Kuv yuav pav txug kuv txuj kev  lug cuag Tswv Ntuj

Lub sij hawm kuv muaj noob nyoog 17 xyoo kuv yeej tsi paub Tswv Ntuj le lub sij hawm ntawm peb nyob rua lub xoom aas phaws puas peb moog ua thaib zug kuv txhaj tau ntsib ib tug ntxhais hmoob ntseeg ntuj  wb txhaj tau cog kev phooj ywg zuj zug moog rua kev hlub kuv yeej tsi paub nTswv Ntuj  le nwg has rua kuv tas yog hlub nwg tag nua kuv nrug nwg moog teev hawm Tswv Ntuj yog le kuv tsua laam moog xib taab sis kuv yeej paub tswv le lug txug rua thaum wb sib sau ua neej kuv yeej coj kuv tug qos puj lug ua dlaab qhuas tsaws le peb hmoob puj ua tseg yaum ua cia coj kws tseem teev puj yawm txiv txoob , yog le  ntawm peb nyob tau ob peb hlis rua xoom naaj nyaus ces wb xaam phaaj tau yuav  tuaj rua faab kis ces kuv txiv haj has rua wb tas tub thab nyaab meb moog rua faab kis teb peb cov ua na mua txiv tsi moog meb tsi paub ua dlaab ua qhua tes yog luag lub teb chaws coj le caag tes meb nrug luag coj le ntawm nawv txhob laam moog xyum ua dlaab ua qhua ua tsi tau nawv ,ces wb tuaj poob rua faab kis teb tes ib yaam dlaab tsi yeej paub le Tswv Ntuj los yeej tsi paub dlaab qhuas los tsi txawj ua le tes cia le nyob ua ib yim neeg tsi muaj tsw tau ntau lub xyoo raug dlaab phem ntsw tsuj ntau zag los yeej tsi to taub le , lug txug rua  xyoo 1984 kuv tau tsaug ib tug dlaab phem dlaab tsog lug tsuam kuv thaum xwb thawj mas ib hlis lug ib zag ces lug tuab zuj zug  ib as thiv lug ib zag ib ob mos lug ib zag le lawm tes kuv qos puj moog thov cov hmoob kws txawj khawv koob thaiv dlaab tuaj ua khawv koob cuab ntaaj cuab rag thaiv qhov rooj qhov tsais taag los yeej thaiv tsi tau le mas kuv kuj nyuaj sab  kawg le lub sib hawm ntawm nyob rua lub xeev 07  ntawm mas muaj txiv plig zaam teeb kws txawj has lug maab dlaum thab has lug plog ntawm tuaj saib kuv ces kuv txhaj has rua txiv plig tas kuv muaj kev nyuaj sab heev  yeeb vim muaj ib tug dlaab phem lug tsuam kuv txhua mo le  tes txiv plig has rua kuv tas koj puas ntseeg tas muaj Tswv Ntuj kuv teb txiv plig tas kuv ntseeg, ces txiv plig has tas yog le cia kuv maa mua thaaj mis xas thov ntuj paab koj huv koj tsev nuav tes txiv plig haj le ua ib thaaj mis xas huv peb tsev foom moov zoo rua peb lub tsev taag tes txij le nub ntawm lug ces tug dlaab phem ntawm txawm pluj plag tsi lug tsuam kuv ntxiv le lawm , tes txij nub ntawm kuv txhaj txav txim sab moog kawm ntuj kev cai  tau ob xyoo tes txiv plig zaam teeb txhaj tuaj ua lub cim ntxua rua kuv thaum txiv plig ua cov cim taag nwg muab tug ntoo cuam tso pluav rua kuv txhais teg mas kuv nov muaj ib yaam kws nyaav tshaaj plawg lug rua kuv lub cev  kwv yees le 30 feeb maam le sib zuj zug lawm tes  txij thaum ntawm lug kuv txhaj ua neeg ntseeg lug txug tsua xyoo 1989 kuv lug nyob tsua lub xeev 10 ces  xyoo 1991.. 1992  ntawm txhaj lu bua tug coj cov hmoob ntseeg ntuj nyob lub xeev 10 lug txug tsua  xyoo 2005 ntawm ces tug txiv plig kws saib lub tsev teev ntuj St niziers    thab tug tswv qha nyob lub xeev 10  ntawd txhaj xaa kuv moog kawm ua tub tshaaj ntuj lug tau ob lub xyoo  thaum kuv tav lawm muaj txiv plig neej vaaj thab tug tswv qha lub xeev 10 txhaj ua ib lub teev ntuj foom moov zoo muab lub tsho dlawb rua kuv naav thaum ua kaab ke teev ntuj paab tsoom ntseeg , kuv kawm tav tau le ob los peb hlis tom qaab muaj ib mos kuv  txawm ua npau suav nyob ntawm ib lub tshaav puam mas nyob ntawm kuv saab xis muaj ib cov tuab neeg laug thab luag  naav khaub ndluag dlub  huas nyob ntawm kuv saab laug muaj ib cov miv nyuas yau kwv yees muaj le ntawm 8..9.. xyoo naav khaub ndluag dlub ib yaam thab  peb suav dlawg saib ntsoov  rua ib qho sab tsawv  kw yees le 50  mes nyob le ib nyuas ncua muag txawm muaj ob tug tuab neeg luj luj nyob ob lub com kuj tsi sawv ntsug tsi pw nyob pheeb zem zig , tug kws nyob puas peb mas nyob lub com dlawb paug naav cev khaub ndluag dlawb ntoo lub mom dlawb paug le nyiaj  huas tug nyo tom ntej zog nwg nyob lub com dlaaj naav cev khaub ndluag dlaaj ntoo lub mom dlaaj ntsuv le kub mas tug es nyob tom ntej zog kws naav cev khaub dluag ndlaaj txawm has rua peb tas mej puas paub lu lug kws has tas saib ces pum ntshav ces yuav ntsib khob ces luag yuav
qhib mej qhov rooj kus has rua mej tas yog mej lug cuag tau kuv leej tub ces mej cuag tau kuv txhua yaam hwj huam koob moov kuv muab tuab si rua nwg lawm nyob ntawm lub naab dlub ntawm nwg saab teg xis huas tug ntoo cuam yog nwg tsaab ntaaj mej thov ces rnej yuav tau mej ntsav ces mej yuav ntsib ua caag ib sij huam kuv Saib ntawm kuv ob saab ciav tsi pum cov tuab neeg ntawm taag lawm huas tshuav ib tug yuâm tub kwv yees nxraj le 9..los ..10 .. xyoo ntawm lawm xib ces kuv xaav zoj tas tug ntawm yog tswv ntuj lawm xib ces kuv txawm has tas huab tais ntuj ua caâg es puab moog taag es wb ho tsi moog ces nwg txawm teb kuv tas tug nyuam tub ko mas nwg moog tsi tau vim nwg tsi tau txais lub cim huas koj yuav ua kuas nwg tau txais lub cim taab sis yuav muaj ib tug nqos puj paab koj thab, nrug kuv nyob huv ib lub tsev kheej kheej muaj ..7.. theem huas tug ntaiv nce mas ib tug kheej kheej ntswj leeg ib theem rua ib theem le huas wb nyob rua theem ob huas wb moog kev ncig yeev rua tom wb tom nua ces kuv saib ntawm tej phaab xub ntsaa ciav muaj ib co neev nti kws muaj tug qhaub thab txuj hlua xib , khuab plawg nta tsaab qhaub xyoob los muaj qhaub ntoo los muaj tsaab es dlawb paug le nyiaj los muaj tsaab dlaaj ntsuv le kub los muaj huas cov xib xub los muaj tshais plawg nta thab ces kuv txawm has tas huab tais koj cov neev nti nuav zoo nkauj ua luaj ntshai yuav ncaaj heev le pob ces nwg txawm tas kuv coj koj moog sim ces wb txawm nqeg kiag rua theem ib ces kuv saib na ciav muaj ib lub qhov tsai txij nkaus dluav saib ntsoov rua phaab toj ciav muaj peb tug tsawb sawv ua ib ntxais tug ntsuab ntsaab muaj ib teev dlawb dlawb ces nwg txawm ntxab nkaus tsaab dlaaj dlaaj thab ob tug xug xib xub dlaaj ntsuv moog kiag rua ntawm lub qhov tsais ces nwg txawm muab ib xib xub ntsuab nkaus tuab nee teev dlawb dlawb tawg kiag ua ..4.. txaug ces nwg haj tseem yuav muab rua kuv sim na txawm, nov ib lub suav hu tas huab tais huab tais tug qos puj kws koj kuas peb hu lug txug lawm ces ua caâg cia le tsi pum huab tais lawm kuv saib ndleev rua sau theem ..7.. kawg sau u na ciav pum nwg nyob tsawv ib lub zwm txiv dlaaj ntsuv cuag kub kuv txawm nce kiag moog rua theem ob ciav pum tug nyuas tub kws naav khaub dluag dlub thab ib tug qos puj nqeg tshuav sau theem ..4.. lug ces huab tais txawm has tas tug qos puj es yuav paab koj yog tug nuav kuv teb has tas huab tais es kuv yua le caag ces huab tais txawm has kuv tas koj lub rooj nyob yog lub ntawm ko ces kuv tig hlo saib tom qaab na ciav muaj ib lub fauteuil yog ntaub tshwb lag dlaaj ntsuv ces kuv txawm nyob tsawg ndlua rua ntawm lub fauteuil ces tug qos puj ntawm txawm has tas koj nyob kov es kuv nev ces kuv teb tas koj laam nrug kuv nyob nuav xib ces lub moom tsaa kuv sawv moog ua hauj lwm ntawd ntsov kiag ces kuv cia le tsim dleev lug lawm ces kuv sawv tseeg lug tes kuv txawm taws kiag ib tug tswm ciab tes kuv thov huab tais ntuj le kuv lub sab xaav tau taag ces kuv le
moog ua hauj lwm lawm, qhov nuav xaav tau tas ntxhai yog tswv ntuj khaiv kuv uâ hauj lwm xwb ua caag ib sib huam kuv thab tug yawm es naav cev khaub dluag ndlaaj ntawm cia le.


Yog Xyooj Txooj Hawj

0 commentaires: