COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 29/08/2010
( Hnub Chiv 22 - Xyoo C )
  • Zaj Nyeem 1 : Phau Ntawv Npes Xis Las 3,17-18.20.28-29
17 Me tub, ua koj txoj hauj lwm kom saib taus neeg, luag yuav nyiam koj tshaj tus nquag pab tib neeg.
18 Koj yim hlob, koj yim yuav ua neeg me kom ntxim Huab Tais siab.
20 Vim tus muaj hwj huam loj yog Huab Tais, cov neeg me yog cov hwm nws.
28 Tus muab hlob lub mob kho tsis tau, vim kev lim hiam ruaj cag hauv nws.
29 Tus neeg xyuam xim mloog nraim lus paj lug hauv nws nruab siab, tus thoob tsib zaj, qhib qhov ntsej lug mloog.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 14,1.7-14
1 Muaj ib zaug, nws tuaj hauv ib tug thawj Fas Lis Xais tsev, tuaj noj mov hnub xas npas tos, lawv nyas ntshi nws.
2 Muaj ib tug tib neeg phob vog sawv ntawm nws xub ntiag.
3 Teb lawv, Yes Xus hais rau cov txwj laus thiab cov Fas Lis Xais : "Hnub xas npas tos, puas tso lus kho neeg los tsis tso ?"
4 Lawv cov ntawd nyob twj ywm, nws tuav tus neeg, ua nws zoo hlo xa nws rov qab lawm.
5 Thiab hais rau lawv : “Leej twg ntawm nej tus tub los tus nyuj poob hauv ib lub qhov dej hnub xas npas tos, nej yuav tsis rub tawm tam sid ?”
6 Lawv tsis muaj cuab kav teb tau rau qhov no.
7 Nws hais ib zag paj lug rau cov neeg caw tuaj, pom lawv xaiv thawj cov txaj, nws hais rau lawv :
8 "Thaum muaj neeg caw koj mus noj tshoob, tsis txhob mus xyab ntawm thawj lub txaj, tsam muaj tus meej mom loj dua koj luag caw nws tuaj thiab.
9 Nws los tuaj, koj thiab tus caw koj yuav hais rau koj : cia lub chaw rau nws, thaum ntawd koj yuav txaj muag yog lub nyob puag nram tw.
10 Thaum luag caw koj, mus txog, mus xyab nram lub chaw puag tom tw kom xwv tus caw koj hais rau koj : 'Phooj ywg, nce los pem toj ; koj yuav tau ntsej muag ntawm tas cov nrog koj ntawm rooj.
11 Vim tus twg tsa nws tus kheej siab yuav poob ntsej muag, tus nws saib nws tus kheej qis, yuav raug tsa nws siab."
12 Nws hais rau tus caw nws tias : "Thaum koj npaj ib pluas su los ib pluas hmo, txhob hu koj cov phooj ywg, koj cov kwv tij, koj tsev neeg, los koj cov swm neeg nplua nuj kom xwv lawv caw koj thiab pauj rov tau rau koj.
13 Tiam sis, thaum koj ua ib roog qav, koj caw cov pluag, cov tu ceg, cov ceg pauv, cov dig muag.
14 Koj muaj hmoo, vim lawv tsis muaj tus tsi thim rau koj ; tiam sis luag yuav thim rau koj thaum cov ncaj ncees yuav sawv tseem rov los.

0 commentaires: