Rau hnub chiv tim 10-10-2010

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg,

Yog zoo caij zoo nyoog, peb tau rov tuaj mloog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj tej lus koob lus hmoov tshav peb ntuj. Vim peb tib neeg lub neej, nyias twb ntsib dua thiab pom dua los lawm. Ua cas muaj hnub ntuj kaj nrig rau luag, ho pos huab nti thiab teb tsaus ntais tsis pom qab ua neej rau yus. Yog peb txawj mloog, Tswv Ntuj cov lus hnub no yuav tshav peb ntuj yam tsis muaj dab tsis pauj tau.

Nyob hauv zaj nyeem ib, Ntawv Ntshiab vaj ntxwv phau ob, piav txog yawg Nas As Maas lub neej. Nws yog neeg Xis Lias, tsis paub teev Huab Tais Tswv Ntuj li Mais Xes txoj cai qhia tsoom tub kis His Xais Lais teev Tswv Ntuj. Nas As Maas yog ib tug thawj tub rog, muaj koob muaj npe ncha ntws. Tiam sis nws raug kev nyuaj siab, ua lub neej tsaus ntuj nti, tsis muaj tus pab tau nws. Nws tau ib tug mob phem : mob ruas.
Tsis hais txheej thaud thiab tiam no. Leej tib neeg ces tiam twg los zoo tib yam pauv tsis ntxiv. Thaum tib neeg ceeb thiab tau ntshai tuaj lawm ces cuag li poob plig tas. Thaum neej tau ntshai tuaj lawm, dab, neej twb tsis ntshai npaum neej rov ntshai neej. Ruas yog yam mob neej txhawj thiab ntshai kawg kiag. Ruas yog yam tsiv mob neej kho tsis tau. Ruas ua tib neeg ntsej muag khis, tes taw nqws, ua tib neeg liam txwv ciaj khaub yuav ntoog mus txog hnub txoj sia tu. Kawg tsis pom qab ua dab tsis rau tus ruas. Luag thiaj li coj ruas mus nrauj zoo, kom ntsej tsis hnov muag tsis pom. Hmoob txheej laus thiaj qhia txheej hluas kom nyob hauv tsev liaj qhov rooj khov kho tsam ruas tuaj ruas los tsev. Txheej no txawm muaj tshuaj kho tau ruas los neeg yeej ntshai qees. Luag thiaj pheej hais tej tub mus yuav nyab, tsa tej ntxhais ua neej, kom mus yuav tej caj hmoob keeb los huv ces los zoo : “Yuav noj nceb yuav tau taug cav, yuav poj yuav sev yuav xaiv neej xaiv tsav” Lub ncauj tsis hais los vim siab ntsws nshai ruj rwg tsam nkawg tau ruas paug caj hlav ces ncau.
Yawg Nas As Maas ua luag tus thawj tub rog los nws tau niag tsiv mob ruas thoob ib ce ua neej tsis qab siab. Nws tus ntxhais qhev thiaj kom nws tuaj cuag saub Es Lis Xais pab nws. Tau tus mob phem dhau lawm ces tsuas tos ntsoov puas muaj tus pab tau yus nyob rooj teb twg. Hnov tsis tseeb nws tus ntxhais qhev lus, nws sawv tsees taug kev tuaj mus. Tuaj txog saub, nws vam tias saub yuav yoj teg yim taw muaj muaj ceem rau nws qhov muag pom tsim nyog qhuas. Tiam sis, saub kom nws nqes mus raus tus nyuag dej Yos Las Das xyas zaus, tsis txaus ntseeg hlo thiab cuag li muab nws thuam. Ua rau nws meem txom, tuaj puag Das Mas, Xis Lias teb tuaj txog. Tshuaj los tsis muab, dab tsi los tsis ua, kom yus mus raus nyuag dej qhuav qhuav xwb. Nkim caij nkim nyoog tuaj ib zaug deb tag npaum li, npau taws thiab yws : “Tej dej ntws nto nyob Das Mas pauv tsis tau los ua cas, khiav rov qab.” Tiam sis, cov tub txib sawv daws cheem thiab hais zom zaws kom ua siab ntev, mloog saub lus. Peb pom tau tias Nas As Maas tsis muab hlob li luag tej nom, nws mloog nws tej tub mab tub qhe lus. Yog Nas As Maas saib nws lub hwj chim ua nom loj, ntshai nws yuav tsis mloog tus twg hais. Nas As Maas thiaj ua tiag mus raus dej los. Ua ciav, ruas ploj lawm du lug, nws cev nqaij mos qas nyoos tuaj tiag.
Yawg Nas As Maas tuaj cuag saub, tsis tuaj tes dawb tes npliag tuaj. Nws qhwv nyiaj qhwv txiaj nqa tsoos maj tsoos ntuag. Muab ib nkawm luj thauj ob nras nyiaj nras kub nrog khaub ncaws hnav tuaj ua txiaj ntsim thov saub pab daws nws kev tsaus ntuj. Ziag no, dim plaws ruas zoo huv si, muab ob nras nyiaj nras kub rau saub ua Tswv Ntuj tsaug thiab ua saub tsaug. Los saub Es Lis Xais yig yig tsis kam yuav li. Thaum kawg, nws thiaj thov kom saub tso lus pub nws xuas ob tug luj thauj ob nras av mus tsev : “17 Nas As Maas hais tias : Dab tsi los yig tsis kom pub li, ua li thov pub rau koj tus tub txib ib nras av rau nkawm luj thauj vim koj tus tub txib yuav tsis ua txim txi lwm cov tswv ntuj ntxiv, tsuas kawg rau Huab Tais.” Nas As Maas pom His Xais Lais tus Tswv Ntuj thiaj yog tus tseem thiab txawj hlub neeg. Nws cov nyiaj cov kub ob tug luj thauj quj qees twb pauj tsis tau Tswv Ntuj lub txiaj ntsim, twb pauv tsis tau saub lo lus koob lus hmoov. Tsis tas li ntawd, cov av nyob His Xais Lais teb muaj nqes tshaj nws ob nras nyiaj thiab kub. Cia thov saub thauj ib qho av mus ua tshuaj, mus ua qhov txos, ua zaub ua mov noj, mus puab thaj txi ntuj, hlawv yaj hlawv tshis txi Huab Tais Tswv Ntuj…Los txog tav no, tej dab, tej huab tais nws nrog luag ua txij tog txij peg tsis muaj nuj nqes dab tsi, tsis yog Tswv Ntuj. Cia muab tas tej dab qhuas ntawd thim, muab nrauj pov tseg lam ua yus leg dag tsis muaj hwj huam pab tau yus. Tsuas muaj tib tug thiaj tseem Tswv Ntuj xwb, tus nyob His Xais Lais teb : “Saib, kuv paub tias tsis muaj dua lwm tus Tswv Ntuj nyob ntiaj teb no, tsuas kawg nyob His Xas Lais teb !” Peb yuav nco ntsoov Nas As Maas tej lus no. Peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj yuav tau coj peb lub siab kom loj kom dav cuag li peb tus Huab Tais Tswv Ntuj peb teev thiab peb ntseeg. Saub sawv Tswv Ntuj npe qhuab qhia Tswv Ntuj lus rau cov neeg teev Tswv Ntuj, haiv neeg His Xais Lais. Saub kuj cev Tswv Ntuj lus rau tej neeg teev dab qhuas li Nas As Maas. Tswv Ntuj tau cawm His Xais Lais dim kev quab yuam ua vaj ntxwv Fas Las Oos qhev los nyob twj lij teev Tswv Ntuj. Tswv Ntuj cawm Nas As Maas dim ruas los nyob siab kaj lug zoo siab hlo teev Tswv Ntuj tsis thaub qab mus zwm dab ntxiv. Saub ua Tswv Ntuj tus tub txib tshaj Tswv Ntuj lus rau ntiaj teb neeg. Peb puas pom Huab Tais Tswv Ntuj loj li ntuj loj, dav li teb dav. Huab Tais Tswv Ntuj hlub ntiaj teb neeg txhua leej txhua tus. Peb leej twg ncaj mloog saub lus. Huab Tais Tswv Ntuj kuj yuav cawm tus ntawd kom dim kev txhawj xeeb tib yam nkaus Tswv Ntuj cawm His Xais Lais thiab cawm yawg Nas As Maas. Peb tsis yog lam xav lam hais, niaj hnub no, yog peb thov, Tswv Ntuj yeej pab tau peb txhua leej.
Ze xyoo 1930, muaj ib co Txiv Plig Fab Kis mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, nyob Canada qaum teb, rau cov neeg nyob ncov ntiaj teb tau ntev xyoo. Cov neeg tsis muaj leej twg tig los ntxuav plig, los ua neeg ntseeg Yes Xus. Muaj ib hnub, Txiv Plig Gérard, tau txais ob tsab ntawv tuaj Fab Kis teb tuaj. Hauv ob lub hnab ntawv, ib lub ntim ib tsab ntawv. Lwm lub, ntim ib co hmoov av nqa los ntawm leej ntshiab Thérèse Me Nyuam Yes Xus lub qua ntxa, nyob Lisieux, Fab Kis teb. Txiv Plig Gérard muab cov hmoov av nphoo rau cov neeg nws mus nrog nyob. Txij tag kis rov yav, cov neeg txawm tuaj taij thov thim dab qhuas tig los ua neeg ntseeg Yes Xus. Tej lub cim me me no qhia peb pom Tswv Ntuj tej koob hmoov loj npaum li cas. Huab Tais Tswv Ntuj tsis pluag txiaj ntsim. Tim li cas Huab Tais Tswv Ntuj tsis pluag txiaj ntsim ? Tsis hais txheej laus thaud, txheej no, los tiam neeg twg kuj tib yam. Txawm yog tus neeg ntseeg teev Tswv Ntuj, tus neeg teev dab qhuas, tus twg ua neeg ncaj ncees, hwm luag tej, saib taus luag, ua siab dawb paug pe thov Tswv Ntuj pab. Huab Tais Tswv Ntuj mloog tag nrho txhua leej. Vim li ntawd, peb hmoob lub yeem ntuj puas yog lub loj tshaj plaws, peb hmoob tsa ncauj hu Tswv Ntuj pab ? Tswv Ntuj kuj cawm Hmoob pab Hmoob. Vim Tswv Ntuj hlub Hmoob, Tswv Ntuj thiaj cawm Hmoob dim kev ua dab qhev los ua neej ywj siab teev Tswv Ntuj. Thaum peb hais tias Tswv Ntuj tsis pluag txiaj ntsim, saub, tus mloog Tswv Ntuj lus muaj cuab kav txais Tswv Ntuj cov txiaj ntsim khuv leej neeg faib tau rau lwm tus neeg txais, yim ua Tswv Ntuj cov txiaj ntsim khuv leej neeg huam vam. Tswv Ntuj cov txiaj ntsim tsis paub nqig, neeg yim txais yim huam vam xwb.
Peb hnov Huab Tais Yes Xus qhuab qhia Tswv Ntuj lub txiaj ntsim khuv leej neeg hauv zaj ntawv Moo Zoo hnub no. Tsis paub yog tim li cas Yes Xus taug kev tuaj poob ncaj lub zos ntawd. Puas yog lub zos ntawd muaj teeb meem loj, Yes Xus taug kev tuaj xyuas ? Muaj ib pab mob ruas, lub zos muab lawv xyeeb rau ib cag, vim sawv daws ntshai lawv kis mob rau sawv daws. Pab kaum leej mob ruas ua neej nyob tsaus ntuj nti, tsis muaj tug tau luag pab lawv : “Xib Hwb Yes Xus, khuv leej peb yuas.” Yog peb mloog lawv lub suab hu Yes Xus, peb paub ntsoov tias tsis muaj neeg hlub lawv. Kom Yes Xus hla los ze ntawd, thov Yes Xus hlub lawv. Tiam sis, Yes Xus tsis ua dab tsi txawv kom txaus lawv qhuas. Yes Xus tsuas hais lawv tib los raws li Mai Xes txoj cai qhia kom ua. Lawv twb niaj hnub mus teev ntuj. Lawv mloog Mai Xes txoj cai cis fij cis tom dhuav tas. Tus leej choj, yog tus muaj cai xyeeb ib tug neeg mob ruas mus nrauj zoo thiab txais tos rov los hauv zos yog nws zoo tu qab lawm : “Tau mus, nej mus thws nej tus kheej rau cov leej choj saib.” Yes Xus tes qav num zoo li tus tswv zov yaj, tso nws pab yaj rau tom hav suab puam mus nrhiav kom tau tus yaj ploj. Hnub no, Yes Xus hla tuaj ncaj lub zos ntsib pab mob ruas. Peb yuav tau tig mus ntsia Yes Xus tuaj nrog lub zos sib kho kom sawv daws tsis txhob sib ncaim : cov zoo neej thiab cov mob ruas rov los nyob ua ke. Ruas twb yog ib tug mob phem, txaus ntshai, muab cov mob cais mus nrauj zoo ib cag, tsis txhob nyob xyaw cov zoo neej, tsam ruas kis sawv daws. Mai Xes tso cai ua li ntawd. Thaum sawv daws pom zoo thiab xav li ntawd, puas yuav zoo ua neeg lawm ? Vim sawv daws ntshai, kev ntshai ua rau neeg yuam kev. Cov zoo neej xyeej cov muaj mob. Tsis yog ntshai ruas, ntxub ruas ces txawm ntxub tus neeg nrog. Qhov ntshai thiab qhov xyeej cov mob ruas tam zoj tsuj nthi cov mob ruas kom yim huab txom nyem ntxiv. Yes Xus hais kom cov mob ruas thiab cov zoo neej sib koom tiv ruas ua ke. Vim ruas yog cov zoo neej thiab cov muaj mob tus yeeb ncuab. Phim sawv daws yuav sib hlub, sib koom tiv kom yeej ruas. Yes Xus xa cov mob ruas los hauv zos, los thws lawv tus mob rau leej choj saib. Lawv mloog Yes Xus hais, ces lawv dim lawv tus mob.
Peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj txawv deb thiab txawv ntau tej kev cai tswj pej xeem huab hwm thiab kev ua nom ua tswv. Tsis yog feem coob xav li cas ces ua raws feem coob zaj. Muab feem tsawg yuam mus raws feem coob. Vim kev ntseeg Tswv Ntuj, yog npuab Tswv Ntuj tus Huab Tais Vaj Ntxwv loj dua tej thiab ciaj sia nyob mus li. Tsis muaj yam dab tsi los piv tau. Tas nrho tej kev cai muab sau los ua ib thooj tsis muaj hwj huam thiab pauv tsis tau kev cia siab thiab ntseeg Tswv Ntuj. Vim li ntawd, peb txoj kev ntseeg Tswv Ntuj puas yuav coj tau peb txhua tus tib neeg lub siab thiab lub tswv yim los ua tib npoj, tib tse neeg muaj Tswv Ntuj lub txiaj ntsim cuag Tswv Ntuj.

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws, ruas yog ib tug mob tib neeg ntshai thiab xyeej tshaj plaws. Tiam sis dua li mob ruas ntawm lub cev nqaij daim tawv, ruas kuj yog peb tib neeg tus mob kev sib ntxub. Txoj kev sib ntxub zoo li ruas ua rau peb ib tug xyeej tug hauv lub cuab lub yig, ntawm kev ua txij nkawm, ntawm kev kwv kev tij, kev neej kev tsav los ntawm yus thiab luag tus qhua tej mab sua…txoj kev sib ntxub zoo li ruas ua rau peb tib neeg nyob tsis taus ua ke, tsis xav sib ntsib sib pom cais nyias mus nyias. Tsis tas li ntawd, txoj kev sib khib, sib cav sib ceg, hauv tej vaj tse, hauv lub zej zog los hauv ib pab neeg ntseeg kuj yog zoo li mob ruas tib yam nkaus. Thaum tib neeg ciaj caub zoo li ntawd, peb zoo tam zoj tus mob ruas. Ces peb lub neej yuav tsaus ntuj nti li Nas As Maas mob ruas. Peb nyias yuav nyob nyias zoo li kaum leej mob ruas, twb txom nyem txaus hu ntuj hu teb pab. Tsuas muaj tib txoj kev yuav pab, yuav cawm tau peb. Peb tuaj tham hais qhia Yes Xus paub. Yog peb mloog Yes Xus qhia, tsa ncauj pe Yes Xus thov Yes Xus pab. Peb yuav tau txais Yes Xus lub txiaj ntsim khuv leej neeg tuaj nyab peb tej siab ntsws. Peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus thiaj yog tus hlub peb. Huab Tais Yes Xus yuav pab peb rhuav peb txoj kev sib ntxub pov tseg, tam lub mob hauv peb tej siab ntsws thiab hauv tswv yim peb yuav vam Yes Xus nrog peb kho. Peb yuav zoo siab hlo los npuab Yes Xus tam li tus mob ruas txawj xav taug kev rov los qhuas Tswv Ntuj, los ua Yes Xus tsaug.


08.10.2010    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: