Rau hnub chiv tim 21 lub 11 hlis 2010

Ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws,


Hnub no, yog hnub xaus lub xyoo teev hawm Tswv Ntuj xyoo 3. Lub lis piam tom ntej, peb pib dua lub xyoo teev hawm Tswv Ntuj xyoo tshiab. Niaj lub xyoo, thaum txog lub lis piam xaus xyoo teev hawm Tswv Ntuj, lub Koom Txoos Kav Tos Liv txhib tag ib zeej tsoom neeg ntseeg ua hmoov nco txog peb tus Huab Tais Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav lub ntuj lub teb.

Hnub no, peb yuav nthuav ob lub ntsiab lus hais txog Huab Tais Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav lub sim ceeb. Tiam sis peb xub nrog sawv daws tham ua ntej, xub nug sawv daws : Nws muaj nuj nqes dab tsi rau peb cov neeg ntseeg Tswv Ntuj ua hmoov nco txog Huab Tais Yes Xus yog lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv ? Yog peb tsis hwm Huab Tais Yes Xus ua lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv puas txhaum dab tsi ? Peb sim muab xav saib, peb yog me nyuam. Peb muaj niam muaj txi yug tau peb, tu peb da quav da zis hlob, tsa peb ua neej tsheej cuab ntseg yim. Yus nco txog yus niam yus txiv lub txiaj ntsim kev iab kev daw tus yus hlob, ces yus khiav khuav saib xyuas lawv. Los puas, yus ua neeg mom txheej, puam chawj, tsis quav ntsej, tsis nco yus niam yus txiv tej txiaj ntsim, tsis saib tsis xauj yus niam yus txiv. Yeej muaj ib txhia me nyuam, ib txhia neeg zoo li ntawd, puas yog ? Kuj tsis dua ntawm peb xav. Saib yus yog neeg mom luag txheej los neeg nco txiaj ntsim xwb. Nej ho mus yug tau ib co me nyuam, nej tu lawv hlob tiav neeg tas. Ib co ncawg nej, khiav khuav saib xyuas nej. Muaj leej puav khiav lawm ploj qab ntais cuag tsis yog nej yug lawv, ua li puas txhaum, puas txawv li cas ? Peb yuav hwm peb niam peb txiv los peb tsis hwm ? Tsis muaj leej twg yuav teb tau rau peb, kawg peb tus kheej. Tsis yog vim tus khiav khuav saib xyuas nws niam nws txiv yuav nplua nuj npaum ub npaum no ; tus ho khiav ploj qab ntais lawm tsis quav ntsej nws niam nws txiv kuj tsis pluag txom nyem qas ntsuav. Qhov peb xav tham txog hnub no, tsis yog qhov nplua nuj li ub li no, los qhov txom nyem. Lub ntsiab, yog hais txog tus siab zoo, thoob tsib, tus nco txiaj nco ntsim. Peb tus neeg ntseeg hwm thiab tus tsis hwm Huab Tais Yes Xus ua lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv kuj piv tau rau tus me nyuam txawj hlub niam hlub txiv thiab tus tsis quav ntsej niam thiab txiv.

Txij li peb thim dab qhuas los ua Tswv Ntuj me nyuam teev Tswv Ntuj. Peb yuav tau siv zog kawm phau Ntawv Ntshiab, nquag nyeem Tswv Ntuj cov lus, thiab mob siab mloog Huab Tais Yes Xus cov lus qhuab qhia raws yus lub Koom Txoos cob qhia rau yus. Yog peb tsis paub Yes Xus, peb nrhiav kawm kom paub. Kev nrhiav paub Yes Xus muaj ntau ntau txoj kev, yus yuav tsum xaiv txoj ncaj txoj yog. Yus rhiav kom muaj kws qhia Yes Xus rau yus kom yus cim tau Yes Xus lub ntsej muag, mloog tau Yes Xus lub suab, paub Yes Xus lub siab. Leej twg yuav qhia tau kom yus paub Yes Xus ? Ib yam li ib tug me nyuam mos yug tau los, leej twg tu, leej twg qhub leej twg qhia ? Yog nws leej niam qhub thiab qhia nws hais lus, tu nws hlob. Peb thim dab los ntseeg Tswv Ntuj kuj tam zoj peb yug dua tshiab li tus me nyuam mos : “Yes Xus hais rau nws : kuv hais tseeb tseeb rau koj, tsis muaj leej twg yuav pom tau Tswv Ntuj lub ntuj, yog tsis yug los nyob txheej siab saud, Nis Kos Des Mos hais nws tias : ib tug neeg laus yuav ua cas yug dua tau Z3,1 ?” Yus lub Koom Txoos yog yus leej niam qhub thiab qhia kom yus ciaj ua Tswv Ntuj me nyuam. Yus mloog yus tus xib hwb qhia yus kawm kev ntseeg. Yus mloog cov txiv plig, cov tswv qhia, vaj qhia tej lus. Yus yoog ib tsoom leej ntshiab tus piv txwv coj lub neej teev Yes Xus nyob ntiaj teb no rau yus pom. Yus yuav siv tag yus lub neej los nrhiav kom yus ntsib dheev Yes Xus, raws tau Yes Xus qab lawv Yes Xus lw. Txij hnub peb hnov Yes Xus tshoj peb, hu peb los teev nws, hwm nws. Peb thim dab qhuas los ua neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj, peb los ua Tswv Ntuj haiv neeg. Peb tsis zoo li tus qub neeg lawm. Peb lub siab lub ntsws hloov dua tshiab. Peb lub neej nyob ntiaj teb kuj yuav tsum hloov dua tshiab tag nrho. Muaj mob dias hau, ua dab ntub npau suav phem yuav tsum cheem yus lub siab txhob ntshaw rov mus thawj tej txiv neeb. Yes Xus tib leeg thiaj yog tus peb vam nkaus xwb. Yes Xus thiaj yog tus yus mus thawj, mus khaub zig, mus teev hawm. Yog peb tsis siv zog, tsis kub siab nrhiav kev tuaj cuag Yes Xus, fim Yes Xus. Hnub peb raug dab phem ntxias, peb yuav tsis muaj zog tiv dab phem. Thaum ntawd, peb yuav rov mus thawj txiv neeb. Hais tau tias peb pauv tsis ntxiv lwm cov tib neeg teev lwm cov dab qhuas. Vim lawv tsis teev tsis hwm Huab Tais Yes Xus yog lub sim ceeb tus Vaj Ntxwv hlub thiab khuv leej lub sim ceeb. Cov neeg tsis teev, tsis hwm Yes Xus yuav ua cas pom Yes Xus yog Vaj Ntxwv thiab Huab Tais ? Lawv tsuas saib Yes Xus yog ib tug tib neeg zoo, tib neeg thoob tsib xwb tsis tshaj ntawd. Hos rau peb tus neeg teev Yes Xus hwm Yes Xus kom ti txha. Peb pom, peb paub ntsoov ntiaj teb tib neeg tus zoo tshaj thiab thoob tsib tshaj twb piv tsis nyog rau Huab Tais Yes Xus.

1-Thawj lub ntsiab lus qhia rau peb paub Huab Tais Yes Xus yog peb tib neeg tus Huab Tais hlub peb, yog tag lub sim ceeb tus Huab Tais Vaj Ntxwv kav tag lub sim ceeb qaum ntuj thiab ntiaj teb. Peb Hmoob txawm tsis paub teev ntuj los ib txwv Hmoob yeej hais txog ntuj. Hmoob yeej ib txwm hwm ntuj loj rau nruab siab. Tsis txhob lam ua neeg lim hiam, tsis txhob lam twv ntuj twv teb, twv dej twv taws. Nyob saud, muaj ntuj, ntuj pom. Hmoob paub li ntawd. Qhov peb tsis paub, Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav qaum ntuj thiab ntiaj teb, Yes Xus kav zoo li cas ? Peb yuav tham ob peb los txog qhov no. Yes Xus puas kav li tej huab tais vaj ntxwv kav teb chaws nyob ntiaj teb no ? Vim li ntawd, hnub no, peb yuav cuab ntsej mloog Lus Kas cov lus no. Yog Yes Xus tuaj nyob ntiaj teb no, hais tau tias Yes Xus lub chaw nyob tsis nyob ntiaj teb no, tiam sis nyob rau ib qho qhov twg tuaj. Txog txij Yes Xus tuaj ib qho tuaj, peb to taub tias Yes Xus muaj nws lub chaw nyob. Ua li, Yes Xus puas hais dab tsi ? Peb mloog Zam ntawv Moo Zoo : “Tsis yog kuv tuaj kuv tus kheej, tiam sis yog nws tus xa kuv tuaj, tus xa kuv tuaj nej tsis paub nws. Kuv li, kuv paub nws, vim kuv tuaj ntawm nws tuaj, yog nws tus xa kuv tuaj Z 7,28-29.” Yog peb hnov Yes Xus lo lus hais tias vim muaj tus xa nws yug los ua neeg, nws thiaj yug los li tib neeg muaj nqaij muaj txha, muaj mob dias hau raug tshaib raug nqhis ib yam leej tib neeg txhua leej saum daim npoo av. Leej Txiv Tswv Ntuj yog tus xa nws tuaj. Vim ntau zaus Yes Xus hais tias nws tuaj ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj tuaj : “Ib yam Leej Txiv xa kuv, kuv thiab kuv xa nej Z 20,21.” Tiam sis, yog Yes Xus lo lus hais xwb tsis muaj cim tshwm sim, ib txhia yuav tsis tso siab kom tag rau Yes Xus. Muaj dab tsi ua rau peb tso siab tau tias Yes Xus yog Huab Tais Vaj Ntxwv ? Muaj ntau yam, muaj ntau lub cim ua rau neeg pom : “Ib txhia Fas Lis Xais hais tias : tus neeg ntawd tsis lam tuaj ntawm Tswv Ntuj, vim nws tsis caiv hnub xas npas tos ; ib txhia hais tias : ib tug neeg txhaum puas ua tau tej lub cim npaum li ntawd Z 9,16?” Tej yam hwj huam neej thiab dab tsis muaj peev xwm ua, Yes Xus ua tau rau neeg pom. Neej thiab dab ua tsis tau cov hwj huam Yes Xus ua. Cov hwj huam Yes Xus muaj yog Tswv Ntuj hwj huam. Yes Xus muaj tag Leej Txiv Tswv Ntuj hwj huam hauv Yes Xus xib teg. Yes Xus yug los ciaj neeg, yog los ua txoj num dab tsi ? Yes Xus yug los ua neeg kom qhia tau rau ntiaj teb paub, Tswv Ntuj hwj huam tshwm sim tuaj, ciaj tau nyob ntiaj teb no : “Kuv hais tseeb tseeb rau nej, tus ntseeg kuv yuav ua cov num kuv ua tib yam thiab nws tseem yuav ua loj dua ntxiv Z 14,12” Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav ntiaj teb, Yes Xus tsis ntaim pej xeem neeg nuj nqes li dab qhuas, tsis sau teb sau chaw dag zog kom tsam rau Yes Xus ntiag tug li ntiaj teb neeg tej vaj ntxwv. Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav ntiaj teb, yog coj Leej Txiv Tswv Ntuj tes hwj huam tuaj tseb tuaj cog rau leej tib neeg kom sawv muaj Leej Txiv Tswv Ntuj hwj huam npaum li Yes Xus. Vim li ntawd, txawm peb leej tib neeg muaj txhaum, tej txhia Huab Tais Yes Xus pub lawv ua tau tej yam hwj huam txaus qhuas taj Yes Xus nyob ntiaj teb no. Peb hu lawv ua cov neeg ntshiab huv. Lawv nrog Huab Tais Yes Xus ua tim khawv nyob ntiaj teb no qhuas Leej Txiv Tswv Ntuj. Huab Tais Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav ntiaj teb tsi yog yav tag los xwb, Yes Xus hwj huam tseem tsheej xeeb tau zwj ceeb no thiab mus txog hnub kawg.
2-Lub ntsiab lus tim ob hais txog Huab Tais Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav qaum ntuj thiab ntiaj teb, yog ib txoj kev kav txawv deb sim neej peb ntiaj teb tib neeg siab ntsws pom tsis tshab thiab neeg tswv yim tsis muaj yuav feeb txog. Huab Tais Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv yuav ua rau peb ceeb loj, yog peb cam thawj thiab yuav ua rau peb txhawj, yog peb muab hlob. Tim li cas ? Yog peb cam thawj, tsis mloog lus tsis quav ntsej Yes Xus lub Moo Zoo, yog peb khav tias peb paub tag Yes Xus tej lus qhuab qhia, peb tsis ntshaw, tsis vam leej tib neeg twg qhia Yes Xus lub Moo Zoo rau peb lawm. Peb yuav ceeb loj li cov thawj coj thiab cov tub rog los tus tub sab Lus Kas hais hnub no. Cov thawj coj tsoom pej xeem paub tias Yes Xus muaj hwj huam, ua tau tus dig muag rov pom kev, kho tau tus tuag rov cia los. Lawv tsis pom tias lawv tsuas yog neeg txhaum, neeg tub roj tub ruag, tsis thoob tsib to nrog yuav tig los npuab Yes Xus, los mloog Yes Xus. Lawv haj tseem muaj ntsej muag sawv tiv Yes Xus, tsis hwm Yes Xus, saib tsis taus Yes Xus. Lawv hnov Yes Xus hais dab tsi, lawv cam, tsis mloog Yes Xus lus qhia. Thaum lawv ntes tau Yes Xus hauv lawv xib teg, coj mus nug thiab liam Yes Xus tsis hwm lawv txoj cai, muab lawv txoj cai rhuav, txw pej xeem kom yuam kev. Lawv khav tias lawv paub Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj zoo tshaj Yes Xus. Lawv ntxub Yes Xus vim Yes Xus tej lus qhia thiab tej hwj huam Yes Xus ua : “Tus thawj leej choj nug nws thiab hais rau nws : yog koj Leej Pleev, tus Zoo nws Leej Tub ? Yes Xus teb : yog kuv, nej yuav pom neeg Leej Tub zaum ntawm tus muaj hwj huam sab xis thiab nrog qaum ntuj twv huab tuaj. Tus thawj leej choj dua rhe nws lub tsho hais tias : peb tseem yuav ntshaw leej twg ua pov thawj ntxiv ? Nej twb hnov ntsoov nws lo lus thuam, nej pom zoo li cas ? Lawv sawv daws txiav txim cia nws tuag MK 14,62-64” Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv yog hle tag Leej Txiv tes hwj huam hauv nws xib teg los pub rau cov neeg me raug luag ntxub, raug luag hiam thiab tsim txom nyob ntiaj teb. Vim Yes Xus pub tag Leej Txiv tes hwj huam rau tus neeg ncaj ncees raug luag ntxub, Yes Xus raug hiam tam zoj tus neeg raug txim tsis muaj leej twg txhiv, tsis muaj tug pab. Tam zoj tus tub sab poob tsim, raug thuam, Yes Xus nrog cov tub sab ua ib nqag luag tsawm luag hnyos : “Cov thawj coj hnyos nws tias : "Nws cawm tau luag tej, kom nws rov cawm nws tus kheej, nws pom xeeb yog Tswv Ntuj Leej Pleev yog tus xaiv diam !" 36 Cov tub rog kuj thuam nws, cob cawv qaub rau nws, 37 Thiab hais tias : "Yog koj, cov Yus Das tus vaj ntxwv, sim rov cawm koj tus kheej sob ! ” Yes Xus kev ua Vaj Ntxwv yog nrog cov tub sab ua ib nqag pab cov tub sab ; nrog cov neeg ncaj ncees raug hiam ua ib nqag pab cov ncaj ncees ; nrog cov mob ruas luag ntxub luag ntshai ua ib nqag ; nrog cov dig muag ua ib nqag…Thaum kawg, luag hiam Yes Xus tuag nthi li tej tib neeg, tuag mus zwm av li sawv daws. Vim Yes Xus raug luag hiam tuag li tej neeg raug luag hiam tuag. Tiam sis, peb tib neeg tuag lawm, peb ua tsis tau dab tsi ntxiv. Yes Xus tuag nrog tib neeg tuag kom rhuav txoj kev tuag pov tseg. Yam li Yes Xus tuag nrog tsoom tub tuag, Yes Xus ciaj rov los kom txuas tau txoj sia tshiab rau tsoom tub tuag ciaj rov los muaj txoj sia nyob mus li. Yes Xus yeej kev tuag, rhuav tau txoj kev tuag pov tseg. Yes Xus yog Huab Tais Vaj Ntxwv ntawm tib neeg txoj sia. Vim Yes Xus twb sawv hauv tsoom tub tuag rov muaj txoj sia tshiab nyob mus li. Muaj ib hnub, ntiaj teb tsoom tub tuag kuj yuav sawv muaj txoj sia tshiab nyob mus li nrog Yes Xus.

Phooj ywg sawv daws, peb tus Huab Tais Yes Xus yog tag qaum ntuj thiab ntiaj teb tus Vaj Ntxwv, yog tag lub sim ceeb tus Huab Tais Vaj Ntxwv. Yog peb ntseeg li ntawd, peb hmoov zoo. Peb muaj kev txhawj xeeb loj npaum twg, hnyav npaum li cas tsis txhob poob siab, phooj ywg sawv daws ! Huab Tais Yes Xus nws nyob nruab nrab ntawm peb kev txom nyem, nres peb. Peb pom tias, ntawm ob tug tub sab Yes Xus tuaj pab, muaj ib tug tau nrog Yes Xus ua ke. Vim li cas ? Vim lwm tus tsis hwm Yes Xus, tsis ua neeg txawj xav. Tus txawj xav tau nrog Yes Xus ua ke : “39 Ib tug neeg phem dai saum ntiv ncej tsawm nws tias : "Leej Pleev tsis yog koj los cas ? Rov cawm koj tus kheej thiab peb nrog."40 Lwm tus tsa ncauj teb yws nws tias : "Koj tsis ntshai Tswv Ntuj, koj twb muaj txim npaud ! 41 Rau wb tsuas haum, tsim nyog wb raug vim tej wb tau ua ; hos nws li tsis tau ua dab tsi phem.” Hauv peb lub neej, hauv peb tes dej num, hauv peb txoj kev teev hawm, hauv peb txoj kev raug txom nyem…Hauv txhua txoj xub kev, peb vam txog Huab Tais Yes Xus pab, nws yuav tuaj nres peb. Tiam sis, peb yuav nco ntsoov hwm peb tus Huab Tais Yes Xus. Peb tus Huab Tais yuav tsis tso peb pov tseg.


17.11.2010    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: