Rau hnub chiv tim 12 lub 12 hlis 2010


Kwv tij neej tsa phooj ywg,

Lub Koom Txoos tam li peb leej niam leej txi muab Tswv Ntuj lo lus qhub lo lus qhia tej tub ki. Nws muab cov zaj nyeem hnub no los rau peb mloog txhib peb txhua tus neeg ntseeg kom siv zog npaj nyias lub siab lub ntsws thiab lub neej kom dhos txoj kev tos Huab Tais. Peb twb tau hais txog kev tos Huab Tais : Nquag teev ntuj dua qub, hloov siab hloov ntws tshiab, qhib lub neej tshiab ua tus neeg tshiab raws li Huab Tais Yes Xus qhia. Yog peb tsis nrog peb tus Huab Tais Yes Xus coj peb kev ua peb ntej, peb lawv nws qab, peb tsis muaj zog, tsis muaj peev xwm hlub tau leej tib neeg raws li lub ntuj lub ntiaj teb tshiab. Hnub no, peb yuav hais txog peb kev tos peb tus Huab Tais Yes Xus yug los hauv ntiaj teb no thiab yug los hauv txhua tus tib neeg. Vim kawg Huab Tais Yes Xus tib tug thiaj cawm tau peb txhua tus tib neeg dim txoj kev phem, kev txhaum los kev tuag ua peb kev tws hnub peb txoj sia tu. Kawg Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus tib tug thiaj cawm tau ntiaj teb tib neeg, qhib txoj kev tshwm rau peb txhua leej taug, muab Tswv Ntuj txoj sia txuas rau peb sawv hauv tsoom tub tuag los nyob mus li, txhiv peb neeg txhaum los ua neeg ntshiab. Vim li ntawd, peb yuav zaum tib pob muaj plhus ntxiag ua ntxoov tes ntsia Huab Tais Yes Xus cawm peb tsis tau. Nyias yuav loj npab ntshuas txais Yes Xus hauv nyias lub neej, peb thiaj ua neeg paub cai txuag peb ntsej muag.

Leej tib neeg yug los hauv lub sim ceeb, yeej tsis xub paub ua ntej, yus yuav zoo li cas, los ua dab tsi hauv ntiaj teb no. Tsis muaj leej tib neeg twg muaj peev xwm xaiv tau nws tus kheej txoj kev yug los ciaj neeg. Kuv yug los rau haiv neeg twg, kuv los ciaj haiv neeg ntawd npe : Kuv yug los hauv haiv Hmoob, kuv yog Hmoob ; kuv yug los hauv haiv Fab Kis, kuv yog Fab Kis ; kuv yug los hauv haiv Suav, kuv yog Suav…Peb kuj xaiv tsis tau thaj av thiab lub teb chaws peb yug los ciaj neeg. Peb yug los ncaj thaj av twg, ncaj lub teb chaws twg, peb los ciaj thaj av thiab lub teb chaws ntawd neeg. Vim li ntawd, lub ntuj lub teb loj thiab dav li tom cas muaj tib neeg nyob thoob tag tsis yog leej twg xaiv. Txij hnub tuaj txog hnub poob, txij lub ncov txog puag qab ntiag teb puav leej txawm tib neeg nyob txhua. Thaj av txias nyam daus xib daus npu, thaj av qhuav nyam suab zeb suab puam mus rau toj roob zeb roob tsuas thiab thaj av rog txawm hav zoov nuj txheeg puav leej muaj tib neeg nyob puv. Nej puas tseem nco peb Hmoob tej kwv huam : “Txheej laus thaud, Hmoob los puag tej chaws tsaus ntuj los…” Nyob li ncov ntiaj teb yog teb chaws tsaus ntuj khov hav daus xib daus npu tas niaj tas xyoo. Tsis muaj mov noj, tsis muaj taws rauv, tsis muaj xyoob ntoo ua vaj ua tsev…Twb phim yuav ciaj tsis taus neeg, ua cas tseem ciaj neeg nyob hav daus xib daus npu, vim li cas ? Tsis muaj hluav taws los lam noj nqaij nyoos, tsis muaj xyoob ntoo los muab dej khov thaiv ntsa ua chaw khooj chaw nkaum, tsis muaj ntaub muaj xo los muab tawv dais tawv tsov ua ris tsho hnav nyob ua neej hli dhau hli kuj ciaj taus neeg. Hauv thaj av suab zeb suab puam qhuav nkig nkuav tuaj tsis taus ib tug nroj tsuag, hnub los kub hmo los txias npaum li ntawd. Nws kuj muaj nws neeg nyob txawm cab txhuav cab thauj mus thiab los hli dhau hli kuj ciaj taus neeg. Yog tib neeg tau kev xaiv ywj nyias siab, ntshai yuav tsis muaj tug kam yug los ua neej tiv daus xib daus npu thiab tiv suab zeb suab puam ntxiv. Tsis tas li ntawd, ntawm peb kev cai dab qhuas Hmoob, ib txwm keeb txij puag thaum muaj Hmoob los tav li no. Yog peb Hmoob lam ua tau npaum peb kev cai dab qhuas hais tau rau tej ntsuj tej plig kom mus thawj thiab ua lwm haiv neeg thiaj ciaj nom ciaj tsw, thiaj tau zoo tsis txhob yug los ua Hmoob thiaj tsis txom nyem…Xyov ntshai ntsuj plig Hmoob mus thawj thiab tag. Ntshai tsis muaj tug kam yug los ua Hmoob, twb nrhiav tsis muaj noob Hmoob ua tshuaj lawm. Vim yus yeej pom dua los lawm, dab qhuas Hmoob yeej ua txaus tu siab. Piv txwv thaum muaj ib tug raug xwv txheej tuag : Ntoo ntaus tuag, raug phom, poob deg los dai tuag…Mus thov muam phauj kib paj kws paj npleg hiav nti tsawm ntiab tub tuag ntsuj plig kom mus ua dab tu caj tu ces. Twb npaum li ntawd, los cuag tej ntsuj pheej tsis paub tu siab, tseem pheej tsij quj qees rov yug los ciaj Hmoob, khee Hmoob lub neej txom nyem ua, thiaj pheej tseem muaj Hmoob quj qees tsis tu noob. Yog li cas ? Lub ntsiab tiag, tsis yog li peb qub kev cai Hmoob ua kam hais kam. Txawm dab, txawm ntsuj, txawm neej puav leej yog Tswv Ntuj tsim tag nrho. Lub teb lub chaw twg puav leej Tswv Ntuj tsim : Dab teb rau dab nyob, daim av rau neej nyob. Neej thiab dab yeej tsis muaj lub peev xwm ua tau ib lub teb lub chaw sab nraum Tswv Ntuj txhais xib teg nraim ib qho twg Tswv Ntuj yuav tsis pom. Dab phem txawm sawv tiv Tswv Ntuj thiab muaj tib neeg tsis kam lees Tswv Ntuj ua Txiv los yeej rhuav tsis tau Tswv Ntuj kom ploj. Vim Tswv Ntuj yog sawv daws tus Tswv Ntuj Tswv Teb, ua Vaj Ntxwv Huab Tais kav qaum ntuj thiab ntiaj teb, kav ntsuj plig thiab cev nqaij, kav dab tuag teb hauv Huab Tais xib teg. Huab Tais Tswv Ntuj tib leeg peb yuav txhawj, yuav ntshai thiab peb yuav hwm tiag tiag. Ua li peb Hmoob yeej ib txwm paub : Tsis txhob lam twv Ntuj. Peb tib neeg tsis muaj leej twg muaj lub peev xwm xaiv nyias lub caij lub nyoog yug, tsis muaj peev xwm xaiv haiv neeg thiab lub teb chaws peb los ciaj neeg. Peb lub ncauj lam hais tau lo lus, tiam sis tsis muaj, ua tsis tau li peb lub ncauj hais. Kawg Tswv Ntuj tib leeg muaj hwj huam, dab tsi puav leej ua tau tag. Tswv Ntuj lus hais li cas, nws yog li ntawd. Tswv Ntuj thiaj cawm tau peb, pab tau peb. Txawm peb muaj kev txom nyem, kev chim kev tu siab loj npaum twg, peb Leej Txiv Tswv Ntuj tsis txhawj pab peb : “4 Qhia cov ntshai tshee na : Kom siab tawv, txhob txhawj ! Saib ! Nej tus Tswv Ntuj lub zog pauj tuaj lawm, kev pab cawm nej tuaj ntawm Tswv Ntuj. ” Ib txwm keeb, tus neeg cia siab ntsoov rau Tswv Ntuj yeej tsis muaj hnub txhawj. Txij puag thaum yawg koob Has Nplas Has raws  Tswv Ntuj lus coj nws ua neej los txog niaj hnub no, leej twg yuav Tswv Ntuj qhia nws ua neej puav leej muaj koob muaj hmoo tsis seem leej twg.


Piv txwv zaj lus piav txog Juan Diego (Jean-Jacques) nyob Mexique. Tiam 15, haiv neeg Ev Pa Nyoo (Espagne) mus kav txog Mev teb (Mexique.) Thaum tiam neej ntawd, ib txhia hauv lub Koom Txoos ntseeg saib cov haiv neeg nyob sab dej ntuj sab ub yog neeg qus, tsis muaj ntsuj nqes dab tsi. Sawv daws sib tham yig yaug txog cov haiv neeg qus ntawd. Lawv puas yog pog koob yawg koob As Das tej xeeb ntxwv ? Tsis yog no ces muaj cai muab lawv yuam ua li cas los tau, muab quab yuam ua qhev kom tus noob yeej tau. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv ib txhia tsa ncauj pab cov haiv neeg qus no. Muaj cov txiv plig mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau lawv. Nyob rau Mev teb, muaj yim puav neeg Mev (Aztèque) tig los ua neeg ntseeg Yes Xus. Xyoo 1524, Juan Diego, neeg Mev tig los txais lub cim ntxuav, nws muaj 54 xyoos. Txij li nws poj niam tuag tas, ua yawg ntsuag nyob txom nyem qas ntsuav. Tsis kav Juan Diego yog ib tug hwm Tswv Ntuj zoo kawg kiag, tsis sav ib lub caij teev ntuj, txij nws los ntseeg Tswv Ntuj. Hnub xiab 8 lub 12 hlis 1531, ua lub Hmoov hwm Nkauj Xwb Mab Liab xeeb ntshiab huv (Fête de l’Immaculée conception). Hnub tom qab, xiab 9 nws rov mus teev ntuj nyob Tlatelolco. Nyob ib ncig lub nroog Mexico, muaj ib lub roob npe hu ua Tepeyac. Nws txoj kev hla ntawd roob Tepeyac, txawm hnov ib lub suab poj niam mos qas nyoos hu nws saum ncov nroob. Nws tsa muag xam saib lub suab hu nws qhov twg. Yog ib lub suab sov nws siab heev. Nws txawm nce mus saum ncov roob. Nws ntsib dheev zoo li ib tug me ntxhais tsuam txoov Mab Qus 15 xyoos, ci ntsa paug, hais lawv xeem lus Mev Aztèque : “Kuv tus me nyuam, tus me tshaj plaws, koj yuav mus lawm twg ?” nws teb : “Leej niam, me ntxhais, Poj Vaj, kuv mus ua Tswv Ntuj cov dej num, peb tus Huab Tais cov tub txib, peb cov txiv plig qhia ua.” Tus poj niam : “Hais rau koj paub tseeb, kuv me tub, tus me tshaj plaws, kuv yog tseem Nkauj Xwb Mab Liab, Tswv Ntuj Leej Niam, tas txhua yam ciaj sia vim nws, tus tsim leej tib neeg, tus xib hwb sawv nraim ib ncig, qaum ntuj thiab ntiaj teb tus Huab Tais…Kuv ntshaw kawg, qhov kuv xav tau, kom muaj ntuj lub nyuam tsev rau kuv ntawm thaj chaw no…Nyob ntawd, kuv yuav qhia nws rau sawv daws, muab nws pub leej tib neeg…kuv yuav mloog lawv tej suab ntsaj, tej lus chim, nplij lawv, daws lawv kev txhawj xeeb, kev txom nyem…Koj mus ntsib tswv qhia hauv nws tsev nyob Mexico hais rau nws, vim li cas kuv nug koj, yog koj, kus tus tub xo…” Nws teb : “Leej niam, kuv tus Poj Vaj, kuv mus ua raws li koj hais. Kuv mus lawm, sib ntsib dua, koj tus tub txib txom nyem…” Juan Diego mus hais rau tswv qhia Juan de Zummaraga. Tiam sis, nws yog ib tug me nyuam neeg Mab Qus dog dig. Cov zov rooj vag tsis kam nws nkag hauv tswv qhia tsev. Tiam sis, nws zov rawv ntawm qhov rooj ua siab ntev tos tsis txav taw li tus pluag. Thaum kawg, nws kuj tau nkag mus cuag tswv qhia : “10 Kwv tij, nej ntsia cov yaj saub kev raug tsim txom thiab siab ntev ua nej tus piv txwv thaum lawv tshaj Huab Tais lub npe.” Mus piav tag, los tswv qhia twb tsis ntseeg nws tej lus. Nws rov tuaj zaum ob xa Mab Liab cov lus rau tswv qhia. Fij no, tswv qhia kom nws coj ib qho puav pheej rau tswv qhia pom. Hnub xiab 12.12.1531, Mab Liab kom nws nce saum roob Tepeyac. Lub ntuj tsaug tsis yog lub caij paj xyoob paj ntoos tawg, ua cas muaj paj cia li tawg ntsa paug ntau hom paj li nyob teb chaws Espagne. Nws de tau ib teg paj muab qhwv hauv nws lub tsho loj coj los rau tswv qhia saib. Thaum nws thuav nws lub tsho loj, cia li pom Mab Liab daim duab zas los tag nws lub tsho. Tswv qhia thiaj txhos caug ntua pe thiab khaws nws lub tsho coj mus cia tseem nyob txog niaj hnub no.


Ib tsoom phooj ywg, peb txoj kev teev hawm Huab Tais Tswv Ntuj yog ib txoj kev loj tshaj tas txhua txoj kab ke teev hawm tib si. Peb Hmoob txoj kab ke teev hawm dab niam dab txiv kuj zoo kawg, coj peb haiv Hmoob los txog lub zim txwv no, qhia Hmoob txawj hwm Ntuj thiab. Lwm cov kab ke teev hawm teev mlom los Mawv Xim Lim…puav leej zoo tag tib si. Tiam sis, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj yog zoo tshaj dua tej. Vim lwm cov kab ke pluag kev cawm ntiaj teb neeg. Huab Tais Tswv Ntuj tib tug thiaj cawm tau peb tib neeg. Tswv Ntuj txoj kev cawm neeg loj thiab dav kawg nkaus, ib sim neej peb yuav piav tsis txawj tag. Tswv Ntuj cia nws leej niam Mab Liab tuaj ntsib peb leej tib neeg cov neeg me thiab pluag, yog Tswv Ntuj kev cawm. Mab Liab xaiv cov neeg me tsis muab hlob los ua nws cov tub ntxhais tshaj xo rau ntiaj teb, yog Tswv Ntuj kev cawm neeg : “11 Kuv hais tseeb rau nej : tsis muaj tus sawv loj tshaj Zam Ntxuav Plig hauv tsoom poj niam yug los ; tab sis, tus me tshaj saum qaum ntuj lub ntuj tseem loj tshaj nws…” Peb tib neeg muaj txhaum tus mloog Tswv Ntuj lus nquag teev Tswv Ntuj, nws lo lus hais cia li ua Tswv Ntuj lus, nws tes qav num cia li ua nws Leej Tub Yes Xus tes qav num xyov yog li cas. Peb tsis muaj lus piav tau. Txij li Juan Diego tshaj Mab Liab lo lus rau tswv qhia tas, lub Koom Txoos pom dheev Tswv Ntuj hlub npaum li cas cov Aztèque. Hnub 29 lub 5 hlis 1537, txiv vaj qhia Paj Lug 3 ua ib tsab ntawv Sublimis Deus txwv tsis pub leeg twg muab Mab Qus yuam ua qhev. Tshuav cov nyob rau lwm teb chaws, raug cov neeg cam thawj tsis hwm Mab Liab quab yuam ua rau haiv Mab Qus txom nyem loj. Phooj ywg, Tswv Ntuj kev cawm neeg kuj yog tib neeg zoo siab hloov tib neeg lub siab thiab tswv yim sib ntxhub sib thuam los ua kwv ua tij, sib hlub li ib tse neeg. Thaum kawg Tswv Ntuj kev cawm neeg yuav rub ob pawg neeg teev dab thiab teev ntuj los ua tib tse zwm Tswv Ntuj. Peb txoj kev npaj tos Huab Tais, puas yog tig los mloog Tswv Ntuj lus coj peb taug txoj kev rub tag lub ntiaj teb neeg los ua tib tse neeg.

8.12.2010    Cwj Vuam Chiv

0 commentaires: