Rau hnub chiv tim 7 lub 11 hlis 2010

Tsoom niam txiv kwv tij neej tsa thiab phooj ywg mloog Tswv Ntuj lus,


Tsis muaj pes tsawg hnub, sij hawm tig rov los txog rau peb tsoom ntseeg tuaj txaum yim peb tus Huab Tais Tswv Ntuj. Peb puas xam pom, hauv ib lub lis piam, Huab Tais tau pub koob hmoov dawb paug rau peb txais npaum li cas. Peb tseem muaj txoj sia nyob nrog peb lub cuab lub yig, nrog peb tej txheeb tej ze, tej phooj ywg. Peb tuaj pe hawm thiab txaum yim ua Huab Tais tsaug vim muaj Huab Tais pub peb tseem muaj txoj sia txog lub zim txwv no. Peb nyias yuav siv zog rau nyias txoj hau kab khaub zig Huab Tais xwm yeem nkaus txhob sav thiab txhob nkim lub caij lub nyoog dag. Txawm peb yuav maj npaum twg rau peb txoj kev noj haus, yuav txhawj xeeb peb lub neej npaum li cas, peb puas yuav huas kom tau caij nyoog mus fim Huab Tais ib hnub ib zaug thiab mus poo tsoom ntseeg ib lub lis piam ib zaug ua koob ua hmoov. Muaj dab tsi peb ntshaw thiab muaj lus zoo li cas xav thov Tswv Ntuj pab thiaj li muaj txiaj ntsim.

Hnub no, lub ntsiab lus loj hauv cov zaj nyeem, yog peb txoj kev sawv rov los ciaj sia nrog Tswv Ntuj nyob mus li. Peb ntseeg hais tias peb yog Huab Tais Tswv Ntuj cov me nyuam nws hlub tshaj nyob ntiaj teb no. Peb yuav tsis txhob txhawj, txhob poob siab, tso siab lug khov kho rau Huab Tais. Tswv Ntuj tus muaj hwj huam loj tas nrho, tus ua tau thiab hais tau lub sim ceeb tawm los tsheej xeeb pub rau peb tib neeg nyob. Peb yog cov nws xaiv raug los zwm thiab ciaj ua nws cov tub ki. Tswv Ntuj pab tau peb tag puas tsav yam. Puas phim peb tseem yuav ua xyem xyav, tsis tso siab tag rau peb Leej Txiv, tus hlub peb loj kawg kev ? Txij hnub peb los ntxuav plig ua Tswv Ntuj me nyuam, ciaj nws tub ki, peb puas los vij Tswv Ntuj, ciaj nrog Tswv Ntuj ciaj, tuag zoo siab tuag rau Tswv Ntuj tes ? Yog peb los ob sab taw tuag nthi khob qhov rooj hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, ua Tswv Ntuj haiv neeg ntseeg Tswv Ntuj, peb muaj hmoo, peb nyob hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, yog lub Koom Txoos Niam. Muaj lwm cov Koom Txoos ntseeg ntuj, yog Koom Txoos me nyuam, zoo li tej me nyuam cam thawj, tawv ncauj, ncaim niam ncaim txiv lawm xwb. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv yuav pab kom peb ciaj Tswv Ntuj haiv neeg mloog Tswv Ntuj lus raws li tej pog koob, yawg koob qhia los. Tiam sis, yog peb los ib sab taw hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, cia ib sab taw rau sab nraud. Peb tseem zoo li tus nkauj nyab tsis los puab cuab, tsis ciaj luag dab luag qhua, yuav fav xeeb ua nkauj fa ib hnub twg. Peb yuav tsum paub thiab xav tswv yim kom thoob thoob. Tswv Ntuj yog tus tsa kom sawv lub Koom Txoos Kav Tos Liv tshaj Tswv Ntuj lus nyob saum daim npoo av. Koom Txoos Kav Tos Liv nrog Tswv Ntuj thooj siab koom ntsws txuag Tswv Ntuj lub npe, teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj raws li ib tsoom poj yawm ntshiab tus roj tus hneev coj thiab qhia ua. Txoj hauj lwm Koom Txoos Kav Tos Liv ua, yog sawv Tswv Ntuj lub npe ua. Tswv Ntuj zoo siab mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv cev Tswv Ntuj lus qhuab qhia ntiaj teb neeg. Vim li ntawd, peb pom Tswv Ntuj tshoj muaj tej tus poj niam los txiv neej hauv Koom Txoos Kav Tos Liv ua neeg ntshiab neeg huv. Lawv ua tau tej yam hwj huam rau ntiaj teb pom, vim lawv mloog Tswv Ntuj lus ces lawv muaj Tswv Ntuj lub hwj huam ua tau tej yam tib neeg ua tsis tau : Piv txwv leej ntshiab Bernadette nyob Lourdes thiab ib tsoom leej ntshiab. Tos muaj cov neeg ntshiab thiab huv vim Tswv Ntuj ua kom muaj. Yog tej lub cim Koom Txoos Kav Tos Liv pom Tswv Ntuj ua los txhawb, los pab kom Koom Txoos Kav Tos Liv huam vam, loj hlob hauv txoj kev mloog Tswv Ntuj thiab tshaj Tswv Ntuj lus taj Tswv Ntuj nyob ntiaj teb no. Vim li ntawd, Koom Txoos Kav Tos Liv ib txwm mloog Tswv Ntuj lus raws li tej poj yawm txwv txoob qhuab qhia ib txheej dhau ib txheej los txog lub zim txwv no. Koom Txoos Kav Tos Liv tsis muaj ntsej muag thuam Nkauj Xwb Mab Liab, Tswv Ntuj Leej Niam, tsis muaj plhus thuam tsoom leej ntshiab li tej me nyuam Koom Txoos cam thawj sawv daws pom ib hnub sawv ib npoj tshiab. Koom Txoos Kav Tos Liv vam ntsoov Tswv Ntuj yuav txhawb nqa Koom Txoos tes dej num mus txog hnub kawg raws li Tswv Ntuj tau qhia rau tej poj yawm. Vim li ntawd, peb los ciaj lub Koom Txoos Kav Tos Liv me nyuam, peb hwm Tswv Ntuj raws lub Koom Txoos Kav Tos Liv lus qhuab qhia, peb txoj hmoo zoo. Leej twg ua nkauj feb, nkauj fa, lub Koom Txoos yuav tsis yuam kom nyob dai lub Koom Txoos. Leej twg thaub qab tawm khiav ntawm lub Koom Txoos Kav Tos Liv, kuj tsis dua ntawm nws tus cam thawj khiav yuam kev ntawm Tswv Ntuj tib yam nkaus. Tus mloog lub Koom Txoos Kav Tos Liv lus, nws nrog lub Koom Txoos mloog Tswv Ntuj lus thiab yoog tej poj yawm txwv txoob.
Hauv zaj nyeem ib hnub no, xya leej me nyuam Hes Nplaws raug ntes nrog lawv niam. Tus vaj ntxwv As Nthias Kias muab lawv hiam yuam lawv noj nqaij npuas. Tiam sis, vim lawv hwm Tswv Ntuj raws li yawg koob Mai Xes txoj cai qhia. Nqaij npuas yog yam nqaij caiv tuag nthi noj tsis tau. Lawv tsis yeem swb tus vaj lus quab yuam lawv : “Peb yeem tuag tsis yeem hla peb cov yawg koob tej kev cai…” Lawv xya leej kwv tij puav leej raug hiam ib leeg zuj zus hnyav kawg. Lawv tuaj yeem mloog Tswv Ntuj lus mus txog qhov kawg, cia vaj ntxwv tsim txom thiab txov lawv txoj sia tsuav lawv tuav khov kho txoj cai raws li lawv yawg koob Mai Xes qhia. Vim cov me nyuam no hwm Tswv Ntuj mus txog qhov kawg, Tswv Ntuj tsis tso lawv pov tseg. Tswv Ntuj pub Tswv Ntuj lub hwj chim tshwm sim hauv cov me nyuam raug tsim txom kom peb cov tsis muaj qhov muag pom, kom pom Tswv Ntuj lub hwj chim ; kom peb cov neeg ntseeg tsis khov, kom peb ntseeg Tswv Ntuj ruaj thiab khov ; kom peb cov neeg siab me, kom siab loj npaum cov me nyuam no. Tswv Ntuj pub cov me nyuam raug hiam no tshaj Tswv Ntuj lub hwj chim txheej dhau txheej, tiam dhau tiam los txog rau peb niaj hnub no thiab mus txog hnub ntiaj teb kawg : “lawv coj tus plaub los hiam tib yam.14 Ua ntej nws siav tu, nws hais tias : "Yeem tuag tib neeg tes, vam ntsoov Tswv Ntuj tsa tau yus sawv rov ciaj sia zoo tshaj rau koj tus tsis muaj yuav sawv taus rov ciaj sia.” Vim cov me nyuam hwm Tswv Ntuj loj tshaj lawv lub neej thiab lawv txoj sia thiab loj tshaj qhov ntshai tuag. Lawv ntseeg tias Huab Tais Tswv Ntuj tus muaj hwj huam, yog tus hlub, tus txhim tus cawm tau lawv. Tus vaj ntxwv tsuas txawj lim hiam, tsis muaj hwj huam dab tsi. Nws tsuas txawj rhuav tib neeg lub cev thiab txoj sia saum yaj ceeb no. Tus vaj ntxwv thiab nws cov neeg tau muab lawv tsim txom kawg nkaus siab. Txawm muab cov me nyuam nplaig txiag tag pov tseg. Cov me nyuam tseem hais tau lus rau lawv hnov, tsis muaj nplaig tseem hais tau lus, raug tsim txom, tseem muaj zog hais lus tshwm. Cov me nyuam no cov lus yog Tswv Ntuj lus. Tswv Ntuj yuav txuas txoj sia tshiab nyob mus li rau lawv nrog Tswv Ntuj raws li lawv kev tso siab rau Tswv Ntuj.

Huab Tais Yes Xus, tus txhiv tus cawm peb, yog peb tus Huab Tais. Peb tseem nco thaum Yes Xus pib tshaj nws lub Moo Zoo, nws qhuab qhia cov thwj tim thiab npoj neeg tuaj mloog nws : “Nej txhob vam tias kuv tuaj no, kuv tuaj rhuav txoj cai los puas cov yaj saub ; kuv tsis tuaj rhuav tshem, tsuas tuaj leg kom tiav Mt 5,17” Tus hais tias nws ntseeg Tswv Ntuj raws li Mai Xes txoj cai xwb, nws tsis ua tshaj thiab tsis ua yau dua txoj cai. Nws lub ncauj lam hais xwb, nws ua tsis tau. Cov neeg hais li ntawd thiab xav li ntaw, yog cov coj tsoom pej xeem li cov Fas Lis Xais, cov thoob xwm ntawv thiab cov Xas Dus Kais…Lawv tsis tseev tus pej xeem twg ua kom dhau los kom luv tshaj txoj cai. Lawv pom Yes Xus ua dhau txoj cai. Hnub xas npas tos hnub caiv los Yes Xus tsis caiv. Yes Xus tseem muaj cuab kav kho neeg tuag tes, tuag taw, neeg dig muag…Lawv caw Yes Xus mus noj mov. Lawv pom Yes Xus cov thwj tim noj mov tsis xub yaug tes raws li txoj cai qhia kom ua. Lawv liam Yes Xus ua neeg tsis hwm Mai Xes txoj cai. Yes Xus thiaj teb lawv tias : “Ntsej muag dag ! His Xais twb xub ntxov hais txog nej, thaum nws hais li no : haiv neeg no lub ncauj lam hwm kuv, tiam sis siab ntsws nyob deb ntawm kuv Mt 15, 8” Peb nyias yuav xyiv fab rau nyias txoj kev teev hawm thiab ntseeg Tswv Ntuj. Tab peb pom peb txawj ntseeg Tswv Ntuj zoo npaum twg. Peb tsis txhob muaj plhus khav tias peb paub Tswv Ntuj zoo tshaj tus ub tus no. Peb thiaj yuav tsis raug Huab Tais Yes Xus muab peb cem ua ntsej muag dag. Vim peb tus kheej hais tsis tau tias peb zoo txaus. Tsuas kawg dab phem thiaj qhuas dab phem loj cuag Tswv Ntuj, sawv tiv Tswv Ntuj tas zog. Peb yog me nyuam neeg, peb yog neeg muaj txhaum Tswv Ntuj hlub, Tswv Ntuj zam rau peb coj peb los ua Tswv Ntuj me nyuam. Peb thiaj muaj ntsej muag nrog Huab Tais Yes Xus Tswv Ntuj npe ua Leej Txiv. Peb tsis txhob xyaum khav li cov Fas Lis Xais, cov Xas Dus Kais khav ntawm ncauj dag. Lawv khav tias lawv paub yawg koob Mai Xes txoj cai zoo. Cov Xas Dus Kais muab Mai Xes txoj cai tuaj lwv thiab ua lus nug Yes Xus : “Xib Hwb, Mais Xes sau cia rau peb, ib leej twg tus kwv tij tuag tseg poj niam tsis muaj me nyuam, kom nws ib tug kwv tij qaws tus poj niam kom muaj tub ki ua noob tseg rau tus ntawd.29 Lawv muaj xya leej kwv tij : Thawj tug yuav tus poj niam tas tuag tsis muaj tub ki. 30 Tus ob, 31 Thiab tus peb qaws thiab tas lawv xya leej tib si lawv puav leej tuag tas tsis muaj me nyuam. 32 Thaum kawg, tus poj niam kuj tuag tib yam. 33 Yog rov ciaj los, tus poj niam yog lawv leej twg tus poj niam ? Lawv xya leej puav leej tau nws ua poj niam. Lawv tsis nco qab tias lawv paub Mai Xes txoj cai tsis ti txha. Nyob rau hauv Mai Xes txoj cai, lawv tsuas paub qee yam xwb, tshuav ntau yam lawv paub tsis thoob. Lawv tsuas to taub Mai Xes txoj cai raws li lawv lub tswv yim thiab lawv lub siab xav txog thiab paub tau. Tseem tshuav tej yam raws li Mai Xes tau sau tseg tsis tau piav rau lawv mloog. Piv li hais txog kev ciaj sia nrog Tswv Ntuj nyob mus li. Lawv twb tsis pom hais tias Tswv Ntuj yuav ua tau neeg rov ciaj sia nyob mus li. Tsis kav Mai Xes twb qhia meej rau sawv daws paub ua ntej. Tswv Ntuj yog tsoom ciaj tus Tswv Ntuj, tsis yog tsoom tuag tus Tswv Ntuj. Vim li cas lawv thiaj tseem nug thiab ? Yog Yes Xus txuag lawv ntsej muag xwb.

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws, cov tsab ntawv hnub no qhia rau peb sawv daws paub meej txog txoj sia nyob mus li Tswv Ntuj yuav muab pub rau peb ua peb tug. Txoj sia nyob mus li yog Tswv Ntuj txoj sia. Tej zaum ib txhia yuav xav tau hauv nruab siab tias peb niaj hnub hnov hais txog txoj sia nyob mus li. Twb tsis pom ib tug tuag sawv tau ciaj rov los, puas yog peb dag rau sawv daws ? Cov ntseeg ntuj, cov teev dab teev mlom, cov tsis ntseeg tus dab tsi tas sawv daws puav leej ploj mus ua av tag. Tsis muaj ib tug sawv tsees tau hauv lub lav tuag rov los ua neeg. Peb yuav tsum paub : nroj tsuag, tsiaj txhu thiab tib neeg txhoj sia yog ntiaj teb li siav ua lub neej saum daim av. Peb los ua neej, peb txais ntiaj teb li siav so ib ntus. Txoj sia nyob mus li yog Tswv Ntuj txoj sia. Txog hnub sawv rov los ua Tswv Ntuj neeg, peb yuav nrog Tswv Ntuj koom Tswv Ntuj txoj sia. Lub neej saum qaum ntuj txawv lub neej nyob qab ntuj no. Lub neej txais txoj sia nyob mus li yog lub neej tshiab peb tuag tsis taus ntxiv. Lub neej tshiab tsis khaws lub qub neej rov ua dua li hauv ntiaj teb. Peb tsis rov qab los thawj thiab li Hmoob hais kam. Hnub sawv rov los ua Tswv Ntuj neeg, peb lub neej thiab lub siab hloov dua tshiab tag nrho, tsis muaj qhov ntshaw ua kuv tug los koj tug li hauv ntiaj teb : “Tiam tom ntej cov tsim nyog txais kev rov ciaj hauv tsoom tub tuag los, tub tsis sib yua ntxhais tsis muaj txi” Lub neej sawv rov los peb twb pom zem zuag ntawm qhov muag. Peb yuav zoo li Huab Tais Yes Xus, tus xub sawv rov ciaj sia hauv tsoom tub tuag los. Thaum Huab Tais Yes Xus sawv tsees rov ciaj sia hauv cov tub tuag los : ib sij huam cov thwj tim pom Huab Tais Yes Xus sawv nruab nrab ntawm lawv ; ib sij huam, Huab Tais Yes Xus twb ploj ntais ntawm lawv xub ntiag. Peb tsis yog yuav rov ciaj neej los yuav mus ciaj dab. Hnub Tswv Ntuj tsa peb sawv rov los, peb yuav ua Tswv Ntuj tub ki, muaj Tswv Ntuj txoj sia nyob mus li ib yam Huab Tais Yes Xus. Tsis tas li ntawd, lub neej nyob mus li twb chiv nyob ntiaj teb no nrog Huab Tais Yes Xus kev sawv rov los mus txog hnub tag tsoom tub tuag sawv ua npoj mus saum qaum ntuj. Thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab twb yees rau peb pom lub neej tshiab saum qaum ntuj ntawm tej tus poj niam thiab tej tus txiv neej : “tub tsis sib yua, ntxhais tsis muaj txi”ua neej lawv Huab Tais Yes Xus qab saum yaj ceeb no. Vim li ntawd, peb ua Huab Tais Yes Xus tsaug, muaj nws ua tus coj peb kev. Thov kom Huab Tais Yes Xus qhib peb qhov muag pom nws cov tub txib tshaj nws lub Moo Zoo thiab thov nws txuag peb hauv nws lub Koom Txoos.


03.11.2010     Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: