n° 1499
Muab roj ntshiab pleev cov neeg mob nkeeg thiab cev cov leej choj lus thov ntuj, yog lub Koom Txoos cev cov mob nkeeg rau Huab Tais tus raug mob raug nkeeg thiab muaj hwj chim thov nws pab kho thiab cawm lawv ; thiab tseem zoo dua ntxiv, lub Koom Txoos caw cov mob nkeeg cev lawv lub mob nrog Leej Pleev raug hiam thiab tuag tshuav lawv feem lawv yuav tau ris lawv tug ua piv txwv rau Tswv Ntuj haiv neeg (LG 11).

I Tus cag nyob hauv Kev Cawm Seej

Kev mob nkeeg ua noob neej

n° 1500
Kev muaj mob raug ntsaj yog ib qho teeb meem loj hauv tib neeg lub neej. Lub mob ua rau leej tib neeg pom dheev nws txoj sia yaj tas zuj zus, ua tsis tau dab tsi, tus neeg ploj mus. Tsuav yog muaj mob yeej ua rau tib neeg pom kev tuag nyob ze ze.

n° 1501
Tsuav yog muaj mob ua rau tib neeg txhawj, tag kev cia siab, chim tu siab nrho thiab sawv tiv Tswv Ntuj. Tiam sis, qee zaum kev muaj mob kuj ua tau kom tib neeg txawj xav, qhib nws pom qhov tseem ceeb hauv lub neej, tso qhov tsis muaj qab hau tseg yuav qhov tseem ceeb tshaj. Ntau zaus kev muaj mob coj neeg los dai siab tuag nthi rau Tswv Ntuj, nrhiav Tswv Ntuj tib leeg.

Tus neeg mob sawv ntawm Tswv Ntuj xub ntiag

n° 1502
Cov neeg txheej laus thaum ub cev lawv kev muaj mob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Lawv tuaj piav lawv tus mob rau Tswv Ntuj mloog (NPN 38) thiab nws yog tus tuav txoj sia thiab kev ploj tuag lawv qhoo cev pe nws thov nws tuaj cawm, tuaj kho lawv kom zoo (NPN 6,3 HX 38). Kev muaj mob yog txoj kev coj yus hloov siab tshiab (NPN 38,5 39,9 39,12) thiab yus zoo mob yog Tswv Ntuj zam rau yus (NPN32,5 107,20 Mk 2,5-12). Haiv His Xais Lais ntseeg tias kev muaj mob lo kev ua txhaum, kev lim hiam ; mloog Tswv Ntuj lus ua rau yus muaj hmoo, siav loj tuaj : "Yog koj, kuv tus Huab Tais, yog koj kuv tus txiv tshuaj " (KT 15,26). Cov yaj saub kuj qhia tias kev muaj mob txhiv tau tib neeg tej txim txhaum (HX 53,11). His Xais thiaj hais tias : muaj ib hnub Tswv Ntuj yuav zam Xis Yoos tej txhaum thiab kho tas txhua tus mob kom zoo hlo (HX 33,24).

Leej Pleev, tus txiv tshuaj

n° 1503
Leej Pleev hlub tas cov neeg mob thiab kho ntau tus neeg tuag tes tuag taw zoo ntau (Mt 4,24) yog ib lub cim qhia tias « Tswv Ntuj tuaj saib xyuas nws haiv neeg » (Lc 7,16) thiab Tswv Ntuj lub ntuj tuaj txog ze ze lawm. Yes Xus tsis muaj hwj huam kho neeg mob zoo xwb haj tseem thim tau zam tau neeg tej txhaum rau neeg (Mk 2,5-12): Yes Xus yog tus txiv tshuaj kho neeg ntsuj plig thiab cev nqaij zoo hlo ; cov neeg muaj mob yuav vam ntsoov (Mk 2,17). Yes Xus hlub cov neeg mob txog txij koom nrog lawv ua ib ke : « Kuv muaj mob nej tuaj xyuas kuv »(Mt 25,36). Vim Huab Tais hlub cov neeg mob tsis tseg, cov neeg ntseeg kuj txuag thiab cev tes hlub cov neeg muaj mob lub cev thiab ntsuj plig, muab siab rau kho lawv tej mob kom zoo.

n° 1504
Ntau zaus Yes Xus hais rau cov neeg mob kom qhib lawv lub siab ntseeg (Mk 5,34 5,36 9,23). Nws ua tej lub cim los kho tus mob zoo : muab aub ncaug thiab tsa tes rau saum neeg (Mk 7,32-36 8,22-25), muab av nkos thiab muab dej ntxuav (Z 9,6 s). Cov neeg mob nrhiav kev kom kov tau Yes Xus (Mk1,41 3,10 6,56) "Muaj ib lub zog tawm hauv nws los kho zoo coob leej" (Lk 6,19). Cov Cim sawv daws txais hauv lub Koom Txoos, yog Leej Pleev tuaj kho sawv daws cov mob kom zoo.

n° 1505
Leej Pleev khuv leej sawv daws, vim sawv daws muaj mob txom nyem dhau, nws nrog sawv daws ris sawv daws tej mob : « Nws tuaj ris sawv daws tej kev mob nkeeg thiab kev txhawj xeeb » (Mt 8,17 cf. HX 53,4). Nws kho tsis tas txhua tus tib neeg muaj mob. Tab sis tus mob zoo thiab nquag yog lub cim Tswv Ntuj lub ntuj tuaj txog rau peb. Lub cim loj tshaj yog Huab Tais yeej kev txhaum thiab kev ploj tuag huav nws kev ciaj sia sawv rov los, hauv lub hmoov Hla. Leej Pleev ris tag nrog nws txhua txoj kev phem saum Ntoo Cuam (HX 53,4-6) thiab daws ntiaj teb kev txhaum (Z1,29), kev mob nkeeg kuj yog vim tib neeg kev txhoj txhaum. This Leej Pleev kev hlub neeg nws tuaj yeem tuag dai saum Ntoo Cuam, Leej Pleev qhib ib txoj kev tshiab hauv kev muaj mob raug ntsaj : kev muaj mob ua rau peb koom Leej Pleev kev txhim lub sim ceeb.

Kho cov neeg muaj mob kom zoo

n° 1506
Leej Pleev caw nws cov thwj tim lawv nws qub qab nyias ris nyias tus ntoo (Mt 10,38). Lawv caum nws qab, lawv pom dua tej yam tshiab hauv kev mob nkeeg thiab tus tib neeg raug mob. Yes Xus coj lawv nrog nws ua lub neej pluag thiab khwv. Nws cob qhia lawv kom muaj kev khuv leej kho neeg kom zoo : "Lawv mus tshaj lub Moo Zoo tig los hloov siab tshiab, ntiab dab phem khiav thiab pleev roj rau cov neeg mob nkeeg zoo ntau leej (Mk6,12-13).

n° 1507
Thaum Huab Tais sawv rov los nws rov xa lawv : « Sawv kuv npe, lawv tsa tes rau cov mob nkeeg, cov no yuav zoo hlo (Mk16,17-18) thiab lees paub cov cim lub Koom Txoos ua hauv Leej Pleev npe (HL9,34 14,3). Yog ib co cim zeem tseeb tias Yes Xus yog tseem « Tswv Ntuj tuaj cawm neeg » (Mt 1,21 HL4,12).n° 1509
Kho cov mob nkeeg kom zoo (Mt 10,8). Huab Tais yog tus hais rau lub Koom Txoos kom leg txoj num no thiab thov ntuj pab rau lawv. Lub Koom Txoos ntseeg thiab tso siab rau Leej Pleev, tus txiv tshuaj pab tau lub cev thiab ntsuj plig. Leej Pleev pab tuaj hauv cov Cim peb tau txais : Lub Cim Yug hauv Thaj Txi Ntuj, mov pub txoj sia nyob mus li (Z6,54 6,58) Paj Lug hais txog peb lub cev txais kev noj qab nyob zoo (1KLN11,30).

n° 1510
Thaum cov thwj tim tseem ua neej nyob, lawv tau ua tej kab ke pab cov mob nkeeg. Yas Kos tau hais tseg hauv nws tsab ntawv : "Nej leej twg mob nkeeg ? Kom nws hu lub Koom Txoos cov txiv yawg tuaj thov ntuj rau nws, thiab sawv Huab Tais npe los pleev roj rau. Lo lus thov ntuj raws kev tso siab yuav cawm tus mob nkeeg, Huab Tais yuav ua nws nquag kom sawv los. Yog nws muaj txhaum, nws tej txhaum yuav thim tag rau nws" (Yk 5,14-15). Lub Koom Txoos yeej ib txwm saib lub Cim Pleev yog ib lub hauv 7 lub Cim hauv Koom Txoos cov Cim Ntshiab (DS 216 1324-1325 1695-1696 1716-1717).

II Leej twg tus txais thiab leej twg ua lub Cim Pleev ?

Thaum muaj mob hnyav...

n° 1514
Lub Cim Pleev tsis muab rau cov nkees heev nkaus xwb. Kuj txais tau thaum tus neeg ntseeg pib mob nkeeg loj, qaug zog zuj zus, thiab mob laug lub zog ntaug zuj zus (SC 73 cf.CIC 1004p1 CIC 1005 1007 CIO 738).

n° 1515
Tus neeg mob txais lub Cim Pleev zoo rov los, thaum nws rov muaj mob hnyav dua, nws kuj rov txais dua lub Cim Pleev tau. Tab yog nws ntoog nws tus mob hnyav, nws rov txais dua lub Cim Pleev los tau. Thaum ib tug neeg yuav raug phais, npaj lub Cim Pleev rau nws txais. Ib tug laus neeg sab zuj zus kuj txais tau lub Cim Pleev.

"...Kom nws hu lub Koom Txoos cov txiv yawg"

n° 1516
Cov muab lub Cim Pleev rau cov neeg mob nkeeg yog Tswv Qhia thiab cov leej choj, txiv plig (Cc. Trente: DS 1697 1719 CIC 1003 CIO 739p1). Lawv txoj num yog qhuab qhia tsoom ntseeg txais lub Cim no tej txiaj ntsim. Tsoom ntseeg yuav pab cov neeg mob hu txiv plig tuaj muab lub Cim Pleev rau lawv. Tus neeg mob nkeeg yuav npaj siab tos thiab cov ntseeg yuav thov ntuj pab rau tus neeg mob thiab mob siab hlub nws.

III Yuav npaj lub Cim Pleev, yuav npaj li cas ?

n° 1517
Kuj npaj ib yam li lwm cov Cim hauv lub Koom Txoos. Lub Cim Pleev npaj rau neeg mob nkeeg nyob hauv vaj hauv tsev, nyob tom tsev kho mob, nyob hauv tsev teev ntuj rau ib leeg los ob peb leeg mob yog ib thaj teev ntuj ua ke nrog tsoom ntseeg ib yam lwm thaj teev ntuj (SC 27). Yog npaj tau, npaj lub Cim Pleev rau neeg mob nkeeg hauv lub Thaj Txi Ntuj, vim yog peb tus Huab Tais pluas mov Hla. Yog ua tau, tseem yuav xub ua lub Cim Daws Txhaum ua ntej lub Cim Pleev mam xaus rau lub Thaj Txi Ntuj yog qhov zoo nkauj dua. Vim lub Cim Yug yog Leej Pleev lub cev yug peb, txhawb peb hla lub ntiaj teb mus txais txoj sia nyob mus li.

n° 1518
Lo lus thiab lub Cim yuav tsum ua ua ke. Hais lus qhib lub txoos thiab muaj lees txhaum. Mloog Leej Pleev cov lus, cov thwj tim tej lus qhuab qhia ob peb los qhib tus neeg mob thiab tsoom ntseeg nruab siab los qhoo cev thov Huab Tais lub zog thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj pov hwm.

IV Lub Cim Pleev tej txiaj ntsim

n° 1520
Lub Cim Pleev pub Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim : Thawj lub txiaj ntsim, kev nplij, muab kev nyab xeeb, ua yus siab loj tiv kev txob txhawj, tiv lub mob lub nkeeg thiab tiv kev qaug zog luj luas. Leej Ntuj Plig yog tus pub cov txiaj ntsim no kom yus kev tso siab thiab ntseeg Tswv Ntuj ruaj khov txhob qaug rau tus ntxias neeg, tsis txhawj, tsis ntshai kev ploj tuag (HN 2,15). Huab Tais pub nws Leej Ntuj Plig tuaj kho tus neeg mob ntsuj plig thiab lub cev kom quag raws li Leej Txiv siab nyiam (Cc. Florence: DS 1325). Yog tus neeg mob tau ua txhaum : "Luag thim nws tej txhaum tas rov rau nws " (Yk5,15 cf. Cc. Trente: DS 1717).

n° 1521
Tus neeg mob khwv nrog Leej Pleev raug txom nyem. Lub txiaj ntsim txhab zog thiab pus tus neeg mob nrog Leej Pleev ris lub nra cawm ntiaj teb neeg. Nws nrog Leej Pleev ris cov txiaj ntsim txhiv lub sim ceeb. Lub mob lub ntsaj, tim neeg lub keeb txhaum, txia ua lub txiaj ntsim cawm seej li Yes Xus.

0 commentaires: