Rau hnub chiv tim 03-10-2010

Ib tsoom kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,


Zoo siab rov tuaj sib fim ua ke qhib ntsej mloog Tswv Ntuj lus ntxiv. Peb tsis muaj caij nthuav kom ntxaws ntxaws. Peb tsuas piav ob peb los yam txoj kev tho me ntsis ncauj xub ke ua ntej rau sawv daws taug. Nyias mam hov riam hov txuas kom ntse mus raws Leej Ntuj Plig Ntshiab lw. Xav kom peb cim ntsoov tseg Tswv Ntuj lub suab hauv tas cov suab sab nrhoo peb pob ntseg. Peb thiaj paub lub suab twg yog Tswv Ntuj lub thiab lub suab twg tsis yog Tswv Ntuj lub hauv cov suab ncha peb pob ntseg. Yog peb npuab Tswv Ntuj ruaj thiab khov tiag, txawm peb ntsib kev txob txhawj loj npaum twg peb tau kev dai Tswv Ntuj. Yog peb mloog tsis tau thiab tsis cim ntsoov Tswv Ntuj lub suab, thaum peb ntsib kev txhawj xeeb, peb thiaj pheej mus tso siab rau tej yam nyuag tsis muaj qab hau, tsis muaj hwj huam pab tau peb li kuam thiab li yaig…tej ntawd yog tej nyuag suab nrhoo pob ntseg xwb.

Peb mloog saub Has Npas Kws piav rau peb hnub no. Nws hu Tswv Ntuj npaum li cas zaus los zoo li lub ntuj ntsiag qas to. Muaj pes tsawg zaus hauv peb lub neej, peb tau hu Tswv Ntuj thiab vam khom Tswv Ntuj daws peb tej kev txhawj xeeb pov tseg. Peb tos npaum twg los tsis pom Tswv Ntuj daws peb kev txhawj xeeb kom ploj mus. Kev nyuaj siab yim loj ntxiv tuaj rau peb. Ua cas, zoo li Tswv Ntuj nyob twj ywm ntsia peb tej siab ntsws puas ntsoog tas, ntsia peb lub neej liam txwv, ntsia lub zej zog sib cav sib ceg, ntsia lub teb chaws txhov quav niab pej xeem huab hwm txom nyem ntsuav. Zoo li Tswv Ntuj tsis quav ntsej peb dab tsi. Peb lub neej ntseeg Tswv Ntuj tsis txawv saub Has Npas Kws tej lus nws tau hais saum no. Txawm peb tsis pom Tswv Ntuj npo peb los peb tsis txhob maj poob siab, txhob ua tus neeg siab ceev siab me, chim rau Tswv Ntuj. Saub hais tias: muaj ib hnub, Tswv Ntuj teb rau saub. Tswv Ntuj kom saub muab Tswv Ntuj cov lus kos tseg rau hauv phiaj los qhuab qhia tsoom ntseeg. Saub ua li Tswv Ntuj hais. Vim Tswv Ntuj pom ua ntej tias yuav muaj neeg coob leej tuaj tsa suab hu Tswv Ntuj pab lawv yam nkaus li saub. Saub thiaj qhia tias : yam peb tsa ncauj thov Tswv Ntuj yuav pub tuaj rau peb. Kom peb tus tso siab rau Tswv Ntuj ua siab ntev tos. Ib hnub twg, peb yuav pom tshwm sim ntawm peb txhais tes : “3 Zaj yog toog kos tseg mam tshwm sim hnub kawg, yuav tsis yuam kev. Txawm nws tsis hnyoo tshwm, ua tiag tos, nws yuav tuaj tsis ntev saum no…” Txoj kev mloog Tswv Ntuj lus tsis qhia kom peb txawj ua siab ntev xwb, yog txoj kev yuav cawm tau peb. Txhob coj li tej txhia neeg, tuaj thov Tswv Ntuj pab tag, tsis pov khawv, ho mus khaub zig leej tib neeg twg ntxiv kom pab lawv ; ua li tas los tsis txaus, tseem ho yuav mus muas tsiaj txhu nrhiav thoob teb chaws kom tau tus txiv heev nyuj qhov muag yeej yeem, los tus thav npua txaij pliag, los puas tus rhaws qaib tseev plaub ntawv ntawv, vim muaj tus hais li nrhiav tseem kom tau, npaum nkaus tej tsiaj ntawd niam loj dua Tswv Ntuj, yuav thaiv tau lawv kev txhawj xeeb. Tej suab lus no, tsis yog Tswv Ntuj lub suab, yog niag tib neeg hais xwb. Peb tus tso siab rau Huab Tais, peb yuav tsum paub kom meej. Loj yog Tswv Ntuj loj, siab yog Tswv Ntuj siab. Kawg nkaus rau Huab Tais Tswv Ntuj peb yuav cia siab ntsoov. Vim li ntawd, peb yuav nco ntsoov Huab Tais Yes Xus. Tus yuav txhawb peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj kom khov kho, yog tus ua vaj ntxwv kav qaum ntuj thiab ntiaj teb, tus kav lub cev ntaj ntsug saum neej no thiab ntsuj plig. Tus kav puag ncov ntuj ka txog puag dab teb tsaus tag tib si : yog peb tus Huab Tais Yes Xus, tus Huab Tais cawm seej. Yes Xus nqes saum qaum ntuj los ciaj neeg thiab rov mus saum qaum ntuj tos peb mus nrog nws nyob ua ke. Tus kawg nkaus muaj hwj huam npo tau peb yog Huab Tais Yes Xus. Peb mloog nws lus.

Huab Tais Yes Xus nqes saum qaum ntuj los kom cawm tag lub qab ntuj neeg txhua leej, tus txawm paub ntuj los tsis paub, txawm teev ntuj, teev dab thiab teev mlom huv si. Huab Tais Yes Xus vam kom muaj ib pab neeg nrog nws leg nws txoj hauj lwm cawm neeg. Nws thiaj tsa muaj ib pab thwj tim. Lawv yog cov mus tshaj Yes Xus kev cawm neeg thoob qhov txhia chaw, mus tshaj “Yes Xus lub Moo Zoo”. Yes Xus pub kom lawv ua tau tej yam lawv xav tsis txog : pub lawv muaj hwj huam ntiab dab phem khiav. Lawv pom Yes Xus ua hwj huam kho tej tus mob ruas cev nqaij nqawm du dais, muaj peev xwm cheem tau cua daj cua dos ntsawj dej hiav txwv nphau tej twv nyob tau tus yees…Hmoob hais tias pom dua, tsis cuag ua dua. Cov thwj tim tsuas pom tej cim Huab Tais ua tau muaj muaj ceem xwb. Pom tas los cov thwj tim khaws tsis tau ib yam dab tsi tseg. Lawv tej siab ntsws tsis tsim los pom lub ntsiab Yes Xus xav qhia lawv. Zoo li cov thwj tim txoj kev ntseeg Tswv Ntuj tsis muaj zog, ntseeg tsis ti txha. Hnub no, peb hnov cov thwj taij Huab Tais kom Huab Tais txhab kev ntseeg ntxiv rau lawv : “Yog nej kev ntseeg lam luaj lub noob zaub, nej hais rau tsob txiv pos nphuab : nkoj cag mus thiab mus ruaj cag rau nruab deg hiav txwv ; nws yuav mloog nej lus…” Peb kuj tseem zoo li cov thwj tim los tseem twb tsis cuag lawv : ntseeg tsis ti txha. Txhais tau tias puas yog kev ntseeg Tswv Ntuj tseem ceeb dua tej tib si ? Puas yog kev cia siab rau Tswv Ntuj loj tshaj yam peb lub siab ntshaw, loj dua qhov peb tsa ncauj thov Tswv Ntuj pab peb ? Tsis yog tsis pub peb thov Tswv Ntuj pab peb. Yog peb kev ntseeg Tswv Ntuj lam piv tau luaj lub noob zaub, peb yuav tuav tau Tswv Ntuj tes dej num. Tswv Ntuj yuav pub peb ua tau tej yam peb xav tsis txog.
Tus nroj tsuag tsuas muaj kev cai nrhau cag ciaj sia saum daim npoo av. Tiam sis, vim peb kev ntseeg Tswv Ntuj, peb hais tau tus nroj tsuag tshais mus ciaj sia tau saum nplaim dej. Tej ntawd, kawg Tswv Ntuj thiaj muaj peev xwm ua tau. Tsis tas li ntawd, peb tsis yog lub ntiaj teb tus tswv. Tej plua av plua tshauv, dej nag, nroj tsuag, tsiaj txhu, huab cua, caij nyoog, lub ntiaj teb thiab lub sim ceeb muaj tswv tsim, muaj tswv kav, yog Huab Tais Tswv Ntuj. Loj yog Tswv Ntuj loj. Tswv Ntuj loj dua tus txhooj tus cai thiab lub caij lub nyoog. Tswv Ntuj xav hloov tus txhooj tus cai, Tswv Ntuj ua tau. Yog Tswv Ntuj pom zoo thiab txaus siab rau leej tib neeg twg. Tus ntawd yuav ua tau tej yam tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau. Tus mloog Tswv Ntuj lus thiab ua Tswv Ntuj tes qav num yog Yes Xus. Huab Tais Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Tub, tus mloog Leej Txiv lus, nqes saum ntuj los nqus ntiaj teb tib neeg npab mus saum qaum ntuj ua qaum ntuj nyab. Yes Xus ua tau Tswv Ntuj tes qav num, tsa tau neeg tuag sawv rov los. Peb tus kheej ua tsis tau li Yes Xus. Vim li ntawd, Yes Xus muaj Leej Txiv Tswv Ntuj lub hwj huam tag nrho : “Kuv hais tseeb tseeb rau nej, leej twg ntseeg kuv, nws yuav ua cov num kuv ua thiab ; nws tseem yuav ua loj tshaj ntxiv vim kuv mus cuag Leej Txiv z 14, 12” Yog peb kev ntseeg Tswv Ntuj loj li noob zaub, peb kuj yuav muaj Tswv Ntuj lub hwj huam li Yes Xus hais. Peb kuj yuav hloov tau tus txhooj tus cai kom tsob txiv pos nphuab mus ciaj sia lawm hauv hiav txwv. Txoj kev mloog Yes Xus lus coj peb ua Yes Xus thwj tim. Ua li, leej twg thiaj ua tau Yes Xus thwj tim ? Tag tsoom neeg ntseeg sawv daws puav leej yog Yes Xus thwj tim. Txij hnub peb txais lub cim ntxuav, peb nrog Yes Xus muaj Tswv Ntuj lub hwj huam nyob ntiaj teb no. Peb nrog Yes Xus tuav num tes qav num cawm ntiaj teb neeg. Tus mloog Yes Xus lus, nws tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Nws ua Yes Xus thwj tim, ua Yes Xus tub ntxhais txib. Peb twb ntseeg Yes Xus, tag peb sawv daws puav leej yog Yes Xus cob tub txib ntxhais txib.
Hnub no, Yes Xus qhia ib los txog kev ua tub txib. Yog peb pom txoj kev ua tub txib, ua qhev nyob ntiaj teb no. Peb thiaj yuav to taub Yes Xus. Yog peb to taub Yes Xus, peb thiaj yuav ntshaw thiab zoo siab ua Yes Xus cov tub qhe. Nyob ntiaj teb no, leej twg muaj ib tug qhev. Tus tswv yuav tsis caw nws tus qhev mus zaum ntawm rooj mov ua nws ntej. Tus qhev yuav sia nws daim ntaub xub tiam tus tswv, rau mov rau tus tswv noj ua ntej thiaj yog kev cai. Vim txoj kev txoj cai mus ua luag tub txib, ua luag qhev, yeej yuav tsum leg qav leg num kom tiav tag tib si rau luag. Twb siv zog ntso ua kom zoo tshaj, maj nroos ua kom tiav haum caij haum nyoog rau luag raws li luag kom ua. Tsis kav, luag tsis lam cev tes los txaum yim ua tus qhev tsaug. Vim tus neeg ua qhev tsuas yog ib tug me nyuam neeg dog dig.
Hais txog ua Yes Xus tub txib, ua Yes Xus qhev. Yes Xus txib peb kom ua dab tsi ? Kom peb ua Yes Xus tes qav tes num : hlub tus neeg pluag thiab tus neeg txhaum, cev tes plhws, cev tes puag tus qias neeg rau hauv xub ntiag, zam rau tus tshuav peb nuj nqes, zam tus yeeb ncuab lim hiam…Yog peb mloog Yes Xus, peb kuj zoo li tus qhev mloog nws tus tswv lus. Txawm peb mloog Yes Xus lus, peb tsuas zoo li Yes Xus tus qhev dog dig xwb. Yog hais dab tsis li ntawd ? Tus tswv ntawd yog nyuag tib neeg xwb. Tus qhev twb ua txhij ua txhua zoo tag rau nws tus tswv nyuag tib neeg xwb. Ntawm peb ne ? Tswv Ntuj yog Huab Tais Yes Xus. Loj yog Yes Xus loj, hwj huam yog Yes Xus muaj. Peb txhua leej txhua tus ntxhuav plig, peb puas leg tej qav num Yes Xus kom peb ua tiav tag rau Yes Xus ? Peb puas siv zog leg tej qav num tiav tag zoo tag rau Yes Xus npaum tus tub txib ua rau nws tus tswv nyuag tib neeg xwb ? Peb sim xav saib peb puas sawm zoo ?

Ib tsoom phooj ywg sawv daws, txawm peb tsis tsim nyog thiab tsis phim ua Yes Xus cov tub qhe. Tsis kav Yes Xus twb xaiv tau peb tuav nws tes dej num. Peb twb ntxuav plig tas, txais Yes Xus lub hwj huam ua Yes Xus tes qav num rau Yes Xus. Peb zoo siab hlo mloog Yes Xus lus : “10 Ntawm nej tib yam nkaus, thaum nej ua tas txhua yam kom nej ua, nej yuav hais : Peb yog nyuag qhev dog dig, ua tiav tas yam peb yuav tsum ua.” Thaum Yes Xus hais tias peb yog nyuag qhev dog dig. Tsis yog Yes Xus thuam peb los saib tsis taus peb. Yog ib lo lus qhuab qhia qhib peb lub siab tias Yes Xus hlub peb txhua leej tag siab nrho. Peb leej twg hlub nws tus yeeb ncuab li Yes Xus qhia, ntawm ib zeej tsoom neeg xub ntiag, peb tsuas yog Yes Xus ib niag qhev dog dig. Peb ua tiav txoj num peb yuav tsum ua rau Yes Xus xwb. Tiam sis, nyob saum qaum ntuj, peb yog tus zaum ntawm Leej Yaj tsum mov tiam mej zeeg. Leej Yaj yuav hnav nws lub zam los tiam peb: “Kuv hais tseeb rau nej, nws yuav muab siv los sia, kom lawv zaum ntawm rooj qav, nws yuav rau rau ib leeg zuj zus noj Lk12,37” Peb yog Yes Xus tus qhev dog dig nyob ntiaj teb no. Tiam sis, saum qaum ntuj, Yes Xus saib peb loj kawg. Hnub ntawd, yog hnub ntshiab hnub huv, Leej Yaj yuav muab nws lub hwj chim tsa peb rau lub chaw siab. Peb yuav pom dheev, peb tsis tsim nyog txais Leej Yaj lub txiaj ntsim loj cuag li. Ntshai twb tsis muaj ib lo lus peb yuav teev tau rau peb tus Huab Tais Yes Xus : “Huab Tais, kuv twb tsis muaj yam dab tsi pauj tau koj lub txiaj ntsim hlub kuv npaum li ntawd.”

01.10.2010    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: