Rau hnub chiv tim 17-10-2010

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg txhua leej,

Peb rov tuaj sib sau mloog Huab Tais Tswv Ntuj lus. Thov kom cov lus hauv ob tsab ntawv no rub tau peb me nplooj siab nplooj ntsws dai dhuam rau Huab Tais Tswv Ntuj.

Peb yuav piav ob peb los ua ntej txog tsab ntawv kev tsiv, hais txog His Xais Lais lub neej tsiv teb tsaws chaw thiab ntawm peb Hmoob lub neej. Peb yog Hmoob, tsis kav Huab Tais Tswv Ntuj saib peb muaj nuj nqes npaum li tej xeem neeg tsawg nce luag toj tsuj luag teb nqes luag chaw tsuj luag nras los npaum tib yam cov pej xeem neeg coob koom teb muaj chaw nyob. Cav tsis yog Hmoob xwb thiaj yog neeg tsiv teb tsaws chaw, muaj coob muaj ntau xeem neeg. Nyob saum daim npoo av, kwv los puaj tiam, neeg yeej tsiv teb tsaws chaw. Tus tsiv teb tsaws chaw thiaj paub txog kev nyuaj siab, kev txob txhawj mus qiv luag toj ua noj, luag tais rau ntxhai. Zoo tam zoj haiv neeg His Xais Lais tsiv Hais Nkws Tos hla hav suab puam los nyob Kas Nas Has teb, lub teb chaws Tswv Ntuj cog lus muab pub ua lawv tug. Lub neej qiv luag toj khaws luag tais yuav tsum tiv poj mab yawm sua txoj qab mus voj hluas, ua tiag maim luag meej nom meej tsw thiab tej vaj ntxw tus hniav ntaj hniav riam hlais. Zoo li Mai Xes hais rau Yos Xuas : "Xaiv ib co txiv neej hauv peb tawm mus tiv As Mas Les tag kis, kuv yuav sawv saum lub ncov roob, tuav rawv Tswv Ntuj rab pas ntawm tes." Zoo tam ntua His Xais Lais raug tshav raug nag nyiaj tshaib yoo nqhis ntawm tog kev. Tsis tas li ntawd, tseem yuav tau tiv yeeb ncuab tus ntsis ntaj ntsis hmuv yim nphawv mus yim npho. Hmoob lub neej tsiv teb tsaws chaw txom nyem tsis txawv His Xais Lais. Vim li ntawd, zaj ntawv kev tsiv piav txog His Xais Lais lub neej, yog piav tas zeej tsoom neeg sawv daws tib si lub neej raug luag nto, luag tsuj. Leej tib neeg yug los hauv lub qab ntuj khwb, tam zoj tus neeg tsiv teb tsaws chaw, qiv daim av ua noj so ib ntus, mam mus txog lub teb chaw ciaj sia nyob mus li. Lub zim txwv peb nyob saum ntiaj teb no, peb tseem raug tshav raug nag, muaj mob dias hau, peb nyias muab tag nyias lub neej kev txhawj xeeb tso lis plhuav rau tus muaj rab peev xwm npo thiab cawm peb dim ntawm peb tus yeeb ncuab tes. Peb tos ntshi tus cawm peb txhais tes puag peb hauv nws xub ntiag.

Cov As Mas Les pom His Xais Lais tsuj teb hla nras. Tus vaj ntxwv As Mas Les tsis txaus siab, txhij tub rog sawv caum tua His Xais Lais pov tseg. Lawv yuav tsum sis koom tiv cov As Mas Les. His Xais Lais kev sib koom, tsis yog koom lub ncauj lo lus qhuav. Lawv sis koom siab ua ib lub, koom zog ua ib nqag. Lawv sis koom tes, cov txiv neej caj npab puv tes tsho, ncej puab puv ceg ris loj npab ntshuas sawv ua nqaj koom ua ntsa thaiv poj niam tub se. Lawv koom siab koom ntsws mloog Mai Xes, lawv tus thawj, tus coj lawv kev. Vim lawv koom tes thiab koom siab, ua npoj muaj tes muaj taw fab fo laim txias ntsim hniav ntaj hniav riam nphawv npho thiab siab ntsws tib thooj nrog Mai Xes tos ntsoov Tswv Ntuj lub zog mus thawm hnub. Txoj kev sib koom, yog His Xais Lais lub zog thiab txoj sia ua tau lawv dim plhuav kev txom nyem thiab kev tuag. His Xais Lais npab ntug thiab Tswv Ntuj rab pas nrig nplawm As Mas Les thiab nws cov tub rog qaug pes lees tag. His Xais Lais nco ntsoov, yog tsis muaj Tswv Ntuj lub zog ntxiv lawv ncej puab ntug, His Xais Lais yuav tsis dim plhuav lub lav tuag ntawm thaj chaw Les Fis Dis.
Muaj ntau lub ntsiab lus hauv zaj ntawv no peb yuav tsis muaj caij los mus piav tag. Tiam sis hnub no, peb tsuas piav ob lub ntsiab ua peb tus pas nrig txheem peb lub neej. Thawj lub ntsiab, peb muab peb lub neej los xav rau His Xais Lais. Peb zoo li His Xais Lais, tsiv Hais Nkws Tos teb, khiav ntawm vaj ntxwv Fas Las Oos xub ntiag tsis kam ua nws qhev teev nws dab, los mus teev Tswv Ntuj nyob lub teb chaws Kas Nas Has muaj mis nyuj, zib ntab zib mu teev pes yees. Peb thim khiav tsis teev Hmoob dab ntxiv, tsis ua dab qhev los mus teev Huab Tais Yes Xus vam ntsoov ib hnub twg peb yuav mus tshwm qaum ntuj noj qaum ntuj txhiam laj txhiam xws mus ib thxiab ib txhis. Peb zoo li tus tsiv teb tsaws chaw, tsiv dab los khaub zig Tswv Ntuj, zim txwv no tseem txog ib tog kev. Peb yuav mus txog qaum ntuj hnub xaus hmo kawg. Zim txwv no, peb tseem nyob nrab ke. Peb cov yeeb ncuab tseem coob tuaj puav peb kev, txhom peb mus ntsim hniav ntaj hniav riam : dab As Mas Les, dab Hmoob, dab nyiaj dab kub, dab tub sab, dab lim hiam tua neeg, dab plees dab yis, dab nom, dab tub nkeeg…tseem raug puas tsav hom yeeb ncuab hawv thiab haub tas zaj tas zog ntawm kev. Peb yuav loj npab ntshuas npuab lub Koom Txoos tiv tiag kom yeej cov yeeb ncuab no.
Lo lus ob, Mai Xes, tus tuav Tswv Ntuj rab pas nrig tsa nws ob sab npab saum roob tsis pub tes dauv ib hnub mus txog thaum hnub poob qho, pab tau Yos Xuas thiab cov txiv neej His Xais Lais thav ntaj tiv yeej kiag cov As Mas Les nram tiaj. Yog ib lub cim loj, muaj ib lub ntsiab qhia rau peb cov neeg teev Tswv Ntuj ua Tswv Ntuj haiv neeg. Huab Tais Tswv Ntuj pub nws lub hwj huam cawm neeg thiab hlub neeg qhia peb pom zem zuag ntawm nws tus tub txib Mai Xes. Npaum li cas tus cawm tag lub qab ntuj neeg yuav sawm khwv. Peb cov neeg ntseeg pom thaum Yes Xus sawm cia luag hiam nws saum ncov roob, luag tsa nws rau saum tus ntiv ncej ua daj npab cug tas lub qab ntuj neeg mus lawm qaum ntuj. Peb yog Tswv Ntuj haiv neeg sawm zoo, peb puas hais tau rau peb tus Huab Tais Yes Xus : “Huab Tais, thov txhob tso koj tus tub txib pov tseg, nws zoo siab hlo lawv koj qab taug koj hnee.”

Nyob hauv Lus Kas tsab ntawv hnub no, peb yuav nco ntsoov Huab Tais Yes Xus lo lus khov kho rau nruab siab. Zaj paj lug Yes Xus hais thiaj yuav muaj kuab ntxiv zog rau peb lub neej txhua txhia sij hawm. Peb thiaj yuav pab tau rau lwm leej lwm tus siab ntsws tiv nyog kev nyuaj siab ntawm nws lub neej. Peb lub neej ua neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj tsis yog zaj dab ntub los npau suav. Nyob hauv zaj npau suav, yus ya taus nrog huab nrog cua tam zoj noog liaj noog luv yuj ntab sis yeev tej nta ntuj. Cas yuav pom tej toj roob hauv pes txawm tau laug los sib tib tshav ntuj nrig puag qab ntug ntsuab sab tim i kho siab zim. Tsim dheev nruab dab ntub, ua ciav niag npau suav xwb. Xav txog, haj khuv xim yus zaj npau suav tsis tau kawg. Txoj kev cia siab thiab ntseeg Tswv Ntuj, yog ib txoj kev coj peb lub neej kom tsim meej peb kev npau suav : “Ua cas, yus txhawj xeeb tag npaum li no rau yus tus txheeb ze. Hnov hais tias ntxuav plig zoo. Ntshai yuav muab yus tus txheeb ze ntxuav plig kom dim nws tus mob tus ntsaj…” Yog ntseeg Tswv Ntuj lam ua tau yooj yim cuag li yus xav, ntshai tiaj nrag ntseeg txhij qaum pes ntseeg txhua, tsis txog yuav tiv tshav tiv nag khwv ciaj khwv tuag nthua nroj tom teb, muab kiag kev ntseeg pauv noj pauv haus  xwb tsis tshaib tsis nqhis lawm. Yog yooj yim npaum li ntawd, peb los ntseeg Tswv Ntuj, muaj nuj nqes dab tsi ? Peb kam tsij ntseeg peb tus kheej, peb nyob peb tus kheej tau zoo tshaj. Thaum peb xav kom peb dim peb tus mob, peb xav kom peb tej txheeb ze dim kev nyuaj siab, peb xav kom peb tus yeeb ncuab yaj thiab ploj mus…Peb cia li yuam kom Tswv Ntuj ua rau peb li peb siab xav. Peb leej twg muab kev ntseeg Tswv Ntuj xav yooj yim npaum li ntawd, tus ntawd xav luaj nyug xu luaj ntug li tej laus hais. Thaum yus muab txoj kev ntseeg Tswv Ntuj coj los xav li yus nyiam, yus pom xwb, puas yog yus ntseeg Huab Tais Tswv Ntuj tiag ? Tswv Ntuj puas zoo li yus xav ? Vim li ntawd, kev ntseeg Tswv Ntuj tsis mus li peb lub tswv yim thiab tej siab ntsws xav tau. Xav kom peb txhua leej nco ntsoov Huab Tais Yes Xus Pleev cov lus hauv nyias nruab siab tsis pub poob. Txoj kev ntseeg Tswv Ntuj, yog ib txoj kev kaj lub sim ceeb rau tas txhua tus tib neeg : “Kuv yog ntiaj teb qhov pom kev…Z 8,12” Tus zoo siab txais kev ntseeg thiab nyiam Tswv Ntuj, yuav tsum thov nkag los txais los kawm kom paub Tswv Ntuj, paub nyiam, paub teev, paub hwm Tswv Ntuj. Tiam sis yog peb mloog Yes Xus kom zoo zoo, Yes Xus hais tias, tos peb los xaiv Tswv Ntuj ua peb Leej Txiv, vim Tswv Ntuj twb xub xaiv peb : “Tsis yog nej xaiv kuv, yog kuv xaiv nej Z15,16” Tos peb ntshaw Tswv Ntuj, nyiam Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj xub nyiam peb. Tos peb paub tias Tswv Ntuj nyiam peb, npaum li cas zaus, Tswv Ntuj npo peb dim kev tsaus ntuj txij hnub peb tig los mloog Tswv Ntuj, los tsob hwb Tswv Ntuj. Peb lub neej txawv npaum li cas yav thaum peb tseem tiam dab qhuas. Pes tsawg tus tsiaj peb tsis tua lawm. Yog muab xam nuj xam nqi raug pes tsawg nyiaj, peb dim plaws tsis tau them ; xam tas los raug npaum li cas txiaj, peb puav leej khaws tau cia hauv nas. Peb puas ntsia lub txiaj ntsim Tswv Ntuj tau pab peb loj thiab tseem ceeb rau peb npaum li cas txij li peb los teev Tswv Ntuj ? Peb tseem yuav taij kom Tswv Ntuj pab peb loj tshaj li cas ntxiv ? Leej ntshiab Paj Lug, tus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thoob ntiaj teb hais li no rau cov ntseeg Yes Xus nyob Es Fes Xos, Hes Las teb, thaum lub Koom Txoos pib sawv cia sia los. Paj Lug yog peb ib tug yawg koob hauv kev ntseeg Yes Xus, nws hais li no rau lawv : “ Kwv tij, Tswv Ntuj twb ntxov xaiv peb los ua nws haiv neeg…Nej tau hnov lo lus tseem ceeb hauv Leej Pleev, lub moo zoo cawm tau nej ; nej ntseeg nyob hauv nws, nej muaj lub cim Leej Ntuj Plig muab nej maim…EFX 1,11.” Paj Lug kuj hais tib yam, vim Tswv Ntuj xub nyiam xub xaiv peb, hnub no peb thiaj los ua haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj, muab Leej Ntuj Plig maim peb ua Tswv Ntuj me nyuam. Dab ntshai rwg tsis kav tuaj vij peb. Tiam sis, peb tseem pom tshuav tej kwv tij neej tsa, tej ntsuab tej ze, tseem rau siab ntso niaj hnub ua zaj qub, ua lub neej xeeb txob tsaus ntuj nti. Xam los hlub lawv, xav pab xav qhia lawv los tsis pom qab hais lo twg rau lawv. Peb twb los ua neeg ntseeg Yes Xus, peb yuav ua ib siab coj tag peb lub siab lub ntsws, lub tswv yim thiab lub neej kom tag du lug los thawj Yes Xus, npuab Yes Xus. Peb tsis txhob tos, tsis muaj leej neeg los leej dab hlub peb tshaj Yes Xus nyob qhov twg ntxiv.
Lub ntsiab lus twg peb yuav khaws tseg hauv Lus Kas zaj ntawv peb mloog hnub no thiab nws yuav pab peb zoo li cas ? Tej zaum pab kom peb txoj kev teev ntuj tsis txhob mus raws li peb zaj thiab peb siab nyiam xwb, kom mus raws li tus neeg tso siab rau Tswv Ntuj thiab nyiam Tswv Ntuj zaj. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, tso siab rau Tswv Ntuj zaj, nws tsis paub ua ntej xyov Tswv Ntuj yuav pab tuaj los tsis pab rau nws cov lus thov lus vam khom. Tiam sis nws taij tas zog Tswv Ntuj yam tus me nyuam taij tas zog leej niam thiab leej txiv ua rau nws noj. Niam thiab txiv mloog ces tau noj, niam thiab txiv tawg ncuav ces khaws quaj. Peb ntseeg Tswv Ntuj, peb puas kam ua li tus me nyuam ntawd tiag ? Vim Tswv Ntuj nyiam tus tib neeg ntseeg Tswv Ntuj coj li tus me nyuam niam txiv ua noj tag luag ntxhi, los puas niam txiv ntaus tag rov los khawm niam txiv xub ntiag. Txawm niam txiv tau ncuav pias los niam txiv yeej hlub tas zog tus me nyuam, tsis yog niam txiv tsis hlub. Tus me nyuam mob dias hau, niam txiv yeej txhawj tsis tag yuav nrhiav tshuaj kho kom me nyuam zoo. Tswv Ntuj hlub peb tshaj peb tsa ncauj thov Tswv Ntuj pab. Yes Xus caw kom peb mloog tus tswj txiav txim muab hlob tsis hwm Tswv Ntuj thiab tsis hlub neeg. Hauv nws lub siab phem twj muaj me me npliag tib neeg tsis nqhuab. Ua cas peb tseem ntaus siab yau rau Tswv Ntuj, tus hlub peb leej tib neeg loj npaum li ? Txawm tsis pom Tswv Ntuj ua dab tsi teb peb lo lus taij Tswv Ntuj los txhob poob siab, txhob txhawj tus tsi : “6 Huab Tais hais : Nej mloog tus kws txiav txim tsis quav ntsej neeg no ; 7 Tswv Ntuj, tus ntev npaum li nws rau luag, yuav tsis ua dab tsi pauj rau cov nws xaiv tau tuaj ua hnub ua hmo taij nws lod ?” Tos Yes Xus hais tau li ntawd, Tswv Ntuj twb pab tuaj rau peb tas txhua yam hauv peb lub neej, nruab hnub rau peb khwv ua noj, hmo ntuj rau peb so los siav. Tshuav peb txoj kev txhawj xeeb, Tswv Ntuj twb qhia tag hais tag kom peb ua li cas rau li cas. Tiam sis peb zoo li tus me nyuam qig lus rov qab mus taij, mus nug kev pab ntawm Tswv Ntuj dua. Peb sim xav saib peb puas sawm zoo ? Peb kuj yuav nco ntsoov Yes Xus cov lus nws tau hais li no ntxiv: “Vim li ntawd, kuv thiaj hais rau nej, tas puas tsav yam nej tsa ncauj thov, nej yuav tsum ntseeg tias nej twb tau txais lawm, ces nej yuav pom dheev pub rau nej lawm tiag Mc11,24.”

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg, peb yuav cia siab ntsoov rau Tswv Ntuj tag siab nrho. Vim yog peb ntseeg Tswv Ntuj, cia siab tag rau Tswv Ntuj, peb yuav pom tej txiaj ntsim peb tau txais ntawm Tswv Ntuj muaj ntau tsav ntau yam tiag. Tsis txog peb tseem yuav thov ntxiv kom tab kaum Tswv Ntuj. Peb sim xav, Tswv Ntuj hlub peb txog txij muab nws Leej Tub ua peb tus ntsuab tus ze, tus txhiv peb. Yog peb mloog Yes Xus, peb thiaj tsim nyog Yes Xus txoj ke sawm hlub tag ntiaj teb neeg ua daj npab cug sawv daws hauv xub ntiag thiab ris ntiaj teb neeg kev txom nyem saum ntiv ncej Ntoo Cuam, dai qas ncuv ntiaj teb tus ntoo maj ntoo tov.

13.10.2010     Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: