Tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,


Peb zoo siab rov tuaj sib fim mloog Tswv Ntuj cov lus ua ke. Xav kom Tswv Ntuj cov lus peb hnov hnub no, muaj nuj nqes rau peb txhua tus.

Ua ib sim neej nyob saum daim npoo av, peb yuav tsum muaj ib txoj num. Yog peb tsis ua ib txoj num dab tsi li, nej ntsia puas zoo ua neeg. Dej num muaj ntau txoj, peb ua txoj twg xav kom peb siv zog ntsos ua kom zoo, ua kom tiav. Ntseeg Tswv Ntuj, kuj yog ib txoj num loj. Tus txais kev ntseeg Tswv Ntuj, yog txais txoj hauj lwm muaj nqes tshaj. Txij peb los ua haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb nyias yuav siv zog ntsos tuav nyias txoj hauj lwm ntseeg Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj thiab teev Tswv Ntuj. Ua li, peb puas pom peb txoj kev khaub zig Tswv Ntuj muaj nqes hauv peb lub neej ? Yog peb tsis nco qab pom, peb yuav tau cuab ntsej mloog peb tus yawg koob Has Nplas Has cov lus nws hais rau peb hnub no.

Hauv Has Nplas Has thiab Xas Las nkawd lub neej, muaj ib qho kev txhawj xeeb tsaus nti. Nkawd ntshaw tub ki los sov siab, los tuav nkawd lub cuab tam. Kawg Tswv Ntuj tib leeg thiaj pab daws tau nkawd kev txhawj xeeb. Nkawd niaj hnub tos Tswv Ntuj, tiam sis nkawd tsis yog yuav nyob dawb. Txog caij txog nyoog teev hawm, nkawd rau siab ntso teev hawm Tswv Ntuj ; txog caij khwv, nkawd siv zog ntsos tu tsiaj txhu : Muaj tsiaj loj, tsiaj me khiav log laig. Nkawd muag nyuj muag yaj muaj nyiaj txhawb nkawd lub neej. Nkawd ntiav tub mab tub qhe nrog nkawd tu nkawd tej tsiaj txhu. Nkawd muaj noj muaj haus tsis tshaib tsis nqhis. Tsuas tshuav tub ki, nkawd ua tsis tau kom nkawd muaj. Tswv Ntuj thiaj yog tus pab tau nkawd. Nkawd tos Tswv Ntuj uas tshais ua hmo, tos ib xyoos tas ib xyoos tuaj, kawd laus heev tsis muaj tub ki li. Muaj ib hnub, Has Nplas Has tseem zaum ntawm qhov rooj tsev tsam phooj nkaum tshav. Ua cas nws pom peb tug txiv neej nyob ntawm nws ib sab. Nws thiaj sawv tsees mus txais lawv thiab pe lawv coj lawv los so hauv tsev. Has Nplas Has txais lawv zoo kawg, muab dej rau lawv ntxuav tes ntxuav taw, tua tus tsiaj mos thiab qab nqaij tshaj rau qhua noj, tiam qhua. Yuav kom peb kub siab tsob hwb Tswv Ntuj, peb yuav tig mus ntsia Has Nplas Has.
Yog muab Has Nplas Has los piv rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj. Peb yuav pom muaj tej yam hauv peb lub neej zoo li Has Nplas Has lub neej. Qhov sib xws ntawm Has Nplas Has thiab ntawm peb, hauv txoj kev tos Tswv Ntuj, vam Tswv Ntuj pab peb. Nyob hauv peb lub neej, hauv peb nruab siab, peb kuj tos ntshis ua cas Tswv Ntuj tsis maj zeeg ua rau peb, teb rau peb tej lus vam khom thiab lus thov Tswv Ntuj. Kuj ua rau peb poob siab, ua rau peb npau taws tag rau Tswv Ntuj.
Tiam sis muaj qhov txawv ntawm Has Nplas Has thiab peb. Has Nplas Has muaj kev tso siab rau Tswv Ntuj loj tshaj peb. Has Nplas Has txawj poob siab rau Tswv Ntuj, tiam sis nws tsis cem, tsis chim rau Tswv Ntuj. Peb poob siab rau Tswv Ntuj, peb cem thiab chim rau Tswv Ntuj, nrog Tswv Ntuj ua plaub, tsib nqe ntawm Tswv Ntuj. Peb coj Tswv Ntuj nce txwj laus. Peb hais rau ib leeg, ob leeg, kaum leej tias Tswv Ntuj tsis hlub, tsis pab peb. Peb chim, tsis tuaj teev ntuj lawm. Peb tseem khiav tav zas mus nug txiv neeb txiv muam. Peb tso Tswv Ntuj pov tseg, tuaj yeem mus khaub zig tib neeg tus tsis muaj hwj huam dab tsi, npuab tus ntaim peb noj peb haus qab tshob, yuav nws zaj. Yog peb muaj txawm peem, peb rho hnya zog txiaj nyiag, yog tsis txawm peem, peb mus luab nuj luab nqe tseev kom muas tau nyuj tau npua rau txiv neeb kho peb. Tiam sis, peb tsa ncauj dawb thov Tswv Ntuj, tsis kam poob ib nplib ua koob hmoov thov pe Tswv Ntuj, txi rau Tswv Ntuj. Peb thiab Has Nplas Has ntseeg tib tug Tswv Ntuj, peb Leej Txiv tus tsim lub ntuj lub teb. Thaum Has Nplas Has txais Tswv Ntuj, nws pe Tswv Ntuj ntsej muag ti av thov kom Tswv Ntuj tuaj so hauv nws tsev. Thaum peb mus thov Tswv Ntuj hauv tsev teev ntuj, peb mus sawv tej tug ntseg ntsees muaj ntsej muag dav fo cev lus rau Tswv Ntuj. Peb sim muab xav saib, Tswv Ntuj pom Has Nplas Has thiab pom peb tas, nej hais Tswv Ntuj xav li cas txog peb ? Peb tsis txawj zoo nyiam, Tswv Ntuj puas xav pab peb ? Peb puas txawj txaj muag rau Tswv Ntuj ? Yog peb txawj saib Huab Tais Tswv Ntuj rau nqe npaum li Has Nplas Has, Tswv Ntuj yeej tuaj ntsib peb tib yam Tswv Ntuj tuaj ntsib nws : "Kuv yuav tuaj, rov tuaj cuag koj sim neej no kom ib tug tub rau koj poj niam Xas Las" Yog ib lo lus tseem ceeb, peb leej twg tos ntshis thiab khaub zig peb Leej Txiv Tswv Ntuj, nws yuav pub rau peb yam peb tos ntshis ntawm Leej Txiv npaum li Has Nplas Has. Tsis tas li ntawd xwb, Has Nplas Has tsis paub tias peb tug txiv neej ntawd yog leej twg. Ib xyoos tom qab, thaum Has Nplas Has yug tau nws tus tub. Nws thiaj to taub tias Huab Tais Tswv Ntuj ua qhua tuaj, yog muab nws tus tub tuaj rau nws. Ntawm peb kuj tib yam, peb niaj hnub tos ntshis Tswv Ntuj tuaj cawm peb. Tswv Ntuj yuav ua qhua tuaj ntsib peb xwb, peb kuj yuav tsis paub tuaj lub caij nyoog twg. Vim li ntawd, peb txoj kev mloog Tswv Ntuj lus yog ib yam tseem ceeb yuav pub peb ntsib tau Tswv Ntuj. Vim peb tus Huab Tais Tswv Ntuj nws tuaj saib peb, nws tsis kom tub mab tub qhe caij tsheb quaj lib leb ua nws ntej li tib neeg tej nom tswv thiab vaj ntxwv. Tswv Ntuj ua nchias taw tuaj ntsib tus muaj koob muaj hmoo mloog lus tos ntshis Tswv Ntuj ua tshais thiab ua hmo tsis muaj tug paub.

Hauv tsab ntawv Moo Zoo Yes Xus kuj qhia tib yam li ntawd rau peb tsoom ntseeg sawv daws. Hauv tas tsoom ntseeg Tswv Ntuj nyob thoob ntiaj teb, yog muab sawv daws lub neej los sib piv kuj sib txawv deb, tsis zoo sib xws. Cov ntseeg nyob hauv cov teb chaws koom tshaj thiab nyob hauv cov teb chaws ywj pheej lub neej sib txawv deb kawg nkaus. Hauv cov teb chaws ywj pheej, xyov hmoov dab tsi, cov ntseeg muaj kev to tog sib sau pe hawm peb tus Huab Tais raws li peb lub siab nyiam. Cov nyob teb chaws koom tshaj, hmoov tsis zoo, raug txwv, raug quab yuam tsis pub muaj kev pe hawm Tswv Ntuj raws li nyias siab nyiam. Hauv tsoom ntseeg, ib co muaj hmoo tau kev ua ywj siab ; lwm cov tsis muaj hmoo, txoj kev kaw nti tsis pom qab ua zaj twg. Ntawm peb, peb yog cov muaj chaw thiab tau kev mloog Tswv Ntuj lus ywj peb siab. Tshuav lwm cov, lawv yuav tsum nyiag kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj txhob qhia nom tswv paub. Hauv tas tsoom ntseeg, ib txhia muaj kev ywj siab, pom qab ua neej. Lwm cov, raug kev quab yuam, ua tsis tau lub neej ywj siab.
Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws, xav kom Huab Tais cov lus muaj nuj nqes rau peb lub neej. Peb cov tau kev ywj siab, ua cas peb yuav nkim peb lub caij nyoog, tsis muab los nrhiav Tswv Ntuj, txais Tswv Ntuj. Yog peb saib Tswv Ntuj lus muaj nuj nqes rau peb tiag, peb yuav tsis kam ncua lub caij nyoog teev hawm Tswv Ntuj niaj lub lis piam. Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav nyob tsis taus peb tus kheej twj ywm tsis co taw, tsis nti hauv vaj hauv tsev. Peb yuav nrhiav kev tawm npaum tus tsiaj kaw hauv nkuaj, tus noog kaw hauv tawb, kom mus cuag tau cov raug hiam, mus saib lawv, nrog lawv sab laj, cev tes pab lawv. Peb yuav nrog lawv koom siab cev lus thov Tswv Ntuj tas zog : “Leej Txiv Tswv Ntuj, tus tsim lub sim ceeb, tus hlub peb leej tib neeg tsis txawj tag. Peb tsis muaj yam koj ntshaw, tsis muaj dab tsi pauj tau koj lub txiaj ntsim. Lub sim ceeb koj tsim muab pub peb kav, txoj sia koj pub peb muaj. Koj ua tshav ua nag ywg peb tej qoob loo, muab tsiaj nyeg tsiaj qus ua nqaij rau peb noj. Koj tsis kheev muaj ib tug me neeg tseev kom tshaib, tuag taus nqhis. Muab av peb nyob dawb. Muab dej peb haus do. Peb twb tsis pom koj txiaj ntsha txiaj ntsim ua peb Leej Txi hlub peb tag npaum li no.
Leej Txiv Tswv Ntuj, koj tib leeg tus hlub peb dhau niaj dhau tiam. Txawm peb luaj thuam, thov koj tig muag los ntsia, dauv ntsej los mloog peb lub suab nkauj suab seev qhuas koj lub siab dawb siab zoo. Koj tsis hlub, leej twg yuav hlub peb npaum koj hlub. Koj tsis plhws, leej twg yuav ces tes plhws peb lub mob pov tseg. Koj lub suab lus, suab nqee thiaj yuav nplij tau peb lub siab chim kom zoo hlo, daws tau peb kev tu siab, pub kom peb rov qab siab ua neej, muaj lub ntsej muag rov luag ntxi. Koj txhais tes tsis roos peb, Leej Txiv Tswv Ntuj, peb neeg txhaum yuav ceeb laj ua neej saum daim npoo av. Vim koj lub hwj huam txuag nraim peb tsis tseg. Txawm peb lub cev thiab ntsuj plig tiv tsis taus ntiaj teb kev ploj kev tuag. Koj twb muab ntiaj teb kev ploj kev tuag rhuav ntsoog tas, ua tau koj Leej Tub Yes Xus sawv tsees ciaj sia nyob mus li. Yog koj tib leeg, tus yuav pab peb rhuav kev ploj tuag kom ntsoog tas, pub peb sawv tsees rov muaj sia nyob mus li ib yam koj Leej Tub. Ploj tuag peb tsis txhawj tsis ntshai lawm vim koj Leej Tub ua tus txheem tus nres mus ib txhiab ib txhis.” Peb los ntseeg Tswv Ntuj tiag, tiam sis peb tseem phob fab ntau yam li Mas Tas. Peb tuaj mloog Yes Xus lub Moo Zoo hauv tsev teev ntuj, tiam sis peb siab ntsws tseem dai dhuam rau peb kev txhawj xeeb, kev nyuaj siab. Vim li ntawd, peb yuav tau kawm Mab Liab, coj li nws xaiv kev mloog yes Xus.

Ib tsoom phooj ywg, peb yuav ntsia Yes Xus lub Moo Zoo muaj nqes hauv peb txoj kev ntseeg. Tsis yog peb mus teev ntuj rau peb xwb. Peb mus teev ntuj, vim peb nrog ib tsoom ntseeg nyob thoob ntiaj teb koom tib luj cev ua tib lub siab, teev tib tug Tswv Ntuj, nrog tib neeg koom lub ntiaj teb. Tseem muaj cov neeg ntseeg tsis tau kev sib sau teev ntuj ywj lawv siab. Peb tau kev teev ntuj ywj siab, peb mus teev ntuj, muaj txiaj ntsim pab rau cov tsis muaj kev ywj siab. Yog peb tsis saib kev teev ntuj muaj nqes, peb tso kev teev hawm Tswv Ntuj pov tseg. Ntxov lig, peb yuav ntsib kev ntxhov siab loj npaum li cov ntseeg raug luag hiam. Tsis muaj yeeb ncuab nyob qhov twg yuav tuaj hiam peb. Tiam sis yog nyias lub txhaum ntxeev ua yeeb ncuab hiam nyias. Vim li ntawd, kev teev hawm Tswv Ntuj muaj txiaj ntsim rau tsoom ntseeg thiab rau tas lub ntiaj teb neeg. Tus neeg ntseeg yuav ntsia txoj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj nuj nqes hauv nws lub neej.

15. 07. 2010 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: