Phooj ywg tus nyiam mloog Tswv Ntuj lus,


Rov txog hnub zoo hnub huv, peb tuaj khaub zig thiab tuaj mloog Tswv Ntuj lus qhub. Tswv Ntuj cov lus peb hnov hnub no muaj ntau yam yuav nthuav. Tiam sis tsis muaj caij nyoog hais kom txhij txhua. Nyias mam thov Leej Ntuj Plig Ntshiab coj nyias kev, tuav nyias npab taug kev. Peb tsuas muab ob lub ntsiab lus los nthuav xwb.

Tsab ntawv chiv keeb hauv paus hais txog Has Nplas Has, peb tus yawg koob, thawj tus tib neeg ntseeg Tswv Ntuj. Nws yog peb tus qauv txhawb peb lub zog, thaum peb qaug zog luj luas. Nws yog peb lub kaus roos tshav roos nag, thaum peb ua xyem xyav, raug kev txob txhaj, tsis muaj tug hais lus zoo nplij peb kev tu siab kev chim. Peb yawg koob Has Nplas Has sawv ntawm peb ib sab ua peb tus cwj txheem tsis pub peb qaug, ua vuam peb khawm lawv nws qab tsob hwb Tswv Ntuj. Ua ntej nws tsis muaj leej twg cuab kab tho kev taug mus cuag Tswv Ntuj. Peb yog nws xeeb leej xeeb ntxwv, peb txais nws koob hmoov, peb raws nws kab taug nws hneev, peb teev tib tug Tswv Ntuj li nws, ua li Hmoob hais : “nyuj tuag los tshuav nyuj kub, txiv tuag los tshuav txiv tub.” Peb txais nws tej txiaj ntsim ua nyog nws tub ki, peb yuav tso siab lug rau Tswv Ntuj khov thiab ruaj zoo mpaum peb yawg koob ; nws thiaj muaj ntsej muag pom peb yog nws xeeb ntxwv nquag npaum nws teev Tswv Ntuj, mloog Leej Txiv Tswv Ntuj lus.

Peb tseem nco, Has Nplas Has yug tsis muaj tub, tiam sis nws pus tau nws tus kwv, Has Las, tus tub Los (Lot) HP11,27 raws nws ua neeg ntseeg Tswv Ntuj. Has Nplas Has thiab Los nkawd sib ncaim vim tsis muaj tshav zaub txaus nkawd ob pab tsiaj. Los xaiv cov tshav zaub mos raws ntug dej Yos Las Das, thiab vim muaj cov zos, muaj cov roog vam meej nyob raws dej. Tshuav suam roob siab, tej toj roob qhua thiab suab puam rau Has Nplas Has tsis muaj zos thiab tsis muaj neeg nyob. Has Nplas Has paub, Los yog neeg zoo li cas. Los xyiv fab kev vam meej hauv tej zos thiab tej nroog Xos Dos Mas thiab Nkos Mas Las dua txhib nws lub siab npuab Tswv Ntuj. Txheej thaud thiab niam no tsis sib txawv ntau. Kev vam meej ntxias tib neeg sib txeeb ua nom sib khib sib ntxub, txw neeg sib txheeb lag luam nrhiav kev nplua nuj, kev lom zem ua plees ua yis, muab neeg lub cev ua lag luam tsuav tau nyiaj los pauv noj pauv haus...Txij li Los ncaim nws txiv hlob Has Nplas Has, nws tsis quav ntsej txoj kev ntseeg, kev teev hawm Tswv Ntuj. Nws tuaj poob hauv nroog, nws kawm cov neeg nyob Xos Dos Mas zaj, muab nyiaj txiag saib hlob, nrhiav kev ua si, sis caum mus sib daj sib dee, mus nuam yaj tsis ua num. Thaum tshaib tuaj mus tub sab tub nyiag, huab noj huab haus, tua neeg, ua rau pej xeem suab quaj, suab nyiav, suab ntsaj tsawm thiaj nthe nqho tog Tswv Ntuj pob ntseg, ua rau Tswv Ntuj meem txom mloog tsis taus. Tswv Ntuj tuaj xa moo zoo, tuaj xa Has Nplas Has tus tub rau Has Nplas Has tus mloog Tswv Ntuj. Has Nplas Has hnov Tswv Ntuj lub suab : “Lub suab nthe Xos Dos Mas thiab Nkos Mos Las nrov kawg thiab lawv lub txhaum loj hnyav kawg.21 Kuv yuav nqes mus, kuv thiaj paub” Has Nplas Has paub ntsoov, fij no Tswv Ntuj txiav txim siab mus kom pom lub nroog, yeej yuav tsis qoos rau cov neeg. Has Nplas Has yuav tsum nrhiav tswv yim cheem Tswv Ntuj kev chim. Tsis tas li ntawd, Has Nplas Has nco txog Los, hlub nws tus tub Los thiab xav txog cov neeg hauv Xos Dos Mas thiab Nkos Mas Las, hlub lawv. Yuav ua li cas pab tau Los thiab cov neeg kom txhob raug nplua ? Has Nplas Has pom Tswv Ntuj sawv kev tsees mus, Has Nplas Has nam zog los tav kev nrog Tswv Ntuj cav pem, hais ib co lus deev Tswv Ntuj siab kom nqig : “Koj yuav rhuav tus ncaj nrog tus phem tiag los ? 24 Tej zaum muaj tsib caug tus ncaj nyob hauv plawv nroog, koj yuav rhuav tiag tsis zam rau thaj chaw vim tsib caug tus ncaj hauv nws los ? 25 Yog ua li lo lus ntawd, luag yuav thuam koj, txov tus ncaj nrog tus phem thiab ua rau tus ncaj li tus phem, luag yuav thuam koj, koj tus txiav txim rau tas daim av ua tsis haum ?” Peb pom tias Has Nplas Has txawj hais cai, txawj cheem kom Tswv Ntuj zoo siab rov los. Tswv Ntuj mloog Has Nplas Has hais ncaj ua rau Tswv Ntuj cam tsis dhau thiab thim xav. Peb tus neeg nyiam Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus, peb yuav khaws yawg koob Has Nplas Has cov lus thoob tsib no. Muaj ntau yam yuav hais tsis tag hnub no rau ntawm no. Tiam sis, muaj ob lo lus tseem ceeb :

1-Qab hau ntseeg txog Tswv Ntuj : Niaj hnub no, hauv peb lub cuab lub yig, nyob ib ncig ntawm peb, huav tsoom ntseeg Tswv Ntuj thiab huav lub teb chaws peb nyob, leej twg, npaum li cas neeg kub siab txog kev teev ntuj, saib kev ntseeg, kev tsob hwb Tswv Ntuj muaj qab hau ? Zim txwv no thiab thaum ub nyob Xos Dos Mas, tshai neeg yuav sib pauv tsis ntxiv. Nej sim ntsia niaj hnub no hauv tsoom hluas, muaj leej puav nyuag thiaj ntseeg Tswv Ntuj, los puas muaj yim puav neeg thiaj kub siab mloog Tswv Ntuj lus. Txog caij teev hawm, tej tsev teev ntuj nyob khoob vus nqha nrig tus puav nyuag pog laus, yawg laus khoov kuj kaws koom Thaj Txi Ntuj xwb. Feem coob, saib kev ntseeg tsis tsim nuj nqes dab tsi. Has Nplas Has ib leeg khwv ciaj khwv tuag tsa nws lub neej muaj noj tsis tshaib haus tsis nqhis, tiam sis Tswv Ntuj muaj nqes dua nyiaj thiab kub, nws ib leeg nquag teev ntuj tsis sav ib lub sij hawm. Tswv Ntuj txawm npau taws rau txhiab pua leej nkees los Tswv Ntuj twb txaus siab muaj ib leeg nquag, Has Nplas Has. Muaj ntau haiv neeg thuam Tswv Ntuj nyob ntiaj teb los muaj ib hais neeg hwm Tswv Ntuj. Ntawm cov neeg ntseeg Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj muaj coob leej lam muag npe ntseeg tiam sis muaj leej puav nyiam Tswv Ntuj tiag. Tus mloog Tswv Ntuj lus thaiv tau Tswv Ntuj kev npau taws vim nws hais tau lo lus ntxim Tswv Ntuj siab. Xav kom peb txhua leej hais tau lo lus haum Tswv Ntuj siab nyiam.

2-Tswv Ntuj txawj meem txom los kuj txawj ntev txawj zoo tshaj kev npau : Peb tus ntseeg Tswv Ntuj, peb yog neeg muaj txhaum. Peb lub neej txawm muaj caum, muaj txhiab pua yam tsis zoo nyiam, ua tub qaug luag tej tib neeg thiab ua rau Tswv Ntuj meem txom. Peb yuav xyaum yawg koob Has Nplas Has, yuav txawj hais tej zaj lus thov Leej Txiv Tswv Ntuj zam peb tej txhaum rau peb. Has Nplas Has cuab loj kawg tej zaum muaj 50 leej neeg ncaj ncees nyob hauv nroog. Tswv Ntuj yuav zam tsis nplua lub nroog vim cov neeg zoo ntawd. Tiam sis Has Nplas Has kuj tsis ua neeg dag, xav qhia tseeb rau Tswv Ntuj. Thaum kawg ntshai tsuas muaj 10 leej zoo xwb. Txawm muaj li xwb los twb txaus zam. Yog peb nyeem tsab ntawv mus. Thaum kawg, Tswv Ntuj tso hluav taws hlawv ob lub nroog ua hluav tag. Vim twb muaj tsis txog 10 leej zoo. Thaum kawg, Los tib leeg thiaj dim ciaj sia nyob. Peb yuav tau khwv npaum li Has Nplas Has mloog Tswv Ntuj lus. Peb yuav nquag mus daws txhaum kom txiv plig thov Tswv Ntuj zam peb cov txhaum rau peb. Tswv yuav cawm kom peb txhob raug xwv txheej ib yam li Los.

Hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo, Yes Xus kuj qhia tib yam nkaus. Peb muaj hmoo, peb los ua Yes Xus thwj tim. Yog txoj hmoo zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj hmoo, peb yuav tsis los ntseeg Tswv Ntuj, tsis los ua Yes Xus thwj tim. Peb tseem niaj hnub teev dab teev mlom, tiam tej niag dab tsis muaj hwj huam cawm tau peb. Teev dab teev mlom, yuav tsum ua dab thiab mlom kev cai. Neej yuav tsum tiam dab thiab mlom kom neej tau zoo, tsis muaj mob muaj nkeeg. Kev tiam dab, yog ib lub nra hnyav neej yuav tsum ris mus li. Neej txog twg dab caum txog twg ntaim neej noj haus. Neej yeej khib kawg los yuav tau ua dab qhev tiag thiaj tau zoo nyob. Kev ua dab kuj kis rau fab kev ua neej ua tsav. Hmoob nyiam nyiam ua cai. Luag saib tsis taus yus, ua tub qaug yus. Thaum ntawd, yuav taus hu neeg, nce txwj laus sib kho, sib hais. Thaum luag tsis lees luag tej txhaum, luag kuj tsis kam kho yus. Thaum zoo li no, ces sawv plaub loj. Neej xav txia, los txia tsis tau ua dab mus tom luag. Yog li ntawd, neej thiaj cog lus tseg, nco ntsoov, thaum twg tuaj nphav txog yus tso, mam li pauj kom tau, muab nplua kom txaus nkaus. Yog dab kev cai ntaim noj ntaim haus, nplua nyiaj nplua txiaj, kom luag them, vim luag ua tub qaug yus. Luag them hnya zog, tiam sis, vim luag poob nyiaj, poob ntsej muag lawm ces luag caws loo ntxiab tseg. Lwm hnub tso, tuaj nphav txog peb ces neej tsa, mam li hais rau mloog, kom pe hauv caug hle tawv kiag thiab yuav pauj kom hnyav tshaj thiaj zeem. Tsis tas tus neeg teev dab yuav phem. Tiam sis, yog neej teev dab, ces neej yuav phem li dab.
Fij no, peb los ntseeg Tswv Ntuj kuj tsis yog yuav zoo txij tag kis mus. Tus ntseeg Tswv Ntuj zoo tsis tshaj tus neeg teev dab thiab. Tiam sis peb los ua Yes Xus thwj tim, peb yuav mloog Yes Xus lus, kawm Yes Xus kev cai. Tus mloog Yes Xus lus, Yes Xus pub nws zoo npaum Leej Txiv Tswv Ntuj tau tiag. Peb hnov Yes Xus qhia peb teev ntuj li no : “Thim peb tej txhaum rau peb vim peb thim rau txhua leej tshuav nqi ntawm peb” Kev ua Yes Xus thwj tim, yog mloog Yes Xus lus, ua li Yes Xus qhia. Vim Yes Xus mloog Leej Txiv lus, Yes Xus ua li Leej Txiv siab nyiam. Leej Txiv xa Yes Xus tuaj qhia ntiaj teb neeg thiab tus ua Yes Xus thwj tim kom ua li Leej Txiv siab nyiam nyob ntiaj teb no, tib neeg thiaj sib haum. Thaum Yes Xus tseem nyob ntiaj teb no, Yes Xus zam cov neeg tuaj lees txhaum ntawm Yes Xus. Paj Lug, yog ib tug Fas Lis Xais siab ceev thiab tua neeg. Yes Xus zam rau nws, hu nws los ua tus tshaj xo, mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau cov neeg teev dab qhuas. Pob Zeb yog Yes Xus ib tug thwj tim nrog Yes Xus nyob tau 3 xyoos ua ke. Thaum lawv ntes tau Yes Xus cab mus tua pov tseg. Lawv hais rau Pob Zeb tias Pob Zeb twb nrog tus neeg ntawd ua ke. Pob Zeb tsis kam lees paub Yes Xus. Tiam sis Yes Xus kuj zam rau Pob Zeb, hu Pob Zeb los ua thwj tim tshaj nws lub Moo Zoo.

Tsoom phooj ywg nyiam mloog Tswv Ntuj lus. Kev ua Yes Xus thwj tim, yog ib txoj kev dav thiab loj kawg nkaus. Tas tsoom ntseeg sawv daws, peb tau txais lub Cim Ntxuav, peb yug dua tshiab, lub cev thiab ntsuj plig muaj Yes Xus lub hwj huam. Peb yuav tau tso dab qhuas tseg, tsis txhob coj lub qub siab, yuav tau zam rau cov neeg nkhaus thiab lim hiam. Peb kuj zoo li tus neeg nkhaus thiab lim hiam rau Yes Xus. Vim Yes Xus hlub peb, Yes Xus zam peb tej txhaum rau peb ib hnub npaum li cas, ib hlis npaum li cas… Vim Yes Xus twb zam rau peb, peb thiaj ua tau nws haiv neeg ua nws thwj tim. Peb yuav zam thiab hlub cov neeg tsis zoo nyiam thiaj yog mloog Yes Xus lus thiab tshaj nws lub Moo Zoo.


20.07.2010 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: