Tsoom phooj ywg mloog lus thiab nyiam Tswv Ntuj,


Zoo caij zoo nyoog peb rov tuaj sib fim hauv lub txoos pe hawm peb tus Huab Tais Tswv Ntuj hnub no. Vim peb nyiam Huab Tais, peb ntshaw nws kev hlub, tos nws kev pab peb, pub peb nyob thaj yeeb nyab xeeb hauv ntiaj teb no. Peb vam ntsoov Huab Tais tseem yuav txais peb nrog nws nyob ua ke saum qaum ntuj ntawm nws xub ntiag mus ib txhiab ib txhis. Vim li ntawd, peb zoo siab ua Huab Tais tsaug, khaws Huab Tais cov lus ua txiaj ua ntsig txhawb peb lub neej kom nyob kaj siab lug tsis muaj caij kawg.
Thaum ub, peb tej poj yawm txwv koob yeej hwm ntuj, tiam sis lawv hu ntuj tsis muaj npe, vim tsis muaj tus qhia ntuj npe rau lawv paub. Zim txwv no, muaj tus qhia, cov ntseeg, cov xib hwb, cov txiv plig tau qhuab qhia Tswv Ntuj npe hu li cas. Peb thiaj paub hu Huab Tais Tswv Ntuj ua : Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntsuj Plig Ntshiab. Txij li peb txiav siab, nrauj dab qhuas tu taw tseg tig los ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj lawm. Peb tau kawm kev ntseeg ntau, txais lub cim ntxuav tag, paub kab ke teev ntuj, twb niaj hnub nyeem thiab mloog Huab Tais Tswv Ntuj tej lus hauv tej Txoos Txi Ntuj, hauv tej caij nyoog, tej sij hawm teev ntuj. Peb hnov Tswv Ntuj lus ntau zaus. Peb kuj tseem nco tau Huab Tais tej lo lus, zaj puav lus hauv peb nruab siab.
Vim Tswv Ntuj hlub lub sim ceeb, hlub ntiaj teb neeg, hlub peb yog Tswv Ntuj haiv neeg. Huab Tais paub ntsoov tus yeeb ncuab kev lim hiam, hawv kev haub ntxias tib neeg kom sawv ua yeeb ncuab. Leej tib neeg yuav tsis muaj zog ib leeg sawv tiv tau tus yeeb ncuab. Txawm Tswv Ntuj haiv neeg yuav maim tsis dhau tus yeeb ncuab kev lim hiam. Tswv Ntuj haiv neeg yuav tsum npuab Tswv Ntuj tiv qawv kom yeej tus yeeb ncuab ua qauv tseg rau txhua haiv neeg pom. Tswv Ntuj tshoj Mai Xes, tus mloog lus, kom sawv qhuab qhia Tswv Ntuj txoj cai, rau tswv yim, ua chaw cuab zog pab His Xais Lais Tswv Ntuj haiv neeg. Mai Xes yog tus muab Tswv Ntuj lus sau tseg ua txhooj rau His Xias Lais tuav, ua cai qhia His Xais Lais teev, kav His Xais Lais tej siab ntsws. Txoj cai Mai Xes muab rau His Xais Lais teev tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, yog Tswv Ntuj cai muab pab cawm His Xais Lais. Tus mloog lus, hwm txoj cai, ua li Mai Xes qhia, teev txoj cai, nws teev Tswv Ntuj. Tus yuam cai, cam thawj, hla dhau Mai Xes txoj cai, nws npuab yeeb ncuab qab tshob, tsa yeeb ncuab cai thuam Tswv Ntuj. Tus teev Tswv Ntuj, npuab Tswv Ntuj, tus ntawd muaj koob hmoo, nws muaj zog hla dhau txhua txoj kev txhawj xeeb, kev tsaus ntuj hauv nws lub neej : “11 Txoj Cai kuv kom koj mloog hnub no tsis nyob dhau koj lub zog thiab lub peev xwm. 12 Tsis nyob puag qaum ntuj…Tsis nyob puag hiav txwv sab nraum ub kom koj hais tau tias : "Leej twg yuav mus…muab los qhia peb kom peb hnov thiab coj tau li hais ? "14 Vim lo lus nyob ze ntawm koj, nyob hauv koj lub ncauj, hauv koj nruab siab kom koj coj tau li hais” Peb twb los ntseeg Tswv Ntuj, los teev hawm Tswv Ntuj, peb yog Tswv Ntuj haiv neeg rau cov haiv neeg tsis hwm Tswv Ntuj ib ncig ntawm peb ib yam His Xais Lais rau cov haiv neeg teev dab qhuas txheej laus thaum ub. Cov lus Mai Xes hais thaum ub rau His Xais Lais tseem haum rau peb tiam no thiab lwm tiam kom txog hnub kawg. Cov lus Mai Xes hais rau His Xais Lais yog Tswv Ntuj lus. Cov lus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj muaj sia muaj zog. Tswv Ntuj lus hais ib tiam kav niaj txhiab ib txhis. Vim Tswv Ntuj lus ciaj sia nyob mus li ib yam Tswv Ntuj. Yav tas los, Tswv Ntuj lus qhuab qhia pab tau His Xais Lais ua siab loj siab tawv. Zim txwv no, Tswv Ntuj lus, peb yuav qhib ntsej mloog muaj txiaj ntsim nphoo ntxuas yuav pab txhawb tau peb lub neej tib yam. Tib neeg yog plua av plua tshauv, tib neeg lus tsis muaj hwj huam dab tsi. Tswv Ntuj lus muaj sia muaj zog. Tswv Ntuj tshuab pa plua av plua tshauv ciaj sia ua tib neeg. Vim li ntawd, tus tib neeg npuab Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lus txais Tswv Ntuj kev cawm, muaj sia muaj zog li Tswv Ntuj. Peb puas pom, peb tib neeg muaj hmoo loj npaum li cas. Txawm peb yog plua av plua tshauv, tsis kav Tswv Ntuj txuag peb zias, tsa peb muaj hwj chim ciaj nyog Tswv Ntuj me nyuam. Tswv Ntuj twb tsis taij dab tsi kom peb peev xwm txog. Tsuav peb nplooj siab tig los teev Tswv Ntuj, ntseeg Tswv Ntuj, peb twb ciaj nyog Tswv Ntuj neeg. Mloog Tswv Ntuj lus, tsuav yus zoo siab hlo qhib yus lub ncauj hais Tswv Ntuj lus thiab qhib yus lub siab tos txais Tswv Ntuj xwb. Tswv Ntuj tshoj Mai Xes kom qhuab qhia li ntawd rau His Xais Lais. Peb twb los ntseeg Yes Xus, peb ho qhib peb lub siab mloog Yes Xus thiab.

Thaum lub sij hawm Yes Xus tseem nyob ntiaj teb no. His Xais Lais teb kuj muaj nom tswv kav teb chaws, muaj cov neeg kawm txuj paub ntaub paub ntawv, muaj tej pej xeem txom nyem, pluag tsis txawj ntawv…Tus thoob xwm tuaj ntsib Yes Xus, yog ib tug tau kawm txuj paub ntaub ntawv, paub Mai Xes txoj cai, yog ib tug neeg ntseeg Tswv Ntuj. Lub caij ntawd, lub teb chaws His Xais Lais muaj ob pab neeg, cov nyob qab teb npe hu ua cov Yus Das. Lawv yog pab siv zog teev hawm Mai Xes txoj Cai, lawv muab siab rau teev ntuj, coj tej kab ke caiv nruj raws li txoj cai, tso nyiaj 10% ntawm lawv lub nyiaj hli rau lub Tuam Tsev Teev Ntuj. Pab nyob qaum teb hu ua cov Xas Mas Lias. Lawv tsis tshua muab siab rau ceev Mai Xes txoj Cai, tsis tshua quav ntsej, tsis caiv, tsis tso nyiaj rau lub tuam tsev teev ntuj raws li tus txhooj tus cai Mais Xes sau tseg. Hais ncaj, lawv tub nkeeg teev ntuj dua cov qab teb. Lawv tseem nyob xyaw tej pej kum neeg teev dab qhuas neeg Los Mas, neeg Hes Las, neeg Kas Nas Nias, Xis Lias…His Xais Lais ib txwm saib tej pej kum neeg qis qis, yog neeg txhaum, neeg tsis huv. Vim li ntawd, cov yawg koob Has Nplas Has, His Xas Has…lawv tsis pub lawv cov tub yuav cov nyab teev dab qhuas. Cov Xas Mas Lias ua neej nyob xyaw pej kum neeg, coj raws li neeg pej kum, tsis teev tsis hwm ntuj, txog hnub caiv tsis caiv…lawv kuj tsis ntshiab tsis huv li pej kum neeg lawm. Vim tej ntawd, cov Yus Das tsis nyiam thiab saib tsis taus cov Xas Mas Lias. Sawv daws sib thuam sib ntxub. Lawv tsis xav sib pom, tsis xav hais lus ua ke. Vim li ntawd, thaum cov thwj tim mus hla cov Xas Mas Lias zej zog tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Lawv tsis kam txais cov thwj tim. Peb kuj nco, thaum Yes Xus nrog ib tug poj Xas Mas Lias tham ntawm yawg koob Yas Kos lub qhov dej, ua rau tus poj niam ceeb tas. Vim Yes Xus, ib tug txiv neej Yus Das, muaj ntsej muag tsa ncauj nrog ib tug poj niam Xas Mas Lias hais lus…tsis tau pom dua !!!
Tus thoob xwm tuaj ntsib Yes Xus, tos ntsoov Yes Xus ib lo lus. Vim, lub teb chaws cav Yes Xus lub moo ncha ntws, yog yaj saub loj. Nws txhob txwm tuaj sim Yes Xus txog ntawm Mai Xes txoj cai : "Xib Hwb, yuav ua li cas kuv thiaj yuav muaj txoj sia nyob mus li ua kuv tug ?" Yes Xus xub teb nws txog ntawm txoj cai. Nws yog ib tug txawj ntawv, niaj hnub sau ntaub sau ntawv, nquag nyeem Mai Xes txoj cai. Nws yuav tsum pom, paub lub ntsiab lus loj, paub qhov tseem ceeb hauv txoj cai hais dab tsi : “Koj yuav hlub Huab Tais, koj tus Tswv Ntuj, tas koj siab ntsws, tas koj ntsuj plig, tas koj lub zog, tas koj lub tswv yim thiab hlub koj tus txheeb ze ib yam li koj tus kheej.” Yes Xus qhuas nws txawj teb raug lub ntsiab lus hauv txoj cai teev ntuj hwm ntuj. Tiam sis nws kuj xav kom Yes Xus paub nws nruab siab nruab ntsws. Nws yog ib tug neeg teev ntuj hwm ntuj. Nws siv zog hwm txoj cai thiab ua raws li txoj cai qhia kom ua. Tsuas tshuav tib qho ntxiv, nws xav paub, thaum txoj cai hais txog yus yuav hlub yus tus txheeb ze, puas yog hais yus tsev neeg xwb, los yus kwv tij xwb, los yus tej neej tsa xwb ? Txoj Cai hais tsis txog tus tsis txheeb ze yus. Yog li ntawd, thaum txoj Cai hais tus txheeb ze yus, txoj Cai hais txog leej twg ? Nws tos Yes Xus ib los meej : “Nws thiaj hais rau Yes Xus : Kuv tus txheeb ze yog leej twg ?”

Hais ntawm Hmoob ua ntej. Hmoob hais tias kwv tij txheeb txheeb : “koom roj koom ntshav, koom noj ib lub mis hlob, koom ib tug niam tug txiv, koom pog koom yawg” Yog koom niam tsis koom txiv los koom txiv tsis koom niam, twb kem zog lawm. Ib lub xeem, tsis koom pog yawg, lam ua kwv tij xwb. Twb deb zog lawm. Dua li lwm xeem, ces yog qhua lawm. Dua li qhua zej qhua zos ces yog mab sua, haj yam deb lawm. Ntawm peb Hmoob kev cai, tus txheeb ze yus, yog yus niam yus txiv, yus poj niam tub se, yus tsev neeg.

Hais txog lwm haiv neeg. Luag kuj xav tsis txawv peb Hmoob ntau. Tsuav yog ib tse neeg, koom ib cuab ib yig ces yog txheeb ze lawm. Tib neeg xav tib yam ntau txog ntawm kev txheeb ze.

Hais raws li kev ntseeg ntuj. Yus tus txheeb tus ze raws li kev cai ntseeg Tswv Ntuj, raws Yes Xus qhia rau tus thoob xwm, nws tsis zoo li peb leej tib neeg lub siab xav. Vim li no, peb tig los ntseeg Tswv Ntuj, peb yuav tau siv zog kawm kev cai ntseeg ntuj tiag tiag. Kev Cai ntseeg ntuj peb kawm tsis tag thiab tsis tiav hnub peb txais lub cim ntxuav. Luag tsuas thws lub hauv paus kev cai ntseeg ntuj rau peb kawm xwb, muab peb ntxuav plig lawm. Tus teev ntuj, yuav nrhiav kawm kev cai ntseeg Tswv Ntuj kom tag sim neej twb tsis thoob. Piv li yus tus txheeb ze raws li Yes Xus qhia, tsis yog yus tsev neeg nkaus xwb, tsis yog yus pab nyuag phooj ywg niaj hnub sib pom xwb. Yus tus txheeb ze, raws li Yes Xus qhia, yuav tau xam tus yus xav tsis txog, tus yus pom thawj zaug, ntsib thawj nplua ; tus yus ntshai pom thiab ntshai ntsib, kuj yog yus tus txheeb tus ze. Yes Xus qhia tus thoob xwm kom nthuav nws lub siab loj dua qub los mloog Yes Xus lus. Nyob hauv cov Yus Das, lawv tsuas pom lawv thiaj yog neeg zoo, qhuas lawv tsim txiaj, tsis muaj txhaum, hwm Mai Xes txoj cai nruj nreem, tso nyiaj rau lub Tuam Tsev Teev Ntuj tsis sav li. Lawv yog cov niaj lis piam yoo mov, caiv tsis ua num hnub xas npas tos, teev ntuj tsis tseg. Cov zoo, yog cov thawj coj, cov Fas Lis Xais, cov leej choj, cov Les Vis, cov Yus Das. Yes Xus paub lawv zaj tswv yim ; tus thoob xwm yog ib tug hauv pab Les Vis. Yes Xus paub tus thoob xwm xav li cas hauv nws siab. Cov muaj txhaum, cov tsis ntshiab tsis huv yog cov coj li cov Xas Mas Lias. Yes Xus thiaj muab zaj txhais no los piav qhia tus thoob xwm kom coj mus xav.
Muaj ob tug neeg Yus Das : tus leej choj thiab tus Les Vis, neeg txwj laus, neeg paub cai, hwm Mai Xes txoj cai nruj kawg. Tiam sis nkawd tuaj ntsib tus tib neeg raug txom nyem pw ntawm kev, nkawd tsis qhib qhov muag ntsia, tsis xav pom tus neeg txom nyem, ntshai nws thov nkawd nyiaj, thov nkawd zog pab nws. Nkawd lug kev, huas kev khiav kom dim txhob tau cev tes pab tus raug txom nyem. Nkawd yog neeg hwm ntuj, niaj hnub qhia Mai Xes txoj cai rau pej xeem. Nkawd coj tus yam ntxwv nruj npaum nkawd yuam pej xeem, tsis muaj siab ntsws.
Tus Xas Mas Lias, peb tsuas pom sab nraud xwb, zoo li nws tsis paub kev cai, tsis hwm Mai Xes txoj cai, tsis rau siab teev ntuj. Tiam sis, nws muaj ib pluaj siab zoo nkauj thiab muaj nqes tshaj pov haum tsis muaj twg paub. Peb tsuas pom nws pluaj siab ib pliag twb tsis pov khawv. Nws tsis ua tus neeg siab me, siab nqaim. Nws pom deev tus neeg raug txom nyem ua nruj nriaj pw pem teb. Mob nws siab npaum li yog nws tsev neeg. Nws tso sas ntws los puag lias, plhws zoj, muab cawv muab roj los qhwv tus neeg mob tej qhov txhab npaum li yog nws kwv tij. Muab nees thauj mus nkaum tshav, mus kho cawm kom ciaj rov los nrog nws poj niam tub se ua neej. Peb tsis paub tus Xas Mas Lias npe, cim tsis tau nws ntsej muag, nws twb mus dua toj lawm, nws tseem yuav rov los. Tiam sis xyov tav twg, laj tos txog lub caij nws rov los, maj ntsib nws dhau…xav ua nws tsaug ib los.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, Yes Xus tsis qhia tus Xas Mas Lias no lub npe rau peb paub. Tiam sis yog peb khaws Yes Xus cov lus qhia txog kev txheeb ze : “36 Lawv peb leeg no, koj xav ne, leej twg ua tus txheeb ze rau tus poob hauv cov tub sab tes ?"37 Tus no teb tias : "Yog tus tau khuv leej luag." Yes Xus hais rau nws : “Koj mus, koj ua tib yam li ntawd thiab.” Yog peg ua luag tus txheeb ze, ces peb yuav paub tus Xas Mas Lias no lub npe. Yog peb tsis mloog Yes Xus lus. Zaj txhais no, tsuas yog ib zag dab neeg zoo zoo mloog, hais laug caij laug nyoog xwb. Xav kom zaj txhais no coj tau peb txhua leej mus ntsib tus tseem Xas Mas Lias, Huab Tais Yes Xus.


07.07.2010 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: