n° 1322
Lub txiaj ntsim loj yug tus neeg tig los ntseeg Tswv Ntuj nyob hauv lub Cim Yug. Leej twg txais lub Cim Ntxuav, nws txais cov txiaj ntsim ua noob vaj ntxwv, raws Leej Pleev tus lwj lwm, muaj Leej Ntuj Plig lub zog hauv lub Cim Txhab Zog, nws koom Huab Tais lub cev nrog tsoom ntseeg vim lub Cim Yug.

n° 1323
« Hmo nws yuav raug ntes, peb tus Huab Tais Cawm Seej muab nws lub cev thiab roj ntsha los txi tsa lub Cim Yug ua kab ke txi nco txiaj ntsim txog nws kev raug hiam saum ntoo cuam mus ib txhiab ib txhis, txog hnub nws yuav rov los ; yog lub cim tseg cia rau lub Koom Txoos Ntseeg, nws Nkauj Nyab, nco ntsoov nws tuag thiab sawv tsees rov muaj sia : Lub Cim Yug, ua cim qhia tag Huab Tais txoj kev hlub neeg, kev haum xeeb, yog pluas qav hla Leej Pleev tus kheej yog txhiam xws yug peb kom peb ntsuj plig kaj thiab lub hwj chim ib hnub twg peb yuav txais (SC 47).

I Lub Cim Yug yog tsoom ntseeg txoj sia “lub ncov”

n° 1324
Lub Cim Yug yog tsoom ntseeg txoj sia (LG 11). « Tas lwm cov cim thiab tej dej num tshaj lub Moo Zoo puav leej nyob ncig tas lub Cim Yug txhawv hauv nws tuaj mus rov los xaus hauv nws. Lub Cim Yug tuav tag lub Koom Txoos cov txiaj ntsim, yog Leej Pleev tus kheej peb txoj kev taug (PO 5).

n° 1325
Lub Cim Yug pub tau peb txais txoj sia nrog Tswv Ntuj thiab ua Tswv Ntuj haiv neeg thiaj muaj lub Koom Txoos. Lub Cim Yug yog lub ncov hauv peb txoj kev ntseeg, Tswv Ntuj ua tau lub ntiab teb ntshiab hauv Leej Pleev, thiab tib neeg teev tau Leej Pleev hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab, peb thiaj nrog tau Leej Pleev teev Leej Txiv (CdR, instr. "Eucharisticum mysterium" 6).

n° 1326
Thaum peb koom Thaj Txi Ntuj nyob ntiaj teb, peb koom qaum ntuj Thaj Txi Ntuj thiab qhib kev ua ntej txais txoj sia nyob mus tos hnub Tswv Ntuj yuav tshwm sim hauv txhua yam (1KLN 15,28).

II Yuav hu lub Cim no ua li cas ?

n° 1328
Lub Cim no muaj txiaj ntsim ntau yam raws li tej npe peb hu ntau lub rau nws. Ib lub npe nws txhais lawm ib yam :
-Thaj Cav Txiaj Ntsim, vim Thaj Txi Ntuj ua Tswv Ntuj tsaug «eucharistein» (LK22,19 1KLN 11,24) eulogein (Mt 26,26 Mk 14,22) cav lus zoo, foom hmoov zoo thaum muaj ib pluag noj raws Yus Das kev cai, cav Tswv Ntuj tes qav num : tsim lub ntuj lub teb, cawm lub sim ceeb, tsim kev ntshiab huv.

n° 1329
Yog Huab Tais pluas noj (1KLN 11,20) vim yog pluas mov kawg nws nrog nws cov thwj tim noj hmo nws yuav raug hiam thiab kuj yog pluas qhib Leej Yaj rooj tshoob saum Yes Lus Xas Les txheej ntuj saud (QYTN 19,9)

Thaj Faib Mov nco txog thaum Yes Xus foom hmoov zoo rau cov mov muab los ntais faib sawv daws (Mt 14,19 15,36 Mk 8,6 8,19), thaum pluas mov kawg (Mt 26,26 1KLN 11,24). Kuj yog lub cim cov thwj tim zeem tau nws (Lk 24,13-35), thaum chiv keeb peb cov yawg koob kuj hu lub npe no hnub sawv daws tuaj ua Thaj Txi Ntuj ua ke (HL 2,42 2,46 20,7 20,11). Lub Cim no txhais tias cov noj cov mov no, Leej Pleev lub cev, koom nrog nws ua tib lub cev (1KLN 10,16-17).

Lub Txoos cav txiaj ntsim vim tas cov ntseeg tuaj sib txoos rau qhov muag pom (1KLN 11,17-34).

III Thaj Cav Txiaj Ntsim hauv kev cawm seej

n° 1334
Hauv kev Cog Qub Lus, mov thiab cawv yog yam muab los txi Tus Tsim lub ntuj lub teb ua nws tsaug lub caij sau qoob. Thaum His Xais Lais hla hav suab puam : niaj xyoo, lawv noj pluas Hla, mov tsis muaj xab nco txog lawv huas noj sis huas kev khiav dim Hais Nkws tos teb ; mas nas lawv noj hla suab puam ua rau His Xais Lais nco ntsoov yog noj Tswv Ntuj lus ua mov tuav lawv sia (TC2 8,3). Tej mov noj niaj hnub, yog txiaj ntsim Tswv Ntuj ua raws li tej lus tau cog tseg. Lub ntim cav lus zoo (1KLN 10,16) thaum cov yus das xaus pluas mov Hla, muab los ua kev zoo siab, yog npaj tos lub Yes Lus Xes Les kawg yuav tshwm tuaj. Yes Xus tsa nws lub Cim Cav Txiaj Ntsim mov thiab cawv muaj dua ib lub ntsiab tshiab tsis yog qhov qub lawm.

n° 1335
Thaum Huab Tais foom hmoov zoo rau mov ua hwj huam muab los faib rau npoj neeg noj tsis tag, twb qhib kev qhia txog cov mov ntawm lub Cim Yug (Mt 14,13-21 15,32-39). Lub cim dej txia ua cawv nyob Kas Nas (Z 2,11) qhia ua ntej txog Yes Xus lub koob meej. Nws pluas tshoob yuav nrog tas tsoom ntseeg noj saum qaum ntuj nrog Leej Txiv, cov mloog lus yuav haus cov cawv tshiab (Mk14,25) txia ua Leej Pleev cov ntshav.

IV Kab ke ua lub Txoos Cav Txiaj Ntsim

n° 1345
Txij thaum chiv keeb tiam 2, leej ntshiab Justin tau sau tseg piav txog ua lub Thaj Txi Ntuj. Vim li ntawd, los txog niaj hnub no, peb tseem ua li thaum chiv keeb nws sau xyoo 155 piav qhia tus huab tais Antonin le Pieux (138-161) hais txog cov neeg ntseeg :
Txog hnub lawv sib sau ua thaj txi ntuj, cov nyob pem toj siab thiab nyob nram nroog lawv tuaj sib txoos ua ke qhov qub chaw…

n° 1346
Lub Thaj Txi Ntuj hla dhau niaj dhau tiam los txog peb zim txwv no tsis hloov. Nws muaj ob lub caij koom ua ib ke :
Sawv daws tuaj sib sau mloog Tswv Ntuj lo lus, txhais Tswv Ntuj cov lus thiab cev cov zaj thov ntuj

V Txoos Txi Ntuj : Cav txiaj ntsim, Hwm Huab Tais, Nws nyob hauv peb

n° 1356
Tos tsoom ntseeg sib sau tuaj sib txoos txij thaum chiv keeb los txog zim txwv no hla dhau niaj dhau tiam tsis txawv txav ntau, vim sawv daws paub peb tsis hla Huab Tais lo lus nws tau hais hmo kawg « nej ua li no mus nco ntsoov txog kuv »(1KLN11,24-25).

n° 1357
Peb nco Huab Tais lo lus, peb ua nws thaj txi ntuj. Peb tsuas muab rau Leej Txiv yam nws tus kheej muab pub rau peb : tej txiaj ntsim peb tau txais ntawm nws, mov thiab cawv, txia ua Leej Pleev lub cev thiab cov ntshav hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab cov lus peb hais raws Leej Pleev : Nws nyob nruab nrab hauv peb txawm peb tsis pom nws.

n° 1358
Vim li ntawd, Thaj Txi Ntuj yog cav lus zoo thiab ua Leej Txiv tsaug

n° 1359
Thaj Cav Txiaj Ntsim, yog lub cim Leej Pleev cawm peb saum Ntoo Cuam thiab lub Cim Cav Tswv Ntuj Txiaj Ntsim tsim tau peb. Hauv lub Cim Cav Txiab Ntsim, cev txi Leej Txiv tas puas tsav yam nws tsim los nrog Leej Pleev kev tuag thiab sawv ciaj sia rov los. Vim Leej Pleev, lub Koom Txoos muaj cuab kav ua Tswv Ntuj tsaug rau tas txhia yam zoo nyiam, zoo nkauj, ncaj ncees haus lub sim ceeb thiab hauv tib neeg.

n° 1360
Lub Cim Cav Txiaj Ntsim ua Leej Txiv tsaug, lub Koom Txoos cav lus zoo nco txog Tswv Ntuj rau tas txhia yam zoo nyob ntiaj teb no, txoj kev cawm seej, kev ntshiab huv.

n° 1361
Lub Cim Cav Txiaj Ntsim kuj yog lub Koom Txoos sawv lub sim ceeb npe qhuas Tswv Ntuj lub koob meej. Vim Leej Pleev peb thiaj muaj cuab kav cav tau lo lus zoo : Yog nws txais peb nrog nws, koom nws lo lus zoo thiab nws lo lus thov leej Txiv, nws yog tus cev lub Cim Cav Txiaj Ntsim qhuas Leej Txiv thiaj haum Leej Txiv siab.

Kab ke nco Leej Pleev lub cev yog lub Koom Txoos

n° 1362
Lub Cim Cav Txiaj Ntsim nco Leej Pleev muab nws tus kheej los ua txim hmo Hla, yog kab ke niaj hnub nco Leej Pleev hauv lub Koom Txoos kab ke teev ntuj, nws yog Leej Pleev lub cev. Peb thiaj niaj hnub seev zaj hwm lub Cim Yug “Peb nco txog koj txoj kev tuag…”

VI Pluas noj Hla

n° 1382
Hauv Thaj Txi Ntuj puav leej nco txog Huab Tais kev raug hiam saum ntoo cuam thiab pluas noj Leej Pleev lub cev thiab cov ntshav. Tiam sis Thaj Cav Txiaj Ntsim rub tsoom ntseeg mus koom kom cuag Leej Pleev. Txais Leej Pleev ua txhiam xws pub kom peb nrog nws ua tib lub cev.

n° 1383
Lub Koom Txoos sib sau ncig lub Thaj Txi Ntuj Cav Txiaj Ntsim muab ob lub cim : Lub Thaj txi Ntuj thiab Huab Tais Lub Rooj. Lub Thaj yog Leej Pleev tus kheej, nyob nruab nrab hauv tsoom ntseeg, thiab nws tus kheej ua txim cawm peb coj peb los sib haum thiab ua qaum ntuj txhiam xws yug peb « Leej Pleev lub Thaj yog dab tsi, yog lub cim Leej Pleev lub cev S Ambroise (sacr. 5,7), Lub Thaj yog Leej Pleev, Nws lub cev nyob saum Thaj (sacr. 4,7). Kab ke teev ntuj caw sawv daws koom tib lub cev « Txais mus nej sawv daws noj »

n° 1384
Huab Tais caw peb txais lub Cim Cav Txiaj Ntsim : « Kuv hais tseeb tseeb rau nej, yog nej tsis noj neeg leej tub qaij thiab haus nws ntshav, nej tsis muaj txoj sia hauv nej (Z 6,53)

n° 1385
Peb thiaj yuav tsum npaj kom tsim nyog txais Huab Tais : « Leej twg noj Huab Tais lub mov thiab haus lub ntim tsis tsim nyog nws yuav tsis lees Huab Tais lub cev thiab cov ntshav. Kom nyias tsom nyias tus kheej tus noj lub mov thiab haus lub ntim no, vim tus noj thiab haus, nws noj nws haus nws kev txiav txim, yog nws tsis lees lub cev » (1KLN11,27-29). Tus paub nws lub txim txhaum hnyav yuav tsum mus daws txhaum mam los txais lub Cim Yug.

n° 1391
Lub Cim Yug pab peb los npuab Leej Pleev. Huab Tais thiaj hais li no : « Tus noj kuv nqaij thiab haus kuv ntshav nyob hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws » (Z 6,56). Leej Pleev txoj sia nyob hauv pluas mov Cav Txiaj Ntsim : « Leej Txiv tus xa kuv tus ciaj sia tuaj, kuv ciaj hauv Leej Txiv, kuj tib yam, tus noj kuv, nws ciaj sia, vim kuv » (Z6,57)

VII Lub Cim Cav Txiaj Ntsim : "pignus futurae gloriae"

n° 1402
Lub Koom Txoos cav txog lub Cim Cav Txiaj Ntsim : Yog lub cim Cav Txiaj Ntsim nco Huab Tais lub Hmoov Hla, vim peb txais lub Cim Yug saum thaj, peb yuav tsis tshaib qaum ntuj cov txiaj ntsim thiab koob hmoov (MR, Canon Romain 96: Supplices te rogamus), lub Cim Cav Txiaj Ntsim qhib kev ua ntej txais qaum ntuj cov koob hmoov.

n° 1403
Hmo noj pluas mov kawg, Huab Tais hais rau nws cov thwj tim kom tig mus ntsia lub hmoov Hla saum qaum ntuj : Kuv hais rau nej, kuv tsis haus cov kua txiv cawv mus txog hnub kuv yuav nrog nej haus cov cawv tshiab saum kuv Txiv lub ntuj (Mt 26,29 Lk 22,18 Mk 14,25). Thaum lub Koom Txoos ua Thaj Cav Txiaj Ntsim, nws nco ntsoov lo lus cog tseg no tos ntshis ntsia ntsoov « Tus yuav tuaj » (QYTN 1,4). Nws hais tsis so lo lus no : Huab Tais Yes Xus, tuaj mas (1KLN 16,22 QYTN 22,20

n° 1404
Lub Koom Txoos paub ntsoov Huab Tais nyob nraim hauv Thaj Cav Txiaj Ntsim, niaj hnub nrog nraim peb nyob. Tiam sis peb tsis pom nws. Vim li ntawd, peb thiaj li ua Thaj Txi Ntuj "expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Jesu Christi" (Embolisme après le Notre Père; cf. Tt 2,13),

0 commentaires: