COV ZAJ NYEEM RAU HNUB CHIV 14/11/2010
( Hnub Chiv 33 - Xyoo C )

(Hais lus Hmoob - En Français)
  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv Mas Las Kis 3,19-20a
19 Thaum hnub ntawd tuaj yuav kub ntaiv cuag qhov txos. Cov muab hlob thiab lim hiam, hnub ntawd, npaum quav nyab cig ua tsaj phov, yuav tsis tshuav rau lawv cag thiab ntshuag, cov tsav rog tus Huab Tais hais li ntawd.
20 Yuav tshwm plaws rau nej cov hwm kuv npe, lub hnub ncaj ncees thiab kooj tis zoo tshuaj ;

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 21,5-19
5 Tej txhia seev yees lub tuam tsev txhim ntsa zeb zuag plias thiab txaug phiaj zeb dai ua ntuv zus, nws thiaj hais :
6 “Tej nej pom ntsoov no, hnub caij nyoog los txog, thaum ntawd yuav tsis tshuav zeb tshooj zeb nyob tsis puas ntsoog.”
7 Lawv nug nws hais tias : “Xib Hwb, yuav yog lub caij twg tej ntawd li tshwm sim tuaj nrog tej lub cim zoo li cas ?”
8 Nws hais tias : “Nej ceev faj txhob yuam kev. Muaj coob leej yuav qiv kuv npe tuaj hais tias : Kuv yog tus tseem thiab lub caij nyoog txog ze. Tsis txhob qaug lawv lawv qab.
9 Thaum nej hnov hais tsov rog thiab kev kub ntxhov, tsis txhob ntshai. Tej ntawd yuav tsum tshwm sim ua ntej, tsis tau txog caij kawg.”
10 Nws tseem hais ntxiv rau lawv : “Ib haiv neeg yuav sawv tiv lwm haiv neeg, ib tug vaj ntxwv lub teb chaws sawv tiv lwm tug,
11 Av qeeg loj heev, tej thaj chaw tshaib plab thiab mob aws muaj tej yam txaus txhawj thiab tshwm tej lub cim loj txaus ntshai saum ntuj.
12 Thiab ua ntej, luag yuav cev tes tsawv nej muab nej hiam, coj nej mus rau tsev txoos thiab tsev loj faj, cab nej rau vaj ntxwv thiab nom tswj teb chaws xub ntiag tim kuv lub npe.
13 Txog rau nej ua tim khawv.
14 Nco ntsoov rau nej nruab siab tsis txhob txhawj ua ntej yam yuav pab tau nej.
15 Kuv tus kheej, yuav muab ib lub ncauj thiab siab thoob tsib pub nej, nej cov yeeb ncuab yuav cam los puas ntxeev tsis dhau.
16 Cov yuav ntes nej yog nej niam nej txiv, cov kwv tij, cov txheeb ze thiab phooj ywg ; luag yuav ua rau nej tuag ib txhia,
17 Sawv daws yuav ntxub nej tim kuv npe.
18 Tab sis, ib txoj plaub saum nej taub hau yuav tsis ploj.
19 Tim nej ua khov kho, nej txuag tau nej tus ntsuj plig.”


0 commentaires: