Rau hnub chiv tim 05 lub 12 hlis 2010

Ib tsoom phooj ywg,

Sij hawm no, peb nyob hauv lub caij tos Huab Tais. Peb twb tau hais me ntsis txog lub caij tos Huab Tais. Hnub no, peb tseem yuav piav ntxiv txoj kev txhib peb tej siab ntsws thiab lub neej ua neeg hwm Tswv Ntuj. Lwm hnub tuaj, peb tseem yuav piav dua tshiab. Vim peb ua ib teg piav tsis tag lub caij tos Huab Tais. Nws muaj ntau yam, peb yuav ua ib teg hais tsis txhij tsis txhua kev npaj tos Huab Tais. Lis piam tas los no, peb hais txog peb tus neeg teev Tswv Ntuj yuav mob siab, nquag teev ntuj dua qub, hloov yus lub siab thiab lub neej qub los yuav lub siab tshiab, qhib lub neej tshiab ua tus neeg tshiab raws li lub ntuj lub ntiaj teb tshiab mloog Huab Tais Yes Xus qhia.
Ua li cov zaj nyeem hnub no txhib peb txoj kev npaj tos peb tus Huab Tais Yes Xus tuaj fim peb kom ua dab tsi ? Qhov yooj yim, cia muab faib ua 3 nqe lus los mus piav : Xub tham ob peb los txog lub caij ua Yes Xus ntej, los rau thaum Yes Xus ua neej nyob thiab tom qab txij li Yes Xus rov dua qaum ntuj los txog lub zim txwv peb nyob no mus txog hnub ntiaj teb kawg. Vam tias cov zaj nyeem hnub no yuav pab tau nyias tus neeg teev Tswv Ntuj qhib nyias siab ntsws thiab vaj tse tos Huab Tais Yes Xus yug los hauv nyias thiab nyob ntiaj teb no.

Yug los ua neeg saum daim av, tsis hais leej tib neeg twg twb puav leej txob txhawj, txom nyem raug kev nyuaj siab. Leej twg los twb ntshaw, twb vam txog tus muaj hwj huam txhais tes tuaj pab tuaj plhws nyias kev txom nyem. Peb tej poj yawm txheej laus thaum ub, txawm lawv dua nra tas lawm pes tsawg tiam neeg. Lawv txuas tsis tau lus qhia ib los rau peb hnov. Peb cov ua xeeb leej xeeb ntxwv yeej paub qas ntsoov puag nruab siab npaum li cas, peb tej poj yawm khiav suav rog raug txom nyem tshaib nqhis hla toj tuag tshaib dawm tuag no puag teb chaws tsaus ntuj, thiaj los mus tshwm rau yus tiam. Txom nyem npaum li lawv raug luag hniav ntaj ntsim, npaum li cas leej qaug luag nta hneev thiab ntsis hmuv nkaug ? Raug luag ntxub npaum li cas, ciaj raws tua kom tau, tuag lawm los luag tseem ntxub qees, khawb toj ntxas pov tseg, nyom hleb dawj thau tej tuag cia lwj liam li tsiaj txhu npog nroj ntsuab. Muaj cov khiav dim tuav plig cos tshaib thiab nqhis npaum li ntawd, muab poj niam tub se pauv ncuav pias noj tuav siav khiav tsuav dhau suav rog…Peb poj yawm txheej thaud, raug tsim txom loj npaum li ntawd tham qhia tej tub ki ciaj ua dab neeg hais. Tiam sis, tsis kawg yus tej poj yawm thiaj raug txom nyem saum daim npoo av. Hauv ntiaj teb, haiv neeg twg twb puav leej raug txom nyem txhua. Tseem muaj tej txhia haiv neeg, tuag lawm tu noob nrho teb chaws poob tag rau luag tes, luag tuaj kav hlo ua luag tug txog niaj hnub no…His Xais Lais liv xwm ua ntej Yes Xus yug los, lawv kuj txom nyem txaus. His Xais Lais kuj maim tsis dhau tiv tsis yeej tej nthwv rog loj raug ntes raug cab mus ciaj qhe lawm tsheej ob peb tiam neeg. His Xais Lais quaj hu Tswv Ntuj npaum li ntawd pab los Tswv Ntuj nyob ntsiag to. His Xais Lais tuag hniav ntaj hniav riam sis tsub sis nias, raug luag ntes cab lawm vaj tse, zos, nroog ntshiab si, kam teb chaws nqha nrig. Txawm His Xais Lais hu ntuj los cheem tsis tau tsov rog txhob sawv. Tiam sis, tus neeg teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj txawm yog His Xais Lais los lwm haiv neeg raug txom nyem npaum twg, yeej tsis thim kev cia siab rau Tswv Ntuj. Kev txom nyem thiab xwv txheej yim ua tus neeg teev Tswv Ntuj yim muaj siab tos Tswv Ntuj kev cawm. Hos tus neeg ib txwm tsis quav ntsej Tswv Ntuj, thiaj thim mus tuaj yeeb ncuab suav rog tog tiv Tswv Ntuj, liam Tswv Ntuj tsis pab nws. Lub ntsiab : Tsis yog Tswv Ntuj tsis pab yus. Yog yus dig muag tsis pom Tswv Ntuj cov txiaj ntsim pab thiab lag tsis hnov Tswv Ntuj lub suab teb yus. Vim yus twb tsis teev tsis hwm Tswv Ntuj raws li Tswv Ntuj qhia : “5 Kev ncaj ua txoj siv ntawm nws duav thiab kev tseeb ua txoj siv ntawm nws ntsag.” Yus twb tsis ua ncaj rau luag thiab rau Tswv Ntuj hauv yus lub neej li ne, yam txoj siv twb tsis sia khov kho ntawm duav. Tib neeg txoj kev sib ntaus sib tua sib ntxub puas txawv hma, tsov thiab dais puav yaj thiab tshis tom noj ? Peb sim ntsia tsov rog thiab hma thiab tsov tom tsiaj noj dua nqaij ntuag ntshav nrog puas sib txawv ? Hma tom tsiaj tsis tau tu siav twb muab tsiaj plab hnyuv lauj noj ua ntshav si laim. Tib neeg kev sib tua kuj tib yam nkaus li ntawd. Tsiaj ruam tsis paub lus, tau tshaib tuaj nws yeej tsis muaj siab yuav hlub lwm tus tsiaj. Tiam sis tib neeg, txawj hais lus muaj siab muaj ntsws, ib leeg yuav mloog ib leeg lus hais. Peb yuav mloog peb tus Tswv Ntuj lus. Tus neeg mloog Tswv Ntuj lus thiaj pom Tswv Ntuj lub txiaj ntsim pab nws. Tswv Ntuj txoj kev pab tsis yog yuav pab riam phom muab yus tej yeeb ncuab hlais ua ntshav si laim li tus neeg siab nyoos. Tswv Ntuj kev pab, yog pab yus tus yeeb ncuab thiab pab yus. Tswv Ntuj pab ob tog kom los sib kho, yam tej tsiaj los ua ib pab, pw ib lav : “6 Tus hma nrog tus nyuam yaj nyob, maum tsov puag tus nyuam tshis pw, ib tug me nyuam tub yuav coj tus xyuas nyuj, tus nyuam tsov thiab tus tsiaj rog ua ke.7 Nyuj thiab dais yuav nog zaub, lawv tej me nyuam yuav pw ua pawg…” Tswv Ntuj tshoj tus neeg hwm Tswv Ntuj, saub His Xais, qhia rau peb hnov tias Tswv Ntuj lus coj tau tsav tsiaj noj nqaij thiab tsav tsiaj nog zaub nyob ua npoj pw ua lav : “Tus tsov ntxhuav yuav noj quav nyab li tus tsiaj loj.” Yog peb leej tib neeg muaj siab muaj ntsws teev Tswv Ntuj hwm Tswv Ntuj. Peb neeg txhaum yuav nrog Tswv Ntuj Ntshiab nyob ua ke yam tsov yuav tsis noj nqaij ntxiv, los nrog nyuj nog zaub ; tus neeg lim hiam yuav hloov los nrog tus neeg ncaj ntaus phooj ywg ; tus neeg muaj yuav los nrog tus pluag noj mov ntse dej haus kua zaub tsuag : “Hmoob hais tias tej kwv tij sib hlub : ob kwv tij noj tsis tag ib lub qe ; tej kwv tij tsis sib hlub txawm tug nyuj los twb tsis txaus noj.” Tus noob nom noob tsw yuav nrog tus khaub dab ntsoj ntsuag noj kuam cej kuam xua ; tus neeg nyob muaj teb muaj chaw muab taus liaj teb rau tus neeg poob teb poob chaw ua noj ua haus : “12 Luv, neeg Mos As Vias hais rau Nas As Mis : “cia kuv mus tom teb nruam nplej lawv qab tus tsa muag saib taus kuv” tus no teb tias: “ Mus mas, kuv me ntxhais…”15 Nws tab tom sawv mus nruam nplej, Npos As hais li no kom nws cov tub txib ua : “Nej cia nws nruam hauv cov kis tes nplej, nej txhob cem nws 16 Thiab nej tseem yuav rho hnab puav nplej ntawm nej cov tes poob tom qab cia nws nruam, nej tsis txhob hais nws…Luv 2,2.15.16” Hauv lub ntiaj teb tshiab, cov tsiaj phem thiab tsiaj zoo ua tau ib pawg, cov neeg phem thiab neeg zoo ua tib npoj neeg, tus muaj tsis ntshai tus pluag…Vim lub ntiaj teb tshiab txoj cai yog Tswv Ntuj lo lus.

Thaum Yes Xus ua neej nyob. Tus muab lub ntiaj teb tshiab rau tib neeg pom yog Huab Tais Yes Xus. Tus neeg teev Tswv Ntuj, hwm Tswv Ntuj pom lub ntuj lub ntiaj teb tshiab twb sawv nrog Huab Tais Yes Xus Pleev yug los nyob ntiaj teb no. Muaj tej lub cim, muaj tej yam ua rau tus neeg teev Tswv Ntuj paub ua ntej cov neeg tsis hwm Tswv Ntuj. Peb yuav hais tsis tas tej cim Yes Xus ua rau ntiaj teb pom. Peb tsuas hais txog qee lub cim xwb. Tej yam tib neeg lub peev xwm tsis txog, Yes Xus ua tau nkaus pab rau tib neeg. Piv txwv li peb leej tib neeg txoj kev txhawj xeeb, kem nyuaj siab, ua lub neej tsaus ntuj nti tsis xav ua neej nyob los tuag tsis taus, ua ib siab ntoog yus txoj kev nyuaj siab mus txog hnub av luaj quas. Tus tib neeg tsis yog tsis muaj peev xwm pab tau cov neeg txhawj xeeb, haj tseem thuam tseem hnyos ntxiv cov raug txom nyem khaum li ub li no thiaj raug txom nyem npaum li ntawd. Ntawm Yes Xus, tsis coj li peb tib neeg. Yes Xus pab daws tau peb tib neeg kev txhawj xeeb pov tseg yooj yim. Yes Xus pab tshem tau peb lub neej tsaus ntuj ntawg ntiag, ua peb lus neej rov kaj nrig nyab xeeb tau. Yes Xus pab tau peb ciaj tuaj, ua peb zoo siab ua neej nyob nrog yus tej txheeb ze, nrog lub ntiaj teb ciaj sia : « Cov npoj neeg coob los ntsauv nws, coj lawv cov neeg ceg tawv, cov tsis taus, cov dig muag, cov ruam thiab ntaus hom ntxiv tuaj tso ntawm nws ko taw ; nws kho lawv zoo hlo…Sawv daws zoo siab ua His Xais Lais tus Tswv Ntuj tsaug MT 15,30 » Cov thwj tim pom ntsoov tej cim Yes Xus tau ua los cawm tej neeg txom nyem. Yes Xus tau xa cov thwj tim kom mus tshaj nws lub Moo Zoo rau plaub ceg kaum ntuj. Lub ntsiab, yog mus qhia kom cov ntseeg Yes Xus tau txais tej txiaj ntsim lawv pom Yes Xus ua tag nrho. Cov thwj tim tau faib ua ob pab mus tshaj Yes Xus cov txiaj ntsim rau ntiaj teb neeg. Thwj tim Pob Zeb coj pab tawm hauv Mai Xes kev cai los ntseeg Yes Xus. Sawv daws hu kam lawv ua cov  “Yus Das” los puas cov “hlais tawv.” Vim cov coj Mai Xes txoj cai, tas txhua tus tub raug ntaus lub cim “hlais tawv.” Thwj tim Paj Lug, yog tus mus tshaj Yes Xus lo lus rau cov haiv neeg pej kum teev dab qhuas : “8 Kuv hais li no, Leej Pleev ua tub txib rau haiv tawv hlais vim Tswv Ntuj ncaj ncees nco ntsoov cov lus cog tseg rau cov yawg koob 9 Rau tsoom coj dab vim muaj kev hlub qhuas Tswv Ntuj raws lo lus sau tseg : yog vim li, kuv yuav cav txog koj thiab seev koj npe hauv tsoom coj dab.” Yes Xus tuaj nyob ntiaj teb ua tsoom hlais tawv tub txib thiab ua tsoom teev dab qhuas tub txib. Yes Xus tuaj rub ob co neeg los ua ib co hauv lub ntiaj teb tshiab. Tus neeg ntseeg Yes Xus twb nrog Yes Xus qhib lub ntuj lub ntiaj teb tshiab. Hauv lub ntiaj teb tshiab, tsis muaj cov “tawv hlais” los cov “teev dab.” Tag sawv daws puav leej yog tib pab neeg.

Txij li cov thwj tim los txog rau peb niaj hnub no. Yes Xus qhia rau peb paub meej meej, Leej Txiv Tswv Ntuj tso nws Leej Tub Yes Xus los cawm tag lub qab ntuj neeg, cawm tag puas tsav yam Tswv Ntuj tsim tau los : tib neeg, tsiaj txhu, nroj tsuag…Vim Tswv Ntuj hlub tag puas tsav yam Tswv Ntuj txhais tes tsim los. Peb leej tib neeg nrog Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus leg txoj num cawm lub qab ntuj neeg. Vim Tswv Ntuj puav leej hlub leej tib neeg txhua leej, tus teev dab ib yam tus teev Tswv Ntuj. Muaj cov neeg tsis paub thiab tsis lees Tswv Ntuj ua Txiv. Tiam sis, kuj muaj tus neeg teev Tswv Ntuj paub tias Leej Txiv Tswv Ntuj hlub txhua tus tib neeg. Txawm nws paub li ntawd los nws tsis txhob khib rau Tswv Ntuj. Phim nws tseem yim huab ua Huab Tais Tswv Ntuj tsaug, vim Tswv Ntuj ncaj ncees tiag, txawj hlub tus phem nrog tus zoo, txawj zam tus nkhaus nrog tus ncaj. Tos tus neeg teev Tswv Ntuj tsis txhob khib, vim Tswv Ntuj tsis txawj khib rau peb tib neeg tus paub cai los tsis paub cai, tus ruam los tus ntse, tus mus teev dab teev mlom ua dab qhev los tus tsob hwb Tswv Ntuj. Tus neeg teev Tswv Ntuj txoj dej num yog qhuab qhia tib neeg kom paub kev cai. Yog peb ua neeg paub cai, peb yuav thim dab qhuas los teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj : « 8 Kav tsij txi txiv ntxim tus neeg hloov tshiab…» Kev teev dab qhuas tsis yog rov qab mus thawj txiv neeb txiv yaig, hlawv xyab hlawv ntawv nkaus xwb. Kev teev dab qhuas yog kev thuam neeg, kev luab tsuab tub sab tub nyiag, uas plees ua yis. Kev teev dab qhuas yog kev hu dab, quav dej quav cawv, yus xav txog yus tus kheej xwb “l’égoïsme.” Yog peb xav txog peb tus kheej xwb, peb tsis tau hloov tshiab ib qho hauv peb lub siab thiab lub neej, peb tseem coj dab qhuas, tseem teev dab. Thaum peb tso tau nyias txoj kev xav txog nyias tus kheej tseg, vim peb mloog Yes Xus lus. Thaum ntawd, peb yog tseem Yes Xus thwj tim. Peb hloov tshiab, coj lub neej tshiab. Thaum peb ua Yes Xus thwj tim, peb nrog Yes Xus tshem ntiaj teb neeg kev tsaus ntuj pov tseg. Peb nrog Yes Xus hlub ntiaj teb neeg, coj ntiaj teb neeg los ua ib pab phooj ywg. Ntiaj teb kev tsaus ntuj yog kev tsis sib hlub. Yog peb tsis nrog peb tus Huab Tais Yes Xus coj peb kev ua peb ntej, peb lawv nws qab, peb tsis muaj zog, tsis muaj peev xwm tshem ntiaj teb kev tsaus ntuj ua tus neeg tshiab qhib lub ntuj lub ntiaj teb tshiab.

Ib Tsoom phooj ywg sawv daws, lub ntuj lub ntiaj teb tshiab twb pib zim txwv no nrog cov neeg dawb huv mloog Yes Xus lus ua Yes Xus thwj tim. Huab Tais Yes Xus ua Vaj Ntxwv kav saum ntuj thiab ntiaj teb, Huab Tais hlub ntiaj teb npaum li qaum ntuj : “Peb Txiv tus nyob saum ntuj, kom koj lub npe ntshiab nto moo lug, koj kav tuaj kom txog, kom koj siab nyiam li saum ntuj tshwm sim nyob ntiaj teb… Cov neeg dawb huv coj lub neej nyob ntiaj teb rawsLeej Pleev Vaj Ntxwv kav thiab siab nyiam. Thov Leej Pleev Vaj Ntxwv cov txiaj ntsim ua nws thwj tim ntws li dej tuaj nyab peb txhua leej hauv lub caij tos Huab Tais.

01.12. 2010   Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: