COV ZAJ NYEEM RAU HMO 24/12/2010
( Hmo Yes Xus yug los - Xyoo A )

  • Zaj nyeem 1 : Tsab Ntawv His  Xais 9,1-6  
1 Cov maub kev tsaus ntuj hauv tsoom pej xeem pom ib qho pom kev loj, ib qho pom kev ntsa rau cov zaum hauv teb chaws tsaus nti,
2 Yog koj, tus ua lub teb chaws huam vam, zoo nws siab heev, lawv luag ntxhi ntawm koj xub ntiag cuag thaum sau qoob, hom khaj npaum tau ib thooj los sib faib.
3 Vim tus quab tsuam nws thiab tus ntas saum nws xub pwg thiab tus neeg zov keeb rab qws, koj muab lov ntho li ua rau Mas Dias.
4 Nkawm khau luj tsuj tuaj nqeeg nkaws thiab lub tsho khub ntshav kauv tseg yuav cig nplaim ua taws tsaj phov.
5 Vim ib tug me nyuam yug los rau peb, pub tau ib tug tub tuaj rau peb, hwj chim nyob rawv saum nws xub pwg, luag yuav hu ua : Tuav xam zoo, Tswv Ntuj muaj zog, Leej Txiv nyob mus li, tus vaj txheeb thaj yeeb.
6 Lub hwj chim loj li loj thaj yeeb tsis kawg saum Das Vis theej kiab thiab ua nws kev kav nyob khov kho, txhawb txhim nws kom tseeb kom ncaj zim txwv no mus ib txhis, yog tas Huab Tais tsav rog kev hlub ua tuaj.

  • Zaj nyeem 2 :  Paj Lug Tsab Ntawv rau Tis Tos 2, 11-14
11 Vim Tswv Ntuj lub txiaj ntsim twb txhawv yaws tshwm sim tuaj kom cawm tag txhua leej tib neeg,
12 Qhia tau kom peb txawj cheem kev thuam ntuj thiab tso tau tseg txoj kev ntshaw lub sim ceeb no, kom tiam neej no, peb txawj cheem tau peb, ua tau ncaj ncees thiab txawj  hwm ntuj tiag.
13 Tos ntshi vam ntsoov hnub yuav pom xyeem peb yawg Hlob Tswv Ntuj Leej Cawm Seej Yes Xus Pleev lub hwj chim,
14 Nws tuaj yeem cia luag hiam nws kom txhiv tau peb ntawm txhua txoj kev phem thiab ntxuav ib haiv neeg kom huv los ua nws tug, rau siab ntso ua cov dej num zoo.

  • Lus Kas Ntawv Moo Zoo 2, 1-14
1 Lub sij hawm ntawd, vaj ntxwv Aus Nkus Tus tshaj lus ceeb toom kom txheeb suav tag ntiaj teb neeg.
2 Lub caij ntawd, yog thawj zaug muaj txheeb tib neeg, thaum Kis Lis Nyus ua nom tswj Xis Lias teb.
3 Tas tus, nyias mus sau nyias npe hauv nyias lub nroog.
4 Yos Xes kuj sawv kev hauv lub nroog Nas Xas Les, xeev Nkas Lis Lais mus pem Das Vis lub nroog hu ua Npes Les Hes, nyob hauv xeev Yus Das, vim Yos Xes yog Das Vis tsev neeg thiab Das Vis caj ces.
5 Nws coj Mab Liab, nws poj niam, cev hnyav lawm, nrog nws mus sau npe.
6 Kuj txog caij nws yuav daws cev.
7 Nws yug nws tus tub thawj tug, nws muab ntaub qhwv, muab tso pw hauv ib lub dab zaub, vim tsis muaj chaw rau nkawd so hauv lub tsev txais qhua lawm.
8 Nyob thaj tsam ntawd, muaj ib co neeg zov yaj nyob nruab tshav nruab nrag hmo ntuj saib lawv tej tsiaj.
9 Huab Tais tus tshiab txav los rau lawv pom, Huab Tais lub hwj chim ci lam lug tuaj qhwv lawv, ua rau lawv ntshai rwg.
10 Tus tshiab hais rau lawv tias : « Nej txhob ntshai, kuv tuaj xa ib lub moo zoo rau nej, ib txoj kev zoo siab rau tsoom neeg.
11 Hnub no, tus Cawm neeg yug los rau nej, nyob hauv Das Vis lub nroog. Yog Leej Pleev Huab Tais.
12 Muaj ib lub cim qhia pub rau nej : Nej yuav pom ib tug me nyuam mos qhwv ntaub pw hauv ib lub dab zaub. »
13 Ib sij huam, txawm muaj ib npoj yaig saum ntuj suav tsis txheeb nrog tus tshiab cav lus zoo txog Tswv Ntuj zom zaws :
14 « Nyob saum txheej ntuj siab, Tswv Ntuj nto meej nto moo, tsoom tib neeg Tswv Ntuj nyiam, thaj yeeb nyab xeeb nyob ntiaj teb. »

0 commentaires: