Rau hnub chiv tim 24-10-2010

Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg,

Twb rov txog hnub peb tuaj teev Tswv Ntuj pe hawm peb tus Huab Tais ciaj sia nyob mus li. Peb yuav ua nws tsaug tsis txawj tag rau nws cov lus qhuab qhia peb hnov hnub no. Lub ntsiab lus yog kom peb tsis txhob ua tus neeg muab hlob khav theeb ntxim ntxub rau cov tib neeg nyob ib ncig ntawm peb thiab ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.

Tus neeg muab hlob thiab khav theeb tsis yog ntawm neeg luag thiaj dhuav thiab ntxub xwb. Kuj dhuav Huab Tais Tswv Ntuj thiab tseem yuav raug ntiab tawm ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Thawj tus khav theeb thiab muab hlob, yog tus dab phem xas tas, tus sawv tiv Tswv Ntuj, ua kom ib yam pluam thiab tawg mus ua ob peb yam, lus Hes Las hais tias : “διβολος, diable, diviseur (celui qui divise)Dab phem xas tas, tus tsim kev kub ntxhov, nws tsim li cas ? Dab phem yog ib tug khav theeb muab hlob, nws khav nws loj thiab ntse ib yam Tswv Ntuj nws tus Huab Tais tsim nws. Huab Tais Tswv Ntuj hais ib lo lus zoo, dab phem muab Tswv Ntuj lo lus ntxeev kom neeg lub siab thiab lub tswv yim ua xyem xyav, kom neeg yuam kev. Dab phem pom Tswv Ntuj tsim tau tsoom dab cov ntsuj, tsim tau lub sim ceeb, txheej huab saud thiab lub ntiaj teb, huab cua, tsiaj txhu, xyoob ntoo thiab leej tib neeg muaj lub cev thiab ntsuj plig. Thaum Tswv Ntuj tsim tau tib neeg, Tswv Ntuj zoo siab luag ntxhi. Tswv Ntuj hlub leej tib neeg tsis txawj tag, txuag zias leej tib neeg hauv Tswv Ntuj lub vaj hloog Es Dees. Peb tseem nco, Tswv Ntuj hais li no rau tib neeg lub qhov ntsej : « Koj noj tau tas txhua yam ntoo hauv vaj, tshwj zias tsis noj tsob ntoo qhia qhov phem qhov zoo, vim hnub twg koj muab noj, yuav ua koj raug kev ploj tuag HP 2,16.17 » Tswv Ntuj hlub hlub neeg, qhuab qhia ceeb toom lo lus zoo kom maim dhau kev txhawj xeeb. Tswv Ntuj lo lus hwj xwm tij neeg nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Tswv Ntuj txuag zias tib neeg hauv Tswv Ntuj lub vaj loog, tsi muaj mob, tsis txob tsis txhawj dab tsi. Tus yeeb ncuab dab phem, tus muab hlob paub Tswv Ntuj thiab tib neeg, tshwm sim tuaj nrog tib neeg hais lus. Nws tsis yog tuaj dawb tuaj huv tham pem. Hauv nruab siab, nws khav nws loj thiab ntse cuag Tswv Ntuj. Nws muab Tswv Ntuj lo lus zoo, lus qhuab qhia ntxeev hais dua ib zag txawv txawv. Nws hais rau tib neeg : « Tswv Ntuj hais tias neb noj tsis tau txhua yam ntoo hauv lub vaj…HP 3,1 » Dab phem muab Tswv Ntuj lo lus ntxeev ua dab phem lus. Cov lus dab phem hais tsis yog cov lus Tswv Ntuj hais. Dab phem yog ib tug ntxeev lus, tsim kev kub ntxhov, qhov zoo muab ua kom phem, liam txwv ; qhov yog, muab hawv kom luag ua xyem xyav hauv luag lub siab thiab lub tswv yim, ua kom luag yuam kev, ua kom neeg sib ncaim, sib cav sib ceg, tawg paim quav ua pab ua pawg. Tib neeg mloog lus ces ciaj sia, cam thawj muab tsob ntoo caiv los saj ces tuag tseeb. Peb ntiaj teb neeg cov muab hlob thiab khav theeb, muaj tswv yim txawj nkhaus lem neeg kawg. Cov neeg khav theeb yeej tsis haum luag ob cag, nyiam plaub ntug, ua rau luag dhuav thiab ntxub npaum nkaus tib neeg dhuav thiab ntxub dab phem. Tus tshaj xo Paj Lug mus qhuab qhia Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo rau cov neeg teev pej kum dab txog ntau lub teb chaws. Paj Lug ntsib tej tug neeg muab hlob thiab khav theeb. Paj Lug muab cem txaus nkaus thiab cem mob kawg : “Nws hais rau Es Lis Mas, tus ua hwj huam hem thiab ntxias luag, noob dab phem, yeeb ncuab kev ncaj ncees, koj puas yuav tseg tsis xyav Huab Tais txoj xub ke ncaj ncees HL 13,10” Vim thaum chiv lub keeb, dab phem yeej ntxias tau tib neeg yooj yim ua dab phem tub ki tiag : nkhaus thiab muab hlob. Peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, ua Tswv Ntuj me nyuam yuav tsum xyaum tso txoj keb khav theeb thiab muab hlob pov tseg. Vim txoj kev khav theeb thiab muab hlob coj tsis tau peb los npuab Tswv Ntuj : “Txawm Huab Tais nyob siab npaum twg, nws twb pom tus neeg me ; txawm nyob deb npaum cas nws paub tus neeg muab hlob NPN 137,6” Peb xyaum ua tus neeg me thaum twg, peb sawv tiv dab phem thaum ntawd. Vim kev ua tus neeg me, tsis tshua yooj yim. Yus yuav tsum ua neeg xyuam xim rau tej lus yus yuav hais, xyuam xim hauv yus lub neej, nrog ib zeej tsoom neeg. Peb hnov Npes Xis Las qhuas tus neeg me hais lus saib taus neeg. Tus neeg me ib txwm ua ntxim Tswv Ntuj siab, hais lus Tswv Ntuj mloog tsis dhuav, ua rau Tswv Ntuj tshua cov neeg me tsis txawj tag saum yaj ceeb no thiab ntawm Tswv Ntuj xub ntiag mus ib txhiab ib txhis : “17 Tus neeg me zaj thov ntuj mus tshab txheej huab saud, yog mus tsis txog nws siab yuav tsis nqig.” Peb xyaum ua tus neeg me saum neej no thaum twg, txawm peb tsis paub, yog Tswv Ntuj tuav peb tes coj peb ua neej. Tsis tas li xwb, tus neeg me tshaj Tswv Ntuj lub npe rau ntiaj teb neeg, tuav Tswv Ntuj txoj qa num. Qhov peb txuag thiab ntshaw coj tus yam ntxwv ua tus neeg me hauv peb lub neej, yog txuag Tswv Ntuj lub npe tsis cia neeg thuam Tswv Ntuj. Qhov peb txuag Tswv Ntuj lub npe, yog peb hwm Tswv Ntuj, peb nrog Tswv Ntuj hlub tag lub sim ceeb Tswv Ntuj cia rau peb saib xyuas. Peb los ua lub Koom Txoos me nyuam, ua Tswv Ntuj haiv neeg hauv ntiaj teb no rau cov neeg teev dab qhuas, tsis paub Tswv Ntuj, tsis hwm Tswv Ntuj kom lawv los zuj zus los npuab Tswv Ntuj thiab. Vim muaj tus neeg me sawv nruab nrab ntiaj teb neeg cov muab hlob thiab khav theeb, Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyab tus neeg me thiab nyab mus txog cov muab hlob. Peb ntseeg tias cov neeg muab hlob thiab khav theeb tau txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim hlub lawv vim Tswv Ntuj hlub cov neeg me nyob nruab nrab hauv lawv.
Peb hnov Huab Tais Yes Xus cem cov muab hlob pov khawv nkaus. Hnub no, peb yuav nco ntsoov rau nruab siab zaj txhais hais txog tus neeg muab hlob thiab tus neeg txhaum. Tus muab hlob khav hauv nws nruab siab, nws yog tus zoo, tus ntse, tus txawj thiab paub tshaj luag tej tib neeg huv si, tsis muaj qhov xyeej nyob rau hauv nws. Hauv tsev teev ntuj, tus Fas Lis Xais muab hlob mus qhuas nws rau Tswv Ntuj yam muaj plhus ntxiag. Nws mus khav tag nrho yam nws txawj ua, yam nws ua tau, yam nws paub rau Tswv Ntuj mloog. Tiam sis peb hnov, Yes Xus tsis qhuas tus neeg zoo li ntawd. Thab raug Yes Xus cem. Ntawm peb los tib yam, peb yuav tau ceev faj kom zoo. Thaum peb raug cov neeg ib ncig ntawm peb muab peb thuam thiab muab peb tsawm. Yog ib lub cim qhia peb paub tias peb kuj yuav raug Huab Tais Yes Xus cem thiab qhuab qhia peb nyhav ib yam. Peb yuav nco ntsoov zaj txhais no coj mus xav rau nyias. Peb yuav tsis txhob xav hais tias Yes Xus zaj lus qhuab qhia hnub no, yog hais luag ob cag xwb. Cov lus Yes Xus hais hnub no puav leej hais rau tus poj niam, tus txiv neej, tus laus tus hluas huv si. Yes Xus tsis hais rau luag hnov xwb, Yes Xus hais rau peb txhua tus hnov yog hais rau peb txhua tus tib si kom siv zog ua neeg me.
Tshuav ib lo lus ntxiv, tej zaum ib txhia yuav nug tias vim li cas Yes Xus cem tus neeg khav theeb ho qhuas tus neeg txhaum ? Tus neeg txhaum yog tus deev hluas, tus tua neeg, tus ua tub sab, tus neeg cuaj khaum, tsis teev tsis hwm Tswv Ntuj, tsis hlub neeg…Ua cas Yes Xus tseem qhuas tus neeg txhaum ? Peb yuav tsum paub qhov Yes Xus qhuas yog qhuas dab tsi. Yes Xus tsis qhuas qhov phem tus neeg txhaum tau ua. Vim kev txhaum yog ib qho phem kawg. Yes Xus kuj tsis qhuas tus neeg khav theeb lub siab muab hlob vim yog ib qho phem kawg. Peb yuav tsum thoob tsib to nrog. Qhov Yes Xus qhuas, yog qhuas tus neeg txhaum nws txawj ua neeg me, thov Tswv Ntuj zam rau nws. Tus neeg txhaum pom nws tej txhaum loj thiab ntau heev. Nws tej txhaum yog nuj nqes nws tshuav ntawm luag tej thiab tshuav ntawm Tswv Ntuj. Nws yuav them tsis tag nws tej nuj nqes, nws tej txhaum. Nws tuaj khaub zig pe thov Tswv Ntuj pab thim nws tej nuj nqes, thov Tswv Ntuj hlub nws. Tus khav theeb, nws tuaj qhuas nws rau Tswv Ntuj mloog, tsis pom nws tej txhaum ib qho luaj plaub hau. Neeg khav theeb, yog neeg dag. Vim tus khav theeb yog neeg txhaum, txawm tsis tua neeg, nws twb thuam luag, saib tsis taus luag, twb yog txhaum. Nws txawm caiv mov, yoo tshaib los nws tsis hlub cov pluag, tsis plhws cov muaj mob, cov tshaib plab thov mov noj nws tseem npau taws, txhaum tsis loj twb txhaum li tej tib neeg. Nws tseem muaj cuab kav hais rau Tswv Ntuj mloog : nws yog tus zoo tshaj luag tej. Tus neeg muab hlob, khav theeb yeej tsis txawj txaj muag, hais lus loj loj, saib nws muaj muaj nqis : “Vim leej twg saib nws tus kheej siab yuav poob qis, leej twg saib nws qis yuav raug tsa nyob siab.

Ib tsoom phooj ywg Hmoob sawv daws, yuav kom peb paub peb zoo. Peb yuav tsum cuab ntsej mloog luag tej hais peb. Piv txwv li hais txog peb Hmoob. Hmoob yog ib haiv neeg zoo li cas ? Peb yuav tau mloog cov neeg hlub Hmoob, nrog Hmoob nyob ciaj ua Hmoob lawm. Saib lawv hais li cas txog peb Hmoob. Thaum yus mloog luag tas, yus thiaj paub tseeb hais tias yus haiv Hmoob zoo qhov twg phem qhov twg. Peb haiv Hmoob, muaj ntau qhov zoo. Tej yam zoo hauv Hmoob xws li txoj kev txais qhua tiam qhua. Hmoob ua zoo kawg. Qhov zoo hauv Hmoob tsis ua teeb meem ces tsis piav ntau. Qhov phem hauv Hmoob ua teeb meem loj, ces yuav tau piav ob peb los. Muaj ib tug txiv plig nrog Hmoob nyob ntev los, hlub Hmoob, muab nws lub neej los pab Hmoob mus txog hnub kawg. Muaj ib hnub, tus txiv plig ntawd nrog nws pab phooj ywg tham. Lawv txawm tham los txog rau ntawm Hmoob. Lawv tsis paub tias kuv hla los ncaj ntawm lawv ib sab. Kuv hnov lawv hais txog Hmoob, ces kuv txawm nres zog mloog saib lawv hais dab tsi. Muaj ib sab phab ntsa thaiv tas, lawv los tsis pom kuv thiab kuv kuj tsis pom lawv : “Hmoob lub neej nyob roob nyob hav xwb, Hmoob ua neej txom nyem ntau…Hmoob tsis nyiag khoom, tiam sis Hmoob qiv tau yus ib yam khoom lawm mas cia li tsis xa rov qab li lawm…Qhov teeb meem nyob hauv Hmoob, Hmoob yog ib haiv neeg muab hlob thiab khav theeb…” Tej lus no, luag tsis tab meeg hais rau yus paub. Tiam sis, thaum luag sib tham luag ua rau yus hnov xwb. Tej lus no, kuj yog tej lub cim qhia rau yus paub meej txog yus haiv neeg. Vim peb muaj kwv tij neej tsa Hmoob los ntseeg Tswv Ntuj. Peb twb hnov Huab Tais Yes Xus cov lus qhuab qhia cov Fas Lis Xais, yog ib co neeg muab hlob. Ntau zaus Yes Xus cem lawv hnyav kawg. Peb nyias yuav tsum tso txoj kev khav theeb hauv nyias pov tseg. Tig los xyaum ua tus neeg zoo nyiam, tus neeg me raws li Yes Xus qhia.


20.10.2010   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: