COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 12/09/2010
( Hnub Chiv 24 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv Kev Tsiv 32,7-11.13-14
7 Huab Tais hais rau Mais Xes tias : "Mus, nqes mus, vim koj haiv neeg koj tau coj tawm ntawm Hais Nkws Tos teb los, twb ua phem lawm.
8 Lawv twb maj nroos tig mus deb ntawm txoj kev kuv muab rau kom lawv ; lawv twb nchuav tau ib tug xyuas nyuj toog, lawv pe nws, lawv txi rau nws. Lawv hais tias : His Xas Lais, cov no nej cov tswv ntuj lawv yog cov coj koj tawm ntawm Hais Nkws Tos teb los."
9 Thiab Huab Tais hais rau Mais Xes tias : "Kuv pom haiv neeg no yog ib haiv neeg xwb qwb txhav.
10 Zaum no, cia twj ywm rau kuv, kuv yuav meem txom npau rau lawv muab lawv rhuav thiab kuv yuav muab koj ua ib lub teb chaws loj."
11 Mais Xes ua zoo ntxias nws tus Huab Tais Tswv Ntuj hais tias : "Vim li cas Huab Tais thiaj li meem txom npau rau koj haiv neeg, koj yog tus coj lawv tawm ntawm Hais Nkws Tos teb los nrog lub zog loj thiab txhais tes heev ?
12 Vim li cas cov Hais Nkws Tos yuav tau kev hais : 'Yog nws lim hiam nws thiaj coj lawv los tua saum roob thiab muab lawv rhuav kom tu noob saum daim av ; thov thim koj lub siab npau taws ceev thiab tso qhov phem tseg koj npaj rau koj haiv neeg.
13 Nco ntsoov Has Nplas Has, His Xas Has thiab His Xas Lais koj cov tub txib thiab koj tau cog lus cia ruaj rau lawv, vim koj tau hais rau lawv ‘Kuv yuav ua kom nej cov xeeb ntxwv huam vam coob npaum li cov hnub qub saum ntuj thiab tas thaj chaw no li kuv tau hais, kuv muab pub rau nej cov xeeb ntxwv, lawv yuav tau ua lawv tug mus ib txhis.’"
14 Huab Tais thim xav tsis ua phem raws li nws tau hais rau nws haiv neeg.

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 15,1-32
1 Tas cov sau se thiab cov muaj txhaum los ntsauv nws thiab mloog nws hais.
2 Cov Fas Lis Xais thiab cov thoob xwm ntawv yws zom zaws : “Tus neeg no tseem txais cov muaj txhaum thiab tseem koom nrog lawv noj ua ke”
3 Yes Xus thiaj hais zaj paj lug no rau lawv :
4 "Leej tib neeg twg hauv nej muaj ib puas tus yaj, muaj ib tug ploj lawm, yuav tsis tso cuaj caum cuaj tus tseg tom hav suab puav, mus raws tus ploj tseev kom tau nkaus nws ?
5 Thaum nrhiav tau muab kwv saum nws xwb pwg zoo siab hlo.
6 Thiab los txog tsev, nws hu nws cov phooj ywg thiab cov nyob ib ncig nws tuaj hais rau lawv : Nej nrog kuv zoo siab vim kuv nrhiav tau kuv tus yaj ploj lawm !
7 Kuv hais rau nej zoo siab npaum li ntawd saum ntuj tus neeg txhaum tug kheej tig hloov siab dua cuaj caum cuaj leeg ncaj tsis tas yuav tig hloov siab.
8 Los puas tus poj niam twg muaj kaum lub txiaj nyiag, yog ib lub poob lawm, yuav tsis taws teeb thiab cheb tsev ua tib zoo nrhiav tseem kom tau ?
9 Thaum nrhiav tau lawm, nws hu nws cov phooj ywg thiab cov nyob ib ncig nws tuaj hais tias : Nej nrog kuv zoo siab vim kuv nrhiav tau lub txiaj kuv ua poob lawm !
10 Kuv hais rau nej zoo siab npaum li ntawm Tswv Ntuj cov tshiab rau tus neeg txhaum tug kheej tig hloov siab.”
11 “Ib tug neeg muaj ob tug tub.
12 Tus yau ntawm nkawd hais rau leej txi : “Txiv, muab kuv tug rau kuv.” Nws faib nws lub cuab tam rau nkawd.
13 Ob peb hnub tom qab npaj tau txhij, tus tub yau tawm rooj mus ib lub teb chaws deb nyob ntawd muab nws tug phob ua neej nyob luaj thuam.
14 Thaum nws siv nws tug tas, ib sij huam, lub teb chaws tshaib plab loj. Nws pib nyob qhuav nquas.
15 Nws thiaj mus nrog ib tug ntawm cov neeg nyob txawm teb chaws ntawd. Luag xa nws mus zov npua tom luag thaj teb.
16 Nws ntshaw cov qhauv qos kom kum nws yees npaum li npua noj los tsis muaj tug pub rau nws.
17 Nws thiaj xav tau twj ywm puag hauv nws : “Kuv txiv cov tub zog npaum twg twb muaj mov nco lug noj, hos ntawm no kuv tshaib yuav tu siav.”
18 Sawv tsees, kuv yuav mus cuag kuv txiv, kuv yuav hais rau nws : “Txiv, kuv tau ua txhaum rau Ntuj thiab ntawm koj
19 Kuv tsis tsim nyog hu ua koj leej tub ntxiv. Ua rau kuv tam li koj ib tug tub zog.”
20 Nws thiaj sawv tsees rov mus cuag nws leej txi. Pom dheev nws los tsis tau txog tseem tshuav deb, ua nws txiv siab nphau npog thiab tso sas ntws tuaj qawm lias caj dab thiab nwj lias nws.
21 Leej tub tsa suab hais : “Txiv, kuv tau ua txhaum rau Ntuj thiab ntawm koj. Kuv tsis tsim nyog hu ua koj leej tub ntxiv.”
22 Leej txi hais rau nws cov tub txib : “Maj zeeg nqa daim hnav zoo tshaj los kho rau nws thiab muab nplaib los rau nws tes thiab khau rau nws taw.
23 Thiab mus coj tus xyuas nyuj rog los txi rau nws ua tsum noj nchuav ntws
24 Vim kuv leej tub no twb tuag lawm tseem rov ciaj los, twb ploj lawm tseem rov ntsib nws dua. Lawv pib ua tsum noj nchuav ntws
25 Nws leej tub hlob nyob teb lawm. Thaum nws rov los txog ze tsev, nws hnov suab nkauj suab nruas
26 Nws hu ib tug me tub los nug saib muaj xwm tus dab tsi li ntawd
27 Tus no hais rau nws : “Koj tus kwv tij los txog lawm, koj txiv muab tus xyuas nyuj rog los txi, vim nws leej tub zoo neej.”
28 Npau nws taws dheev tsis kam nkag los ; nws leej txi tawm tuaj tsa suab hlo thov nws.
29 Tus no teb rau nws leej txi : “Tau npaum no xyoo kuv tiam koj thiab tsis muaj ib zaug kuv hla dhau koj ib los, tsis muaj ib zaug koj pub ib tug thav tshis rau kuv nrog kuv cov phooj ywg ua tsum noj nchuav ntws
30 Hos koj leej tub tus noj nqos tag koj lub cuab tam nrog tej poj dee hluas rov los, koj txi rau nws tus xyuas nyuj rog.
31 Nws teb tias : “Me tub, ib txwm koj nrog kuv nyob. Tag nrho kuv tug puav leej koj tug.
32 Yuav tau ua tsum noj nchuav ntws ua kev zoo siab, vim koj tus kwv tij no tuag lawm, ciaj rov los, twb ploj lawm, rov nrhiav tau nws."


0 commentaires: