Kuv yuav pav ob peb lu lug ua tim khawv txug txuj kev cawm

Nyob rua xyoo 2009, ntawd mas kuv muaj kev  nyuaj sab ntxhuv plawv noj tsi qaab nyob tsi zoo mas taag  kuv tsev neeg cov nam cov txiv kwv tij neej tsaa suav dlawg kuj tau thov Tswv Ntuj kuas Tswv Ntuj cawm kuv  yog le ntawm lug txug rua nub .14/08/2010  ntawm ces kuv tsev neeg cov tub nyaab Ntxhais vauv tau npaaj ib tsoog mov lug ua kev zoo sab rua kuv ,ces kuv kuj txais kev noj qaab nyob zoo zuj zug lug txug rua lub .9   hlis tim 17  2010  mo ntawd kwv yees le 23 teev ces kuv moog nci chaw pw kuv nyuam qhuav pw kiag tsaug zug lem loog xib  ua caag kuv txawm moog txug ib lub tsev Kheeg luj luj zoo nkaus le lub tsev ntawm mas kuv twb pum ndlua lawm kuv ncu tas lub tsev ntawd mas muaj tuab neeg coob nyob taab sis ua caag kuv tsi pum ib tug tuab neeg le kuv txawm nkaag kiag moog rua huv kem tsev luj luj na ua caag zoo nkaus le tej kem tsua le xib kuv txawm pum ib tug miv nyuas ntxhais  zoo tsem tsawv le tug nyuas  sthomfette kws nyob huv txuj feem dessin animes ces kuv txawm nug nwg tas ua caag es tsi muaj ib tug tuab neeg le  ces nwg tes kuv tas txij le thaum es puab tuaj muab tsaav ntaaj muaj ntuj txuj sa lawm ces yeej tsi muaj neeg tuaj nyob ntawm nuav le lawm tes kuv txawm has rua tug nyuas ntxhais ntawd tas yog leej tug  nwg has tas twb yog puab dlaag kuv es kuv muab rua puab lawm ces kuv txawm has tas koj  coj kuv moog nqaa ces wb chaws kiag moog rua kem saab tom ces nwg txawm taw teg tas tim nawj kuv saib dleev na txawm pum ib tug tuab neeg zoo le tej laum has lug ntsuag kuas ntsej luaj ntxuam muag luaj khob huas naav ib ce khaub dluag hlau tuav tsawv ib tug ntoo  cuam ntawm nwg saab teg txhum phem tes kuv xaa zoj tas tug ntawm mas yuav tsi yog Tswv Ntuj cov tshab yeej yog ntxig nyoo xib yog tas kuv cia le hu leej txiv leej tub leej ntuj plig xib mas ntsai kuv yuav tsi yeej  nwg ces kuv txawm nthe ib suab ntsov ntsov thai txheev com txheev leej vaam com vaam leej  txheev txug leej txiv leej tub leej ntuj plig txheev kuas leej, txheev leej txheev com vaam leej vaam txheev txug leej txiv leej tub leej ntuj plig txheev kuas tom tes kuv rau sab nthe le ntawm  ces kuv nrug nwg sib ntaus sib tua kuv ntaus ntaus ntaus kuv yeej kiag kuv txeeb kiag tau tug ntoo cuam lug tuav ntawm kuv teg tes kuv muab tsaa kiag rua sau ntuj ces tug ntoo cuam cia le  yog i b tsaab ntaaj dlaaj ntshuv ces kuv txawm  nqaa coj lug tshais nkaus rua huv kem tsev luj luj ces kuv has tas lub tsev nuav yuav nyob kaaj lug ,  ces kuv cia le tsim ndleev lug lawm ces txij le ntawd lug ces kuv cia le tau txais kev noj qaab nyob zoo lug le lawm ,  yog le ntawm kuv has rua peb tsoom ntseeg tas tswv  ntuj yeej muaj tseeb yog koj ntseeg thab cia sab rua Tswv Ntuj nwg yeej cawm  tau koj

 Sau npe tug ua tim khawv , yog Xyooj Txooj Hawj

0 commentaires: