Rau hnub chiv tim 29-09-2010

Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,

Peb zoo siab rov tuaj sib fim dua hauv Thaj Txi Ntuj mloog Tswv Ntuj lus ua ke. Hnub no, Tswv Ntuj xav qhia nws cov lus rau peb kom pab tau peb ua nws tsoom tub ki xis siab. Peb nyuam qhuav mloog ob zaj nyeem tas, peb nyias xav li cas hauv nyias nruab siab ?

Hauv thawj tsab ntawv peb hnov, Tswv Ntuj tshoj saub As Mos kom cev Tswv Ntuj lus qhuab qhia tsoom ntseeg Tswv Ntuj. Vim tas tsoom ntseeg ua haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj tuaj yeem zoo siab xaiv Haub Tais Tswv Ntuj ua lawv tus Huab Tais, ua lawv niam lawv txiv saib xyuas thiab hlub lawv. Puas yog vim Huab Tais Tswv Ntuj hlub dhau, lawv tau zoo noj tau zoo nyob dhau, haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj muaj noj tsis tshaib haus tsis nqhis, tsis nco txob tsis nco txhawj dab tsi kiag. Qhov noj qhov haus, kev rhiav nyiaj txiag, kev ntshaw ua nom ua tswv, kev sib khib sib cav…txia ua xua, ua tshauv, dab xas tas nphoo sawv daws tej qhov muag plooj dig tas. Sawv daws tsis quav ntsej, tsis liam fab thuv txoj kev teev hawm Tswv Ntuj. Lub caij tsoom ntseeg raug txom nyem, lawv nco, lawv hwm, lawv xam pom Tswv Ntuj. Zim txwv lawv tau zoo tuaj, dim kev tshaib nqhis lawm. Lawv pom tej caij nyoog teev hawm Tswv Ntuj, hnub xas npas tos, hnub ntshiab hnub huv tsis muaj nuj nqes, ua leg, ua chaw tab kaum hauv lawv lub neej, ua chaw ntxhov lawv tej siab ntsws, lawv tes dej num. Tus hlob tus yau, tus laus tus hluas sawv daws xyiv fab nyob dawb, nyob khoob, tsis xav tab kaum dab tsi. Sawv daws saib tej caij nyoog teev hawm tsis muaj nuj nqes. Sawv daws xam tsis pom Huab Tais Tswv Ntuj. Sawv daws tseem saib Tswv Ntuj loj tsis cuag  kev noj haus, thiab tej nyiaj txiag.
Tsis tas li ntawd, tseem muaj coob leej hais lus thuam Tswv Ntuj. Cov pluag, cov ruam, cov txom nyem thiaj tseem vam, tseem ntseeg Tswv Ntuj. Lawv li, lawv tsis vam tsis tos Tswv Ntuj lawm. Lawv li, lawv ntse txaus, lawv lub tswv yim koob lawv lub plab lawm. Xyov puas tseem muaj Tswv Ntuj. Nquag teev ntuj npaum li ntawd, Tswv Ntuj twb tsis pub ib lub txiaj nyiag rau yus. Thaum yus muaj mob, thov Tswv Ntuj twb tsis pab yus li. Muab nyiaj mus yuav tshuaj noj zoo xwb. Thaum lawv luj neej vam meej, muaj noj seem noj so, muaj hnav tsis tag, muaj nyiaj txiag siv tsis txhawj…Lawv tsuas vam lawv tus kheej lub zog, lub tswv yim lawm xwb. Zim txwv no, lawv hlob tiav txiv thiab tiav niam. Lawv ua lub neej ruaj ntseg, yug tub yug ki hlob cuag zog tas, muaj xeeb leej xeeb ntxwv nphoo ntxuas. Tej me tub me nyuam los mus kawm txuj kawm ci, txawj ntse tas, nrhiav tau noj tau haus txhua leej. Lawv muaj ntsej muag tsa ncauj thuam Tswv Ntuj. Tej kwv tij neej tsa haj yam tsis muaj nuj nqes ntawm lawv qhov muag.
Thaum neeg zoo li no lawm, tib neeg cia li yuav sawv vaj ntxwv nyias tus kheej. Nyias muaj muaj peev xwm txaus nyias, tug tsis ntshaw tug. Tus tij hais tus kwv tsis yuav. Tus niam hais tus txiv tsis mloog. Kwv tij neej tsa tsis sib khiav, tsis sib saib sib xyuas. Lub zej lub zos tawg paim quav ua ntau pab ntau pawg tsis muaj leej twg muaj peev xwm qhuab thiab qhia kom lub zej lub zos rov thim los ua ib nqag, kom tej kwv tij neej tsa rov los sib npuab sawv ua ib ntsa, kom tej niam txiv rov sib puab cuab.
Saub As Mos qhia Tswv Ntuj cov lus hnub no, xyov hmoov dab tsi, peb nyias yuav tau ua nphoov tes cug kom zoo cov lus koob lus hmoov los nrom kom ruaj cag hauv nyias nruab siab. Tswv Ntuj tej lus koob lus hmoov no yog kob tshuaj zoo kho tau tas sawv daws txhua tus mob. Tus mob tub nkeeg kuj yuav kho tau kom nquag. Peb tsis txhob xav tias peb ua neeg ntseeg Tswv Ntuj nyob tas niaj tas xyoo hauv yus vaj yus tsev, tsis teev ntuj, tsis qhib ntsej mloog Tswv Ntuj lus los yus tseem muaj ntsej muag qhuas yus zoo. Peb yuav muaj plhus ntxiag tias peb ua neeg hwm Tswv Ntuj. Yog peb hnov saub As Mos cov lus hnub no tas, peb lub siab yog siab neeg no ntshai peb yuav txawj txaj muag rau peb. Ua neej nyob saum daim npoo av, peb yuav rua muag ntsia kom zoo lub ntuj lub teb. Peb pom txoj kab nas du, vim nas niaj hnub khiav. Hnub twg nas tseg tsis khiav nws txoj kab ces kab yeej kawg nphob. Txoj kev nkauj kev nraug kuj tib yam. Hnub twg kev nkauj kev nraug tseg ncua tsis ntoj tsis thuv cev txoj kev nkauj nraug yuav ciaj xyoob ciaj tsuag…yuav plam plaws ib sim mus ciaj hmoob ciaj luag. Txoj kev ua neeg ntseeg Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj piv tau tib yam. Peb yuav nquag teev nquag mloog Tswv Ntuj lus, peb txoj kev khaub zig Tswv Ntuj thiaj khov thiaj ruaj. Txawm hais tias tiam no, peb tsis pw txaj kub ntxhw los peb pw txaj toog txaj hlau, txaj nruab txaj ntoo thiab zaum rooj ntaub rooj mos hauv yus vaj yus tsev. Cov pw txaj kub ntxhw txheej thaud, lawv tsis quav ntsej kev teev hawm Tswv Ntuj. Lawv nyob pw ntog noj tag tej niag tus thav yaj thav nyuj, haus qaug niag khob cawv, niag ntim cawv tsis quav ntsej teev ntuj. Ib sij huam, suav rog tuaj, ntes lawv, cab lawv mus rau txim tuag tas tsis rov los. Hnub ntawd, lawv mam quaj, mam nyiav, mam hu niam hu txiv, hu ntuj pab. Ua nws lawv tu noob nrho tsis tshuav ib tug pw ntog nyob ntxiv saum Xis Yoos thiab saum Xas Mas Lias tej roob : “4 Cov nquag xyab luas saum txaj kub ntxhw thiab pw ntog ntawm tej rooj tog noj thav yaj ntawm npoj thiab sis huas dhev xyuas nyuj hauv nkuaj…Haus tsheej ntim cawv thiab pleev cov thawj roj…Ziag no, lawv yuav raug ntiab yog pab ua thawj raug cab khiav ua npoj pw ntog tu noob nrho” Tswv Ntuj cov lus hais qhia peb hnov tsis yog yuav muab peb nplua. Tsis zoo li Hmoob hais : tus raug xwv txheej, vim nws khaum nws thiaj raug xwv txheej ; los puas vim ntuj nplua nws, nws thiaj raug xwv txheej. Tswv Ntuj cov lus qhia peb kom peb siv zog thiab kub siab teev hawm Tswv Ntuj thiab hlub leej tib neeg kom tag peb lub siab. Yog peb mloog lus, peb yuav khaws Tswv Ntuj lus ua koob ua hmoov kho peb txoj kev nkees, kev khav theeb muab hlob kom peb hloov tau ua neeg nquag, neeg zoo nyiam. Hnub suav rog tuaj ntes peb, peb thiaj yuav tsis ploj mus kom tu noob li npoj nyob dawb pw ntog noj tsau haus qaug tsis txawj txob txhawj dab tsi. Tus suav rog yuav ntes peb ib hnub twg, tos peb nco tuaj ti ntawm peb, tsis yog tus zoo li cas, tsis nqa riam phom rau peb pom. Tus nqa riam phom tuaj ntes peb, peb tseem pom qab tiv thaiv tau peb tus kheej. Peb tus suav rog loj, yog av luaj yuav quas peb. Ib sij huam, tej liaj teb, tej nyiaj txiag, tej txaj chaw pw, tej vaj tse…yuav khuam tag rau tom qab. Tas tej ntawd yuav plam tag nqa tsis tau nrog peb. Yog peb tseem plam tsis muaj tus txais peb tus ntsuj tus plig ntawm nws xub ntiag kom tau nyob muaj chaw. Peb ces zoo li npoj nyob pw ntog suav rog khi cab mus lawm ploj qab ntais tu noob nrho li saub As Mos hais tseg. Peb ntsuj plig thiab siab ntsws thaum ua neej nyob twb tsis ntshaw, tsis vam txog leej twg pab. Peb twb tsis vam kwv tij neej tsa. Peb twb tsis vam Tswv Ntuj, tsis mus teev hawm Tswv Ntuj ib taws ntev niaj ntau xyoo. Kom nco ntsoov, thaum tseem ciaj sia, peb twb thuam tias tsuas yog cov ruam thiab cov pluag thiaj khaub zig, thiaj vam Tswv Ntuj pab lawv. Yus li, yus tsis ntshaw leej twg pab. Yus xaiv txoj kev twm xeeb, tawv ncauj, ua txiv ntxhias. Yus xaiv txoj kev tws, kev nyob ywj siab rau yus tus kheej, ua li yus nyiam. Yus tsis mloog leej twg qhuab leej twg qhia. Thaum suav rog ntes tau yus coj yus mus tsis tshwm qaum ntuj. Tsis txhob kiam tias Tswv Ntuj nplua yus. Tsis txhob tsub txim ntxiv rau yus. Thaum ntawd, yuav mob yus siab mus ib txhiab ib txhis.

Nyob hauv Lus Kas tsab ntawv Moo Zoo hnub no, Huab Tais Yes Xus kuj qhia tib yam li saub As Mos. Yes Xus thiaj hais zaj txhais txog tus nplua nuj thiab Las Ntxas Los, tus pluag nkawd lub neej los qhuab qhia peb.
Thaum tseem ua neej nyob, tus nplua nuj muaj noj seem noj so, hnav daim tshiab daim zoo, hnav ntaub tsuj ntaub npuag ntaug pes leev ncig yuj yeev me qab vag tsib taug du qas lug cuag kab nploos kab tsaug. Yog ib tug neeg khoom khoom, muaj phooj ywg nphoo qas ntxuas. Nws muaj lub neej zoo npaum li ntawd, tsis nco txob tsis nco txhawj. Nws xav ua dab tsi tau tag. Yuav noj yuav hnav nws tsis txhawj. Nws ua tej rooj qav noj nchuav ntws haus nchuav ntws caw tas tej phooj ywg tuaj koom. Ua ib roog tas, rov ua lwm rooj loj npaum li qub yooj yim npaum li ntawd, nyiaj txiag siv tag.
Las Ntxas Los, muaj mob qas ntsuav, ua kev txhab lwj dig thoob lub cev. Tsis muaj txoj hmoo li luag, mus khwv tsis taus, peem tuaj txog tus nplua nuj maum kaum tsev khooj chev pem teb thov khawv. Txom nyem npaum li nws da lo av li qias tib neeg dhau, tsis muaj tug xav hlub. Tshaib plab thiab nqhis dej qhuav siab qhawv npaum li, cas yuav ntshaw tej mov txeej ntawm rooj thiab kua zaub nrog pem teb. Tsa suab hlo thov los luag noj luag dub muag txig, haus dej haus cawv niag tus plab nruj nreem nyob tham luag tsheej tag hnub tsheej tag hmo. Tsis muaj tug pub taus, tsis muaj neeg hlub. Tshaib npaum twg los ua ib siab nyiaj tiag ntxeem kom dhau qhov tshaib. Txom nyem loj npaum li, tsis zoo ua neeg. Luag tsuas saib nws li tus tsiaj txhu xwb. Tsis muaj leej twg txhais tes yuav plhws nws. Kawg dev thiaj li los hlub los yaim nws tej kev txhab kom huv. Tus nplua nuj txawm tsis pom, tsis quav ntsej Las Ntxas Los kev txom nyem saum neej no, los qaum ntuj loj li tom cas, muaj tus nyob, muaj tswv kav. Las Ntxas Los tsis yog thov khawv xwb, niaj hnub tsa suab hu Tswv Ntuj pab hlub nws ua tshais ua hmo. Huab Tais Tswv Ntuj pom Las Ntxas Los kev txom nyem kawg nkaus. Tswv Ntuj kuj pom tus nplua nuj kev tau zoo, tsis txob tsis txhawj, pom nws kev dhuav neeg, tsis txawj hlub neeg, pom nws kev tub nkeeg tsis quav ntsej tus pluag ntawm nws taw rooj thiab tsis quav ntsej Tswv Ntuj tej lus qhuab qhia Mai Xes thiab cov yaj saub tau hais tseg rau sawv daws mloog.
Txog hnub av luaj quas. Las Ntxas Los nyiaj ntxeem kev tshaib kev nqhis tuag kus. Tswv Ntuj tos tsis hnyoo xa tshiab tuaj cug nws tus ntsuj tus plig mus so ntawm yawg koob Has Nplas Has xub ntiag. Tus nplua nuj ua neej nyob tsis yog tsis txawj hlub neeg xwb. Nws kuj tsis txawj noj, tsis caiv ncauj li. Khoom noj muab noj txhij, khoom haus muaj haus txhua. Ua li Hmoob piv lus : txawj noj, ces noj tau zoo nyob, tsis txawj noj ces noj ua mob. Tus nplua nuj muab noj luaj thuam dhau ua mob rau nws lub cev. Muas tshuaj los kho, tshuaj mus tshuaj ib qho tua tsis raug kab peem ntxaum thoob cev. Tus nplua nuj kuj tuag mus. Thaum ua neej nyob, neeg los nws tsis hlub, Tswv Ntuj los nws tsis vam tsis hwm. Nws tuag ces nws nyob ib leeg hauv qhov av, qhov ntuj txias teb tsaus.

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, tus nplua nuj hauv zaj txhais no tsis yog hais tus neeg muaj nyiaj txiag nkaus xwb. Tiam sis tus nplua nuj kuj yog ib tug neeg twm xeeb. Ib sim neej, nws yuav nws siab xwb, tsis mloog leej twg hais, tsis yuav leej twg qhia. Nws tuav nws lub siab khov thiab ruaj npaum nyiaj thiab kub faib tsis tau rau leej twg. Tus nplua nuj kuj yog ib tug nws khav nws ntse, ua qhov twg ua kom yeej luag, tsis hlub neeg, tsis txuag tsis hwm leej twg. Thaum nws tsis txawj hlub neeg tsis txawj hwm luag. Nws yeej thuam thiab tsis hwm Tswv Ntuj tib yam nkaus. Ib tug neeg thaum muaj txoj sia nyob tsis ntshaw, tsis txawj vam, tsis hwm, tsis teev Tswv Ntuj. Hnub nws txoj sia tu, nws puas txawj vam, txawj hwm, txawj teev Tswv Ntuj tshaj thaum nws ua neej nyob ? Yog peb mloog Yes Xus cov lus hauv zaj txhais hnub no. Daig hauv ntuj txias teb tsaus, tus nplua nuj xam pom Las Ntxas Los tau zoo saum qaum ntuj, pom nws kev txom nyem, xav txog nws cov txheeb ze tseem cia sia nyob, nws mam khum xim, mam xav txog lig, mam xav hlub neeg : “Paub li ! Paub li !”
Muaj ib lo lus meej rau peb khaws qhia peb paub tseeb hauv tsab ntawv no. Yog peb nyiam ua neeg zoo, ntshaw mloog Tswv Ntuj lus thiab hlub leej tib neeg tus zoo nyiam los tus qias neeg, tus muaj los tus pluag…nyob ntiaj teb no peb kawm ua neeg zoo nyiam tau li cas yuav txij li ntawd ; peb ntshaw Tswv Ntuj thiab hlub tib neeg npaum li cas txiaj ntsim Tswv Ntuj pub peb txais npaum li ntawd saum qaum ntuj nrog tsoom neeg siab dawb thiab mloog Tswv Ntuj lus : “Yog lawv tsis mloog Mais Xes thiab cov yaj saub, tab yog ib tug sawv tsees hauv cov tuag kuj tsis txaus lawv ntseeg.” Tus nplua nuj xav txog lig, tab Tswv Ntuj sim neej nws tsis zwm, thaum nws pom dheev ntawm qhov muag, nws mam los ua dev ntsej muag thov zwm tus tswv. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj tsis mus li ntawd. Txoj kev ntshaw Tswv Ntuj, hlub Tswv Ntuj thiab tib neeg yog mus li Mai Xes thiab cov yaj saub lus qhuab qhia, yog ua li Las Ntxas Los : ntxeem nyiaj tshaib yoo nqhis kom kawg thiab ntshaw Tswv Ntuj pab daws nws qhis mus txog thaum Tswv Ntuj hnub cawm tuaj txog nws.


23.09.2010   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: