LUB CIM TSA TES

Cov Cim tiam kev haum xeeb

n° 1533
Cim Ntxuav, Cim Txhab Zog thia Cim Yug Nco Txiaj Ntsim yog peb lub Cim chiv keeb ua tus neeg ntseeg Tswv Ntuj. Cov Cim no pub txiaj ntsim rau peb ua Leej Pleev thwj tim, ua tib neeg ntshiab huv thiab tshaj lub Moo Zoo rau lub ntiaj teb. Leej Ntuj Plig tus pub txiaj ntsim rau peb ua neej saum daim npoo av hla mus lawm puag qaum ntuj.

n° 1534
Lub Cim Tso Lus thiab Cim Cog Lus yog cov Cim pub kev cawm seej txhawb zeej tsoom. Yog vim yus tus kheej tiam luag yus thiaj tau txais cov txiaj ntsim cawm seej no. Ob lub Cim no pub txiaj ntsim txawv lwm cov Cim rau lub Koom Txoos kom txhim tau Tswv Ntuj hais neeg.

Lub Cim Tso Lus

n° 1536
Tim muaj lub Cim Tso Lus, Leej Pleev txoj dej num tso rau npoj Xa Lus thiaj tseem niaj hnub klhiav hauv lub Koom Txoos kom mus txog hnub kawg : yog lub Cim npoj Xa Lus tes qav num. Lub Cim Tso Lus muaj peb theem : tso lus tsa tus tswv qhia, tsa tus leej choj (txiv yawg), tsa tus tsob hwb (tub txib).

Leej Pleev yog tus tsa npoj Xa Lus tshaj nws tes qav num, txoj kab xwm tso lus xaiv tsa ib tug tshaj xo

I Tim li cas thiaj hu ua Cim Tsa Tes Hom (Tiag Tes)?

n° 1537
Cov neeg Los Mas txheej thaum ub kev ua nom ua tswv, tso lus rau ib tug ua nom tswv tes qav num (l'intégration dans un "ordo"). Lub Koom Txoos yeej ib txwm ua muaj kab muaj ke thaum chiv keeb « tsa tes hom » raws txoj kab txoj ke (HN 5,6 7,11 NPN110,4), lus Hes Las "taxeis" (en grec), de "ordines": tsa tes hom tus tswv qhia, hom tus leej choj (txiv yawg), hom tus tsob hwb (tub txib) (l'"ordo episcoporum", l'"ordo presbyterorum", l'"ordo diaconorum"). Thaum ub tseem muaj : tso lus hom cov ntseeg tshiab, hom pab niam nkauj xwb, pab txij nkawm, pab poj ntsuam…

n° 1538
Nkag kom muaj pab pawg hauv lub Koom Txoos, yuav tau ua raws tus kab ke tsa hom no (un rite appelé ordinatio), tsoom ntseeg ua ib thaj Txi Ntuj, xaiv tsa, ua zaj foom hmoov zoo yog lub Cim nyob ntawd. Zim txwv no « Tso lus hom » yog tsa ib tug tswv qhia, ib tug leej choj (txiv yawg) los ib tug tsob hwb (tub txib) tsis yog zoo li xaiv ib tug, taw tes rau tus twg, los kom ib tug sawv cev ntawm sawv daws, vim tsa tes hom tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab kom ua nyog txoj dej num (d'exercer un "pouvoir sacré" "sacra potestas": cf. LG 10) Leej Pleev pub rau lub Koom Txoos. Tswv Qhia los tsa tes hom thiab hais zaj thov ntuj hom nws tseg, ua Cim pom xyeem Tswv Ntuj hom ib leeg twg cia.

Tus kab xwm hauv kev cog qub lus

n° 1539
Haiv neeg Tswv Ntuj hom ua nws tug "Haiv leej choj thiab haiv hom tseg" (KT 19,6 cf. HX 61,6). Hauv kaum ob xeem His Xais Lais, Tswv Ntuj xaiv xeem Les Vis, hom nws tseg ua txoj kab xwm teev hawm (XP 1,48-53); Tswv Ntuj yog nws teej tug (YX13,33). Muaj ib tug txheej txheem ua muaj kab muaj ke raws tus kab xwm hauv kev cog qub lus (KT 29,1-30 Lv 8). Tsa cov leej choj los cev lus ntawm neeg nrog Tswv Ntuj, muab txim los txi thiab thim kev txhoj txhaum (HN 5,1)

n° 1540
Txoj kab xwm tsa leej choj sawv tshaj Tswv Ntuj lo lus (Mlk 2,7-9) thiab txi tej txim cev lus teev ntuj kom Tswv Ntuj mloog ; txoj kab xwm no tsis muaj peev xwm cawm tau neeg thiab yuav tau niaj hnub ua tsis so thiab ua tsis tau sawv daws ntshiab tuag nthi (HN5,3 7,27 10,1-4) ; Leej Pleev thaj txi ntuj thiaj cawm tau neeg.

Leej Pleev txoj kab xwm (L'unique sacerdoce du Christ)

n° 1544
Tas tej qauv kab xwm hauv kev cog qub lus tsheej xeeb hauv Yes Xus Pleev « Nws tib leeg yog tus sawv cev ntawm Tswv Ntuj thiab tib neeg » (1Tmt 2,5). Mes Kis Xes Des, yog Tswv Ntuj Nyob Siab tus leej choj (HP14,18), yog tus qauv tshaj ua ntej txog Leej Pleev, tus thawj Leej Choj raws Mes Kis Xes Des lo lus hom tseg (HN 5,10 6,20), ntshiab huv (HN7,26), nws lub txim txi ua tau neeg ntshiab huv mus ib txhis (HN10,14), yog lub txim nws muab nws txi saum Ntoo Cuam.

n° 1545
Leej Pleev lub txim txhiv tib neeg ua tib zaug kav mus ib txhis. Nws niaj hnub nyob hauv lub Koom Txoos thaj txi ntuj. Leej Pleev txoj kab xwm kuj nyob hauv tsoom leej choj txoj kab xwm tsis rhuav tshem ib qho Leej Pleev txoj kab xwm: "Et ideo solus Christus est verus sacerdos, alii autem ministri eius" (S.Thomas d'A., HN7,4).

Ob yam koom Leej Pleev txoj kab xwm

n° 1546
Leej Pleev yog tus Tuam Leej Choj thiab tus sawv cev, ua tau lub Koom Txoos ua haiv leej choj rau nws Leej Txiv Tswv Ntuj (QYTN 1,6 5,9-10 1Pz 2,5 2,9). Tas tsoom ntseeg ua leej choj. Tas cov txais lub Cim Ntxuav nrog Leej Pleev ua Leej Choj, ua Saub thiab ua Vaj Ntxwv, raws li nyias lub chaw thiab txoj hmoo. Lub Cim Ntxuav thiab Cim Txhab Zog hom cov ntseeg tseg ua txoj kab xwb ntshiab nrog Leej Pleev (LG 10).

n° 1547
Tswv Qhia thiab leej Choj txoj kab xwm thiab ib tsoom ntseeg txoj kab xwm, txawm nyias nyob nyias lub chaw, sawv daws koom Leej Pleev txoj kab xwm (LG 10), nyias muaj nyias kab mus tiam sis nyob sib puag npoo (LG 10). Tsoom ntseeg txoj kab xwm mus raws lub txiaj ntsim ntawm lub Cim Ntxuav ua lub neej sib hlub, muaj kev teev hawm, coj lub neej raws Leej Ntuj Plig ; cov coj txoj kab xwm tiam tsoom ntseeg txoj kab xwm kom mus raws lub txiaj ntsim hauv lub Cim Ntxuav. Lub Cim Tsa Tes Hom yog lub cim Leej Pleev niaj hnub txhim tsa nws lub Koom Txoos. Vim li ntawd, thiaj muaj lub Cim Tsa tes Hom tus txhooj nyob rau ntawd.

Tam Leej Pleev Taub Hau (In persona Christi Capitis…)

n° 1548
Hauv kev txhawb txhim cov txais lub Cim Tsa Tes Hom, yog Leej Pleev tus kheej sawv nruab nrab nrog nws lub Koom Txoos vim nws yog Taub Hau ntawm nws lub cev, yog peb tus Tswv, tus Tuam Leej Choj tus Txhiv, tus Xib Hwb Ncaj Ncees. Leej choj tus tau txais lub Cim Tsa Tes Hom Tam Leej Pleev Taub Hau "in persona Christi Capitis" (cf. LG 10 28 SC 33 CD 11 PO 2 6)

Leej choj tuav Leej Pleev Yes Xus lub chaw. Vim lub Cim Tsa Tes Hom nws tau txais, nws li tam tau tus Thawj Leej Choj, txais lub peev xwm vim leej Pleev tus kheej muaj hwj huam pub nws txais ("virtute ac persona ipsius Christi") (Pie XII, enc. "Mediator Dei").

n° 1549
Lub Cim Tsa Tes Hom tswv qhia thiab leej choj zeem tau Leej Pleev ua hau nyob nruab nrab lub Koom Txoos nrog tsoom ntseeg (LG 21). Raws li leej ntshiab Ignace Antioche tau hais tseg : tswv qhia yog Leej Txiv Tswv Ntuj tus duab "typos tou Patros ", il est comme l'image vivante de Dieu le Père (Trall. 3,1 cf. Magn. 6,1).

n° 1550
Yuav tsis txhob to taub yuav kev vim Leej Pleev nyob nruab nrog cov tau txais lub Cim Tsa Tes Hom, ntshai lawv yuav tsis raug ntxias, tsis ua txhaum, tsis txawj lim hiam. Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog lav tsis tas txhua yam qav num lawv raus tes leg. Tab sis Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog muaj puv npo hauv tas cov Cim Ntshiab. Vim li ntawd, tus tau txais lub Cim Tsa Tes Hom txawm muaj txhaum, los nws txiav kev tsis tau Tswv Ntuj cov txiaj ntsim. Vim li ntawd, kuj muaj tej yam cov coj tau ua tshwm tsis phim tsis haum lub Moo Zoo thiab ua puas lub Koom Txoos lub npe.

Sawv lub Koom Txoos npe

n° 1552
Txoj kab xwm ntawm cov leej choj tsis yog taj Leev Pleev, Koom Txoos lub Taub Hau xwb, thaum lawv cev lub Koom Txoos cov zaj thov ntuj rau Tswv Ntuj, lawv sawv lub Koom Txoos npe (SC 33) thiab thaum ua thaj Txi Ntuj, yog sawv lub Koom Txoos npe (LG 10).

n° 1553
Cov leej choj sawv lub Koom Txoos npe cev lus rau Tswv Ntuj, tsis yog sawv ua ib pab ntseeg cov thawj. Lub Koom Txoos lus thov ntuj thiab nws Thaj Txi Ntuj tsis txawv Leej Pleev lus thov ntuj thiab nws Thaj Txi Ntuj. Yog Leej Pleev teev hawm hauv nws thiab nrog nws lub Koom Txoos. Tag lub Koom Txoos Leej Pleev lub cev teev hawm thiab muab nws txi ua ke hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab rau Leej Txiv Tswv Ntuj (C'est toute l'Eglise, corps du Christ, qui prie et qui s'offre, "per ipsum et cum ipso et in ipso", par lui, avec lui et en lui, dans l'unité du Saint-Esprit, à Dieu le Père). Hauv lub cev muaj taub hau thiab tes taw "caput et membra". Hauv lub cev, ib txhia ua leej choj sawv Leej Pleev npe thiab sawv lub Koom Txoos npe (ministres du Christ, mais aussi de l'Eglise).

III Peb theem hauv lub Cim Tsa Tes Hom

n° 1554
Txoj kab xwm Tswv Ntuj tsa muaj hauv lub Cim Tsa Tes Hom muaj peb theem puag txheej laus thaum ub los : tswv qhia, leej choj (txiv yawg) thiab tsob hwb (tub txib) (LG 28). Tus txhooj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv lees paub muaj ob theem txuas Leej Pleev txoj kab xwm : tswv qhia thiab leej choj (deux degrés de participation ministérielle au sacerdoce du Christ: l'épiscopat et le presbytérat). Tus tsob hwb (tub txib) txoj qav num pab txhawb txhim tswv qhia thiab leej choj. Vim li ntawd, txoj kab xwm theem tam Leej Pleev tsuas yog tswv qhia thiab txiv plig, tus tsob hwb tsis nyob rau hauv. Tus tsob hwb (tub txib) yog theem pab thxawb txhim. Hauv lub Koom Txoos kav Tos Liv kev cai, peb lub Cim no yuav tsum txais hauv lub Cim tsa Tes Hom (les trois conférés par un acte sacramentel appelé "ordination", c'est-à-dire par le sacrement de l'Ordre)


Tsa Tes Hom Tswv Qhia-Yog lub Cim Siab dua cov
n° 1556
Kom mus tshaj tau lub moo loj « Leej Pleev tau txhab Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj rau cov thwj tim ; lawv tus kheej tsa tes hom cov nrog lawv sib cog kom txais tau Leej Ntuj Plig cov txiaj ntsim nyob hauv kev tsa hom tswv qhia los txog peb zim txwv no (LG 21).

n° 1557
Lub tuam rooj ncauj lus Vas Tis Kas 2 zaj lus qhuab qhia : lub Koom Txoos nrog cov yawg koob ntshiab lees paub lub Cim Tsa Tes Hom tswv qhia yog txoj kab xwb siab tas dua tej (sacerdoce suprême, de réalité totale ("summa") du ministère sacré" (Ibid.).

n° 1558
Lub Cim Tsa Tes Hom tswv qhia txais thooj txhij txoj kab xwm ntshiab huv, qhuab qhia thiab ua tswv kav (la charge de sanctifier, d'enseigner et de gouverner). Thaum tsa tes hom thiab hais zaj teev ntuj, cov tswv qhia txais Leej Ntuj Plig ntshiab lub txiaj ntsim ua lawv ntshiab huv tuav Leej Pleev chaw (Xib Hwb, Tswv Kav thiab Tuam Leej Choj : Maître, Pasteur et Pontife (CD 2).

Tsa Tes Hom Leej Choj (txiv yawg, txiv plig) – Koom nrog tswv qhia
n° 1563
Cov leej choj txais txoj kab xwm nrog lub Cim Tsa Tes Hom tswv qhia, vim li ntawd, lawv nrog Leej Pleev txhim, rhawv kev ntshiab huv thiab ua tswv kav nws lub Koom Txoos, lub cev. Cov leej choj txais Leej Ntuj Plig Ntshiab tsos roj ua tau lawv thooj Leej Pleev Leej Choj thiab tam ntua Leej Pleev Taub Hau tus kheej (l'onction du Saint-Esprit les marque d'un caractère spécial, et les configure ainsi au Christ Prêtre pour les rendre capables d'agir au nom du Christ Tête en personne) (PO 2).

n° 1564
Txawm lawv txoj kab xwm tsis yog txoj siab thiab dai ntsoov cov tswv qhia, cov leej choj kuj nrog cov tswv qhia koom Leej Pleev txoj kab xwm. Vim lawv txais lub Cim Tsa Tes Hom lawv Leej Pleev Leej Choj qab (HN5,1-10 7,24 9,11-28) lawv txoj kab xwm yog tshaj lub Moo Zoo, ua tas tsoom ntseeg tswv saib lawv, ua nyog leej choj teev ntuj ua thaj txi ntuj (ils sont consacrés pour prêcher l'Evangile, pour être les pasteurs des fidèles et pour célébrer le culte divin en vrais prêtres du Nouveau Testament) (LG 28).

n° 1565
Vim lub Cim Tsa Tes Hom lawv tau txais, cov leej choj nrog npoj Xa Lus txais lub Moo Zoo Leej Pleev xa lawv kom mus tshaj. Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim lawv tau txais hauv lub Cim Tsa Tes Hom xa lawv mus tshaj xo tsis yog rau ib thaj chaw, tiam sis txog puag npoo ntuj npoo ntiaj teb (PO 10), mus tshaj lub Moo Zoo kawg nkaus siab tsis xaiv chaw hlo (prêts au fond du coeur à prêcher l'Evangile en quelque lieu que ce soit) (OT 20).

n° 1567
Nrog tswv qhia koom lub Cim Tsa Tes Hom, cov leej choj yog cov twj pab tswv qhia tiam Tswv Ntuj haiv neeg. Cov leej choj nrog lawv tus tswv qhia koom tib npoj txiv yawg, tuav kab xwm nyias txawv nyias (un seul presbyterium aux fonctions diverses). Nyob tas txhua thaj chaw muaj cov ntseeg ua ib pab, cov leej choj taj tswv qhia lub chaw koom tib lub siab thiab muab tag siab nrho hlub, saib xyuas thiab pab tsoom ntseeg raws li lawv pab tau ib yam li yog tswv qhia (LG 28). Cov leej choj tsuas muaj cai ua lawv txoj kab xwm koom nrog tswv qhia ua ib ke nrog nws. Hnub txais lub Cim Tsa Tes Hom, cov leej choj cog lus rau tswv qhia thiab zoo siab mloog tswv qhia lus mus li thiab tswv qhia plhws lawv tuav lawv tes vim tswv qhia zoo siab txais lawv ua nws cov tub, nws cov kwv tij kwv npawg. Hos lawv li, lawv yuav hlub nws thiab mloog nws lus.

Tsa Tes Hom Tsob Hwb (Tub Txib)- "Los tiam los pab"

n° 1569
Theem yau hauv peb lub Cim, cov tsob hwb txais lub Cim Tsa Tes Hom lawv mus rau txoj kab ke tiam thiab pab zeej tsoom (LG 29 cf. CD 15). Thaum tsa tus tsob hwb, tswv qhia ib leeg Tsa Tes Hom tus tsob hwb, txhais tias nws yog tus pab tswv qhia leg nws txoj num tiam zeej tsoom (S. Hippolyte, trad. ap. 8).

n° 1570
Cov tsob hwb (tub txib) txais Leej Pleev cov txiaj ntsim nrog nws tshaj nws lub luag dej num (LG 41 AA 16). Lub Cim Tsa Tes Hom cov tsob hwb ua Leej Pleev tug ib yam Leej Pleev tau ua sawv daws tus tub txib « Christ qui s'est fait le "diacre", c'est-à-dire le serviteur de tous » (Mk 10,45 Lk 22,27 S. Polycarpe, ep. 5,2). Tus tsob hwb pab tswv qhia thiab cov txiv plig hauv Thaj Txi Ntuj, faib lub Cim Yug, ua lub Cim Cog Lus rau tej txij nkawm, qhuab qhia lub Moo Zoo, thov ntuj rau cov tas sim neej, khiav hauj lwm tiam ib zeej tsoom (LG 29 SC 35 AGd 16).

IV Caij Nyoog Npaj Lub Cim Tsa Tes Hom

n° 1572
Yog ib lub caij nyoog tseem ceeb hauv lub Koom Txoos ua lub Cim Tsa Tes Hom tswv qhia, leej choj thiab tsob hwb, vim li ntawd, tsoom ntseeg sawv daws yuav tuaj koom kom coob. Yog tau, yuav tsum npaj rau ib hnub chiv thiab npaj hauv lub tsev teev ntuj loj. Peb lub Cim Tsa Tes Hom no puav leej mus raws tib txog kab ke hauv ib Thaj Txi Ntuj.

n° 1573
Hauv lub Cim Tsa Tes Hom muaj peb theem, tab sis yog tib tug txhooj. Tswv Qhia tsa tes rau saum tus tib neeg taub hau thiab hais zaj thov ntuj xaiv tsa thov Tswv Ntuj pub Leej Ntuj Plig tuaj nyab tus tib neeg thiab pub cov txiaj ntsim rau nws mus ua txoj kab xwm hom tseg rau nws ( Pie XII, const. ap. "Sacramentum Ordinis": DS 3858).

V Leej twg yog tus los tsa ?

n° 1575
Leej Pleev yog tus xaiv npoj Xa Lus thiab pub nws lub peev xwm kom muaj feem nrog nws ua nws txoj dej num. Txawm Leej Pleev nyob ntawm Leej Txiv sab xis, tsis kav nws tsis tso nws haiv neeg pov tseg, niaj hnub saib ntsoov vim muaj npoj Xa Lus nws niaj hnub roos lawv, txuag lawv, nws yog tus coj lawv kev niaj hnub no tuav nws lub luag dej num (MR, éface des ôtres). Yog Leej Pleev tus pub kom tej txhia ua cov Xa Lus, lwm cov ua tswv cuab (EFX4,11). Leej Pleev sawv hauv cov tswv qhia (LG 21).

n° 1576
Lub Cim Tsa Tes Hom yog tus xa lus txoj kab xwm, cov tswv qhia yog cov sawv los taj npoj Xa Lus Yes Xus xaiv, vim li ntawd, cov tswv qhia yog cov pub kom Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim txuas los txog rau peb (LG 21), "Lawv yog npoj xa lus cov noob" (LG 20). Cov tswv qhia txais txoj kab ke Tsa Tes Hom raws li npoj Xa Lus ib txheej ua dhau ib txheej ua nyog lub Cim Tsa Tes Hom no (DS 794 802 et CIC 1012 CIO 744 747).

VI Leej twg tus los txais tau lub Cim no ?

n° 1577
Tus txiv neej nkaus xwb, ntxuav plig tas, muaj cai txais tau lub Cim no (CIC 1024). Huab Tais Yes Xus xaiv ib pab txiv neej ua npoj xa lus kaum ob leeg (Mk 3,14-19 Lk 6,12-16), npoj xa lus kuj ua tib yam li ntawd, lawv xaiv cov txiv neej yuav los pab lawv (1Tmt 3,1-13 2Tmt 1,6 Tt 1,5-9) cov txiv neej yog cov sawv los taj lawv (S. Clément de Rome, Cor. 42,4 44,3). Cov tswv qhia nrog rau cov leej choj koom Leej Pleev tib txoj kab xwm, tuav rawv pab kaum ob luag dej num kom mus txog hnub Leej Pleev rov qab tuaj. Huab Tais yog tus tso lo lus no rau lub Koom Txoos tuav rawv. Vim li ntawd, tsis yog tus poj niam yuav los txais lub Cim no thiab tuav txoj kab xwm no (MD 26-27 décl. "Inter insigniores").

n° 1578
Tsis muaj tib neeg twg tsim nyog txais lub Cim Tsa Tes Hom no. Kuj tsis muaj leej twg muaj plhus lees tias nws ua tau. Tswv Ntuj yog tus hom thiab hu los kom ua (HN He 5,4). Leej twg hnov Tswv Ntuj lub suab hu nws los txais lub Cim Tsa Tes Hom no, yuav tau qhib nws lub siab rau lub Koom Txoos soj ntsuam, lub Koom Txoos ua tus hu nws thiab muab lub Cim Tsa Tes Hom nog rau nws. Kuj tam li txoj koob hmoov, tsis muaj leej twg muaj plhus khav tias nws muaj koob hmoov dua luag tej.

n° 1579
Nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, tas txhua tus txiv neej hu los txais lub Cim Tsa Tes Hom, yog cov txiv neej muaj siab ntseeg zoo thiab zoo siab coj lub neej tab seeb kom tom thawj tos nrhw lub neej nyob saum qaum ntuj (garder le célibat "en vue du Royaume des cieux" (Mt 19,12). Tuaj yeem zoo siab muab tag lawv lub neej leg Huab Tais txoj dej num (1KLN 7,32), qee kom tag lawv tus kheej rau Tswv Ntuj thiab rau tag ib zeej tsoom neeg. Lub neej tab seeb yog lub neej tshiab lub Koom Txoos xaiv nws los zoo siab hlo ua tus coj thiab qhuab qhia Tswv Ntuj tus tswv kav lub ntuj lub teb (PO 16).

VII Lub Cim Tsa Tes Hom cov txiaj ntsim

n° 1581
Lub Cim Tsa Tes Hom pub Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim tam Leej Pleev ua Leej Pleev twj los tiam nws lub Koom Txoos. Lub Cim Tsa Tes Hom ua yus tam Leej Pleev, ua lub Koom Txoos taub hau, ua Leej Pleev txoj kab xwm leej choj, saub thiab vaj ntxwv.

n° 1582
Zoo tam zoj txais lub Cim Ntxuav thiab lub Cim Txhab zog, txais Leej Pleev txoj kab xwm hauv lub Cim Tsa Tes Hom ib zaug kav tas ib sim neej. Lub Cim no tsis muaj rov txais dua zaum ob ntxiv ( Cc. Trente: DS 1767 LG 21 28 29 PO 2).

n° 1583
Tus txais lub Cim Tsa Tes Hom no tsuas txwv tsis tso txoj kab xwm rau ua, yog tus ntawd tau ua ib qho yuam kev loj, tiam sis thim tsis tau lub Cim no rov qab (CIC 290-293 1336p1 n.3 et 5 CIC 1338p2), zoo li txoj kev muaj mus xwb rov qab tsis tau (Cc. Trente: DS 1774) zoo li teev nkaj zas lawm txhua tsis los. Lo lus Tswv Ntuj hu yus los txais lub Cim Tsa Tes Hom yus Tswv Ntuj tsis thim tsis rhuav mus tas sim neej.

n° 1584
Vim Leej Pleev yog tus ua tas puas tsav yam hauv tus txais lub Cim Tsa Tes Hom, tab nws txawm tsis tsim txiaj qhov nws tsis tsim txiaj tav kev tsis tau Leej Pleev lub peev xwm : Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim ( Cc. Trente: DS 1612 DS 1154). « S. Augustin le dit avec force: La grâce du Saint-Esprit »

Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim

n° 1585
Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim ua tus txais lub Cim Tsa Tes Hom tam Leej Pleev leej choj, xib hwb, tswv kav.

n° 1586
Tswv qhia txais Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog ua tus hau : tus coj ntug muaj zog ntug ntoob thiab xyuam xim pab lub Koom Txoos tam zoj ib leej txi hlub nws cov me nyuam, ua tswv kav saib xyuas cov pluag, cov txom nyem hauv nws xub ntiag (CD 13 et CD 16). Leej Ntuj Plig Ntshiab lub txiaj ntsim no coj nws kev mus tshaj lub Moo Zoo, rhawv kab ua tsoom ntseeg ntej taug txoj kev ntshiab huv tam Leej Pleev hauv Thaj Txi Ntuj muab nws rov ua txim los txi, tsis ntshai pub nws txoj sia los cawm nws haiv neeg :

-Txiv, koj paub neeg lub siab, pub koj tus tub txib koj xaiv ua tswv qhia, kom txawj coj koj pab yaj nog zaub, kom sawv ntawm koj ib sab leg koj txoj kab xwm tsis muaj qhov xyeej, tiam koj hnub thiab hmo ; muab tau koj lub ntsej muag los kom ze cev koj lub Koom Txoos ntshiab cov txim ; kom nws muaj kev thoob tsib ua tau txoj kab xwm thim tau tej txim txhaum raws li koj siab nyiam, mloog koj lus ua tau ncaj muaj lub peev xwm koj tau tso rau npoj xa lus…(S. Hippolyte, trad. ap. 3).

0 commentaires: