Rau hnub chiv tim 14 lub 11 hlis 2010


Tsoom npoj yaig kwv luag laj lig tim fab kwv tij phooj ywg,

Hnub no zoo hnub, peb zoo siab rov tuaj teev hawm peb Leej Txiv Tswv Ntuj, tus pab tau peb tas txhua tsav puas yam. Vim nws tseem pub peb muaj txoj sia nyob txog lub zwj ceeb no. Peb tuaj ua lub Thaj Txi Ntuj qhoo cev kim caug thov koob nqa tes ua nws tsaug.

Ntawm no mus, peb yuav piav ob peb los txog tsab ntawv Moo Zoo hnub no. Peb tseem nco, muaj plaub leej : Mas Tais, Mas Kos, Lus Kas thiab Zam lawv tau sau Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo hais qhia tseg rau ntiaj teb neeg. Lawv nyias kuj piav nyias zaj txog Yes Xus lub neej, tej lus nws hais cia, tej dej num tau leg tiav, tej hwj huam yees ntxwv tshwm ntawm nws rau neeg qhov muag pom, nws kev raug tsoom npoj qas laus ntes mus hiam, txov nws siav tu saum ntiv ncej thiab tuag mus zwm av rov sawv tsees tsoom tub tuag lav chaw txuas tau txoj sia tshiab nyob mus niaj ib txhiab mus ib txhis. Hnub no, peb mloog Lus Kas ib zaj piav txog Yes Xus coj nws cov thwj tim tuaj txog lub tuam ceeb Yes Lus Xas Les, haiv neeg His Xais Lais lub tuam ceeb. Peb haiv Hmoob ua neej tsiv teb tsaws chaw. Peb tsiv mus poob lub teb lub chaw twg, peb rhawv zej rhawv zos, ua vaj ua tsev nyob, qhib liaj teb ua, mus nrhiav zog nyob nroog hauv tej teb chaws peb tuaj mus poob, tuaj yug txawm. Peb yog neeg poob teb poob chaw. Peb tsis muaj ib lub teb chaws xws luag ua peb tug. Puas yog li ntawd, peb txawv luag, peb tsis muaj chaw dai siab, tsis muaj chaw tshua, tsis txawj khuv xim tej toj roob hauv pes ntauj taws txog mus tsuj lis ntua, tsis ntshaw txuag tej nroj tsuag, xyoob ntoo thiab tsiaj txhu ua tu noob nrho ib ncig ntawm peb qhov muag. Puas yog li ntawd, laj lig tim fab sawv daws thiaj pom muaj tej txiv tsev tawm rooj plaws mus ua qhua, tuag los tseg hais tias mam yug dua los thawj thiab, ciaj tsis tuag mam rov los nqee niam tub txiv nyuag. Puas yog tim li, Hmoob thiaj nyob tsis ruaj ib thaj chaw. Peb txawv luag tej haiv neeg muaj teb chaws, koom zej nyob ua paw, muaj tuam ceeb, muaj nroog, muaj zej zog thiab vaj tse dai luag siab mob luag plaw. Luag tawm rooj li plaws ntoj kab lawm txoj ke deb mus ncig ntuj ncig teb. Luag nco thiab tshua luag teb luag chaw yuav rov los tsuj, tseg tsis tau luag vaj luag tsev yuav ntauj taw rov los ncig thiaj kawg. Zoo li haiv His Xais Lais txhua leej, lub tuam ceeb Yes Lus Xas Les yog lawv lub chaw nco chaw tshua. Yes Lus Xas Les yog lawv tus yawg koob vaj ntxwv Das Vij lub tsheej, nws lub loog. Yes Lus Xas Les yog lawv lub tuam tsev teev ntuj chaw txawb chaw rau, yog Tswv Ntuj lub vaj lub tse nyob. Lawv nco thiab tshua Yes Lus Xas Les npaum li ntawd, ib leej His Xais Lais twg ib xyoos yuav tsum mus teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj ib zaug hauv lub tuam tsev teev ntuj, lawv siab thiaj nqig, thiaj pom qab rov los ua tsheej ib xyoos neej. Yog muaj tub sab tuaj huab, suav rog tuaj ntaus lub tsheej tav twg, His Xais Lais txawm tsawg zog tab npaum cas, twb ua ntsaum sib koom tiv tseev thaiv kom tau ntiab suav rog tsis tseev hlawv zej hlawv zos, tsis tseev suav rog tho pha ntsa zeb koos tsheej Yes Lus Xas Les : “Yog kuv tsis nco koj, Yes Lus Xas Les, kheev kuv txhais xis qhuav mus ; Kheev kuv nplaig nplaum kuv nru yog koj kuv tsis tshua NPN 137,5-6” Hauv liv xwm, muab piv rau cov teb chaws loj, Hais Nkws Tos thiab As Xis Lias muaj tsam ntau npoj, muaj rog ntau nthwv, His Xais Lais zog tab, tsis txaus lawv tej nthwv rog loj tuaj tsuj rho luj taws. Tsis kav His Xais Lais kuj tsis yib, tiv qawv mus txog qhov kawg. Yog li ntawd, His Xais Lais zoo li tus ntsis xyoob cua ntsawj rawv sab mus rau sab, lawv raug cab khi ua ntuv zus mus lawm tsheej pab ciaj qhev rau As Xis Lias thiab Mes Xos Pos Tas Mias teb ntau tiam neeg thiaj tau rov los txog lawv qub teb qub chaw. Vim li ntawd, Lus Kas zaj nyeem hnub no, hais txog Yes Xus coj nws cov thwj tim tuaj txog Yes Lus Xas Les. Lub tsheej luag qhuas, lub nroog luag cav moo nto lug tsis tshaj Yes Lus Xas Les. Lawv nyob hauv lub tuam tsev teev ntuj. Sawv daws puav leej qhuas lub tuam tsev txhim tsa tau ntsa zeb loj thiab zuag plias, siab tis ua siab ruaj khov tam zeb tsua khov thiab muaj hwj chim kawg li. Nyob saj hauv, luag txaug tej lus fiv pov, lus txiaj lus ntsim pauj Tswv Ntuj rau phiaj zeb dai nplawg niab puv phab ntsa nco txog tus ub tus no. Sawv daws ncauj seev qas yees lub tuam tsev teev ntuj txhim zeb ruaj khov npaum li, cua daj cua dos ntsawj tsis pob npuj tsis nphau, yuav ua sawv daws dim plaws kev txog siav mus ib sid. Tiam sis Yes Xus hais rau lawv : “Tej nej pom ntsoov no, hnub caij nyoog los txog, thaum ntawd yuav tsis tshuav zeb tshooj zeb nyob tsis puas ntsoog” Huab Tais Yes Xus tuag tas tau plaub caug xyoo, xyoo 70, tus thawj tsav rog ( Général Titus ) tom qab sawv ua huab tais vaj ntxwv Los Mas ( Empereur Romain Titus ) muab Yes Lus Xas Les hlawv ua hluav thiab muab lub tuam tsev teev ntuj rhuav tsoo pob puas ntsoog lis ntxaws. Nws muab cov nom Fas Lis Xais, cov thoob xwm, cov Xas Dus Kais, cov Hes Los Dias thiab muab tsoom pej xeem Hes Nplaws ntes cab khiav tawm His Xais Lais teb mus tseb puv pej kum teb. Txij li ntawd los txog lub zwj ceeb no, tsoom tub ki Hes Nplaws tsis muaj tuam tsev teev ntuj lawm. Tsuas tshuav ib tog phab ntsa tsev thiaj tseem nyob. Cov Yus Das, neeg teev hawm Tswv Ntuj raws Mai Xes txoj cai tseem niaj hnub no mus quaj mus nyiav ntawd lub taw ntsa zeb ntawd hais kev tu siab, kev ntsuag tsis muaj tuam tsev los teev hawm Tswv Ntuj li txheej laus thaum ub. Huab Tais Yes Xus tseem hais txog lwm yam xwv txheej yuav tshwm sim tuaj ntxiv : Tsov rog, ntuj fav teb lam mob uav mob aws, toj roob nphau av qeeg, tej hwj huam hnub qub yuav ntxeev yuav poob los, ntuj yuav nkig teb yuav tshaib, neeg yuav raug txom nyem. Tsis tas li ntawd, tseem yuav muaj xwv txheej raug tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, teev Tswv Ntuj. Cov yuav ua teeb meem rau yus yog tej niam tej txiv, tej npoj yaig kwv luag laj lig tim fab kwv tij phooj xab phooj ywg yog cov ntes yus mus kaw, coj mus rau tej nom tswv txiav txim thiab tua tuag.

Kheev lam peb tus neeg thim dab qhuas, los teev hawm Tswv Ntuj ua tau ib siab, ciaj ua Tswv Ntuj tsaug, tuag los zoo siab tsuav Tswv Ntuj pom zoo. Peb lam nrog tau Paj Lug hais li nws hais nws cov lus rau peb, nyaj peb siab yuav loj dua tuaj : “Peb tsis muaj ib leej twg ciaj sia nyob rau nws tus kheej, yog peb ciaj sia, rau Huab Tais peb ciaj sia, yog peb tuag, rau Huab Tais peb tuag. Txawm peb ciaj sia, txawm peb tuag puav leej yog rau Huab Tais LM14,7-8.” Kheev peb ua tau siab loj npaum Paj Lug, peb yuav txais tau Huab Tais Yes Xus cov lus peb hnov hnub no. Yes Xus tsis hais nws cov lus ntxias los dag leej twg thiab tsis hem kom peb txhawj : Los teev hawm Tswv Ntuj kom dim kev raug txom nyem. Peb twb vam Leej Txiv Tswv Ntuj txhais tes roos, nws lub hwj huam tiv thaiv peb, nws npo peb ntawm txhua yam xwv txheej. Peb thiaj los teev hawm tus Huab Tais Tswv Ntuj tos ntsoov nws lub zog pab cawm peb. Yog peb tseem yuav raug xwv txheej, vim Yes Xus lub npe, ua li teev ntuj muaj qab hau dab tsi ? Txhawj dhau, muaj kev txhawj xeeb tuaj nphav peb yuav ua li cas ? Ib txhia neeg ntseeg hais li ntawd, xav li ntawd hauv nruab siab, lawv tso siab tsis tag rau Tswv Ntuj, lawv thiaj nyiag kev rov mus thawj txiv neeb txiv yaig pab lawv. Txiv neeb txiv yaig tseem cuab loj ntxiv hais muaj cag muaj ceg : Teem caij nroos npaum li hnub. Txiv neeb txiv yaig kom tua tsiaj qaib npua ntshav ntswg nrog thiaj tseem kho ; muab kuam ntaus, tsawv qe tsom, hlawv xyab hlawv ntawv ntuas thiaj tseeb. Txiv neeb txiv yaig teem qas nroos tsis kho npaum li txiaj nyiag thiab npaum li tsiaj txhu yuav tsis zoo. Yus tus raug kev nyuaj siab, txhawj xeeb rau zaj dab ntub npau suav phem, yim ua yus kev txhawj xeeb loj ces yus kawg them hnya zog rau txiv neeb, tsis muaj los mam mus luab nuj luab nqe. Tej tus muaj hmoo ua li txiv neeb hais tas kuj khees tuaj. Tiam sis muaj coob leej ntau tus poob txiaj nyiag qaib npua los ntshav ntswg npaum li cas tus kho tas, kuj tsis zoo qhov twg los. Tiam sis yus hom yeem yus, txawm kho tsis zoo los ua ib siab npog txhob hais tawm thiaj tsis muaj tus thuam. Yus tuaj yeem rho pua, rho txhiab nyiaj ua dab qhev them rau txiv neeb ua neeb saib. Poob nyiaj txog pua txog txhiab ua neeb ob peb thaj kho lawm tsis zoo los ua siab uv twj ywm. Tus mob nws mob nws. Nyiaj txiag poob lawm ntau. Kev txhawj xeeb loj li qub, txhawj tsi txawj tag. Yus ho muaj ntsej muag rov los taij Tswv Ntuj pab. Yus mus hais xib hwb los txiv plig kom thov Tswv Ntuj pab yus no ces ho thov dawb dawb do do tsis xav poob ib npib nyiaj ua koob ua hmoov. Peb sim xav saib, peb puas ua neeg sawm zoo, puas sawm txais koob hmoov rau tej lus peb thov Tswv Ntuj cawm peb ? Txhob xav tias dab ntaim yus noj yus haus, vim yus ntshai dab ces muab nyiaj rau txiv neeb ua neeb thaiv dab lawv dab kom khiav. Hos Tswv Ntuj twb hlub hlub yus ces tsa ncauj thov dawb thov do xwb tau lawm, Tswv Ntuj yuav tsis paub yus zaj. Tsis yog li ntawd. Tswv Ntuj paub tag, Tswv Ntuj ua tus ntsej lag muag dig rau yus zaj yuav kev xwb.


Peb yuav tsum paub kom zoo, kom ti txha txoj kev npuab Tswv Ntuj. Tus ntseeg Tswv Ntuj txhob ua siab ywj fab ywj fwj. Yus tsis txhob thim lo lus tau cog tseg rau Tswv Ntuj, yuav teev yuav hwm Tswv Ntuj ib leeg. Txawm muaj kev txhawj xeeb loj npaum cas tsis txhob qaug rau yus lub qub siab, tsis txhob rov mus thawj, mus khaub zig txiv neeb txiv yaig ib zaug ntxiv txij hnub yus tau cog lus ua Tswv Ntuj me nyuam, txais lub cim ntxuav lawm. Ciaj tuag tso siab lug tsob hwb Tswv Ntuj khov kho. Tsis yog qaib npua ntshav nrog kho tau peb leej tib neeg lub mob lub ntsaj zoo thiab tsiaj txhu tseem haj yam tsis muaj hwj huam cawm tau peb leej tib neeg kom sawv ciaj txuas txoj sia tshiab rov los. Kawg Leej Txiv Tswv Ntuj tib leeg muaj hwj huam txuas tau txoj sia tshiab rau nws Leej Tub Yes Xus tuag tseeb lawm peb tag kis, sawv lis tsees rov los ncig. Kawg peb Leej Txiv Tswv Ntuj thiaj cawm tau peb tib neeg leej twg mloog thiab npuab nws Leej Tub Yes Xus mus txog qhov kawg : “14 Nco ntsoov rau nej nruab siab tsis txhob txhawj ua ntej yam yuav pab tau nej.15 Kuv tus kheej, yuav muab ib lub ncauj thiab siab thoob tsib pub nej, nej cov yeeb ncuab yuav cam los puas ntxeev tsis dhau.” Peb puas yuav tso taus siab rau Huab Tais Yes Xus tej lus nws hais tseg no ? Kuv hais tseeb rau nej, laj lig tim fab kwv tij phooj ywg, peb tso tau siab rau Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo.

Thaum lub 5 hlis xyoo 2010, muaj neeg caw kuv mus ncig txog peb tsoom kwv tij neej tsa nyob ntuj qub qab. Lawv muaj kev txom nyem ntau yam. Thawj yam kev txom nyem loj, kuv pom lawv tsis muaj kev twj lij, vim txoj kev cai koom tshaj txwv thiab khoo sawv daws tsis pub leej twg ua ywj nyias siab, txwv tsis pub neeg sib txoos ua npoj, tsis tso lus rau cov ntseeg sib sau teev ntuj. Kuv mus txog, muaj ib co hluas Hmoob nqes pem zos tuaj nram nroog li 20 tawm leej. Peb tau sib ntsib sib tham 10 hnub ua ke. Tas ntawd, lawv tau caw kuv mus saib lawv zos. Sim neej, txij lawv thim dab qhuas los teev Tswv Ntuj, tsis muaj ib tug txiv plig mus ib taws txog rau lawv tej zos. Tej poj niam me nyuam thiab cov laus mob laug qas ntsuav yuav zoo siab pom, yog muaj txiv plig mus saib xyuas txog lawv. Peb sib hais haum tas, Tswv Qhia kuj tso lus cia kuv mus saib Hmoob. Kuv vam tias kuv yuav tau mus pom Hmoob tej zos, kev ua neej, kev noj haus, npaj mus nyob 3 hnub. Tag kis kaj ntug yog hnub sawv kev. Yuav mus ib hnub ob tog tsaus lis txog lawv zos pem tej roob. Tiam sis, hmo ntawd, Tswv Qhia rov cheem kuv txhob rawm mus. Los txog tav li no, twb tsis muaj txiv plig twg tau luag mus txog cov zos no. Kuj muaj tub ceev xwm zov kev thiab mus ncig txog Hmoob tej zos, tsam muaj lus. Vim li ntawd, cov Hmoob kuj khuv xim kawg. Ntawm kuv los tib yam, khuv xim tsis tau nrog lawv ua ke mus saib lawv zos raws li tau teem tseg. Kuv thiaj nug tias ua li, puas muaj lwm cov zos nyob ze, leej twg puas khoom coj kuv mus ncig txog ? Muaj ib tug txiv plig, ib tug niam nkaub xwb thiab ib tug hluas Hmoob thiaj coj kuv, peb mus xyuas ib lub zos deb li 160 km. Txiv plig tau mus ib zaug hauv lub zos xwb thiab zaum no yog zaum ob. Peb mus txog chaw ze 10 h 30, mus so hauv tus xib hwb Hmoob tsev. Tej poj niam me nyuam sawv daws tuaj nplawg ntia ib pliag xwb tsev ntsawm nkaus. Thaum 11 teev, peb ua ib Thaj Txi Ntuj, ntxuav plig rau 8 leej me nyuam thiab 2 tug pog laus thiab ua lub cim pleev rau cov neeg mob. Yog thawj zaug muaj ib Thaj Txi Ntuj hauv lub zos no thiab ua lus Hmoob. Sawv daws zoo siab kawg, tsis yog npau suav. Xaus lub Txoos Txi Ntuj tag nrho xwb, lawv hais tias muaj tub ceev xwm yuav tuaj ntsib peb. Tus txiv plig thiaj hais tias ntshai kuv yuav tsis txhob nyob ntawm chaw rau luag pom, luag tuaj luag yuav nug ntau yam. Kuv los tsis paub lus yuav nrog luag tham tau. Cia lawv mam nyob tos cov tub ceev xwm yuav tuaj. Ntuj txawm cia li los ib kob nag hlob hlob tam sis ntawd, dej sab siv kuav lug ntws nto. Tso phij xab, ntaub ntawv tseg, mus tes dawb tes npliag, peb ob peb leeg thiab tus puav poj niam tawm sab qhov rooj txuas. Kuv raws ib tug hluas, wb cia li plov nag mus nkag rau ib lub tsev tas, rov tawm lub tsev ntawd mus nkag dua lwm lub. Kuv to taub tias lawv coj kuv chaws lub tsev tawm mus nkag dua lwm lub yog coj kuv tsiv nraim. Txog hauv lub tsev ntawd, zaum zoj ib pliag, ib tug poj niam ev me nyuam thiab nqa tau ob daim ntaub tiv nag tuaj ntxhi rau Ntxawg. Kom wb tsis txhob mus txoj kev saum roob, txoj qub kab peb tuaj. Wb mus txoj raws kuj ha los txais txoj kev loj peb los mus sib tos nram nroog ntawm lub chaw sam roj. Hauv lub tsev ntawd, muaj ib tug txiv neej thiab. Nkawd ob leeg coj kuv, ib tug ua ntej ib tug lawv kuv qab, peb pib nqes mus raws kwj ha. Ib tug niam poj Hmoob khiav tuaj xa kuv hais rau kuv tias : khuv xim kuv tuaj txog ib zaug tsis tau mov noj kom kuv txhob tu siab. Vim lub teb chaws tsis thaj yeeb, kuv tuaj txog tib pliag xwb, kuv rov qab lawm los xab lwm nyeej kuv rov tuaj xyuas lawv dua…Cov ntseeg Hmoob lub neej mus raws li Yes Xus cov lus peb hnov hnub no : “Thaum nej hnov hais tsov rog thiab kev kub ntxhov, tsis txhob ntshai. Tej ntawd yuav tsum tshwm sim ua ntej, tsis tau txog caij kawg” Lawv nyob hauv ib lub teb chaws ua tsov ua rog, muaj kev kub ntxhov tau 60 tawm xyoo. Lawv raug txom nyem npaum li cas, pluag qhov noj qhov haus, raug tej tub ceem xwm soj ntsuam ntes mus kaws mus tsim, tsis tau kev teev ntuj hu ntuj. Lawv ua neej ntsia ntsoov ncauj xub ke tos ntshi tav twg Tswv Ntuj li tuaj hlub lawv. Txawm kuv mus txog Hmoob zos tshwm npliv li npau suav xwb, rais lees rov fib qab, tsis tau nrog lawv nyob tham kom txaus siab. Twb yog txiaj yog ntsim Tswv Ntuj teb lawv lub suab hu, pom lawv lub neej tsaus ntuj kev txom nyem. Txawm kuv tsis muaj ib thooj nyiaj muab pub rau lawv. Vim peb txoj kev pluag, lawv los txom nyem yus los neeg pluag, tiam sis rau sawv daws Tswv Ntuj yog peb txoj kev muaj, kev ntshaw, peb lub chaw ntsaub, chaw vam khom. Txawm nom tswv kaw peb kev mus los Tswv Ntuj qhib kev rau peb taug, pub peb tuaj sib cuag ua ib Thaj Txi Ntuj ua Huab Tais tsaug. Sawv daws zoo siab npaum li ntawd, ua leej puav kua muag teev yees vim kev zoo siab.

Tsoom phooj ywg sawv daws, tej yam zoo li no, yog tej lub cim nco txog peb cov poj yawm txwv txoob thaum chiv lub Koom Txoos. Cov thwj tim pib mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo, lawv raug neeg ntiab raug neeg caum tib yam. Lawv kuj tau tsiv nraim ib qho dhau ib qho thiab lawv tseem khwv tshaj raug txom nyem loj tshaj pes tsawg npaug. Huab Tais Yes Xus tej lus peb niaj hnub cuab ntsej mloog, tsis yog dab neeg hais laug caij laug nyoog. Yog lus koob lus hmoov, tus raug txom nyem nco ntsoov, yog lus nplij lus nqee peb neeg txom nyem : “Yog luag ntiab nej hauv lub nroog twg khiav mus rau lwm lub Mt10, 23” Vim li ntawd, tsis yog vim peb thim dab los teev Tswv Ntuj, ces peb yuav tsis muaj kev txhawj xeeb li yav thaum tseem teev dab qhuas. Tiam sis vim peb los ntseeg Tswv Ntuj, peb nrog cov neeg txhawj xeeb teev dab qhuas thiab nrog cov neeg teev Tswv Ntuj raug xwv txheej tas sawv daws koom ua ntsa sawv ua nqag tos ntshi Leej Txiv Tswv Ntuj tuaj pab tuaj npo sawv daws ntawm txhua yam phem. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj, nws tswm tsis tau ntiaj teb kev thuam, kev ntxub, kev hiam nws. Txhob poob siab, ua siab loj nteev, Leej Ntuj Plig lub zog yuav txhawb kom peb pom qab hla dhau txoj kev txhawj xeeb, raug mob raug ntsaj, raug luag ntxub raug luag hiam. Huab Tais Yes Xus yog peb lub chaw vam chaw tso siab thiab peb lub zog.


08.11.2010   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: