COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 24/10/2010
( Hnub Chiv 30 - Xyoo C )
 
(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Phau Ntawv Npes Xis Las 35,12-14.16-18
12 Huab Tais yog ib tug txiav txim tsis kws leej tib neeg twg cai.
13 Nws tsis yuam tus pluag, nws mloog tus raug hiam zaj thov ntuj.
14 Nws tsis thuam tus me nyuam ntsuag lub suab taij thiab tus poj ntsuam lub suab nroo tuj taws.
16 Leej twg tiam Tswv Ntuj tas siab nrho hmoov zoo, nws lub suab taij mus tshwm txheej huab saud.
17 Tus neeg me zaj thov ntuj mus tshab txheej huab saud, yog mus tsis txog nws siab yuav tsis nqig.
18 Nws yuav nyob tsis tsheej, yog tus Nyob Siab tsis tsa muag saib nws, tsis ua yog thiab ua ncaj rau cov ncaj.


  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 18,9-14
9 Nws kuj hais lo lus no rau ib txhia cov lawv xav tau hauv lawv tus kheej lawv yog cov ncaj ncees tiam sis thuam neeg.
10 “Muaj ob tug neeg tuaj mus teev ntuj hauv tsev teev ntuj, ib tug yog Fas Lis Xais lwm tus yog neeg sau se.
11 Tus Fas Lis Xais sawv ntseg ntsees, teev li no hauv nws nruab siab : “Tswv Ntuj yom ! Kuv ua koj tsaug, vim kuv tsis zoo li lwm cov tib neeg sawv daws, tub sab, nkhaus, deev hluas, los zoo li tus sau se ntawd;
12 Ib lis piam, kuv yoo tshaib ob zaug, kuv them se rau tas txhua yam kuv yuav ua kuv tug.
13 Tus sau se sawv ib cag deb, twb tsis muaj cuab kav tsa muag ntsia saum ntuj, tiam sis ntaus nws hauv siab hais tias : “Tswv Ntuj yom ! Thov khuv leej kuv tus neeg txhaum no.”
14 Kuv hais rau nej : “Tus no rov los txog nws vaj nws tsev, nws siab yuav ntshiab si dua tus tod. Vim leej twg saib nws tus kheej siab yuav poob qis, leej twg saib nws qis yuav raug tsa nyob siab.”


0 commentaires: