COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 15/08/2010
( Hnub Chiv 20 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv Qhib Yav Tom Ntej 11,19;12,1-6.10
19 Tswv Ntuj lub tuam tsev nyob saum ntuj qhib plho lub xab cog nws lus tshwm plaws hauv nws lub tuam tsev, xob laim plias nroo ntws, suab nthe nqho, av qeeg nkaws thiab lawg los tsuag lug.
1 Ib lub cim loj tshwm plaws nyob saum ntuj, ib tug poj niam hnav lub hnub, lub hli nyob hauv nws qab xib taws, saum nws taub hau vij ib lub kauj kaum ob lub hnub qub,
2 Hauv nws plab mob tsheej zag, nws ntsaj nroo laws npaum yug me nyuam.
3 Tshwm nyob saum ntuj dua lwm lub cim : ib tug zaj laug hluav taws liab plaim, muaj xya lub taub hau thiab kaum tug kub, saum nws cov taub hau xya lub mom,
4 Nws tus tw rub peb npaug cov hnub qub saum ntuj muab pov rhees rau saum daim av. Tus zaj sawv ntawm tus poj niam xub ntiag tab tom yuav yug me nyuam, kom xwv thaum tus poj niam yug tau me nyuam nws yuav dhuas tus me nyuam.
5 Yug tau tus me nyuam tub, yog tus yuav coj tas txhua haiv neeg nrog tus cwj hlau ; luag nqa hlo nws tus me nyuam mus ntawm Tswv Ntuj, ntawm nws lub theej kiab.
6 Tus poj niam khiav mus hav suab puam, ntawm thaj chaw Tswv Ntuj npaj rau nws, lawv yuav yug nws ib txhiab ob puas rau caum hnub.
10 Kuv hnov ib lub suab saum ntuj nrov loj hais tias : ziag no peb tus Tswv Ntuj kev cawm thiab peev xwm thiab vaj kav tuaj lawm thiab Leej Pleev lub hwj chim, vim tus liam peb cov kwv tij liam lawv rau ntawm peb tus Tswv Ntuj xub ntiag ua hnub ua hmo raug xyeeb hlo pov tseg.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 1,39-56
39 Thaum lub hnub nyoog ntawd, Mab Liab sawv kev tsees maj nroos mus pem toj siab, pem lub nroog nyob cheeb tsam Yus Das.
40 Nws chaws mus hauv Ntxas Kas Lias tsev thiab hu Es Lis Xas Npes.
41 Xyov ua cas thaum Es Lis Xas Npes hnov dheev Mab Liab hu nws, tus me nyuam hauv nws plab dhia ib rhees thiab Es Lis Xas Npes cia li muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab puv npo nws.
42 Nws cia li tsa suab nrov hais tias : "Koj, tus muaj hmoo tshaj tsoom poj niam huv tib si thiab lub txiv hauv koj plab yog koob hmoo.
43 Yog ua cas muaj li ntawd rau kuv yuam, kuv tus Huab Tais leej niam tuaj ntawm kuv ?
44 Koj saib, thaum kuv ntsej hnov dheev koj suab lus hu kuv, tus me nyuam hauv kuv plab dhia ib rhees zoo siab hlo.
45 Thiab zoo siab heev rau tus muaj siab ntseeg yam yuav tsheej xeeb Huab Tais tau hais rau nws.
46 Mab Liab hais tias :
47 "Kuv ntsuj plig seev yees Huab Tais thiab kuv lub tswv yim hom khaj vim Tswv Ntuj tus cawm kuv,
48 Vim nws dauv muag ntsia saum nws tus ntxhais qhe pluag. Vim li ntawd, txij no mus, txhua tiam neeg yuav hais tias kuv hmoov zoo,
49 Vim tus muaj Hwj Huam ua rau kuv tej yam loj tas nrho. Ntshiab nws lub npe,
50 Nws kev khuv leej nyob tiam dhau tiam rau cov hwm nws.
51 Nws lub zog puv nws npab, ua cov muab hlob tswv yim ploj tas hauv lawv siab.
52 Nws thawb vaj ntxwv cov theej kiab nphau thiab tsa cov neeg me siab,
53 Nws muaj zoo los pub cov tshaib thiab caum cov nplua nuj khiav qhuav nquas.
54 Nws pab ntsoov nws tus tub txib His Xas Lais raws nraim nws lub siab hlub neeg,
55 Raws li nws tau cog lus rau peb cov yawg koob rau Has Nplas Has thiab nws cov xeeb ntxwv mus ib txhiab ib txhis."
56 Mab Liab tseem nrog nws nyob kwv yees peb lub hlis nws mam rov qab mus nws tsev.

0 commentaires: