COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 19/09/2010
( Hnub Chiv 25 - Xyoo C )
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv As Mos 8,4-7
4 Nej mloog kom zoo qhov no, nej cov tsuj tus pluag thiab xav kom cov txom nyem ploj ntawm chaw.
5 Nej hais tias : « tav twg lub hli xiab thiaj dhau mus peb tau qoob muag thiab thiaj dhau xas npas peb li tau qhib nplej mog luj yeem kom tsawg nyom nqe kom siab peb dag tau tsuam peb teev.
6 Muab txiaj muas tus ruam thiab nkawm khau pauv tus pluag thiab muab kuam xua muag yuav nqe. »
7 Huab Tais cog lus tseg vim Yas Kos txoj ke khav : « Kuv nco ntsoov mus li tej yam lawv tau ua no. »

  • Lus Kav Ntawv Moo Zoo 16,1-13
1 Nws tseem hais ntxiv rau cov thwj tim : "Muaj ib tug neeg nplua nuj muaj ib tug tub txib ; luag tuaj qhia tus tswv vim tus tub txib muab tus tswv teej tug phob nkim dag.
2 Tus no hu nws tuaj thiab hais rau nws : ‘Kuv hnov hais li ntawd txog koj ; koj yuav ua ib daim ntawv xam phaj thim cov txiaj koj saib los, txij no mus, koj yuav tsis saib txiaj ntxiv.’
3 Nws rov hais rau nws tus kheej : Kuv yuav ua li cas, vim kuv tus Huab Tais rho kuv tsis pub saib ntxiv ? Kuv tsis muaj zog mus ncaws teb, mus thov khawv kuj txaj muag.
4 Kuv paub kuv yuav ua li cas kom thaum kuv raug rho tawm tsis tuav txiaj ntxiv, muaj neeg txais kuv hauv lawv tej tsev.
5 Nws hu cov luab nqi ntawm nws tus Huab Tais ib tug zuj zus tuaj ; nws hais rau thawj tug : Koj tshuav kuv tus Huab Tais npaum li cas ?
6 Tus no teb tias : Ib puas hub roj. Nws hais tias : 'Muab chaw zaum, koj muab ntawv los sau kiag tsib caug.'
7 Nws hais rau lwm tus : “Koj ne, tshuav pes tsawg ? Tus no teb tias : Ib puas kawm nplej.” Nws hais rau tus ntawd : 'Muab ntawv los sau kiag yim caum.'
8 Tus xib hwb qhuas tus tub txib siab nkhaus, txawj ntse rau yam nws tab meeg ua ; vim cov tub tiam no txawj ntse dua txoj kev kaj cov tub nrog lawv tib phaum neeg.
9 Kuv hais rau nej : "Nej kav tsij ntaus phooj ywg nrog pob nyiaj txiag nkhaus kom xwv thaum tsis muaj nws lawm, lawv yuav txais nej hauv lawv cov tsev tsam phooj nyob mus li.
10 Tus yam me tshaj cia tau siab, kuj cia siab ntau rau yam loj thiab tus tej yam me nkhaus, kuj nkhaus ntau rau yam loj.
11 Yog nej twb tsis ncaj nrog pob nyiaj txiag nkhaus, leej twg yuav cia siab rau nej yam zoo dua tej ?
12 Thiab rau luag tug nej twb ua tsis ncaj, leej twg yuav pub nej li rau nej ?
13 Tsis muaj tus tub qa tub num twg yuav tiam tau ob tug huab tais ; nws yeej yuav ntxub ib tug, hlub lwm tus ; los nws yuav nrog ib tug, thuam lwm tus. Nej yuav tiam tsis tau Tswv Ntuj thiab nyiaj txiag."


0 commentaires: