Rau hnub tim 15 lub 8 hli ntuj 2010.


Tsoom kwv tij phooj ywg txhua leej,

Hnub no yog hnub dawb hnub huv rau tas lub Koom Txoos Kav Tos Liv thiab rau tas txhua tus neeg teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj raws li peb cov yawg koob npoj Xa Lus qhuab qhia Yes Xus lub Moo Zoo tseg cia rau lub ntiaj teb neeg. Peb mloog cov yawg koob lus, ua raws li lawv qhia tseg rau peb thiaj tsis yuam kev, peb thiaj coj tau ncaj thiab haum tas ntiaj teb neeg txhua leej li Tswv Ntuj siab nyiam siab xav. Peb tsuas yoog raws li peb tus Tswv Ntuj hlub ntiaj teb neeg tus muaj tus pluag, tus teev dab teev mlom thiab tus thuam ntuj los tus hwm ntuj tas sawv daws.

Hnub no, tas tsoom ntseeg Kas Tos Liv ua hmoov nco Nkauj Xwb Mab Liab lub txiaj ntsim : Mab Liab cev ntaj ntsug thiab ntsuj plig mus nyob ntawm Huab Tais Tswv Ntuj xub ntiag lawm. Mab Liab tsis muaj qua ntxa nyob ntiaj teb no li peb tib neeg sawv daws. Nkauj Xwb Mab Liab yog thawj tug tib neeg nqaij thiab txha ntsuj plig mus ua sawv daws ntej nrog Tswv Ntuj nyob. Tsis yog hais dab neeg. Yuav kom peb to taub yooj yim, peb yuav tau piav me me txog peb kev cai Hmoob ua ntej. Piv li peb Hmoob kev cai. Hmoob muaj phaj muaj tim, muaj niam muaj txi, muaj yawg koob, yawg suab, muaj tub ki, xeeb leej xeeb ntxwv. Hmoob kev ua neej, Hmoob muaj kev sib hu, tus yau hwm tus hlob, tus tij saib tus kwv, tej xeeb leej xeeb ntxwv, tub ki hwm niam hwm txiv, hwm poj koob yawm txwv. Qhov no, tsis yog ua dab. Yog Hmoob kab ke ua neej sib hlub sib raug zoo sib khiav. Yog neej kev sib saib sib xyuas thaum tseem ciaj sia. Peb yog Hmoob, peb txawm nyob rooj teb twg, txhua tus Hmoob yeej coj li ntawd. Tiam sis ib txhia Hmoob kuj pib plhis me ntsis. Muaj dab tsi hloov, muaj dab tsi peb tso pov tseg, peb coj tus dab tsi tshiab thaum peb los coj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj ?
Yam peb tso pov tseg, peb hloov thiab coj dua tshiab yog kev teev dab qhuas. Peb tso kev teev dab qhuas pov tseg. Peb los teev, los hwm Huab Tais Tswv Ntuj. Peb yuav tsum to taub kom zoo txoj kev teev hawm Tswv Ntuj thiab kev teev dab qhuas, peb tus kheej thiaj pom qab qhia tau rau luag lwm tus. Peb tus kheej yuav tsum paub kom meej txoj xub ke teev dab qhuas thiab paub kom meej txoj xub ke teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj. Piv txwv hais txog kev mob nkeeg. Txhua tus yeej paub ntsoov, txawm peb coj kev cai dab qhuas Hmoob li qub thiab peb hloov tshiab tig los teev Tswv Ntuj. Peb tsis muaj leej twg yuav maim dhau lub mob lub ntsaj saum daim npoo av : Hmoob hais tias, nplooj tsis zeeg zoov yuav tsis nqha, tib neeg tsis ploj tsis tuag, daim av yuav tsis txaus nyob. Ib hnub twg, lub mob lub ntsaj los txog leej twg, tus ntawd txawm ua cas yeej maim tsis dhau. Qhov loj, qhov tshiab rau tus coj kev cai teev hawm Tswv Ntuj thaum muaj mob. Nws tsis hais tias yog tim dab ua mob ua ntsaj, tsis tim vij sub vij sw auv yus thiaj mob thiaj nkees. Mob loj npaum twg, txawm ua npog li Hmoob hais, txawm muaj tus ntiav nyiaj, muaj tus haub ntxias los tus neeg teev Tswv Ntuj tsis mus ua neeb ua yaig, tsis mus thawj txiv neeb txiv muam, tsis mus saib tes saib yaig, tsis mus nchuav qe, tua tsiaj saib tes saib taw, saib nplaig…tsis ua li qub lawm. Tus neeg coj kev teev hawm Tswv Ntuj muaj mob, nws nrog lub ntiaj teb neeg tiv mob tiv nkeeg yuav dej haus, yuav tshuaj kho tau li cas yuav li ntawd. Nws qaug txaj qaug lav mob hnyav npaum twg, nws tus kheej ris nws ntiag tug lub mob lub ntsaj nrog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev. This Yes Xus Pleev txoj kev hlub tib neeg, Yes Xus Pleev thiaj raug hiam kwv nws tus quab hnyav ua nws ntog, los nws nxteem sawv mus kom txog chaw. Tus neeg teev Tswv Ntuj raug mob hnyav, qaug txaj qaug lav yog zoo li tus quab nws yauv tsum tiv peem lawv peb tus Huab Tais Yes Xus qab, mus kom txog chaw, kom pom kom ntsib dheev Yes Xus. Tiam sis, vim tus teev hawm Tswv Ntuj tsis taus (Qaug zog thiab muaj kev ntseeg Tswv Ntuj tsis pov khawv). Cov ntseeg sawv daws thiab lub Koom Txoos thiaj tuaj nrog nws thov Tswv Ntuj pab nws, pub txiaj ntsim ua kom nws siab loj thiab muaj zog tiv nws lub mob kom dhau, thov txiaj ntsim ua kom nws nquag, txo nws lub mob lub ntsaj kom sib kha. Tus tso siab rau Tswv Ntuj tsis mus muas tsiaj txhu los txi li qub kev cai. Tiam sis nws thov leej choj ua ib Thaj Txi Ntuj thov koob hmoov pov nws lub cev thiab ntsuj plig kom nyob thaj yeeb. Tus tsob hwb Tswv Ntuj vam tsoom sawv daws cov ciaj thiab tas tsoom leej ntshiab tej txiaj ntsim pab nws. Vim li ntawd, tas cov Kav Tos Liv vam txog Nkauj Xwb Mab Liab lub txiaj ntsim pov thiab roos lawv sawv daws. Vim cov ntseeg Kav Tos Liv pom Nkauj Xwb Mab Liab lub txiaj ntsim loj heev. Mab Liab yog peb tus Huab Tais Yes Xus leej niam, yog lub Koom Txoos thiab tas txhua tus ntseeg leej niam. Mab Liab yog neeg ncaj neeg zoo, neeg ntshiab neeg huv. Mab Liab yog leej tib neeg tus mloog lus thiab txawj xav, txawj ua zoo nyiam, ua haum ntxim Tswv Ntuj siab tshaj plaws tej. Vim Mab Liab mloog Tswv Ntuj lus, Leej Ntuj Plig Ntshiab pom qab thiab tau kev xeeb tub hauv nws cev los ciaj neeg. Yog lub txiaj ntsim loj dua tej tib si. Mab Liab tus kheej kuj xav tsis txog tias yuav tau txais lub txiaj ntsim loj dua tej tib si ntawm Tswv Ntuj : “48 Vim nws dauv muag ntsia saum nws tus ntxhais qhe pluag. Vim li ntawd, txij no mus, txhua tiam neeg yuav hais tias kuv hmoov zoo…” Peb leej twg tawv ncauj, cam thawj tsis vam cov neeg ntshiab neeg huv tej txiaj ntsim pab tsis dua ntawm peb. Leej twg hauv peb tsoom ntseeg muaj cuab kav thuam Nkauj Xwb Mab Liab, tsis thov tsis vam Mab Liab tej txiaj ntsim pab txhawb nws kom txawj mloog nws Leej Tub Yes Xus lus, tsis dua ntawm nws. Tiam sis yog peb ua neeg teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj txawj ua ntxim Tswv Ntuj siab thiab ua tau ntxim tib neeg tus muaj thiab tus pluag siab. Peb yuav tau mloog tus muaj thiab tus pluag lus, haj tseem yuav tsum mloog Nkauj Xwb Mab Liab lus thiab haj tseem yuav siv zog mloog Yes Xus lus, peb thiaj txawj ua neeg hwm Tswv Ntuj, txawj ua ntxim Tswv Ntuj siab.
Txoj kev yuav mloog Nkauj Xwb Mab Liab lus muaj ntau txoj kev, peb yuav hais tsis tag rau ntawm no. Muaj ib txoj kev yooj yim rau peb taug, yog peb txoj kev teev saw Mab Liab, txoj yooj yim thiab peb ua kam. Tsis tas li ntawd, peb kuj tseem nco Mab Liab lo puav lus. Mab Liab tsis yog neeg hais lus ntau ntau. Tiam sis, lo puav lus peb hnov nws hais, txaus peb xav tsis tag hauv peb sim neej : “5 Nws leej niam hais rau cov tub txib : “Nws hais nej dab tsi, ua kiag Z 2,5.” Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yog ntiaj teb neeg tsoom coj dab qhuas, yog tus muaj tus pluag thiab yog tas tsoom ntseeg sawv daws thiab yog Tswv Ntuj ib tub tub ntxhais txib. Tus neeg ntseeg piv tau li Mab Liab, ua Tswv Ntuj tus ntxhais txib ntxhais qhev pluag tos Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, ua Tswv Ntuj tes qav num rau Tswv Ntuj, yug Tswv Ntuj Leej Tub, tu Yes Xus kom hlob tiav neeg cawm tag lub qab ntuj neeg. Tus neeg ntseeg yuav tau mloog Mab Liab lus, ntsia Mab Liab coj thiab ua piv txwv hauv nws lub neej. Mab Liab tseem muaj koob meej ntau yam pab peb, qhia peb tus neeg ntseeg saum daim npoo av kom mus txog thaum lub caij kawg peb lub cev thiab tsuas txha nrog peb tus ntsuj plig sawv tsees los mus pem ntuj ib yam Mab Liab. Nyob ntau thaj chaw, Nkauj Xwb Mab Liab yees tawm rau cov neeg me tsis muab hlob pom, kom pab lawv ua neeg ntseeg Tswv Ntuj ruaj khov saum daim npoo av : Rue du Bac Paris, Lourdes-France, Fatima-Portugal, Guadaloupe-Mexique…Mab Liab lub txiaj ntsim txhawb cov neeg me nyob mus li : “1 Ib lub cim loj tshwm plaws nyob saum ntuj, ib tug poj niam hnav lub hnub, lub hli nyob hauv nws qab xib taws, saum nws taub hau vij ib lub kauj kaum ob lub hnub qub…”Phau ntawv qhib yav tom ntej qhuas Mab Liab lub koob meej. Peb puas nco Bernadette ib lo lus : “Tus poj niam tim qhov tsua zoo nkauj heev tsis muaj lus piav tau thiab cim ntsa iab li lub hnub…”
Peb tsis kawg mloog Mab Liab lus xwb. Peb tseem yuav siv zog mloog Yes Xus lus peb thiaj yog Yes Xus thwj tim, thiaj yog neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj raws li Yes Xus qhia thiab raws lis npoj xa lus qhia tseg rau peb. Hnub kawg, thaum Yes Xus raug hiam dai saum ntiv ncej, peb nco Yes Xus hais li no : « 26 Yes Xus pom leej niam thiab tus thwj tim nws hlub sawv ze ib sab hais rau leej niam : « poj niam, tus no koj tub » 27 Thiab hais ntxiv rau nws tus thwj tim : « yog koj leej niam » ; txij lub sij hawm ntawd tus thwj tim coj nrog nws Z 19, 26-27. » Yog peb muaj pob ntseg mloog Yes Xus, peb hnov Yes Xus qhia tias nws leej niam kuj yog peb leej niam thiab peb yog Mab Liab cov tub cov ntxhais. Cov neeg ntseeg Kas Tos Liv nco ntsoov cov lus no hauv lawv nruab siab tsis ploj. Peb teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj raws lub Koom Txoos Kas Tos Liv kev qhuab qhia, peb ua raws li cov leej ntshiab thiab Yes Xus cov thwj tim qhia rau peb.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws, hnub no, peb ua hmoov nco txog Nkauj Xwb Mab Liab cev nqaij cev txha thiab ntsuj plig mus nyob ntawm Tswv Ntuj. Yog ib lub hmoov kom peb nco ntsoov hais tias peb leej twg mloog Yes Xus lus, muaj txiaj ntsim thiab koob hmoov pab tau peb tiag. Lub txiaj ntsim teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj ib yam peb leej niam Mab Liab, yuav coj tau peb lub cev ntaj ntsug thiab ntsuj plig mus nyob ntawm Tswv Ntuj ib yam li nws. Peb tsis txhob poob siab, txhob txhawj dab tsi txog lub sim ceeb thiab noob neej kev mob kev ntsaj, kev ploj kev tuag. Leej Pleev loj tshaj thiab muaj hwj huam tshaj pev kev txhawj xeeb. Thov kom Nkauj Xwb Mab Liab lub txiaj ntsim tuaj roos peb sawv daws.


10.08.2010 Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: