Yes Xus yog tug cawm seej yog (kuv) (koj) qho chaw tsob hwb
 • Yes Xus ib leeg yog tug muaj peev xim yuav cawm tau (kuv)(n)
 • Yes Xus yog tug muaj hwj huam tag ntsho
 • Yes Xus ib leeg yog tug yeej txuj kev tuag ,nwg tuag tau peb nub  nwg sawv huv cov tub tuag tsov qaab lug
 • Yes Xus ib leeg yog tug muaj peev xim ntab tau tug dlaab phem kuas tawm ntawm (kuv)(koj) moog
 • Yes Xus ib leeg yog tug tau leej txiv cov hwj huam nwg muaj peev xim ua hwj huam lug khu mob khu nkeeg nwg tsaa tau neeg tuag sawv tsov lug
 • Yes Xus ib leeg yog tug muaj txuj kev hlub tag  nwg muaj tsaab peev xim muab nwg txuj sa coj lug tuag theej noob neej plaj teb nuav txuj kev txhum
 • Yes Xus yog tug kuv ntseeg thab cia sab (kuv)(n) yuav tso tag puas tsaav  yam rau Yes Xus ua tug tsom kaav tsom kwm thab coj (kuv)(koj )lub neej moog rua qhov zoo

Thov Yes Xus paab cawm (kuv)(n)
 • Yes Xus (kuv)(n) qheb (kuv)(n) lub sab txais koj txuj kev cawm
   
 • Yes Xus (kuv)(n) yog ib tug neeg muaj txhum, thov tsaa koj txhais teg lug ntxuav kuv cov kev txhum kuas (kuv)(n) tsov qaab dlawb huv tuaj kuas phim leej txiv lub tswv yim

 • Yes Xus thov koj txhob ncua ntev koj txhob cia (kuv=(n) maub kev tsaus ntuj
  Koj txhob cia (kuv)(n) lub kua muag lug nyaab lub hauv ncoo thov koj cawm (kuv)(n)

 • Yes Xus thov koj pub txuj kev kaaj sab rua (kuv)(n) taug  thov koj txhawb (kuv)(n) lub zug
  Koj qheb (kuv)(n) lub tswv yim  kuas (kuv)(n) txawj coj lub neej rua qhov zoo

 • Yes Xus thov koj tshem tug dlaab phem xas taas  txuj kev phem kev tsi huv  ntawm lub tsev nuav Moog  koj foom moov zoo rua lub tsev nuav kuas tsev neeg nuav tau txais kev noj qaab nyob huv

 • Yes Xus taag txhua yam kws (kuv)(peb) taij thov nuav tsuas muaj koj ib leeg haj yuav ua tau xib
  Yog le (kuv)(peb) txhaj taij thov tuav koj lub npe Yes Xus pleev txuj kev cawm


   Kuv yuav ob peb lu lug  ua tim khawv ntawm Yes Xus txuj kev cawm

Xyoo 2OO9  ntawm mas kuv tug kheej  muaj kev nyuaj sab noj tsi qaab nyob tsi zoo. Mas kuv tsev neeg peb cov nam txiv tub yeej thov ntuj kawg kiag le los yeej tsi nov tswv ntuj teb peb le mas kuv yeej chim sab kawg  le yeej tsi xaav ua dlaab tsi le lawm. Kuv tug kheej yeej xaav tas ntshai kuv yog ib tug muaj txhum  ndlau lawm es tswv ntuj txhaj tsi teb peb tej lug thov ?

Yog le ntawm kuv yeej tu sab heev le  ces thaum lub 09/Tim O5/ 2OIO,
thaum 3 teev yuav kaaj ntug kuv  txawm ua ib zaaj npau  suav pum kuv tsev neeg peb cov nam txiv tub lub neej ua caag ib leeg tsi noog ib leeg has le tsuas muaj sib caav sib tshe xib tsi sib hwm le ces kuv txawm xaav tau  tas cia kuv maam thov ntuj  paab saib ces muaj ib lub rooj luj tsawv  ces kuv xaav tau tas kuv tsev neeg muaj cuaj leeg ces cia kuv taws cuaj tug tswm ciab es kuv yuav teev ntuj ces kuv txawm taws tau 8  tug tswm ciab.
Ib saab 4 Tug ces tom ib tog rooj mas kuv xaav tau tas kuv yuav taws tug ntawm rua kuv.
Ua caag kuv muab tau tug tswm ciab  lug txawb nkaus ces kuv taws kiag lub kaas phais rua ua caag tug tswm ciab cia le yaaj ntshis lawm kuv tsov qaab taws ib tug los tsov qaab yaaj ntshis lawm thab. Kuv taws ob peb zag los yeej yaaj ntshis le qub ces kuv txawm tsaa cauj thov tswv ntuj tas huab tais tswv ntuj yog tas kuv muaj txhum ntau dlau lawm es kuv tsim tsi nyog nyob ntawm koj xub ndlag lawm nua tes thov cia kuv moog lawm ntuj tawm  kuv quaj thov quaj thov le ntawm ces kuv saib ciav ua caag tsi pum kuv cov miv nyuas huas pum kuv qos puj nyob ntawm kuv saab laug. 
Ces kuv saib na ua caag wb nyob ib kem tsev nyob sau hauv tsua huas muaj ib cov ntsis ntoo sib ntshaa ntsaag qaab tsuas ces kuv quaj thov quaj thov tswv ntuj tas ciav moog lawm ntuj tawg yeeb vim kuv muaj txhum tes cia kuv moog nua tes ua caag kuv txawm nov ib lub suab has lug sab sab sau ub tas nev kuv twb has rua koj tas txhob muab nwg rau txim koj pheej muaj nwg rau txim.      
Zag nuav nwg tu sab heev lawm ces kuv tsaa hlo qhov muag saib ciav muaj ob tug tuab neeg luj luj naav  cev khaub dlawb dlawb nyob sab tshaaj le taub haut tsua sau u ces kuv txawm qw ib suab ntso ntso tas cia kuv moog lawm ntuj tawg ces kuv txawm tuab plhaw lawm huv qaab tsuas na ciav kuv tsi poob le zoo nkaus le muaj dlaab tsi muab kuv nqaa tsi pub kuv poob ces  kuv txawm tshais tsuam moog rua huv kem tsev  kuv tsov  qaa qw ib suab tas cia kuv moog tes kuv tsov tuab plhaw rua huv qaab tsuas los kuv kuj tsi poob le  thab. Zoo nkaus le muaj leej twg muab kuv tuav cia ces kuv nyob khuam ncuv kuv
xaav zoj tas yeej yog tswv ntuj tsi pub kuv poob ces kuv txawm thov tas yog koj tsi pub kuv moog rua ntuj tawg mas koj txawm cawm kuv nua tes txawm muaj lub suab tas yeej yuav cawm xib ces kuv txawm tshais tsuam tsov rua huv kem tsev tes kuv cia le tsim dlheev lug lawm,

Kuv zoo sab tas tswv ntuj  teb kuv cov lug.

Yog xyooj txooj hawj

0 commentaires: