Rau hnub chiv tim 31-10-2010

Tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws txhua leej,

Zoo siab rov tuaj sib fim ua ke mloog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj cov lus koob lus hmoov. Lub ntsiab lus hauv cov zaj nyeem hnub no, peb yuav hais txog Tswv Ntuj txoj kev hlub tib neeg ntiaj teb raws li Tswv Ntuj ua rau peb pom hauv cov tsab ntawv no. Tswv Ntuj hlub tib neeg, Tswv Ntuj hlub txij li cas ? Tiam sis ua ntej, peb yuav xub piav ob peb los txog peb tib neeg ntiaj teb kev sib hlub. Peb mam los piav txog Tswv Ntuj kev hlub tib neeg. Thaum peb los ua tus neeg tsob hwb thiab ntseeg Tswv Ntuj, peb puas nco Tswv Ntuj tej lus nws hais dab tsi rau peb thiab peb yuav nrog Tswv Ntuj ua dab tsi thiab dab tsi ?
Peb sim muab xav kom thoob, dab tsi muaj nqes thiab loj tshaj rau peb tib neeg ntiaj teb ? Puas yog tib neeg txoj kev ua neej loj tshaj nyob ntiaj teb ? Tsis yog ua si, thaum ib tug tub thiab ib tug ntxhais zoo siab sib qaws los ua txij ua nkawm. Txoj kev sib hlub yog txoj loj los loj, zoo los zoo nkauj tshaj. Vim li cas ? Tsis hais haiv neeg twg, xeem neeg dab tsi saum yaj ceeb no, thaum ib tug me nyuam niam txiv yug tau los ntxhais hlob tiav nkauj, tub hlob tiav nraug. Leej tub leej ntxhais twg nyias yeej muaj nyias ib nplooj siab ntshaw nyob muaj khub kom muaj txwm, ntshaw ruj rwg ib leej twg los hlub yus. Leej tib neeg thiaj yuav tsis kho siab, zoo siab hlo ua lub neej saum daim npoo av. Lub neej mus li ntawd, tus tub los tus ntxhais twg tsis muaj khub, nyob tsis muaj txwm yuav ceeb laj ua lub neej paus mus kom nto ntsis, qab mus nto nplooj. Hmoob thiaj pheej ib txwm hais txog daim ntawv nkauj ntawv nraug. Tus tub tus ntxhais twg twb puav leej muaj daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm nqa pem ntuj los ua neej. Luag lwm haiv neeg los tib yam ntsia ntsoov lub cuab lub yig muaj txiaj ntsig (La famille, une valeur refuge.) Yus daim ntawv nyiaj keeb puaj txwm poob sis nthav ncaj leej twg, yus qaws tus ntawd los tab lub cuab lub yig. Thaum leej tub leej ntxhais twg ntawv los sib sua, tsis sib yua yeej tsis tag. Txawm lub ntuj lub teb quas nkawd yas kab yas ncua puag qab ntug kawg, nkawd txoj kev sib hlub yeej tsis deb. Tus tub tsis tseev mus qaim kom tau tus ntxhais npab ua nws nyab ciaj lawm nws dab ; tus ntxhais tuav tsis tseev tso tus tub tes ciaj nws sev luag sis ntxhi los nyob ib ke. Thaum npaum li no, nyiaj thiab kub tsis tshaj tib neeg kev sib hlub ; poj ntxoog, dab tso thiab zaj laug niam yuav nyooj qas lawg ntxhe zoov nuj txeeg txoj nruab kab tos zoov laj teem nruab tsuag twb txhawj yim ua tib neeg kev nco mus yim tshua. Tab txawm ho muaj neeg tib thiab xyeej txiav leej tub leej ntxhais nkawd hlab tu nkawd hlua, yeej txiav tsis tu rhuav tsis tau nkawd kev sib hlub pov tseg. Txawm yuav muab nkawd ntaim kaw nruab nkuaj cuab nruab qho cuaj hnub yim hmo, dim plhuav, hmab tu hmab yeej rov txuas, ncau tu ncau yeej rov txuas, nkawd ncauj xub ke yeej du lug rov los sib cuag dua. Tsuas kawg tus dej sib yig tsum ntws nto ib sim tsis rov los, tib neeg suab hlub suab nqee tav twg twb teev yees nplooj siab nplooj ntsws sov. Thaum ib tug tub thiab ib tug ntxhais sib ntshaw tuaj lawm, yuav tau hwm nkawd txoj kev sib hlub. Tus tsis saib tsis hwm nkawd txoj kev sib hlub thaum twg, teeb meem yeej sawv txij thaum ntawd. Thaum teeb meem sawv, kawg loj thiab muaj ceem xwb. Tib neeg kev sib hlub sib nco yog loj dua tej tib si. Tab txawm tej txhia tub ntxhais kev sib hlub tsis pom luaj twg. Plam plhuav tus lawv hlub, nkauj nraug muaj coob, nrhiav dua muaj ntau yuav ntsib yuav tau. Tiam sis, muaj tej txhia tub ntxhais plam tsis nyoog tso tsis tau. Plam li plaws tus lawv hlub, lawv yeej tsis xav ua neej nyob, muab yeeb muab tshuaj noj thiab mus dhia dej, tsaws tsua tuag. Sawv daws yeej pom tseeb muaj dua los lawm. Ua li, puas yuav tsim nyog tuag rau ib tug hluas nkauj los ib tug hluas nraug, cuag li hauv qab ntuj no tsuas kawg tib leeg ntawd xwb ? Yus tus sab nraud, tsis muaj feem ntawm luag kev sib hlub, tsis paub luag kev dai siab npaum li cas. Rau yus tus sab nraud, txoj sia khuv xim tsis phim tuag taus. Tiam sis rau luag, kho siab zim npaum li cas kev nkauj nraug daj dee zoo npaum li tsis sib tau tsis pom qab ua neej nyob. Tib neeg thiaj hais tau lo lus zeej xeeb zeej yim : “Koj tuav kuv tes, koj ciaj kuv nrog koj ciaj, qaim kuv npab koj tuag kuv nrog koj tuag.” Peb tib neeg twb muaj peev xwm hais tau li ntawd rau tus neeg peb hlub.
Ntawm Tswv Ntuj kev hlub tib neeg, nws loj los loj, zoo los zoo nkauj tshaj peb tib neeg kev sib hlub. Peb tib neeg sib hlub tuaj ib leeg tuag taus rau ib leeg. Tswv Ntuj hlub peb tib neeg, tsis yog hlub tus Tswv Ntuj hlub taus li peb hlub tus peb hlub taus thiab tus peb tshua thiab nco xwb. Tswv Ntuj hlub, yog hlub tas ntiaj teb tus muaj los tus pluag, tus zoo los tus phem, tus noj qab nyob zoo los tus muaj mob nrom cas da luj luam, tus ruam los tus ntse, tus teev dab qhuas thiab tus teev ntuj hwm ntuj…Huab Tais Tswv Ntuj hlub tas ntiaj teb tib neeg tib si. Tswv Ntuj hlub peb tas txhua leej loj mus kawg nkaus thiab zoo nkauj mus kawg kev : “24 Koj nyiam tas puas tsav yam tshwm sim los, koj tsis qias ib yam dab tsi koj tau tsim los. Yog muaj yam dab tsi koj ntxub, koj tsis ua kom muaj.”Txawm peb paub thiab tsis paub Tswv Ntuj, tsis yog tim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj hlub los tsis hlub peb. Huab Tais Tswv Ntuj hlub peb tag nrho txawm peb paub los tsis lees paub tsis hwm Tswv Ntuj. Tswv Ntuj hlub tib neeg yog cia tib neeg siab ntsws thiab tswv yim twj lij tsis dua ntawm tib neeg siab ntsws thiab tswv yim xav tau. Tswv Ntuj qhia ncaj, tsis dua ntawm tus tib neeg nyiam mus raws kev ncaj los xaiv txoj xub ke nkhaus, coj lub siab nkhaus cees tsis dua ntawm nws. Tswv Ntuj qhia ua neeg mloog lus, tsis dua ntawm tus xaiv kev cam thawj, tawv ncauj ua neeg (protestant) tiv Tswv Ntuj thiab tiv luag tej. Tswv Ntuj qhia ua neeg siab loj siab dav thiab hlub neeg, tsis dua ntawm tus siab phem, lim hiam, txov luag siav, thuam neeg. Tswv Ntuj hlub ntiaj teb tib neeg, Tswv Ntuj tsis rho plawm rau cov neeg cam thawj tawv ncauj, tsis xuas hniav ntaj ntsim nphawv npho pauj cov lim hiam txov luag siav kom ploj, tsis muab nyiaj muab kub ntxias cov nquag teev ntuj kom yim nquag teev ntuj, tsis nplua cov tub sab tsis muab lawv thooj nyiaj thooj kub, lawv nras qoob nras loo lawv mus nyiag los zais hlawv ua hluav pov tseg : “23 Koj khuv leej sawv daws, vim koj peev xwm ua tau puas tsav yam ; koj qi muag rau tib neeg cov txhaum kom lawv thim xav.” Tswv Ntuj hlub ntiaj teb tib neeg, qhuab qhia tib neeg saib puas muaj cov zoo siab luag ntxhi ua Tswv Ntuj haiv neeg mloog Tswv Ntuj lus, coj raws li cov yaj saub qhub. Peb tib neeg lub ncauj hais tau hlub luag los siab ntsws puam chawj luag tus muaj mob dias hau da luj luam thiab xij peem tus khaub dab ntsoj ntsuag txwj kum nyiaj tshaib yoo nqhis tsis tau hnav, tsis muaj noj nrog luag ntxuag. Tswv Ntuj tsis nyob twj ywm qaum ntuj puag tes puag taw ntsia ntiaj teb kev txom nyem, kev iab kev daw, kev ploj tuag thiab tsis lam tsa ncauj cev lo lus yuam tiaj teb mloog qhuav thiab tsis lam taw tes nki rau tib neeg txoj num Tswv Ntuj tsis kam leg. Tswv Ntuj hlub tib neeg, Tswv Ntuj xa tus Tswv Ntuj hlub nws Leej Tub Yes Xus los ciaj neeg los plhws los nqee tib neeg tam zoj li Tswv Ntuj siab nyiam thiab siab xav : “Zam Kaim, nqes los sai sai, vim hnub no kuv yuav tsum nyob hauv koj tsev.” Tswv Ntuj hlub tib neeg, Tswv Ntuj tsis yuam tib neeg li dab phem thiab nws tej dab yuam tib neeg los tej dab Hmoob looj koov ntaim noj ntaim haus. Huab Tais Tswv Ntuj, tus muaj hwj huam loj, Tswv Ntuj lus yog dej yog tshuaj, yog txoj sia. Huab Tais Tswv Ntuj hais li cas nws yog li ntawd. Huab Tais Tswv Ntuj ua Vaj Ntxwv kav qaum ntuj thiab ntiaj teb mus ib txhiab ib txhis. Tswv Ntuj lus muaj hwj huam txheej dhau txheej. Tswv Ntuj tsis qia dub hwj huam. Leej Txiv Tswv Ntuj xa nws Leej Tub Yes Xus los ciaj neeg. Leej Tub muaj tag Leej Txiv lub hwj huam. Peb tseem nco Yes Xus cov hwj huam. Ntawm toj ntxas, Yes Xus hais kom lawv tshem daim txiag zeb kaw rooj ntxas : “Nws nthe ib suab muaj ceem : “Las Ntxas Los, tawm los nraum no” Tus tuag tawm plaws los…Z 11, 43 Huab Tais Yes Xus tus muaj hwj huam, tsis ua hwj huam yuam neeg kom ntseeg. Huab Tais Yes Xus ua hwj huam pab tus neeg nyiam Yes Xus thiab ntseeg Yes Xus. Peb tus ntseeg Yes Xus, peb ntseeg Huab Tais Yes Xus yog txoj sia nyob mus li. Leej tib neeg twg pom nws tus kheej neeg txhaum, neeg me, neeg pluag, nyiam Yes Xus, xav pom xav ntsib Yes Xus li Zam Kaim. Peb tuaj khauv zig Yes Xus tsis tso peb pov tseg. Yes Xus yuav tuaj ntsib peb, tuaj so hauv peb vaj peb tsev. Leej twg mloog Yes Xus lus, mus lawv Yes Xus qab, ua li Yes Xus qhia, tus ntawd kuj yuav txais Huab Tais Yes Xus cov txiaj ntsim hauv nws lub neej. Vim Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo muaj peev xwm hloov tau peb lub neej nyob ntiaj teb no, yam tsis zoo kom me kom ploj mus, kom muaj qhov zoo nkauj nyob mus li hauv peb lub neej : “9 Yes Xus thiaj hais rau nws : “Hnub no, txoj kev cawm tuaj txog lub tsev no, vim tus no thiab, yog Has Nplas Has ib leeg tub. 10 Vim neeg Leej Tub tuaj nrhiav thiab cawm tus poob zoo.” Yes Xus tuaj so hauv Zam Kaim tsev. Zam Kaim yog ib tug sau se. Sawv daws cem taw te nki Zam Kaim yog neeg txhaum, muaj txhaum loj. Tos Zam Kaim nplua nuj, vim Zam Kaim noj luag nyiaj nws thiaj muaj nyiag. Tiam sis peb hnov, txij hnub Zaim Kaim ntsib Huab Tais Yes Xus tus Huab Tais hlub neeg. Zam Kaim lub neej hloov los zoo heev thiab txaus qhuas, siab dav thiab hlub neeg tshaj yav tas los. Zam Kaim tuaj yeem kho ib pauj plaub, plaub npaug kho cov neeg nws tau liam luag tug. Yes Xus cawm tau cov neeg raug dab zoo ntau leej, dab tub sab, dab deev hluas…Leej Txiv Tswv Ntuj hlub neeg, Leej Txiv tos ntshi kom peb neeg nkhaus hloov los ua neeg ncaj, neeg txhaum kom peb kho peb tej txhaum, daws peb tej txhaum. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj txoj hauj lwm yog mloog Yes Xus lus thiab khaws Yes Xus txoj hauj lwm ua mus kom kawg.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg nyiam peb Leej Txiv Tswv Ntuj, Huab Tais yog tus hlub peb ntiaj teb neeg txwj kum xa tau nws Leej Tub Yes Xus los ciaj peb kwv tij. Peb nyias yuav tau mob siab qas ntsoov mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv lus qhuab qhia. Peb yuav nrog lub Koom Txoos Kav Tos Liv, Yes Xus lub Koom Txoos, tshaj peb tus Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo rau tas ib zeej tsoom neeg nyob ntiaj teb sawv daws paub. Kev mus tshaj Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo, tsis yog tus txiv plig, tus xib hwb los tus niam nkauj xwb hauj lwm xwb. Kev tshaj lub Moo Zoo yog tag haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj hauj lwm. Yog peb nyiam Yes Xus lub Moo Zoo, peb yuav cia Yes Xus cov lus hloov qhov phem qhov tsis zoo hauv peb lub neej pov tseg. Thov kom Huab Tais Yes Xus cov lus coj peb tsoom ntseeg sawv daws raus tes ua Huab Tais Yes Xus txoj num qhuas Leej Txiv Tswv Ntuj siab zoo saum ntiaj teb no.

27.10.2010     Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: