txais kev ploj tuag ib hnub twg tso yus dim tej txhaum nyob ntiaj teb no. Tus neeg ntseeg yuav hlub thiab khuv leej neeg, rau siab tsim koob hmoov, mob siab teev ntuj, them nws tej txhaum hloov tus qub neeg los hnav tus neeg tshiab (Ep 4,24).

XI Mus txais lub Cim Daws Txhaum ua ke

n° 1482
Npaj lub Cim Daws Txhaum rau sawv daws txais ua ke hauv ib lub caij nyoog teev ntuj, sawv daws ua Tswv Ntuj tsaug vim nws zam sawv daws tej txhaum. Sawv daws mloog ib zaj ntawv Ntshiab ua ke, txiv plig nthuav zaj nyeem rau sawv daws mloog, nyias xav txog nyias lub neej, tej txhaum nyias tau ua los, sawv daws tu siab rau sawv daws tej txhaum thiab thov ua ke kom Tswv Ntuj zam rau nyias, teev zaj « Peb Txiv nyob saum ntuj » thiab ua Tswv Ntuj tsaug vim Tswv Ntuj tau zam nyias cov txhaum rau nyias. Yog lub cim sawv daws tuaj sib txoos thov Tswv Ntuj ua ke kom zam rau sawv daws (SC 26-27).

Thaum muaj tej yam xwm loj yuav tuaj raug sawv daws, yuav ua rau neeg tuag taus thiab thaum tsis muaj txiv plig txaus xwv txheej yuav tuaj nphav sawv daws thiab Tswv Qhia tso cai, sawv daws txais tau ua ke (CIC 961p2).

Chapitre deuxième - Les Sacrements de guérison


n° 1420
(4) Par les sacrements de l'initiation chrétienne, l'homme reçoit la vie nouvelle du Christ. Or, cette vie, nous la portons "en des vases d'argile" (2Co 4,7). Maintenant, elle est encore "cachée avec le Christ en Dieu" (Col 3,3). Nous sommes encore dans "notre demeure terrestre" (2Co 5,1) soumise à la souffrance, à la maladie et à la mort. Cette vie nouvelle d'enfant de Dieu peut être affaiblie et même perdue par le péché.


n° 1421
(7) Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, Lui qui a remis les péchés au paralytique et lui a rendu la santé du corps (cf. Mc 2,1-12), a voulu que son Eglise continue, dans la force de l'Esprit Saint, son oeuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres membres. C'est le but des deux sacrements de guérison: du sacrement de Pénitence et de l'Onction des malades.

Article 4 Le sacrement de Pénitence et de Réconciliation


n° 1422
(4) "Ceux qui s'approchent du sacrement de Pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense qu'ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l'Eglise que leur péché a blessée et qui, par la charité, l'exemple, les prières, travaille à leur conversion" (LG 11).

I Comment est appelé ce sacrement?


n° 1423
(4) Il est appelé sacrement de conversion puisqu'il réalise sacramentellement l'appel de Jésus à la conversion (cf. Mc 1,15), la démarche de revenir au Père (cf. Lc 15,18) dont on s'est éloigné par le péché.

(6) Il est appelé sacrement de Pénitence puisqu'il consacre une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur.


n° 1424
(9) Il est appelé sacrement de la confession puisque l'aveu, la confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond ce sacrement est aussi une "confession", reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l'homme pécheur.

(11) Il est appelé sacrement du pardon puisque par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde au pénitent "le pardon et la paix" (OP formule de l'absolution).

II Pourquoi un sacrement de la réconciliation après le Baptême?


n° 1425
(4) "Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus Christ et par l'Esprit de notre Dieu" (1Co 6,11). Il faut se rendre compte de la grandeur du don de Dieu qui nous est fait dans les sacrements de l'initiation chrétienne pour saisir à quel point le péché est une chose exclue pour celui qui a "revêtu le Christ" (Ga 3,27). Mais l'apôtre saint Jean dit aussi: "Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous" (1Jn 1,8). Et le Seigneur lui-même nous a enseigné de prier: "Pardonne-nous nos offenses" (Lc 11,4) en liant le pardon mutuel de nos offenses au pardon que Dieu accordera à nos péchés.


n° 1426
(7) La conversion au Christ, la nouvelle naissance du Baptême, le don de l'Esprit Saint, le Corps et le Sang du Christ reçus en nourriture, nous ont rendu "saints et immaculés devant lui" (Ep 1,4), comme l'Eglise elle-même, épouse du Christ, est "sainte et immaculée devant lui" (Ep 5,27). Cependant, la vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence , qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leurs preuves dans le combat de la vie chrétienne aidés par la grâce du Christ (cf. DS 1515). Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler (cf. DS 1545 LG 40).


III La conversion des baptisés


n° 1427
(4) Jésus appelle à la conversion. Cet appel est une partie essentielle de l'annonce du Royaume: "Les temps sont accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche; repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle" (Mc 1,15). Dans la prédication de l'Eglise cet appel s'adresse d'abord à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et son Evangile. Aussi, le Baptême est-il le lieu principal de la conversion première et fondamentale. C'est par la foi en la Bonne Nouvelle et par le Baptême (cf. Ac 2,38) que l'on renonce au mal et qu'on acquiert le salut, c'est-à-dire la rémission de tous les péchés et le don de la vie nouvelle.


n° 1428
(7) Or, l'appel du Christ à la conversion continue à retentir dans la vie des chrétiens. Cette seconde conversion est une tâche ininterrompue pour toute l'Eglise qui "enferme des pécheurs dans son propre sein" et qui "est donc à la fois sainte et appellée à se purifier, et qui poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement" (LG 8). Cet effort de conversion n'est pas seulement une oeuvre humaine. Elle est le mouvement du "coeur contrit" (Ps 51,19) attiré et mû par la grâce (cf. Jn 6,44 12,32) à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés le premier (cf. 1Jn 4,10).

IV La pénitence intérieure


n° 1430
(4) Comme déjà chez les prophètes, l'appel de Jésus à la conversion et à la pénitence ne vise pas d'abord des oeuvres extérieures, "le sac et la cendre", les jeûnes et les mortifications, mais la conversion du coeur, la pénitence intérieure. Sans elle, les oeuvres de pénitence restent stériles et mensongères; par contre, la conversion intérieure pousse à l'expression de cette attitude en des signes visibles, des gestes et des oeuvres de pénitence (cf. Jl 2,12-13 Is 1,16-17 Mt 6,1-6 6,16-18).


n° 1431
(7) La pénitence intérieure est une réorientation radicale de toute la vie, un retour, une conversion vers Dieu de tout notre coeur, une cessation du péché, une aversion du mal, avec une répugnance envers les mauvaises actions que nous avons commises. En même temps, elle comporte le désir et la résolution de changer de vie avec l'espérance de la miséricorde divine et la confiance en l'aide de sa grâce. Cette conversion du coeur est accompagnée d'une douleur et d'une tristesse salutaires que les Pères ont appelées "animi cruciatus (affliction de l'esprit)", "compunctio cordis (repentir du coeur)" (cf. Cc. Trente: DS 1677-1678 1705 Catech. R. 2, 5, 4).

V Les multiples formes de la pénitence dans la vie chrétienne


n° 1434
(4) La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L'Ecriture et les Pères insistent surtout sur trois formes: le jeûne, la prière, l'aumône (cf. Tb 12,8 Mt 6,1-18), qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. A côté de la purification radicale opérée par le Baptême ou par le martyre, ils citent, comme moyen d'obtenir le pardon des péchés, les efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du prochain (cf. Jc 5,20) l'intercession des saints et la pratique de la charité "qui couvre une multitude de péchés" (1P 4,8).


n° 1435
(7) La conversion se réalise dans la vie quotidienne par des gestes de réconciliation, par le souci des pauvres, l'exercice et la défense de la justice et du droit (cf. Am 5,24 Is 1,17), par l'aveu des fautes aux frères, la correction fraternelle, la révision de vie, l'examen de conscience, la direction spirituelle, l'acceptation des souffrances, l'endurance de la persécution à cause de la justice. Prendre sa croix, chaque jour, et suivre Jésus est le chemin le plus sûr de la pénitence (cf. Lc 9,23).


n° 1436
(10) Eucharistie et Pénitence . La conversion et la pénitence quotidiennes trouvent leur source et leur nourriture dans l'Eucharistie, car en elle est rendu présent le sacrifice du Christ qui nous a réconciliés avec Dieu; par elle sont nourris et fortifiés ceux qui vivent de la vie du Christ; "elle est l'antidote qui nous libère de nos fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels" (Cc. Trente: DS 1638)

VI Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation


n° 1440
(4) Le péché est avant tout offense à Dieu, rupture de la communion avec Lui. Il porte en même temps atteinte à la communion avec l'Eglise. C'est pourquoi la conversion apporte à la fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l'Eglise, ce qu'exprime et réalise liturgiquement le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation (cf. LG 11).

Dieu seul pardonne le péché


n° 1441
(9) Dieu seul pardonne les péchés (cf. Mc 2,7). Parce que Jésus est le Fils de Dieu, il dit de lui-même: "Le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre" (Mc 2,10) et il exerce ce pouvoir divin: "Tes péchés sont pardonnés!" (Mc 2,5 Lc 7,48). Plus encore: en vertu de sa divine autorité, il donne ce pouvoir aux hommes (cf. Jn 20,21-23) pour qu'ils l'exercent en son nom.


n° 1442
(12) Le Christ a voulu que son Eglise soit tout entière, dans sa prière, sa vie et son agir, le signe et l'instrument du pardon et de la réconciliation qu'Il nous a acquis au prix de son sang. Il a cependant confié l'exercice du pouvoir d'absolution au ministère apostolique. Celui-ci est chargé du "ministère de la réconciliation" (2Co 5,18). L'apôtre est envoyé "au nom du Christ", et "c'est Dieu lui-même" qui, à travers lui, exhorte et supplie: "Laissez vous réconcilier avec Dieu" (2Co 5,20).

Réconciliation avec l'Eglise


n° 1443
(17) Durant sa vie publique, Jésus n'a pas seulement pardonné les péchés, il a aussi manifesté l'effet de ce pardon: il a réintégré les pécheurs pardonnés dans la communauté du peuple de Dieu d'où le péché les avait éloignés ou même exclus. Un signe éclatant en est le fait que Jésus admet les pécheurs à sa table, plus encore, qu'il se met lui-même à leur table, geste qui exprime de façon bouleversante à la fois le pardon de Dieu (cf. Lc 15) et le retour au sein du peuple de Dieu (cf. Lc 19,9).


n° 1444
(20) En donnant part aux apôtres de son propre pouvoir de pardonner les péchés, le Seigneur leur donne aussi l'autorité de réconcilier les pécheurs avec l'Eglise. Cette dimension ecclésiale de leur tâche s'exprime notamment dans la parole solennelle du Christ à Simon Pierre: "Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux; tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux" (Mt 16,19). "Cette même charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre a été aussi donnée au collège des apôtres unis à leur chef (Mt 18,18 28,16-20)" (LG 22).

VII Les actes du pénitent


n° 1450
(4) "Poenitentia cogit peccatorem omnia libenter sufferre; in corde eius contritio, in ore confessio, in opere tota humilitas vel fructifera satisfactio" (Catech. R. 2, 5, 21 cf. Cc. Trente: DS 1673).

La contrition


n° 1451
(9) Parmi les actes du pénitent, la contrition vient en premier lieu. Elle est "une douleur de l'âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher à l'avenir" (Cc. Trente: DS 1676).


n° 1452
(12) Quand elle provient de l'amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée "parfaite" (contrition de charité). Une telle contrition remet les fautes vénielles; elle obtient aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès que possible à la confession sacramentelle (cf. Cc. Trente: DS 1677)


n° 1453
(15) La contrition dite "imparfaite" (ou "attrition") est, elle aussi, un don de Dieu, une impulsion de l'Esprit Saint. Elle naît de la considération de la laideur du péché ou de la crainte de la damnation éternelle et des autres peines dont est menacé le pécheur (contrition par crainte). Un tel ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution intérieure qui sera parachevée sous l'action de la grâce, par l'absolution sacramentelle. Par elle-même, cependant, la contrition imparfaite n'obtient pas le pardon des péchés graves, mais elle dispose à l'obtenir dans le sacrement de la Pénitence (cf. Cc. Trente: DS 1678 1705).


n° 1454
(18) Il convient de préparer la réception de ce sacrement par un examen de conscience fait à la lumière de la Parole de Dieu. Les textes les plus adaptés à cet effet sont à chercher dans la catéchèse morale des Evangiles et des lettres apostoliques: Sermon sur la montagne, les enseignements apostoliques (cf. Rm 12-15 1Co 12-13 Ga 5 Ep 4-6).

La confession des péchés


n° 1455
(23) La confession des péchés (l'aveu), même d'un point de vue simplement humain, nous libère et facilite notre réconciliation avec les autres. Par l'aveu, l'homme regarde en face les péchés dont il s'est rendu coupable; il en assume la responsabilité et par là, il s'ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de l'Eglise afin de rendre possible un nouvel avenir.


n° 1456
(26) L'aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence: "Les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience après s'être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets et s'ils ont été commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue (cf. Ex 20,17 Mt 5,28), car parfois ces péchés blessent plus grièvement l'âme et sont plus dangereux que ceux qui ont été commis au su de tous" (Cc. Trente: DS 1680):

(28) Lorsque les fidèles du Christ s'efforcent de confesser tous les péchés qui leur viennent à la mémoire, on ne peut pas douter qu'ils les présentent tous au pardon de la miséricorde divine. Ceux qui agissent autrement et qui en cachent sciemment quelques-uns ne proposent à la bonté divine rien qu'elle puisse remettre par l'intermédiaire du prêtre. Car "si le malade rougit de découvrir sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu'elle ignore" (S. Jérôme, Eccl. 10,11) (Cc. Trente: DS 1680).

VIII Le ministre de ce sacrement


n° 1461
(4) Puisque le Christ a confié à ses apôtres le ministère de la réconciliation (cf. Jn 20,23 2Co 5,18), les évêques, leurs successeurs, et les presbytres, collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce ministère. En effet, ce sont les évêques et les presbytres, qui ont, en vertu du sacrement de l'Ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés "au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit".


n° 1462
(7) Le pardon des péchés réconcilie avec Dieu mais aussi avec l'Eglise. L'évêque, chef visible de l'Eglise particulière, est donc considéré à juste titre, depuis les temps anciens, comme celui qui a principalement le pouvoir et le ministère de la réconciliation: il est le modérateur de la discipline pénitentielle (LG 26). Les presbytres, ses collaborateurs, l'exercent dans la mesure où ils en ont reçu la charge soit de leur évêque (ou d'un supérieur religieux) soit du Pape, à travers le droit de l'Eglise (cf. CIC 844 967-969 972 CIO 722 p3-4).


n° 1463
(10) Certains péchés particulièrement graves sont frappés de l'excommunication, la peine ecclésiastique la plus sévère, qui empêche le réception des sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques, et dont l'absolution, par conséquent, ne peut être accordée, selon le droit de l'Eglise, que par le Pape, l'évêque du lieu ou à des prêtres autorisés par eux (cf.CIC 1331 1354-1357 CIO 1431 1434 1420). En cas de danger de mort tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, peut absoudre de tout péché (cf.CIC 976 CIO 725) et de toute excommunication.


n° 1464
(13) Les prêtres doivent encourager les fidèles à accéder au sacrement de la Pénitence et doivent se montrer disponibles à célébrer ce sacrement chaque fois que les chrétiens le demandent de manière raisonnable (cf.CIC 986 CIO 735 PO 13).

IX Les effets de ce sacrement


n° 1468
(4) "Poenitentiæ omnis in eo vis est, ut nos in Dei gratiam restituat, cum eoque summa amicitia coniungat" (Catech. R. 2, 5, 18). Le but et l'effet de ce sacrement sont donc la réconciliation avec Dieu. Chez ceux qui reçoivent le sacrement de Pénitence avec un coeur contrit et dans une disposition religieuse, "il est suivi de la paix et de la tranquillité de la conscience, qu'accompagne une forte consolation spirituelle" (Cc. Trente: DS 1674). En effet, le sacrement de la réconciliation avec Dieu apporte une véritable "résurrection spirituelle", une restitution de la dignité et des biens de la vie des enfants de Dieu dont le plus précieux est l'amitié de Dieu (Lc 15,32).


n° 1469
(7) Ce sacrement nous réconcilie avec l'Eglise. Le péché ébrèche ou brise la communion fraternelle. Le sacrement de Pénitence la répare ou la restaure. En ce sens, il ne guérit pas seulement celui qui est rétabli dans la communion ecclésiale, il a aussi un effet vivifiant sur la vie de l'Eglise qui a souffert du péché d'un de ses membres (cf. 1Co 12,26). Rétabli ou affermi dans la communion des saints, le pécheur est fortifié par l'échange des biens spirituels entre tous les membres vivants du Corps du Christ, qu'ils soient encore dans l'état de pèlerinage ou qu'ils soient déjà dans la patrie céleste (cf. LG 48-50):

(9) Il faut rappeler que la réconciliation avec Dieu a comme conséquence, pour ainsi dire, d'autres réconciliations qui porteront remède à d'autres ruptures produites par le péché: le pénitent pardonné se réconcilie avec lui-même dans la profondeur de son être, où il recupère la propre vérité intérieure; il se réconcilie avec les frères que de quelque manière il a offensé et blessé; il se réconcilie avec l'Eglise; il se réconcilie avec la création toute entière (RP 31).

X Les indulgences


n° 1471
(4) La doctrine et la pratique des indulgences dans l'Eglise sont étroitement liées aux effets du sacrement de Pénitence.

Qu'est-ce que l'indulgence?

(8) "L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées, par l'action de l'Eglise, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints".

(10) "L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché". Les indulgences peuvent être appliquées aux vivants ou aux défunts (Paul VI, const. ap. "Indulgentiarum doctrina").


Les peines du péché


n° 1472
(15) Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Eglise il faut voir que le péché a une double conséquence . Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu, et par là il nous rend incapables de la vie éternelle, dont la privation s'appelle la "peine éternelle" du péché. D'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures, qui a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle Purgatoire. Cette purification libère de ce qu'on appelle la "peine temporelle" du péché. Ces deux peines ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance, infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien comme découlant de la nature même du péché. Une conversion qui procède d'une fervente charité, peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait (cf. Cc. Trente: DS 1712-1713 1820).


n° 1473
(18) Le pardon du péché et la restauration de la communion avec Dieu entraînent la remise des peines éternelles du péché. Mais des peines temporelles du péché demeurent. Le chrétien doit s'efforcer, en supportant patiemment les souffrances et les épreuves de toutes sortes et, le jour venu, en faisant sereinement face à la mort, d'accepter comme une grâce ces peines temporelles du péché; il doit s'appliquer, par les oeuvres de miséricorde et de charité, ainsi que par la prière et les différentes pratiques de la pénitence, à se dépouiller complètement du "vieil homme" et à revêtir "l'homme nouveau" (cf. Ep 4,24).

XI La célébration du sacrement de pénitence
n° 1482
(10) Le sacrement de la Pénitence peut aussi avoir lieu dans le cadre d'une célébration communautaire , dans laquelle on se prépare ensemble à la confession et on rend grâce ensemble pour le pardon reçu. Ici, la confession personnelle des péchés et l'absolution individuelle sont insérées dans une liturgie de la Parole de Dieu, avec lectures et homélie, examen de conscience mené en commun, demande communautaire du pardon, prière du "Notre Père" et action de grâce en commun. Cette célébration communautaire exprime plus clairement le caractère ecclésial de la pénitence. Quelle que soit cependant la manière de sa célébration, le sacrement de Pénitence est toujours, d'après sa nature même, une action liturgique, donc ecclésiale et publique (cf. SC 26-27).

n° 1483
(13) En des cas de nécessité grave on peut recourir à la célébration communautaire de la réconciliation avec confession générale et absolution générale . Une telle nécessité grave peut se présenter lorsqu'il y a un danger imminent de mort sans que le ou les prêtres aient le temps suffisant pour entendre la confession de chaque pénitent. La necéssité grave peut exister aussi lorsque, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs pour entendre dûment les confessions individuelles dans un temps raisonnable, de sorte que les pénitents, sans faute de leur part, se verraient privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion. Dans ce cas les fidèles doivent avoir, pour la validité de l'abbsolution, le propos de confesser individuellement leurs péchés en temps voulu (cf.CIC 962p1). C'est à l'Evêque diocésain de juger si les conditions requises pour l'absolution générale existent (cf.CIC 961p2). Un grand concours de fidèles à l'occasion de grandes fêtes ou de pèlerinages ne constitue pas un cas d'une telle grave nécessité (cf.CIC 961p1)

0 commentaires: