LUB CIM TXHAB ZOG

n° 1286
Cov yaj saub tau hais tseg hauv phau ntawv Cog Qub Lus tias Huab Tais tus Ntsuj Plig yuav tuaj nyob saum Leej Pleev ( HX 11,2) vim nws txoj num cawm neeg (LK 4,16-22 HX 61,1). Thaum Zam ua lub Cim Ntxuav rau Yes Xus, Leej Ntuj Plig nqes los saum nws, yog lub cim zeem tias nws yog Leej Pleev, Tswv Ntuj Leej Tub, tus yuav tuaj ( MT 3,13-17 Z 1,33-34). Leej Ntuj Plig Ntshiab xeeb nws, tas nws sim neej thiab txhua txoj num nws ua, puav leej ua nrog Leej Ntuj Plig Ntshiab uas Leej Txiv muab rau nws (Z 3,34).

n° 1287
Tsis kawg Leej Pleev thiaj txais Leej Ntuj Plig puv npo, tas nrho haiv neeg ntseeg puav leej tau txais (EXK 36,25-27 YE 3,1-2). Leej Pleev hais ntau zaus txog yuav faib Leej Ntuj Plig tuaj (LK 12,12 Z 3,5-8 7,37-39 16,7-15 HL 1,8), Nws pub hnub ua hmoov Hla (Z 20,22) hnub (Tsib Caug) Ntuj Plig nqes (HL 2,1-4). Npoj Xa Lus muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo, lawv mus tshaj « Tswv Ntuj lub koob meej » (HL 2,11) Pob Zeb hais txog Leej Ntuj Plig tuaj nyab tej siab ntsws, yog lub caij lub nyoog tshiab tuaj txog (HL 2,17-18). Leej twg mloog Npoj Xa Lus thiab tig los txais lub Cim Ntxuav, tau txais Leej Ntuj Plig cov txiaj ntsim (HL 2,38).

II Cov cim thiab kab kentawm Cim Txhab Zog

n° 1293
Huav lub Cim no, siv cov roj ntaus cim : Yog zas Leej Ntuj Plig.
Nyob hauv phau Ntawv Cog Qub Lus, roj yog lub cim ua neej nplua nuj (TC2 11,14 etc.) muaj kev kaj siab (NNQ 23,5 104,15), muab roj zaws neeg ib ce kom ntaug (cov neeg kawm tes taw nquag siv); muab roj pleev tej qhov txhab kom zoo(HX 1,6 LK10,34) roj zoo tshuaj thiab ua kom neeg cev nqaij noj qab nyob zoo.

n° 1294
Tus kawm kev ntseeg txais cov roj ua ntej lub Cim Ntxuav, yog txais kev dawb huv thiab txhawb dag txhawb zog. Tus neeg mob txais roj, yog txais roj zoo tshuaj thiab kev nplij siab. Cov roj ntshiab hauv lub Cim Ntxuav, Cim Txhab Zog thiab Cim Tiag Tes, yog lub cim hom tseg ua Tswv Ntuj tug. Cov ntseeg txais lub Cim Txhab Zog, lawv koom Yes Xus Pleev txoj dej num muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo ib yam Yes Xus, kom lawv lub neej muaj Yes Xus tus ntxhiab (2KLN 2,15).

n° 1295
Tus txais cov roj pleev nws, txais lub cim “Maim Leej Ntuj Plig Ntshiab”. Leej twg raug maim, nws sawv tus tswv npe (HP 38,18 Ct 8,6), muaj nws lub hwj chim (HP 41,42), ua nws ntiag tug(2TC 32,34) tus tub rog los tus qhev raug maim tus tswv lub cim ; muaj cim maim yog cim tseg (1V 21,8 YLM 32,10) maim cim pov thawj tus tib neeg (HX 29,11).

n° 1303
Lub Cim Txhab Zog ua kom yus hlob tuaj thiab pom deb cov txiaj ntsim yus tau txais hauv lub Cim Ntxuav. Nws pub kom peb ciaj tsheej Tswv Ntuj cov tub ki hu tau Tswv Ntu ua : « Abba, Iv, Txiv » (LM 8,15).
Nco ntsoov tias koj tau txais Leej Ntuj Plig Thoob Tsib, Ntse, Leej Ntuj Plig txawj xav thiab zog loj, Leej Ntuj Plig xyuam xim thiab tsim txiaj, Leej Ntuj Plig hwm ntuj nco ntsoov khaws tseg cov txiaj ntsim no. Leej Txiv Tswv Ntuj ntaus cim rau koj lawm, Huab Tais Leej Pleev txhab zog rau koj lawm, muab Leej Ntuj Plig Ntshiab cog hauv koj nruab siab (S. Ambroise, myst. 7,42).

n° 1304
Tib yam lub Cim Ntxuav, lub Cim Txhab Zog tsuas txais tib zaug xwb. Lub Cim Txab Zog tsuas Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim nyob mus li tsis ploj hauv peb sab ntsuj plig le "caractère" (cf. DS 1609), Yes Xus muab nws Leej Ntuj Plig los maim tus neeg ntseeg, pub ib lub zog loj tuaj txheej ntuj saud tuaj kom ua tau tim khawv (LK 24,48-49).

IV Leej twg muaj cai txais lub Cim Txhab Zog ?

n° 1306
Tas txhua leej txais lub Cim Ntxuav tsis tau txais dua lub Cim no, yuav tsum txais lub Cim Txhab Zog (CIC 889p1). Vim lub Cim Ntxuav, lub Cim Txhab Zog, lub Cim Yug los sib nres ua ke, cov neeg ntseeg yuav tsum npaj kom tau txais lub Cim Txhab Zog (CIC 890), yog tsis muaj Cim Txhab Zog thiab Cim Yug, lub Cim Ntxuav txawm zoo lawm los zoo tsis tas kev cai.

n° 1307
Tsuav yog muaj hnub nyoog paub tab lawm muaj cai txais tau lub Cim Txhab Zog. Tiam sis thaum muaj xwv txheej, tab cov me nyuam yaus tsis paub tab yuav tsum ua lub Cim Txhab Zog pub rau lawv (CIC 891 883p3).

n° 1308
Tab txawm yuav tsum paub tab lawm thiaj txais tau lub Cim Txhab Zog, tiam sis tsis txhob to taub yuam kev neeg lub cev laus thiab muaj kev ntseeg ntuj qoos txaus. Vim lub txiaj ntsim yus txais hauv lub Cim Ntxuav yog txais dawb paug, tsis muaj tus yuav khav tau tias nws thiaj tsim nyog txais. Tus me nyuam yaus kuj txais tau lub txiaj ntsim tib yam tus laus.

n° 1309
Npaj siab txais lub Cim Txhab Zog, yog cob qhia tus neeg ntseeg kom los npuab thiab swm Leej Pleev zoo dua tuaj, kom swm Leej Ntuj Plig Ntshiab, paub nws tes dej num, nws tej txiaj ntsim, mloog nws lus, kom paub leg yus lub luag hauj lwm ua neeg ntseeg tshaj lub Moo Zoo. Yus thiaj paub tias yus nyob hauv Yes Xus Pleev lub Koom Txoos neeg, nrog yus pawg ntseeg ua ib tse thiab koom ua ke nrog lub Koom Txoos (OCf prænotanda 3).

V Tus tuav xwm lub Cim Txhab Zog

n° 1312
Txiv Tswv Qhia yog tus pub lub Cim Txhab Zog (LG 26).
n° 1314

Yog thaum ib tug ntseeg yuav tu siav, txiv plig pub tau lub Cim Txhab Zog ; Tswv Ntuj yog tus ua kom peb tuaj cuag nws : « Huab Tais, koj yog tus hloov tau peb lub siab dua tshiab » (Lm 5,21). Yog peb lub siab pom Tswv Ntuj hlub peb loj npaum li, peb lub siab thiaj nrauj tau kev ua txhaum pov tseg, txhob ua thiaj tsis tub qaug Tswv Ntuj, tsis ncaim ntawm nws. Neeg lub siab thim xav yog neeg tig mus ntsia tus raug hiam vim peb cov txhaum (Z19,37 NKLias 12,10)

0 commentaires: