Rau hnub chiv tim 28 lub 11 hlis 2010

Tsoom phooj ywg hmov tshua,

Hnub no, yog hnub dawb hnub hu. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv caw tag ib tsoom ntseeg thiab phooj ywg sawv daws qhib lub xyoo tshiab teev hawm Tswv Ntuj. Vim li ntawd, lub Koom Txoos Kav Tos Liv hu lub hauv xyoo tshiab no ua lub caij tos Huab Tais. Yuav kom peb txhua leej muab siab rau npaj lub caij tos Huab Tais, peb yuav xub piav ob peb los txog ib yam tseem ceeb nyob hauv peb Hmoob lub neej. Muab piv li Hmoob lub tsiab peb caug. Peb mob siab npaum li cas npaj peb lub paj tsiab peb caug. Peb kuj yuav muab siab rau npaum li ntawd txog kev tos Huab Tais.
Hauv Hmoob lub neej, muaj ntau tsav ntau yam Hmoob yeej ib txwm cob qhia tub ki, txheej dhau txheej, yam loj dua tej puas yog Hmoob lub paj tsiab peb caug ? Txheej laus qhia rau txheej hluas, tiam ua dhau tiam los txog lub zim txwv no, peb yeej tsis tsa ncauj thuam peb lub hmoov tsiab peb caug, yeej tsis tso pov tseg tsis nrauj poj yawm txwv txoob lub txiaj lub ntsig cia. Txawm pom tias, poob teb poob chaw, peb nyob tsis ua pab ua pawg, nyob tsis muaj zej muaj zos ib yam tej kwv tij phooj ywg ntuj qub qab hau zos hu qab zog hnov. Txawm peb npaj tsis tau lub paj tsiab peb caug los noj haum caij haum nyoog, txawm ua tau lub paj tsiab peb caug ib lub tsis xws lub…Peb kawg yuav noj ib pluag thiaj tag thiaj muaj lub npe peb caug los quas niaj quas xyoo. Vim li ntawd, cov Hmoob tsiv teb tsaws chaw xws li ib txhia kwv tij neej tsa. Peb tseem npaj muaj lub tsiab peb caug los noj ua kev lom zem ib xyoos twg twb muaj ib zaug. Cov kwv tij neej tsa nyob koom zej muaj zos, tau kev sib sau sab laj ; lub zej zog txwj laus neeg hais lus saib taus pej xeem huab hwm, hos tej pej xeem los ho txawj mloog thiab hwm tej txwj laus ; sawv daws cav tsis yog qhua taum yas mab sua, puav leej yog kwv yog tij, yog neej yog tsav, yog tib tsob Hmoob koom tib lub npe. Lub peb caug twg puav leej pom tus hlob tus yau, laus thiab hluas, sawv daws zoo siab hlo, muab lub moj pob los pov lom zem xov npo laug caij, tsa suab ncauj see paj ntsha lus taum nkawm tub ntxhais kev plees nkauj nraug laug nyoog. Pom tias sawv daws zoo siab txhua tus xyeej tsawg tsis xyeej coob. Vim sawv daws siv zog ntso khwv noj khwv haus ib xyoo ntuj zeeg. Sau qoob loo kom puv txhab, khwv nyiaj kom puv nas, kom muaj pluas qav nrog luag noj, muaj daim zoo nrog luag hnav. Hmoob yeej siv zog npaum li ntawd npaj Hmoob lub paj tsiab peb caug noj quas xyoo laus tos txais lub xyoo tshiab. 
Hauv txoj kev ua neeg teev hawm Tswv Ntuj, tas tsoom neeg ntseeg kuj yuav tau siv zog ntso npaj txais tos peb tus Huab Tais Tswv Ntuj npaum peb leej tib neeg npaj peb lub cuab lub yig thiab npaum peb npaj peb lub hmoov tsiab peb caug. Hauv txoj kev tos Huab Tais Tswv Ntuj, tej zaum peb txhua tus yeej npaj tos Huab Tais, tiam sis peb npaj dab tsi, peb npaj zoo li cas ? Xav kom nyias rov nug nyias tus kheej : “Kuv npaj tos kuv tus Huab Tais Tswv Ntuj, kuv yuav txais Tswv Ntuj tuaj ntsib kuv hauv kuv lub neej, kuv npaj dab tsi tos txais nws ?” Yog peb lam txawj nug peb tus kheej, peb muab tau dab tsi ua paj tshab rau Tswv Ntuj, tej zaum peb txoj kev teev hawm Tswv Ntuj yuav muaj zog dua niaj hnub no. Vim tej zaum peb hais tias peb npaj tos Huab Tais, tiam sis peb twb tsis ua dab tsi li, lub ncauj lam hais qhuav, lub siab thiab lub neej nyob qhuav li qhawv, nyob li txhia niaj txhia zaus tsim tsis muaj ib yam koob hmoov tseg qhov twg, puas yog tos txais Tswv Ntuj ? Thaum yus tus neeg teev hawm Tswv Ntuj coj lub siab thiab lub neej zoo li tus neeg dab los tsis ua, ntuj los tsis teev, yus tus neeg ntseeg teev hawm Tswv Ntuj pauv puas ntxiv, puas muaj tus nuj nqes dab tsi tshaj tus neeg tsis teev, tsis ntseeg, tsis hwm Tswv Ntuj ? Puas muaj tseeb los yog lam hais : cov neeg thov los ntxuav plig cog lus ua Tswv Ntuj neeg yuav teev hawm Tswv Ntuj tib leeg, kuj tsis yog tsawg. Sawv daws kuj coob heev. Tiam sis feem coob thaum zoo neej, yog cov tsis quav ntsej teev ntuj. Tos thaum tau kev tws lawm no ces kuj ho mam tshwm npluj npliv hais tias yog neeg ntseeg Tswv Ntuj thiab, tuaj thov Tswv Ntuj pab. Hos cov nquag teev ntuj tsuas yog feem tsawg. Lawv yeej nco qas ntsoov lawv cov lus lawv tau cog rau tswv Ntuj hnub lawv txais lub cim ntxuav los ua Tswv Ntuj me nyuam. Vim li ntawd, lub caij tos Huab Tais, lub Koom Txoos txhib ib tsoom ntseeg sawv daws kom nyias txawj txhib nyias siab kom rov los npuab, rov los tsob hwb Tswv Ntuj. Yog peb rov los npuab Huab Tais Tswv Ntuj kom ruaj khov, yog peb los khaub zig Tswv Ntuj thiaj yog tus hlub peb yuav pab daws tag peb tej kev txhawj xeeb pov tseg, yog txoj kab txoj ke npaj tos Huab Tais tuaj ntsib peb hauv peb lub neej : “Mus ! Peb nce saum Huab Tais lub roob, mus cuag Yas Kos tus Tswv Ntuj lub tsev ! Nws yuav qhuab qhia peb, peb yuav mus taug nws kev xuas nws kab vim tus cai txhawv ntawm Xis Yoos thiab Huab Tais lo lus ntawm Yes Lus Xas Les.” Peb txoj kev npaj tos Huab Tais tuaj ntsib peb, tsis yog zaum puag tes puag taw hauv yus vaj yus tsev, tsis yog ua li yus siab xav, ua li yus nyiam. Txoj kev tos Huab Tais, yuav tsum tawm rooj mus ntsib luag lwm tus : kwv tij neej tsa, tus txheeb tus ze, tus neeg txhaum los tus neeg tsim txiaj, tus muaj mob los tus zoo neej,  luag tus qhua los tus mab sua…Tsis yog yus ib leeg Tswv Ntuj tuaj ntsib tuaj fim xwb. Tswv Ntuj tuaj ntsib tag ntiaj teb neeg tus phem tus zoo, tus nkees tus nquag, tus teev ntuj los teev dab teev mlom tag sawv daws. Yam lub tsiab peb caug yog tag sawv daws lub, sawv daws npaj. Huab Tais Tswv Ntuj yog tag sawv daws tus, sawv daws yuav npaj tos. Vim Tswv Ntuj yog sawv daws tus Tswv Ntuj, sawv daws yuav mloog nws lus, mloog nws qhuab qhia, peb yuav raws nws kab taug nws lw, hwm nws txoj cai. Peb tsis txhob ua li peb siab nyiam. Peb ua li Huab Tais kom peb ua, mloog peb cov pog cov yawg muab Yas Kos tus Tswv Ntuj tus cai txhawv ntawm roob Xis Yoos thiab Huab Tais lo lus ntawm Yes Lus Xas Les los qhuab qhia rau peb. Yog peb ua raws li tej poj yawm qhuab qhia rau peb, yog peb hwm peb tej poj yawm tej txiaj ntsim. Peb tej poj yawm txiaj ntsim yog Tswv Ntuj txiaj ntsim. Peb yuav muaj Tswv Ntuj txiaj ntsim ib yam tej poj yawm thiab tej txiaj ntsim Huab Tais Tswv Ntuj yuav txhab tuaj rau peb niaj hnub no : “Nws yuav txiav txim rau tas teb chaws saib xyuas tas txhua haiv neeg ; lawv yuav muab lawv cov ntaj ntaim ua khais thiab lawv cov hmuv ua txuas.” Vim tej poj yawm teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj. Lawv tau txais Tswv Ntuj cov txiaj tsim rub lawv los ua npoj, los sib haum xeeb. Lawv tau muab lawv cov ntaj cov hmuv rhuav pov tseg, muab los rhuav ntaim ua taus ua txuas coj mus ua liaj ua teb, tso kev sib cav sib ceg, tso kev siv ntaj siv hmuv los sib ntaus sib tua pov tseg. Yog peb hwm tej poj yawm lus qhuab qhia, peb kuj mloog Tswv Ntuj lus. Yog peb mloog Tswv Ntuj lus, peb yuav txais Tswv Ntuj koob hmoov coj peb los sib haum, ua kwv ua tij, ua neej ua tsav, ua phooj ua ywg. Tswv Ntuj yuav pab peb nrauj peb txoj kev sib cav sib ceg, pab peb tshem peb kev ua plaub ua ntug, kev sib ntxub sib ntaus sib tua hauv peb lub zos thiab hauv peb lub teb chaws, pub sawv daws nyob thaj yeeb. Peb pom tias txoj kev tos Huab Tais tsis yog ib txoj num sib thiab me dog dig. Peb txoj kev tos Huab Tais muaj tau lub peev xwm tsim tau lub ntuj tshiab, ua tau ib daim av ntshiab huv tau, yog peb tuaj pe vam Tswv Ntuj pab peb tiag tiag : “12 Hmo ntuj twb yuav dua toj, lub hnub twb tuaj txog ze. Muab tej dej num dub nyos laim ncua tseg, hnav tej tsoos riam phom kaj nrig.13 Coj peb tus cwj pwm kom tsim txiaj nruab hnub qas nrig : txhob ua neeg hu dab, quav cawv, txhob luab tsuab ua plees ua yis, txhob ua neeg npau thiab neeg muaj khib.” Lub ntuj tshiab thiab daim av ntshiab huv tsis yog lam hais pov tseg. Tswv Ntuj tej lus Tswv Ntuj tshoj saub kom saub qhuab qhia leej tib neeg, yog vim Tswv Ntuj tos lub ntuj tshiab thiab daim av ntshiab huv. Thaum kawg, Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub Yes Xus tuaj tshwm li plaws txuas tau nkaus lub ntuj tshiab thiab daim av ntshiab huv rau leej tib neeg pom xyeem. Cov thwj tim yog cov ua pov thawj txog lub ntuj tshiab thiab daim av ntshiab huv. Lawv thiaj li muab tag lawv lub neej los tshaj Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo kom ntiaj teb neeg hloov ua neeg tshiab. Tus neeg tshiab, yog tus neeg tsim txiaj ua rau tus hlob tus yau tso tau siab ; tus neeg tshiab tsis txhob ua neeg hu dab, quav dej quav cawv, txhob luab tsuab ua plees ua yis, txhob ua neeg muaj khib…Tswv Ntuj tos lub ntuj tshiab, nyiam daim av ntshiab npaum li cas, yog peb tsis hloov ua tus neeg tshiab, puas yuav muaj taus lub ntuj tshiab ? Yog tus neeg ntseeg Tswv Ntuj twb tsis quav ntsej Tswv Ntuj lus, twb tsis hloov nws lub siab ti siab nqaim, hloov nws lub siab neeg los yuav Tswv Ntuj siab ; ntiaj teb neeg tus muaj yim xav kom nws tib leeg muaj ; tus ua luag nom, yim xav kom luag hawm pe nws ntsej muag ti av. Tswv Ntuj tos rhw daim av tshiab saib puas yuav tshwm los tiam sis tib neeg ntshaw lub qub neej thiab tej qub siab npaum li ntawd tsis kam hloov ib qho. Tus twg los tus tsis hloov siab ntsws tshiab, lub ntuj tshiab puas yuav muaj tau, tshwm tau tuaj ? Tiam sis, tus neeg teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj txhob poob siab. Txawm nws tsis pom lub ntuj lub teb tshiab ntawm nws qhov muag, nws txhob qaug zog luj luas kom nws nco ntsoov Huab Tais Yes Xus lo lus : “18 Ib txoj plaub saum nej taub hau yuav tsis ploj.” Tus neeg hwm Tswv Ntuj muaj nqes dua txoj plaub hau thiab nws kev teev ntuj hauv nws lub neej yog loj dua lwm yam num tib si. Tus neeg ntseeg Tswv Ntuj yeej paub ntsoov, lub ntuj lub ntiaj teb tshiab tsis tshwm rau qhov muag pom los twb nyob nrog nws : “42 Nej kav tsij zov hmo, vim nej tsis paub hnub twg nej tus Huab Tais yuav tuaj. 43 Nej paub ntsoov, yog tus tswv tsev paub lub sij hawm tub sab tuaj, nws yuav zov rawv, yuav tsis cia tho nws tsev.44 Vim li ntawd, nej kuj tib yam tos ntsoov, vim Neeg Leej Tub yuav tuaj lub sij hawm nej nco tsis txog.” Peb txoj kev teev Tswv Ntuj ua hnub ua hmo yog zoo tshuaj, yog txhiam xws daws peb kev qaug zog. Vim li ntawd, cov neeg ntshiab huv nyob ntiaj teb no twb tsis khoom pw. Leej ntshiab Jean-Marie Vianney tsuas pw ib hmo 2 h xwb nws sawv los teev ntuj thiab daws txhaum rau cov neeg tuaj taij daws txhaum ntawm nws. Cov neeg ntshiab huv siv zog tos Huab Tais tiag.

Tsoom phooj ywg hmov tshua, peb tsis txhob ntsia lub caij tos Huab Tais zoo li ib lub nra hnyav los tsuam txiv rau peb tus neeg ntseeg Tswv Ntuj teev Tswv Ntuj. Tiam sis peb yuav ntsia li lub txiaj ntsim pab peb hloov ua neeg tshiab raws li cov neeg siab dawb thiab lub txiaj ntsim pab kom peb nyiam peb tus Huab Tais Yes Xus phim nws lub hwj chim yog peb tus Vaj Ntxwv hlub peb tsis txawj tag kav lub ntuj thiab ntiaj teb mus ib txhiab ib txhis.

24.11.2010       Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: